GarageBand - Övningsexempel 7:Mixa och lägga till effekter

background image

Övningsexempel 7: Mixa och
lägga till effekter

I GarageBand finns de verktyg du behöver för att enkelt
mixa dina projekt och lägga till effekter som håller högsta
kvalitet.

I det här övningsexemplet får du lära dig några grunder om mixning och effekter.
Du får lära dig att:

 Mixa spår i projekt så att du får ett balanserat ljud
 Ställa in mastervolymnivån
 Lägga till en uttoning i slutet av ett projekt
 Lägga till och justera spåreffekter
 Grafiskt redigera effekten Visuell EQ
 Redigera och spara effektförinställningar
 Automatisera mixning och andra parametrar

Vad är mixning?

När du har byggt ett arrangemang i ett projekt är nästa steg att mixa projektet.
Mixning är när du sätter dig ner och lyssnar på helheten och gör ändringar i enskilda
spår och justerar detaljer i projektet så att de olika delarna får rätt balans i förhållande
till varandra, och musiken får fokus och rätt "sound".

Mixning består vanligtvis av följande steg:

 Balansera spårens volymnivåer
 Ställa in stereoplacering för spår
 Lägga till effekter som förbättrar och ger färg åt ljudet
 Skapa dynamiska ändringar med automatiseringskurvor

background image

Kapitel 9

Övningsexempel 7: Mixa och lägga till effekter

93

Grundläggande mixning

De mest grundläggande stegen i mixning är att balansera volymen för olika spår,
ange stereoplaceringen för spåren och ställa in mastervolymnivån.

Ställa in spårvolymen

De instrument och loopar du använder i ett projekt kan ha olika volymnivåer
(ljudstyrka). Genom att balansera volymnivåerna så att inget spår överröstar de andra
kommer alla delar du har lagt till att höras, och inget spår går förlorat i mixningen.

Det innebär inte att varje spår ska ställas in på exakt samma volymnivå. De skivor du
köper i butik är mixade så att vissa spår (oftast huvudsångstämman, trummor och
soloinstrument) är starkare, medan andra spår (t.ex. ackompanjerande instrument och
bakgrundssång) är svagare.

Så här ställer du in volymnivån för ett spår:

m

I spårrubriken drar du volymreglaget åt vänster om du vill sänka volymnivån, eller åt
höger om du vill höja den.

Om du vill ändra volymen i mindre steg håller du ner skifttangenten medan du drar.

Ställa in stereoplacering för spår

Genom att placera olika spår på olika platser i stereofältet (panorering) blir det enklare
att urskilja varje enskilt spår i mixen, och en tredimensionell känsla skapas i låten.

På de skivor du köper i butik är de viktigaste spåren (oftast huvudsångstämman,
trummor och soloinstrument) panorerade till mitten eller nära mitten, medan andra
spår (t.ex. ackompanjerande instrument och bakgrundssång) är panorerade till höger
och vänster. Genom att panorera spår till upp till 50 procent åt höger eller vänster kan
du skapa en naturlig rymdkänsla, medan extrem panorering av spåren åt sidan skapar
ett ovanligare, konstlat ljud.

Så här ställer du in stereoplaceringen för ett spår:

m

Dra stereoreglaget i spårrubriken åt vänster om du vill panorera spåret längre
åt vänster, eller åt höger om du vill panorera åt höger. Du kan också ställa in
stereoplaceringen på en viss position genom att klicka på kanten av reglaget.

Obs! Genom att dra inuti stereoreglaget kan du ställa in stereoplaceringen med mer
exakta värden.

Stereoreglage

Volymreglage

background image

94

Kapitel 9

Övningsexempel 7: Mixa och lägga till effekter

Ställa in mastervolymnivån

Du kan reglera volymen för ett helt projekt med hjälp av skjutreglaget för mastervolym
till höger om LCD. Du bör välja en mastervolymnivå som är tillräckligt hög för att
eliminera bakgrundsbrus, men inte så hög att det orsakar distorsion.

Viktigt:

Skjutreglaget för mastervolymen styr volymen i projektet när det exporteras.

Använd datorns volymreglage till att justera volymen när du lyssnar på projektet.

Så här ställer du in mastervolymnivån:
 Dra reglaget för mastervolym åt vänster om du vill sänka utvolymen eller åt höger

om du vill höja utvolymen. Om du alternativklickar på reglaget återgår det till en
neutral nivå (0 dB förstärkning).

 Innan du exporterar bör du spela upp projektet från början till slut och titta på

masternivåmätaren ovanför mastervolymreglaget. Kontrollera att de små röda
punkterna till höger om nivåmätaren inte lyser.

Punkterna (så kallade distorsionsvisare) lyser när volymnivån i någon del av låten
är så hög att det kommer att orsaka distorsion i den exporterade låten.

Lägga till en uttoning

En mycket vanlig mixningsteknik är att låta all musik långsamt bli tystare, eller “tona ut",
i slutet av en låt. Du kan enkelt lägga till en uttoning i slutet av ett projekt.

Så här lägger du till en automatisk uttoning:

m

Välj Spår > Tona ut.

Masterspåret visas längst ner i tidslinjen med en automatiseringskurva för
mastervolymen. När du väljer Tona ut läggs kontrollpunkter till i automatiseringskurvan
för mastervolymen så att volymen långsamt tonar ut i tystnad under de sista tio
sekunderna av projektet (de sista tio sekunderna innan markören för projektets slut).

Så här justerar du längden på uttoningen:

1

Välj Spår > Visa masterspår.

2

Välj Mastervolym från menyn i masterspårrubriken.

3

Justera längden på uttoningen genom att flytta kontrollpunkterna i slutet
av automatiseringskurvan för volymen.

Spela projektet från en punkt innan uttoningen börjar. Du hör alla projektets
spår långsamt tonas ut till sin slutliga volymnivå.

Kontrollera att distorsionvisarna inte
lyser innan du exporterar ett projekt.

Justera den allmänna ljudstyrkan genom
att dra skjutreglaget för mastervolym.

background image

Kapitel 9

Övningsexempel 7: Mixa och lägga till effekter

95

Så här lägger du till en in- eller uttoning manuellt:

1

Välj Spår > Visa masterspår.

2

Välj Mastervolym från menyn i masterspårrubriken.

3

Lägg till kontrollpunkter i början av automatiseringskurvan för volym för intoning,
eller till slutet av kurvan för uttoning.

4

Justera längden och intensiteten på in- eller uttoningen genom att flytta
kontrollpunkterna.

Använda effekter i GarageBand

Med effekter kan du på många olika sätt forma och förbättra hur musiken låter. Alla
som lyssnar på populärmusik, eller på ljudspåret i en film, har hört de olika effekter som
används i modern musik. I GarageBand finns en stor mängd effekter av hög kvalitet
som du kan använda på enskilda spår eller hela projektet, och forma musiken så att
den låter som du vill.

Typer av effekter

I GarageBand finns följande typer av effekter:

Kompression: Med kompression justeras musikens volymen så att plötsliga
nivåändringar jämnas ut. Kompression kan ge tydlighet och kraft till ett spår eller
en hel låt, och göra att den låter bättre när den spelas upp på utrustning med litet
dynamiskt omfång.

Distorsion: Distorsioneffekter, som förstärkarsimulering (och, förstås, distorsion), ändrar
tonen för originalljudet så att analog eller digital distorsion återskapas.

Eko: Som namnet anger upprepar en ekoeffekt ett ljud som ett eko. Det kan lägga till
en känsla av rymd till ett ljud, eller skapa ett intryck av att rösten eller instrumentet
finns i ett stort rum, en grotta eller yttre rymden.

EQ: EQ (en förkortning för equalizer) är en kraftfull och mångfasetterad effekt med
vilken du kan ändra nivån för valda frekvenser. Med EQ kan du skapa både subtila och
dramatiska förändringar i dina projekt. EQ är förmodligen den mest använda effekten
i populärmusik.

I GarageBand finns en speciell typ av EQ som kallas för Visuell EQ. Du kan använda
Visuell EQ genom att välja en förinställd EQ, men du kan också redigera effekten
grafiskt så att du enkelt kan se vilken del av ljudet du ändrar.

Grind (Brusgrind): En grind minskar mängden lågnivåbrus genom att skära bort ljudet
när det faller under en viss volymnivå. Den används ofta som den första av en serie
effekter och ingår i spår med riktiga instrument för att minska bruset vid
ljudinmatningen.

background image

96

Kapitel 9

Övningsexempel 7: Mixa och lägga till effekter

Modulering: Moduleringseffekter, som korus, flanging och phaser, bygger på de
tidsbaserade effekterna genom att modulera eller tidsmässigt förskjuta kopian när den
spelas upp. En moduleringseffekt kan också vara att kopian inte har samma tonhöjd
som originalet.

Reverb: Reverb simulerar ett ljuds naturliga reflektion i omgivningen. Det kan ge ökad
tydlighet och närvaro för röster och instrument, atmosfär till ett ljud eller simulera olika
rum och andra akustiska miljöer.

Effektpedaler: Till elgitarrspår finns speciella effektpedaler som återskapar ljudet från
kända gitarreffektpedaler. Bland effektpedalerna finns eko, korus, overdrive, flanger och
andra effekter.

Effekterna kan vara spåreffekter, sändeffekter eller mastereffekter. Spåreffekter ändrar
ljudet för ett enskilt spår (riktiga instrument, programvaruinstrument eller elgitarr).
Sändeffekter skickar delar av ljudet från ett spår till effekten på masterspåret. Varje spår
med riktiga instrument, programvaruinstrument och elgitarr innehåller eko- och
reverbsändeffekter. Du kan styra hur mycket av ljudet som skickas från varje spår på
spårinfopanelen för de enskilda spåren. Mastereffekter ändrar hela projektets ljud och
påverkar alla spår.

Lägga till effekter i ett spår

Varje spår med riktiga instrument och programvaruinstrument har en uppsättning
effekter, vilket inkluderar kompression och Visuell EQ-effekter, och även eko- och
reverbsändeffekter. Spår med riktiga instrument har också en grindeffekt (brusgrind).
Du justerar effekterna för ett spår, och lägger till effekter, i spårinfopanelen.

Masterspåret har egna effekter. Du kan justera mastereffekterna och lägga till en eller
flera effekter i masterspåret i spårinfopanelen.

Så här lägger du till en effekt:

1

Klicka på spårinfoknappen eller välj Spår > Visa spårinformation så visas
spårinfopanelen.

Spårinfopanelen öppnas till höger om tidslinjen.

2

Klicka på Redigera så visas spåreffekterna.

background image

Kapitel 9

Övningsexempel 7: Mixa och lägga till effekter

97

3

Välj en effekt från en av de tomma effektplatserna.

Andra effekter är diskant- och basreduktion, korus, flanger, phase shifter och tremolo.
De tillgängliga effekterna visas i effektpopupmenyn, inklusive eventuella
ljudenhetseffekter från andra tillverkare som finns installerade på datorn.

Aktivera och avaktivera effekter

Du kan aktivera och avaktivera enskilda effekter, även tillfälligt. Det finns flera fördelar
med att aktivera och avaktivera effekter: du kan höra hur de enskilda effekterna ändrar
hur din musik låter, och du kan se vilka effekter som påverkar datorns prestanda mest.

När du avaktiverar en effekt behålls effektens inställningar, vilket innebär att alla dina
justeringar finns kvar.

Så här aktiverar du en effekt:

m

I spårinfopanelen klickar du på av/på-knappen (med en rektangel i mitten) till vänster
om effektens namn. Rektangeln tänds vilket visar att effekten är aktiv. Du avaktiverar
effekten genom att klicka på av/på-knappen igen.

Använd de här reglagen
när du vill lägga till och
justera effekter.

background image

98

Kapitel 9

Övningsexempel 7: Mixa och lägga till effekter

Välja en effektförinställning

Varje effekt har en popupmeny med olika effektförinställningar som du kan välja.
Namnet på varje förinställning anger förinställningens syfte och hur det ändrar ljudet.

Så här väljer du en effektförinställning:

1

Öppna spårinfopanelen om den inte redan är öppen. Det gör du genom att dubbelklicka
på spårrubriken.

2

Klicka på Redigera så visas spårets effekter.

3

Välj en ny förinställning från popupmenyn för förinställda effekter under effektens namn.

Skapa och spara effektförinställningar

Du kan finjustera ljudet för en effekt genom att ändra effektförinställningarna och
sedan spara dina egna förinställningar så att du kan använda dem med andra
instrument och i andra projekt.

Så här redigerar du en effektförinställning:

1

Klicka på redigeraknappen (med en bild för effekten) till vänster om effektens namn.

Förinställningsfönstret för effekten visas. Varje effektinställning har ett reglage av något
slag, eller en knapp, och varje reglage har ett namn som anger vad det styr.

2

Ändra förinställningen genom att dra reglagen i förinställningsfönstret.

När du ändrar en effektförinställning visas den som "Manuell" i popupmenyn, så att du
vet att du har ändrat den från den ursprungliga förinställningen. Du kan gå fram och
tillbaka mellan dina manuella inställningar och andra förinställningar om du vill jämföra
dem innan du sparar den nya förinställningen.

Du kan skapa egna effektförinställningar och spara dem så att du kan använda dem
i ett annat spår, eller i ett annat projekt.

Så här redigerar du effekten Visuell EQ grafiskt:

1

Klicka på redigeringsknappen för effekten Visuell EQ.

Förinställningsfönstret för Visuell EQ visas. I mitten av fönstret finns det grafiska
redigeringsområdet, som är indelat i fyra band: bas, lågt mellanregister, högt
mellanregister och diskant.

2

Placera pekaren i något av de fyra banden i redigeringsområdet och gör följande:

 Du ändrar frekvensen för bandet genom att dra pekaren åt vänster eller höger.
 Du ändrar bandets förstärkning (hur mycket frekvenserna ökas eller skärs ner) genom

att dra pekaren uppåt eller neråt.

3

Du visar de numeriska värdena för varje band genom att klicka på triangeln för detaljer.
Du kan justera värden numeriskt genom att dra dem uppåt eller nedåt.

background image

Kapitel 9

Övningsexempel 7: Mixa och lägga till effekter

99

4

Du visar frekvenskurvan för spåret i realtid genom att markera kryssrutan för
analysfunktionen och sedan spela upp spåret.

Så här sparar du en effektförinställning:

1

Ändra förinställningen tills du får det ljud du vill använda.

2

Välj Skapa förinställning från popupmenyn och ange ett namn för förinställningen
i dialogrutan Spara.

Justera Visuell EQ grafiskt genom att
dra i ett av de fyra banden.

Markera kryssrutan för
analysfunktionen om du vill visa
spårets frekvenskurva.

background image

100

Kapitel 9

Övningsexempel 7: Mixa och lägga till effekter

Automatisera mixningen

Utöver att ställa in volymnivån, stereoplacering och effektinställningar för ett spår kan
du lägga till ändringar för de här och andra inställningar över tiden genom att använda
automatisering. Du kan automatisera ändringar över tiden genom att lägga till
automatiseringskurvor för spår, lägga till kontrollpunkter i varje automatiseringskurva
och ändra kontrollpunkterna till olika värden.

Så här visar du automatiseringskurvorna för ett spår:

m

Klicka på triangeln till höger om låsknappen i spårrubriken.

En rad som visar automatiseringskurvan för volymen visas under spåret.

Så här väljer du den automatiseringskurva du vill redigera:

m

Välj den parameter du vill redigera från popupmenyn till vänster om spårets
automatiseringsrad.

Nu kan du automatisera parametern genom att lägga till kontrollpunkter i kurvan
och sedan ändra kontrollpunkternas värde genom att dra dem.

Så här lägger du till en kontrollpunkt:

m

I redigeraren klickar du på den plats i kurvan där du vill lägga till en kontrollpunkt.

Obs! När du lägger till en kontrollpunkt aktiveras kurvan om den inte redan är aktiv.
Den fyrkantiga knappen fylls med en färg vilket visar att kurvan är aktiv.

Du ändrar en kontrollpunkt genom att göra något av följande:
 Dra kontrollpunkten uppåt eller nedåt till ett nytt värde.
 Dra kontrollpunkten åt vänster eller höger för att flytta den till en ny tidpunkt.

Med hjälp av de vertikala linjerna i raden kan du placera kontrollpunkterna rätt
i förhållande till takter och taktslag i tidslinjen.

För spår med riktiga instrument, programvaruinstrument och elgitarr kan du
automatisera spårvolym och spårpanorering. För masterspåret kan du automatisera
mastervolym, mastertonhöjd och mastertempo. Du kan också automatisera parametrar
för valfri effekt i ett spår (inklusive masterspåret) genom att lägga till en
automatiseringskurva för parametern.

Så här lägger du till en automatiseringskurva för en effektparameter:

1

Välj Lägg till automatisering från popupmenyn till vänster om spårets
automatiseringsrad.

En meny visas med en lista över alla effekter i spåret.

Automatiseringskurva för volymen

background image

Kapitel 9

Övningsexempel 7: Mixa och lägga till effekter

101

2

Klicka på visningstriangeln för den effekt som har den parameter du vill automatisera.

3

Markera kryssrutan för den parameter du vill automatisera. Du kan markera flera
kryssrutor om du vill lägga till flera effektparametrar.

4

När du är klar klickar du på OK.

Parametern visas i popupmenyn och automatiseringskurvan ändras så att den visar
automatiseringen för den senast valda effektparametern.

Du kan också låsa kontrollpunkterna för automatisering vid regioner, så att
kontrollpunkterna följer med regionen när du flyttar den i tidslinjen.

Så här låser du kontrollpunkter för automatisering vid regioner:

m

Välj Reglage > “Lås automatiseringskurvor vid regioner".

Alla kontrollpunkter låses vid regionen med den position de har på respektive
automatiseringskurva.

Följande villkor gäller vid låsning av kontrollpunkter vid regioner:

 En regions kontrollpunkter påverkas inte om du kortar av eller förlänger regionen.
 Om du raderar en region raderas även dess kontrollpunkter.
 Om du överlappar en region med kontrollpunkter med en annan region kortas

kontrollpunkterna och regionen.

 Om du drar en region som inte innehåller några kontrollpunkter över en del av ett

spår som innehåller kontrollpunkter, låses kontrollpunkterna vid den nya regionen.

 Om du loopar en region loopas inte regionens kontrollpunkter – du måste kopiera

regionen istället.

Så här raderar du en automatiseringskurva för en effektparameter:

1

Välj Lägg till automatisering från popupmenyn till vänster om spårets
automatiseringsrad.

2

När menyn visas avmarkerar du kryssrutan för parametern du vill radera. Du kan
markera flera parametrar.

3

När du är klar klickar du på OK.

Obs! När du raderar en automatiseringskurva raderas även alla kontrollpunkter på
kurvan. Du kan inte ångra den här åtgärden.

background image

10

102

10