GarageBand - 教程 2 :学习弹奏吉他和钢琴

background image

ࣿՓ 2ķဲཿײኟࡿ๒ߦܳಸ

GarageBand

ᅿ҉ࣿՓሱĩிࣞဲཿതߧሕ࿽ႽྑԂ኶ķ

Â

חঙဲཿၨኟঽՓ

Â

ޖণঽՓ؇෌శࣿဲӋݗ฽ঽՓႤ౱ၨኟ

Â

ာೞᇅऍߦኒᇅऍ

Â

ሹܑ੢ཿঽՓ؇࿎ऍ

Â

ଆะӎۄঽՓႽဲཿ৴஖Өە

Â

ᅿঽՓሱၨኟߦૅሧிና࢏؇ਣ౸

Â

ᅿঽՓሱٵਣ౸फ࿽ࡣო

Â

ናى qဲཿၨኟr֕৉؇໵ޖ

Â

ᅿ GarageBand ሱחঙঽՓ

Â

ࡨ؆౥๒ဲཿၨኟঽՓ

background image

؝

4

2

41

GarageBand

ѩ৵Ⴄݓࡿ๒ࡰֆঽՓߦႤݓܳಸࡰֆঽՓdᅿq࿯྽஄rٵࠧৡሱĩ

ிসႽာೞӋחঙتங൪ႺПቯ؇ঽՓdிႛসႽᅿ q࿯྽஄rٵࠧৡሱྑᅽ౥
๒୉ېࡰֆঽՓߦݵૻႾ෮ࢧঽՓd

႓חঙဲཿၨኟঽՓķ

1

ာೞ q༵࣓r > q࿯ࣛrd

2

ᅿ q࿯྽஄rٵࠧৡሱĩئС qဲཿၨኟrd
تங൪ႺПቯ؇ࡰֆঽՓսྥᅿ֕৉؇ቘ೗ᄹd

3

ئСྺ႓חঙ؇ঽՓĩ೸ࠌئС qာೞrd

ঽՓႽ೨ూ෌໏חঙĩ෌శ֕৉ᅿ֕৉؇൪Өĩِࠤሙђ ĥٵᄡࡿ๒ঽՓĦࡩ࣑
௯ ĥٵᄡܳಸঽՓĦᅿ֕৉؇ྑӨdِࠤਣ౸ྑ୍වেሧສĩѩ৵Ⴄ࿖েሧĩᄊ

ᄡӎۄঽՓcחঙऍ௧౸ߦး࠮భٯcଆะӎۄঽՓc฽ঽՓႤ౱ၨኟඪૅሧਣ౸

؋d

ଦݓဲཿၨኟঽՓѩ৵੨ݓᇅऍķ Learn and Play Along ĥဲཿߦ฽ঽՓၨኟĦdᅿ

q LearnrĥဲཿĦᇅऍĩࣿඟႽ෌శࣿဲڼබࣥकതߧၨኟਣ೙ĩѩ৵ഋߧྯޓ࢑

ನࡩຍෛغოdᅿ q Play Alongrĥ฽ঽՓၨኟĦᇅऍĩிসႽӤሱٰ؛ၨኟᇾැ
ਣ೙ĩࡩာೞႤݓࡩځݓ࿎ऍफ࿽੢ཿdႾ෮ࢧঽՓ࠰ѩ৵Ⴄݓq StoryrĥޅරĦ
ᇅऍĩܠᇅऍѩ߅ᄗޓਣ೙ߦႾ෮ࢧ؇࿲ཱd
୸࿖ঽՓѩ৵ q SimplerĥࣇרĦߦq AdvancedrĥܼࢋĦኒᇅऍd״ிחঙঽՓ
ඪĩঽՓ؇ᇅऍߦኒᇅऍսྥᅿ෌శ೗ᄹ؇ኲԉd״ঽՓחঙඪĩிসႽ฽ඪာೞ

ઘႤݓᇅऍࡩኒᇅऍd

ะ٩ࠣ৘

ӎۄСை

ૅሧСை

း࠮Сை

ऍ௧౸

ო੪ࠣ৘

background image

42

؝

4

2

႓ာೞᇅऍࡩኒᇅऍķ

1

ത޶ᇅऍ੻ҸӤস࣐ĩೊࣞ෬ҵሙᇮႯ؀෌శ೗ᄹ؇ኲԉd

2

ာᆖྺ႓ӎۄ؇ᇅऍࡩኒᇅऍd

ာೞྺ႓ӎۄ؇ᇅऍࠌĩफ़সႽঙඵӎۄঽՓd

႓ӎۄঽՓķ

m

ئСӎۄСைࡩСྑৄݎ࣑d

႓ຶሚࡏۄķ

m

ᅾֳئСӎۄСைࡩСྑৄݎ࣑d

ঽՓָ໊ঙඵӎۄdᅿেሧສ൪ڼĩӎۄ໊ྣභ״ಏሀᅿӎۄ؇ঽՓ࿎ऍdிসႽ
ӎۄᇾݓঽՓࡩऩӎۄרݓ࿎ऍd

႓ӎۄঽՓ؇࿎ऍķ

m

ᅿেሧສ൪ڼ؇࿽டئСྺ႓ӎۄ؇࿎ऍdிসႽົ޸Сበ Shift ࣑ӋئСਁာᆖ
ځݓ࿎ऍd

ത޶ঽՓሀᅿӎۄĩ๓ࡘָ๐ာ࿎ऍ؇ঙ໊֋ঙඵӎۄdത޶ঽՓႺຶሚӎۄĩС
ྑৄݎָ࣑๐ာ࿎ऍঙඵࡏۄd

ிႛসႽሹܑӎۄႤݓࡩځݓ࿎ऍd״ிྺ႓੢ཿঽՓሱ࿯؇Өەࡩߵ৴஖؇Ө
ەඪĩሹܑӎۄຍһᄗᄊd

ᅿְ֋ာᆖᇅऍ

ߦኒᇅऍd

ྗئСး࠮Сைᅾ

ئС࿎ऍĩসႽሹ
ܑӎۄܠ࿎ऍd

ئСྺ႓ӎۄ

؇࿎ऍd

background image

؝

4

2

43

႓ሹܑӎۄ࿎ऍķ

1

ئСেሧສሱ؇း࠮Сை ĥםᄗ໷೙໊࣒Ħd

2

ئСྺ႓ӎۄ؇࿎ऍdСበ Shift ࣑ӋئСྯઅ࿎ऍႽСชဟӎۄ๓ମd

3

ئСӎۄСைࡩСྑৄݎ࣑d
๐ာ࿎ऍঙඵӎۄĩӋႤሒሹܑ؀ிᅾֳئСӎۄСைࡩСྑৄݎ࣑d

ிসႽ฽ঽՓႤ౱ၨኟி؇ࡿ๒ࡩܳಸdത޶ி඲ᄊ؇වოਣ࣑௯ĩሜပ࣑ࣞ௯੗

आ؀تஙࢉস฽ঽՓႤ౱ၨኟdത޶ி඲ᄊ؇වࡿ๒ĩᆗிңဘྗာೞෝനĩ೸ࠌ
ӮসႽ฽ঽՓႤ౱ၨኟd

႓༛ࡿ๒ာೞෝനķ

1

ئС qඃሤrd

qඃሤr֕৉Үࡘսྥd

2

ָ qགྷ؇ෝനඃ҃rײսබӴרሱ༛ி؇ࡿ๒ာೞෝനᅙd
Â

ത޶ி؇ࡿ๒Ⴚ੗आ؀تங؇ოశෝന٬৉ĩೊာೞ qࡿ๒rd

Â

ത޶ி඲ᄊتங؇டሤૼ঺ۦၨኟࡿ๒ĩೊာᆖ qடሤૼ঺ۦrd

Â

ത޶ி඲ᄊ੗आ؀ოశआ৉؇ૼ঺ۦਁၨኟࡿ๒ĩೊာೞ q໵Өૼ঺ۦrd

Â

ത޶ி؇ࡿ๒੗आ؀ოశआ৉ĩೊာೞ q໵Өࡿ๒rd

3

ത޶ி඲ᄊૼ঺ۦၨኟி؇ࡿ๒ĩೊာೞ qࢵາ౸ޓҠrႽҧ୉ࡏოdത޶ி؇
ࡿ๒Ⴚ੗आ؀ოశෝന٬৉ࡩოశआ৉ĩࡩᇢത޶ிሀ඲ᄊڛࡱڙӤවၺඔ౸᱁

າ GarageBandĩೊာೞ qࢵາ౸חঙrd

4

״ி໽ՐࠌĩᅾֳئС qඃሤrڴࡏঽՓd

ྥᅿிႺቻ҃ߜ฽ঽՓႤ౱ၨኟd

background image

44

؝

4

2

ிসႽଆะӎۄঽՓĩႽҮݙചჀဲཿࡩ੢ཿঽՓ؇৴஖ӨەdிክځসႽࣞঽՓ
؇ะ٩ࣨؐ༛ᅒඵะ٩؇Ⴄјd฽ኄி஡ݙചჀ؛ၨኟܠӨەĩসႽቑࣘࢨะ؀ᅒ
ඵะ٩ਁӎۄঽՓd

႓ݙܡঽՓ؇ะ٩ķ

1

ࣞะ٩ࠣ৘ ĥ༬ᄡেሧສሱ؇ऍ௧౸௷ҪĦ࿁ኲ໢ႯႽଆะӎۄঽՓd

2

႓ࢨะӎۄঽՓĩೊࣞะ٩ࠣ৘࿁ᄙ໢Ⴏd
״ঽՓሀᅿӎۄࡩႺຶሚӎۄඪĩிٝসႽݙܡঽՓ؇ะ٩d

ிসႽᅿঽՓሱૅሧி؇ਣ౸ĩѩ৵ૅሧځݓ࡚ᇾdૅሧி؇ਣ౸সႽќቛிඎى
ி؇ၨኟߦࢵາி؇फ٩dᅿૅሧி؇ਣ౸ࠌĩிসႽ෍າӤ຿؇࡚ᇾĩာೞྺ႓
฽ঽՓႤ౱᱁າ؇࡚ᇾĩ൙քӤྺ႓؇࡚ᇾd

႓ᅿঽՓሱૅሧி؇ਣ౸ķ

1

ئСྺ႓ᅿ౥ሱૅሧ؇࿎ऍĩࡩᇢࣞӎۄ໊Ⴏ؀ྺ႓ঙඵૅሧ؇༬ሤd

2

ئСૅሧСைd
ऍ௧౸ᅿૅሧঙඵಏᅿӎۄ໊༬ሤӎۄႤ࿎ऍᅉ҃௧ĩႽќቛிঙඵߨ௧ၨኟdૅ
ሧඪĩி؇ૅሧࡘᅿেሧສ؇൪ڼႽםታྣභd

3

ঙඵၨኟி؇ਣ౸d

4

ૅሧ໽ՐࠌĩೊئСӎۄСைd

background image

؝

4

2

45

႓ૅሧځݓ࡚ᇾķ

1

ئСেሧສሱ؇း࠮Сைd

2

ئСྺ႓ૅሧ؀؇࿎ऍdிসႽСበ Shift ࣑ӋئСႽာᆖځݓ࿎ऍd

3

ئСૅሧСைd

4

ᅿᅉ҃௧ሏࠌĩঙඵၨኟி؇ਣ౸d

5

ૅሧ໽ՐࠌĩೊئСӎۄСைd
ૅሧࡘᅿেሧສ൪ڼႽםታྣභĩӋᄗႤݓ෶ንሙ୞࡚ᇾҫߞd

႓෍າ࡚ᇾķ

1

ئСૅሧኲ൪ࣺ؇෶ንd

2

ָ q࡚ᇾrӴרሱာೞྺ႓෍າ؇࡚ᇾ؇ҫߞd

႓൙ք࡚ᇾķ
Â

႓൙ք״ಏ๐ာ࡚ᇾĩೊָ q࡚ᇾrӴרሱာೞ q൙ք๐ာ࡚ᇾrd

Â

႓൙քք״ಏ๐ာ࡚ᇾ໵؇๐ᄗ࡚ᇾĩೊָ q࡚ᇾrӴרሱာೞ q൙ք༥඲ᄊ
؇࡚ᇾrd

ிসႽݙܡࣿඟ؇ᄶოᄲਣ౸cிና࢏؇ਣ౸Ⴝࢅіኟਣٴሱ؇ਣ౸؇ࡣოd״ி
ྺ႓ݙೄօ؛᱁າࡣოሱ؇ࣿඟඔოࡩிና࢏؇ਣ౸ඪĩᇥۆԪᄗᄊd඲ᄊࡣო౸
ሱ؇েሧਁݙܡঽՓ؇ࡣოd

႓ྣභࡣო౸ķ

m

ئС֕৉ᄙ൪Өە؇ qࡣო౸rd

background image

46

؝

4

2

ࡣო౸኶༛فԌսྥᅿঽՓ֕৉൪dࡣო౸ѩ৵Ⴄከᄊᄡଦݓާ؃؇েሧĩѩ৵ृ

ოСைc١ኟСைߦო੪ࠣ৘d

႓ݙܡࡣოĩೊሕ࿽ႽྑഋႤԂ኶ķ
Â

႓ഀާ؃ृოĩೊئСࡣო౸ሱܠާ؃؇ृოСை ĥםᄗၺඔ౸໏ҵĦd

Â

႓ר١࿭൨Ⴄݓާ؃ĩئСࡣო౸ሱܠާ؃؇١ኟСை ĥםᄗڛࡱ໏ҵĦd

Â

႓غᇾާ؃؇ო੪ĩೊࣞܠާ؃؇ო੪ࠣ৘࿁ኲࡩ࿁ᄙ໢Ⴏd

ത޶ঽՓѩ৵іኟਣٴĩࡣო౸ࡘྣභႤݓୢ༛ qਣٴr؇ާ؃ĩѩ৵Ⴄݓྣභ
ഺࣺ࿻dئСྣභഺࣺ࿻ྣභਣٴ؇ଦݓਣ౸؇ࡣოেሧdிসႽ඲ᄊਣٴ؇ࡣო
েሧĩᄲٵާ؃फ࿽ࡣოႤႄᅿঽՓሱٵרݓਣ౸फ࿽ࡣოdிসႽົ޸ئСq࠰
ᅒrСைഀਣٴ࠰ᅒ༛౥ᅒඵࡣოd

״ி໽ՐࠌĩޓҠࡣო౸ڴࡏঽՓd

႓ޓҠࡣო౸ķ
ئС֕৉ᄙ൪Өە؇ qࡣო౸rĩࡩئСࡣო౸໵ঽՓ֕৉؇ഋ჋Өەd

ئСྣභഺࣺ࿻Ⴝྣභ
ਣٴ؇ࡣოেሧd

ئСႽ࠰ᅒਣٴ
؇ࡣოেሧd

ٵଦݓਣ౸඲ᄊ

ࡣოেሧd

background image

؝

4

2

47

ிসႽСځሷڼබਁናىঽՓ֕৉؇໵ޖĩႽҮසߨி؇ဲཿႄබdࡿ๒ߦܳಸঽ
ՓসႽྣභӤ຿ਭ࿺؇ਣౘķ

ᅿࡿ๒ঽՓሱĩிসႽСߦྡۺߞcߦྡሙڧ໏cۺߞౘ (TAB) ࡩҵቻਣౘڼබԒ
ণਣౘdത޶ிᄊኲාײኟࡿ๒ĩᆗসႽಯ࠲؀ኲාײኟ෌໏dிႛসႽِࣞࠤሙ
ђಯ࠲༛ָ൪؀ྑ؇෌໏ĩႛসႽಯ࠲༛ୱഌࣺ٩෌໏d

႓ናىࡿ๒ঽՓ؇֕৉ķ

1

ئСঽՓ֕৉ᄙ൪Өە؇ qඃሤrd

ඃሤ֕৉ҮࡘսྥĩྣභӤ຿؇ਣౘߦ໵ޖာ྽d

2

ئСྺ႓඲ᄊ؇ਣౘߦ໵ޖာ྽d

3

႓༛ঽՓྣභኲාײኟ෌໏ĩೊာᆖ qኲාײኟࡿ๒rቡ࢜ݎd

4

႓ِࣞࠤሙђݙܡ༛ָ൪؀ྑ෌໏ĩೊာᆖ qָ൪؀ྑ؇ሙђ෌໏rቡ࢜ݎd

5

໽ՐࠌĩئС q໽ՐrڴࡏঽՓd

ᅿܳಸঽՓሱĩிসႽСߦྡۺߞࡩҵቻਣౘڼබԒণਣౘdிসႽԒণኲාၨኟ
ࡩᄙාၨኟ؇ਣౘĩ࠰সႽԒণขාႤ౱ၨኟ؇ਣౘdிႛসႽಯ࠲؀ qࣇჀ෌
໏rdᅿqࣇჀ෌໏rሱĩოۺୢՍսྥᅿِࠤ࣑௯؇ф࣑൪ĩᅿԒণҵቻოਣਣ

ౘඪႛࡘսྥᅿۺ໊൪d

႓ናىܳಸঽՓ؇֕৉ķ

1

ئСঽՓ֕৉ᄙ൪Өە؇ qඃሤrd
ඃሤ֕৉ҮࡘսྥĩྣභӤ຿؇ਣౘߦ໵ޖာ྽d

2

ئСྺ႓඲ᄊ؇ਣౘߦ໵ޖာ྽d

3

႓ᅿࣇჀ෌໏ሱԒণঽՓĩೊာᆖ qࣇჀ෌໏rቡ࢜ݎd

4

໽ՐࠌĩئС q໽ՐrڴࡏঽՓd

background image

48

؝

4

2

ࡿ๒ঽՓߦܳಸঽՓٝѩ৵ qናِr෌໏dᅿ qናِr෌໏ሱĩਣౘߦ໵ޖݖ८

ঽՓ؇டചናِݙܡdᅿטځ෶ೈ৥ྑĩிসႽာᆖ qናِr෌໏ĩքۆி୞೴
ྺণઘႤሷ෌໏d

ඃሤ֕৉ႛྣභӤ຿ਣౘߦ໵ޖာ྽؇࣑௯৛ऐ࣑dிসႽ඲ᄊ࣑௯৛ऐ࣑ਁݙ

ܡঽՓ؇໵ޖĩڙӤᄊחঙඃሤ֕৉d

GarageBand

ிসႽᅿ GarageBand ֕৉ሱחঙঽՓd״ிᅿ GarageBand ሱחঙঽՓඪĩଦݓާ
؃ ĥѩ৵ࣿඟ؇ᄶოcࣿඟ؇ਣ౸ߦி඲ᄊና࢏؇ਣ౸फ࿽؇ഋߧૅሧĦٝࡘᅿ
ඪࢹྮ൪ྣභ༛ר١؇ާ؃dிসႽᅿ GarageBand ֕৉ሱ௨੻cࡣოߦफ࿽౥๒
ݙܡĩफ़࿀ٵ౥๒ഋߧ GarageBand ྽஄फ࿽Ԃ኶Ⴄႄd

႓ᅿ GarageBand ሱחঙঽՓķ

m

ئСেሧສሱ؇ qᅿ GarageBand ሱחঙrСைd

ቡ€ଚླྀၠඐࡉय़ӵ҆ୃᄡ GarageBand ᇓչऻdೆݘय़ӵ໱ىչऻĩ३ᇉ์ᇓ

֩ qᄡ GarageBand ᇓչऻrσ୪ߺёτd

GarageBand

ܚם੶ࢍݓࡰֆဲཿၨኟঽՓdிসႽྑᅽ౥๒ࡿ๒ࡰֆঽՓߦܳಸ

ࡰֆঽՓĩ࠰সႽݵૻࣿීႾ෮ࢧՐୢ೙؇Ⴞ෮ࢧঽՓdᅿ q࿯྽஄rٵࠧৡ؇

qঽՓ൧حrሱྑᅽࡰֆঽՓߦݵૻႾ෮ࢧঽՓdᄗޓྑᅽߦݵૻঽՓ؇ݙځ࿲

ཱĩೊӷᅩ q GarageBand ќቛrሱ؇ qဲཿၨኟࡿ๒ࡩܳಸrӨەd

background image

5

49

5