GarageBand - GarageBand i överblick

background image

GarageBand i överblick

I det här kapitlet går vi igenom fönstret GarageBand.
Du kommer att lära dig namnen på reglagen, var de
är placerade och hur de fungerar.

Det är en god idé att titta igenom de här sidorna även om du inte planerar att
genomföra alla övningsexempel, eftersom det blir lättare att hitta svaren på dina frågor
i GarageBand-hjälpen om du vet namnen och funktionerna på reglagen i GarageBand.
Beskrivningarna här kan vara allt som behövs för att du ska kunna börja arbeta med
dina egna projekt.

I fönstret GarageBand hittar du tidslinjen, loopbläddraren, redigeraren och
spårinfopanelen. Du spelar in instrument, arrangerar regioner och mixar projekten
i tidslinjen, söker efter loopar i loopbläddraren, och ändrar instrument och effekter
i spårinfopanelen.

background image

10

Kapitel 2

GarageBand i överblick

GarageBand-fönster

H

G

F

E

C

F

D

B

A

background image

Kapitel 2

GarageBand i överblick

11

A

Tidslinje:

Innehåller de spår där du spelar in instrument, lägger till loopar och arrangerar regioner.

Innehåller också taktslagslinjalen, som kan användas när spelhuvudet flyttas och objekt passas till
varandra i tidslinjen. Under “Tidslinje” på sidan 12 finns en beskrivning av tidslinjens funktioner
och reglage.

B

Spårrubriker: Instrumentets symbol och namn visas till vänster om respektive spårhuvud.
Skriv ett nytt namn genom att klicka på spårnamnet.

Slå på inspelning i ett spår genom att klicka på knappen Aktivera inspelning (den röda cirkeln).

Tysta spåret genom att klicka på knappen Ljud av (högtalarsymbolen).

Lyssna på enbart detta spår genom att klicka på knappen Solo (hörlurssymbolen).

Lås spåret genom att klicka på knappen Lås spår (hänglåssymbolen).

Klicka på triangeln för att se spårets automatiseringskurva.

Dra panoreringsvisaren så ändras spårets panoreringsposition (vänster-höger-placeringen
i stereofältet).

Justera spårets volym med hjälp av volymreglaget. Nivåmätaren visar spårets ljudvolymen under
inspelning och uppspelning.

C

Zoomreglage: Dra i zoomreglaget för att zooma in på en del av tidslinjen, eller zooma ut för att
se mer av tidslinjen.

D

Knapparna Lägg till spår och Redigeraren: Lägg till ett nytt spår i tidslinjen under de befintliga
spåren genom att klicka på knappen Lägg till spår. Visa eller göm redigeraren genom att klicka
på knappen Redigeraren.

E

Transportreglage: Klicka på knappen Spela in när du vill börja inspelningen.

Starta eller stoppa uppspelning av projektet med knappen Spela.

Du kan flytta spelhuvudet till olika platser i projektet genom att klicka på knapparna Gå
till början, Spola tillbaka eller Spola framåt.

Klicka på cykelknappen så aktiveras eller avaktiveras cykelregionen.

F

LCD: LCD:n har fem lägen: Tid, takter, ackord, stämmare och projekt. Klicka på symbolen
till vänster om LCD:n och välj ett annat läge.

I tidsläget visar LCD:n spelhuvudets position i absolut tid (timmar, minuter, sekunder,
sekunddelar). Du flyttar spelhuvudet genom att dra eller dubbelklicka på siffrorna.

I taktläget visar LCD:n spelhuvudets position i musikalisk tid (takter, taktslag, tick). Du flyttar
spelhuvudet genom att dra eller dubbelklicka på siffrorna.

I ackordläget får du upp ackordssymboler när du spelar ett programvaruinstrument.

I stämningsläge går det att stämma en gitarr i elgitarrsspår eller spår med riktiga instrument.

I projektläget kan du ge projektet en annan tonarts- och taktbeteckning samt ändra projektets
tempo.

G

Mastervolymreglaget och nivåmätaren: Justera projektets mastervolym genom att dra
i skjutreglaget för volym. Studera nivåmätaren och kontrollera om det uppstår distorsion
innan projektet exporteras.

H

Knapparna Loopbläddrare, Spårinfo och Mediebläddrare: Öppna loopbläddraren genom
att klicka på knappen Loopbläddrare.

Öppna Spårinfopanelen genom att klicka på knappen Spårinfo (märkt med ”i”).

Öppna Mediebläddraren genom att klicka på knappen Mediebläddrare.

background image

12

Kapitel 2

GarageBand i överblick

Tidslinje

Tidslinjen innehåller de spår där instrument spelas in, loopar läggs till och regioner
arrangeras till ett låtarrangemang.

A

D

F

G

E

B

H

I

C

background image

Kapitel 2

GarageBand i överblick

13

A

Taktslagslinjal: Visar tidsenheterna (antingen takter och slag eller minuter och sekunder)
i tidslinjen. Du kan flytta spelhuvudet till valfri plats på tidslinjen genom att klicka på
taktslagslinjalen.

B

Spår: Spela in och arrangera musiken i spåren i tidslinjen. Det går att lägga till spår, och ändra
instrumenten och effekterna för varje spår.

C

Masterspår: Använd automatiseringskurvorna i masterspåret till att lägga till in- och uttoningar,
ändra tempo eller transponera delar av ett projekt till en annan tonart.

D

Uppspelningshuvud: Visar vilken punkt i projektet som spelas eller var uppspelningen startar
när du klickar på knappen Spela upp. Du kan flytta på uppspelningshuvudet och styra vilken del
av ett projekt som spelas. Urklippta och kopierade objekt klistras in där spelhuvudet befinner sig.

E

Arrangera spår: Lägg till arrangemansregioner i arrangemangsspåret för olika delar av ett
projekt (som intro, vers och refräng), och arrangera sedan snabbt om projektet genom att
kopiera och flytta arrangemangsregioner.

F

Rutmönsterknapp: Välj ett tonvärde till rutmönstret eller välj Automatisk om du vill att värdet
ska förändras när du zoomar.

G

Regioner: Inspelningar och loopar som läggs till i projektet visas som regioner i tidslinjen.
Du kan kopiera och klistra in regioner samt ändra deras storlek, flytta och transponera dem, och
göra andra ändringar när du arrangerar låtar.

H

Automatiseringskurva: Lägg till automatiseringskurvor för volym, panorering och andra
parameterar i ett spår, inklusive masterspåret, och lägg sedan till och justera kontrollpunkter
på varje kurva som automatiserar mixningen eller andra parametrar.

I

Låsknapp för uppspelningshuvud: Klicka och lås upp spelhuvudet i tidslinjen och redigeraren,
så att de kan visa olika delar av projektet.

background image

14

Kapitel 2

GarageBand i överblick

Redigerare

Redigeraren är som ett förstoringsglas som visar en närbild av regionerna i ett spår.
Det går att redigera regioner med såväl riktiga instrument som programvaruinstrument
i redigeraren.

Spår med riktiga instrument

När ett spår med riktiga instrument är valt (med ett blått huvud) visar redigeraren
vågformen för regionerna i spåret. Du kan beskära, slå ihop, flytta, transponera och
byta namn på regioner i redigeraren.

B

E

C

D

A

F

G

I

H

A

Tonhöjdsreglage: Om du drar i reglaget transponeras markerad region uppåt eller nedåt med
12 halvtoner.

B

Kryssrutan Följ tempo och tonhöjd: Markera rutan om du vill att vald region ska följa projektets
tempo och tonhöjd. Kryssrutan syns bara om en spårregion är markerad.

C

Reglage och kryssruta för Förbättra stämning: Dra åt höger för att förbättra stämningen mer,
eller åt vänster om du vill minska förbättringen. Begränsa förbättringen av stämningen till
projektets tonart, genom att markera kryssrutan “Begränsa till tonart”.

D

Reglage och popupmeny för Förbättra timing: Dra åt höger för att förbättra timingen mer,
eller åt vänster om du vill minska förbättringen. I popupmenyn väljer du önskat tonvärde,
som ett underlag för förbättringen av timingen.

E

Zoomreglage: Dra i zoomreglaget och zooma in för en mer detaljerad bild, eller zooma ut för
att se mer av spåret eller regionen. Zoomning i redigeraren är oberoende av tidslinjen.

F

Regionens namnfält: Dubbelklicka på regionens namn och skriv in ett nytt namn.

G

Knappen Spela region: Klicka och spela upp den markerade regionen.

H

Vågformsvisare: Visar vågformen för spårregionerna.

I

Taktslagslinjal: Visar taktslag och takter för det område som syns i redigeraren. Klicka på
rutnätsknappen och välj tonvärde för taktslagslinjalen i redigeraren.

background image

Kapitel 2

GarageBand i överblick

15

För spår med programvaruinstrument – pianorullsvy

När ett spår för programvaruinstrument är markerat (med ett grönt huvud), visar
redigeraren en grafisk ”pianorulle” över spåret eller den markerade regionen. Du kan
redigera enskilda toner i regioner med programvaruinstrument, korrigera tonernas
timing samt transponera och byta namn på regioner. Du kan även visa och redigera
styrdata för tonhöjd, ett moduleringshjul eller en pedal som spelades in när du spelade
på en klaviatur.

A

G

H

I

J

B

C

D

F

E

A

Knapparna pianorulle/partitur: Växla mellan visning av pianorulle (grafisk) och partitur i
redigeraren.

B

Popupmenyn Visa: Välj att visa antingen toner eller styrdata i redigeraren.

C

Tonhöjdsreglage: Om du drar i reglaget transponeras markerad region med
programvaruinstrument uppåt eller nedåt med 36 halvtoner. Tonhöjdsreglaget är bara
tillgängligt om en spårregion är markerad.

D

Anslagsreglage: Dra i skjutreglaget och justera valda toners anslag. Tonens anslag avgör hur hårt
en tangent slås ner när du spelar en ton. Anslagsreglaget är bara tillgängligt om en spårregion
är markerad.

E

Reglage och popupmeny för Förbättra timing: Dra åt höger för att förbättra timingen mer, eller
åt vänster om du vill minska förbättringen. I popupmenyn väljer du önskat tonvärde, som ett
underlag för förbättringen av timingen.

F

Zoomreglage: Dra i zoomreglaget och zooma in för en mer detaljerad bild, eller zooma ut för att
se mer av spåret.

G

Regionens namnfält: Dubbelklicka på regionens namn och skriv in ett nytt namn.

H

Knappen Spela region: Klicka och spela upp den markerade regionen.

I

Visning av toner och styrdata: Visar enskilda toner i grafiskt format för
programvaruinstrumentets region. Du kan flytta på och ändra tonernas storlek, för att justera
tonhöjden, eller ändra var de börjar spelas och hur länge de spelas. Visa styrdatat istället för
noter genom att välja önskat styrdata från popupmenyn Visa.

J

Taktslagslinjal: Visar taktslag och takter för det område som syns i redigeraren.
Klicka på rutnätsknappen och välj tonvärde för taktslagslinjalen i redigeraren.

background image

16

Kapitel 2

GarageBand i överblick

För spår med programvaruinstrument – notationsvy

Det går också att visa spår med riktiga instrument i notationsvy. I notationsvyn visas
noter och andra musikaliska händelser i vanlig musiknotation. Det går att redigera
toner, tonanslag och pedalmarkeringar i notationsvyn.

G

A

H

I

F

E

D

C

B

J

K

A

Knapparna pianorulle/partitur: Växla mellan visning av pianorulle (grafisk) och partitur
i redigeraren.

B

Popupmenyn Visa: Välj att visa antingen toner eller styrdata i redigeraren.

C

Tonhöjdsreglage: Om du drar i reglaget transponeras markerad region med
programvaruinstrument uppåt eller nedåt med 36 halvtoner. Tonhöjdsreglaget är bara
tillgängligt om en spårregion är markerad.

D

Anslagsreglage: Dra i skjutreglaget och justera valda toners anslag. Tonens anslag avgör hur hårt
en tangent slås ner när du spelar en ton. Anslagsreglaget är bara tillgängligt om en spårregion är
markerad.

E

Reglage och popupmeny för Förbättra timing: Dra åt höger för att förbättra timingen mer, eller
åt vänster om du vill minska förbättringen. I popupmenyn väljer du önskat tonvärde, som ett
underlag för förbättringen av timingen.

F

Zoomreglage: Dra i zoomreglaget och zooma in för en mer detaljerad bild, eller zooma ut för att
se mer av spåret.

G

Popupmenyn Klav: Välj en annan klav till notationen.

H

Regionens namnfält: Dubbelklicka på regionens namn och skriv in ett nytt namn.

I

Knappen Spela region: Klicka och spela upp den markerade regionen.

J

Notationsvyn: Visar toner och andra händelser i vanlig musiknotation. Du kan flytta noter och
justera deras tonhöjd, var tonen börjar ljuda och hur länge den klingar.

K

Taktslagslinjal: Visar taktslag och takter för det område som syns i redigeraren. Klicka på
rutnätsknappen och välj tonvärde för taktslagslinjalen i redigeraren.

background image

Kapitel 2

GarageBand i överblick

17

För podcaster och filmprojekt – markörvy

Under arbete med ett podcastavsnitt går det att visa och redigera markörer
i redigeraren. I markörlistan går det att redigera varje markörs tidsposition,
markörregionens bild, URL, URL-titel och kapitelnamn. Det går också att lägga till
avsnittsbilder i redigeraren.

D

B

A

C

E

F

G

H

I

A

Källplatsen Avsnittets bildmaterial: Bildmaterial som ska visas i en podcast dras hit.
(Visas bara om du skapar en podcast.)

B

Kryssrutan “Markerar ett kapitel”: Anger om vald markör markerar ett kapitel.

Kryssrutan Visar bildmaterial: Anger om vald markör innehåller markörregionens bildmaterial.
(Visas bara om du skapar en ljudpodcast.)

Kryssrutan Visar URL: Anger om vald markör har en URL.

C

Knappen Lägg till markör: Lägg till markör vid spelhuvudets position.

D

Markörlista: Visar respektive markörs starttid, bildmaterial (för podcaster) eller videobild
(för videomaterial), kapitelrubrik, URL och URL-rubrik.

E

Kolumnen Tid: Anger starttid för respektive markör.

F

Kolumnen Bildmaterial: Visar bildmaterialet för respektive markörregion. Du lägger till
bildmaterial genom att dra bildfiler från mediebläddraren. (Visas bara om du skapar en
ljudpodcast.)

Kolumnen Stillbild: Visar videobilden vid respektive markör.
(Visas bara om du arbetar med en film eller videofil.)

G

Kolumnen Kapitelrubrik: Visar respektive kapitelmarkörs rubrik. Klicka och skriv en rubrik på en
markör.

H

Kolumnen URL-namn: Visar namnet på respektive markörregions URL. Klicka och skriv en rubrik
på URL:en.

I

Kolumnen URL: Visar URL för respektive markörregion. Skriv in URL:en till webbplatsen som det
ska skapas en länk till.

background image

18

Kapitel 2

GarageBand i överblick

Loopbläddrare

Med loopbläddraren går det att snabbt söka efter loopar som ska läggas till i ett
projekt. Det går att hitta loopar med hjälp av nyckelord för instrument, musikgenre
eller stämning. Du kan också söka text och förfina sökresultaten på flera sätt.
Loopbläddraren visar tempo, tonart och antalet taktslag för varje loop som matchar.
Du kan förhandslyssna på loopar i loopbläddraren innan du lägger till dem i ett projekt,
och du kan lägga till fler loopar i GarageBand genom att dra in dem i loopbläddraren.
I loopbläddraren kan du söka loopar på tre olika sätt: knappvy, kolumnvy och
podcastljudvy.

Knappvy

I knappvyn visar loopbläddraren en uppsättning knappar med nyckelord. När du klickar
på en knapp visas de matchande looparna i resultatlistan. Klicka på flera knappar,
så visas endast de loopar som matchar alla de angivna nyckelorden.

C

E

C

A

B

D

G

F

background image

Kapitel 2

GarageBand i överblick

19

A

Vyknappar: Klicka på knapparna och välj kolymnvy, knappvy eller podcastljudvy.

B

Popupmenyn Loopbibliotek: Gå till popupmenyn och välj ut de loopar du vill visa
i loopbläddraren.

C

Nyckelordsknappar: Klicka på en nyckelordsknapp så visas matchande loopar i resultatlistan.
Klicka på flera knappar, så preciseras sökningen.

Knappen Återställ: Avmarkerar alla markerade knappar, så att du kan starta en ny sökning.

D

Popupmenyn Skala: Välj en skaltyp så visas endast loopar som använder den musikaliska skalan.

E

Resultatlista: Visar loopar som matchar valda nyckelord. Visar även tempo, tonart och antalet
taktslag för varje loop. Förhandslyssna på en loop genom att klicka på den i resultatlistan.
Markera kryssrutan Bokmärke så läggs loopen till bland GarageBands bokmärken.

F

Reglage för förhandslyssningsvolym: Dra i reglaget och justera volymen för den loop som
förhandsgranskas.

G

Sökfält: Skriv in text i sökfältet om du vill visa loopar med den texten i filnamnet eller sökvägen.

background image

20

Kapitel 2

GarageBand i överblick

Kolumnvy

I kolumnvyn för loopbläddraren finns kolumner för nyckelordstyp, kategorier och
nyckelord. Klicka på en nyckelordstyp så visas kategorier för den typen, på en kategori
så visas nyckelorden och sedan ett nyckelord så visas passande loopar i resultatlistan.

G

I

H

E

C

D

A

B

F

background image

Kapitel 2

GarageBand i överblick

21

A

Vyknappar: Klicka på knapparna och välj kolymnvy, knappvy eller podcastljudvy.

B

Popupmenyn Loopbibliotek: Gå till popupmenyn och välj ut de loopar du vill visa
i loopbläddraren.

C

Kolumnen för nyckelordstyp: Klicka på en nyckelordstyp så visas nyckelordstypernas kategorier
i mittkolumnen.

D

Kolumnen för kategori: Klicka på en kategori för att visa nyckelorden i den kategorin i den
högra kolumnen.

E

Kolumnen för nyckelord: Klicka på ett nyckelord så visas matchande loopar i resultatlistan.

F

Popupmenyn Skala: Välj en skaltyp så visas endast loopar som använder den skalan.

G

Resultatlista: Visar de loopar som matchar valda nyckelord. Visar även tempo, tonart och antalet
taktslag för varje loop. Förhandslyssna på en loop genom att klicka på den i resultatlistan.
Markera kryssrutan Bokmärke så läggs loopen till bland GarageBands bokmärken.

H

Reglage för förhandslyssningsvolym: Dra i reglaget och justera volymen för den loop som
förhandsgranskas.

I

Sökfält: Skriv in text i sökfältet om du vill visa loopar med den texten i filnamnet eller sökvägen.

background image

22

Kapitel 2

GarageBand i överblick

Spårinfofönstret

Panelen Spårinfo visar aktuella instrument, effekter och inställningar för valt spår,
samt masterspårets mastereffektinställningar. Du kan ändra de här inställningarna
i spårinfopanelen.

Spår för riktiga instrumet och programvaruinstrument

Vissa reglage i spårinfopanelen skiljer sig åt för riktiga instrument respektive
programvaruinstrument (se nedanstående beskrivningar).

A

B

C

D

D

E

F

H

J

I

G

background image

Kapitel 2

GarageBand i överblick

23

A

Bläddringsknappen: Visar spårets instrumentlista, symbolmeny och inmatningsreglage.

B

Popupmeny för instrumentbiblioteket: Gå till popupmenyn och välj vilka instrument som ska
visas i kategori- och instrumentlistorna.

C

Lista över instrumentkategorier: Klicka på en instrumentkategori så visas instrumenten i den
kategorin i instrumentlistan till höger.

D

Instrumentlista: Välj ett instrument från listan.

E

Popupmeny för instrumentsymboler: Klicka här så visas symbolmenyn där du kan välja en
ny instrumentsymbol. Med symboler är det lätt att skilja mellan spår som använder liknande
instrument.

F

Popupmenyn Inmatningskälla (endast spår med riktiga instrument): Välj inmatningskälla
för inspelning av riktiga instrument.

Popupmenyn Medhörning (endast spår med riktiga instrument): Slå på medhörning så att du
hör instrumentet medan du spelar, eller stäng av den så att det inte blir rundgång.

Reglaget och kryssrutan inspelningsnivå (endast spår med riktiga instrument): Dra i reglaget
och ställ in spårets inspelningsvolym. Markera kryssrutan Automatisk nivåkontroll om du vill att
GarageBand ska sänka inspelningsnivån, för att på så sätt undvika distorsion.

G

Knappen Redigera: Klicka så visas spårets effektmenyer och effektreglage.

H

Effektplats: Varje spår innehåller en kompressor och ytterligare fyra effektplatser.
Klicka på en tom effektplats och och välj en effekt från popupmenyn.

Klicka på en effekts LED så slås den på och av.

Klicka på ett effektnamn och välj en ny effekt från popupmenyn.

Klicka på ett förval och välj ett nytt förval från popupmenyn.

Ändra effekternas ordning genom att dra en effekt uppåt eller neråt i det mönstrade utrymmet
på dess vänstra kant.

Popupmenyn Ljudgenerator (endast programvaruinstrument): Välj en ny ljudgenerator och
ändra hur programvaruinstrumenten låter.

I

Signalreglage: Varje spår har reglage för eko och reverb som styr hur mycket av spårets utsignal
som skickas till masterspårets eko- och reverb-effekter.

J

Knapparna Spara instrument och Ta bort instrument: Klicka på knappen Spara instrument om
du vill spara ett instrument. Ta bort ett sparat instrument genom att klicka på knappen Ta bort
instrument.

background image

24

Kapitel 2

GarageBand i överblick

Elgitarrsspår

Elgitarrsspåret visar gitarrförstärkaren och pedaleffekter på scenen.

D

A

B

C

F

E

background image

Kapitel 2

GarageBand i överblick

25

A

Popupmenyn Gitarrförinställningar: Välj en gitarrförinställning från menyn.

B

Gitarrförstärkare: Visar en bild på den aktuella gitarrförstärkaren. Klicka på förstärkaren så visas
dess reglage under scenen. Håll pekaren över förstärkaren och klicka på pilarna som visas,
så förstärkarmodellen ändras.

C

Pedaleffekter: Visar en bild på effektpedalerna i den aktuella förinställningen. Klicka på en
effektpedal så visas dess reglage under scenen.

D

Reglageområdet: När en förstärkare är markerad visas förstärkarreglagen. När en effektpedal är
markerad visas effektpedalsreglagen. Dra i handtagen så ändras inställningarna för förstärkaren
eller effektpedalen. Klicka på växlingsknappen för en pedaleffekt så slås den av och på.

E

Knappen Redigera: Klicka på Redigera när förstärkaren är markerad, så visas förstärkarmodellen,
mastereffekter och inspelningsreglage. Klicka på Redigera med en effektpedal markerad, så visas
alla pedaleffekter under scenen. Dra en effektpedal till någon av platserna på scenen så läggs
pedaleffekten till. Klicka på Klar när redigeringen av förstärkaren eller effektpedalen är färdig.

F

Knapparna Spara instrument och Ta bort instrument: Klicka på knappen Spara instrument om
du vill spara ett instrument. Ta bort ett sparat instrument genom att klicka på knappen Ta bort
instrument.

background image

26

Kapitel 2

GarageBand i överblick

Masterspår

I spårinfofönstret för masterspåret visas de globala projektinställningarna och
effektinställningarna för hela projektet. De globala projektinställningarna är bland
annat tempo, taktbeteckning och tonart. Bland de globala effektinställningarna finns
mastereko, reverb, equalizer och kompressor.

H

G

A

B

C

D

D

E

F

I

background image

Kapitel 2

GarageBand i överblick

27

Skjutreglagen för eko och reverb för individuella spår styr mängden eko och reverb
som skickas från spåret till mastereko- och reverbeffekterna. Du kan ändra effekterna
mastereko och reverb i masterspårets spårinfofönster.

A

Bläddringsknappen: Visar spårets instrumentlista, symbolmeny och inmatningsreglage.

B

Popupmenyn Mastereffekter: Gå till popupmenyn och välj vilka mastereffekter som ska visas
i kategori- och effektlistorna.

C

Kategorilista över mastereffekter: Klicka på en kategori så visas effekterna i den kategorin
i mastereffektlistan till höger.

D

Lista över förval med mastereffekter: Klicka på en förinställd mastereffekt så att den används
med projektet.

E

Reglagen tempo, tonart och tidssignatur: Dra i temporeglaget så att projekttempot ändras.

Välj en tonart från popupmenyn Tornart, och välj sedan en skaltyp från popupmenyn till höger.

Välj en tidssignatur från popupmenyn Signatur.

F

Knappen Redigera: Klicka så visas spårets effektmenyer och effektreglage.

G

Spåreffekter: Klicka på LED:n så att eko- och reverbeffekterna slås av och på. Välj ett förval för
ekot från popupmenyn Eko. Välj ett förval för reverb från popupmenyn Reverb. Dessa effekter
styr ljudet av signaleffekterna i de enskilda spåren.

H

Mastereffektplatser: Varje masterspår innehåller en visuell equaliser, en kompresser, en ducker
och ytterligare en effektplats.

Klicka på en effekts LED så slås den på och av.

Klicka på ett förval och välj ett nytt förval från popupmenyn.

Klicka på en tom effektplats och och välj en effekt från popupmenyn.

I

Knapparna Spara master och Radera master: Klicka på knappen Spara master om du vill spara
en uppsättning mastereffekter. Klicka på knappen Radera master när du vill radera en sparad
uppsättning mastereffekter.

background image

28

Kapitel 2

GarageBand i överblick

Mediebläddrare

Med mediebläddraren går det att hitta och lägga till låtar från iTunes-biblioteket,
foton från iPhoto-biblioteket, projekt från iMovie och andra videofiler.

A

Knappen Medietyper: Klicka på knappen för den typ av mediafil du vill arbeta med.

B

Källista: Navigera till den mapp som innehåller önskade filer. Du kan också lägga till mappar
genom att dra dem från Finder.

C

Medialista: Visa, förhandsvisa och välj ut de mediafiler som ska läggas till i projektet.

D

Knappen Spela upp: Klicka här för att förhandsvisa vald mediafil.

E

Sökfält: Skriv in en text och sök efter filer med detta namn.

C

A

B

D

E

background image

3

29

3