GarageBand - Övningsexempel 6:Arrangera och redigera din musik

background image

Övningsexempel 6: Arrangera och
redigera din musik

Du bygger projekt genom att arrangera regioner
på tidslinjen och redigera dem i redigeraren.

När du har lagt in några loopar och inspelningar i projektet kan du flytta, kopiera och
göra andra ändringar i regionerna på tidslinjen och på så sätt bygga projektets
arrangemang. Du arrangerar regionerna på tidslinjen genom att klippa, kopiera och
klistra dem; genom att flytta, ändra storlek på och loopa dem; och genom att dela och
slå ihop dem. Du kan definiera avsnitt i ett projekt med hjälp av arrangemangsregioner
och sedan använda dem till att snabbt arrangera om projektet. Och du kan redigera
regioner i redigeraren på en mängd olika sätt.

Det här övningsexemplet lär dig att:

 Markera en eller flera regioner
 Kopiera och klistra regioner
 Loopa, ändra storlek på och flytta regioner
 Dela och slå ihop regioner
 Använda arrangemangsspåret för att definiera olika avsnitt och arrangera om

ett projekt

 Byta namn på regioner
 Transponera regioner
 Förbättra timingen i regioner
 Spela upp regioner i redigeraren
 Höja eller sänka regionernas tempo
 Förbättra stämningen i en region med riktiga instrument:
 Ställa in regioner med riktiga instrument så att de behåller sitt ursprungliga tempo
 Använda tidslinjens rutmönster för att fästa regioner vid takter, taktslag och andra

tidsenheter

 Importera ljud- och MIDI-filer

background image

82

Kapitel 8

Övningsexempel 6: Arrangera och redigera din musik

Grundläggande om arrangemang

Varje gång du spelar in musik på ett spår skapar du en region på instrumentets spår,
med den musik du just spelade in. När du drar en loop till tidslinjen gör du en region
av loopen. Ändringar som du gör i regionen, t.ex. att dela eller transponera den, ändrar
inte på den ursprungliga inspelningen eller loopen.

Olika regionstyper får olika färger på tidslinjen:

 Lila – regioner med riktiga instrument från inspelningar
 Blå – regioner med riktiga instrument som skapas av loopar
 Orange – regioner från importerade ljudfiler
 Grön – regioner med programvaruinstrument från inspelningar och loopar

Regionerna är byggstenarna i ett projekt. Du skapar flödet och bygger projektets form
genom att arrangera regionerna på tidslinjen. Du kan arbeta med regionerna på
tidslinjen genom att kopiera och klistra dem, flytta och ändra storlek, loopa,
transponera, samt dela och slå ihop dem. Oftast kan du redigera olika typer av regioner
på exakt samma sätt. I vissa fall måste du redigera dem på olika sätt; det här beskriver
vi längre fram.

Markera regioner

När du ska ändra en region markerar du först regionen på tidslinjen.

Så här markerar du en region:
 Markera en enstaka region genom att klicka på den.

Du markerar flera regioner genom att göra något av följande:
 Skiftklicka på regionerna.
 Gå till en punkt före den första regionen och dra till en punkt efter den sista om

du vill markera alla regionerna mellan punkterna.

De valda regionerna markeras på tidslinjen.

Obs! Om du vill markera regioner eller utföra andra åtgärder som att loopa eller ändra
storlek på regioner, kan du behöva zooma in regionen så att den blir tillräckligt stor för
att markera.

Du klipper ut, kopierar och klistrar in regioner med de vanliga menykommandona och
kortkommandona i Mac OS.

Så här klipper du ut en region:
 Markera regionen och välj Redigera > Klipp ut.

Du kopierar en region på något av följande sätt:
 Markera regionen och välj Redigera > Kopiera.
 Håll ned alternativtangenten och dra regionen.

background image

Kapitel 8

Övningsexempel 6: Arrangera och redigera din musik

83

Så här klistrar du in en region:
 Flytta uppspelningshuvudet till den punkt i tidslinjen där du vill att regionen ska

börja och välj sedan Redigera > Klistra in.

När du klistrar in en region flyttas uppspelningshuvudet till slutet av regionen du
klistrar in. Du kan klistra in flera kopior av en region, och varje kopia börjar på den
punkt i tidslinjen där den förra slutar.

Flytta regioner

Du kan flytta en region genom att dra den till en ny punkt i tidslinjen. Du kan även
flytta en region till ett annat spår, förutsatt att det är samma typ som regionen.
(Regioner för riktiga instrument kan bara flyttas till spår för riktiga instrument, och
detsamma gäller för programvaruinstrument.)

Så här flyttar du en region:
 Dra regionen åt höger eller vänster till en ny plats i tidslinjen.
 Dra regionen uppåt eller neråt till ett annat spår av samma typ.

När du flyttar en region får du ett rutmönster som visar när regionens vänstra eller
högra kant är i linje med andra objekt på tidslinjen. Om du inte vill använda rutnätet
kan du stänga av dem. Gå till panelen Allmänt under GarageBand-inställningarna.

Du kan även flytta regioner åt vänster för att fylla ut utrymme efter en raderad region.

Så här raderar du en region och flyttar återstående regioner åt vänster:

1

Markera regionen du vill radera.

2

Välj Redigera > “Radera och flytta".

Alla efterföljande regioner på samma spår flyttas åt vänster tills den raderade regionen
har ersatts.

Två regioner kan inte överlappa varandra i samma spår. Om du drar en region över en
del av en annan region, kortas den övertäckta regionen av till den överliggande
regionens kant. Om en region täcks helt av en annan region raderas den övertäckta
regionen från spåret.

Försök lägga till en ny trum- eller basloop på tidslinjen, och loopa den för att skapa en
ny rytm.

background image

84

Kapitel 8

Övningsexempel 6: Arrangera och redigera din musik

Ändra storlek på regioner

Du kan ändra storlek på regioner genom att korta av eller förlänga dem. Du kan göra
både regioner med riktiga instrument och programvaruinstrument kortare så att bara
den del av regionen som visas spelas upp. Du kan göra regioner med
programvaruinstrument (men inte regioner med riktiga instrument) längre om du vill
lägga till tystnad i början eller slutet av regionen.

Så här ändrar du storlek på en region:

1

Dra pekaren över den nedre halvan av någon av regionens kanter. Pekaren förvandlas
till en storleksändringspekare med en pil som pekar bort från regionen.

2

Korta av eller förläng regionen genom att dra i regionens kant.

Om du ändrar storlek på en region genom att förlänga den lägger du till tystnad till
regionen. Det kan vara användbart om du vill göra kopior av regioner som var och
en räcker ett visst antal taktslag.

Obs! Det går inte att göra en region med ett riktigt instrument längre än den
ursprungligen var. Du kan också endast justera storleken på regioner med riktiga
instrument som även innehåller inspelningar med flera tagningar från högra kanten,
inte från den vänstra. Du kan förlänga regioner med programvaruinstrument som
innehåller inspelningar med flera tagningar åt vänster, men du kan inte förkorta dem.

Loopa regioner

Du kan loopa en region, så att den upprepas över tid. När du loopar en region spelar
den lika lång tid som du drar ut den i tidslinjen.

Så här loopar du en region:

1

För muspekaren över den övre delen av regionens högra kant. Pekaren förvandlas till
en looppekare och får en cirkelpil.

2

Dra regionens högra kant till den punkt där du vill att den ska sluta spela. När du spelar
upp projektet loopas regionen upprepade gånger till den här punkten.

När du loopar en region visar skårorna i regionens över- och underdel början och slutet
på varje upprepning. Du kan dra till slutet av en upprepning eller till en plats var som
helst i loopen.

Storleksändringspekare

Looppekare

background image

Kapitel 8

Övningsexempel 6: Arrangera och redigera din musik

85

Prova att loopa trum- och basregionerna du lade till i tidslinjen. Rytmmönster i
populärmusik har oftast en längd som är en multipel av fyra takter. Verser och refränger
för många populära låtar är till exempel på 16 eller 32 takter.

Dela upp och slå ihop regioner

Du kan dela en region i tidslinjen. Genom att dela upp en region kan du spela den från en
annan punkt än dess början, eller använda delar av en region i andra delar av tidslinjen.

1

Markera den region du vill dela.

2

Flytta uppspelningshuvudet i regionen till den punkt där du vill dela regionen.

3

Välj Redigera > Dela.

Den markerade regionen delas i två regioner vid uppspelningshuvudet. Endast den
markerade regionen delas, även om regioner i andra spår också finns under
uppspelningshuvudet. Om flera markerade regioner finns under uppspelningshuvudet
delas alla. När du delar en region med ett programvaruinstrument kortas alla toner vid
delningspunkten av till den punkten.

Flera regioner kan slås ihop till en region. För att du ska kunna slå ihop dem måste
looparna eller regionerna ligga bredvid varandra i samma spår, utan något mellanrum
mellan dem.

Så här slår du ihop regioner:

1

Kontrollera att regionerna är av samma typ och ligger bredvid varandra i samma spår.

2

Markera regionerna du vill slå ihop.

3

Välj Redigera > Slå samman.

När du slår ihop regioner med riktiga instrument, visas en dialogruta där du tillfrågas
om du vill skapa en ny ljudfil. Klicka på Skapa om du vill slå ihop regionerna i en ny
region för riktiga instrument.

Regioner med riktiga instrument som du spelat in (lila) kan bara slås ihop med andra
regioner med riktiga instrument och regioner med programvaruinstrument (gröna) kan
bara slås ihop med andra regioner med programvaruinstrument. Regioner med riktiga
instrument från loopar (blå) kan inte slås ihop.

Snabbt arrangera om ett projekt

GarageBands tidslinje innehåller ett arrangemangsspår. Du kan lägga till
arrangemangsregioner till arrangemangsspåret, för att på så sätt definiera olika delar
av projektet som intro, vers och refräng. Du kan även flytta och kopiera
arrangemangsregioner, för att enkelt arrangera om delar av projektet.

background image

86

Kapitel 8

Övningsexempel 6: Arrangera och redigera din musik

När du flyttar eller kopierar en arrangemangsregion flyttas eller kopieras också musiken i
samtliga spår i den delen av projektet. Om en automatiseringskurva är aktiv i den delen
av projektet, inklusive masterspåret, flyttas eller kopieras även deras kontrollpunkter.

Så här visar du arrangemangsspåret:

m

Välj Spår > Visa arrangemangsspår (eller tryck på kommando-skift-A).

Arrangemangsspåret visas överst i tidslinjen, under taktslagslinjalen.

Så här lägger du till en arrangemangsregion:

m

Klicka på det lilla plustecknet (+) i arrangemangsspårets spårhuvud.

När du lägger till en arrangemangsregion är den fyra takter lång och heter "namnlös”.

Så här byter du namn på en arrangemangsregion:

m

Klicka på regionens namn, vänta en stund och skriv sedan in ett namn.

Så här markerar du en arrangemangsregion:

m

Klicka på arrangemangsregionen.

Du kan markera flera närliggande arrangemangsregioner genom att skiftklicka på dem,
men du kan inte markera flera regioner om de inte ligger bredvid varandra. Du kan
markera samtliga arrangemangsregioner om du klickar på arrangemangsspårets
spårhuvud.

När du markerar en arrangemangsregion blir den ljusblå och vald del av projektet
markeras.

Så här ändrar du storlek på en arrangemangsregion:

m

Dra i regionens högra kant till dess att den har önskad storlek.

När du ändrar storleken på en arrangemangsregion påverkar du inte musiken
på tidslinjen.

Så här flyttar du en arrangemangsregion:

m

Dra den till en annan del av arrangemangsspåret.

Så här kopierar du en arrangemangsregion:

m

Håll ner alternativtangenten när du drar arrangemangsregionen.

Om du flyttar eller kopierar en arrangemangsregion till en plats mellan två befintliga
arrangemangsregioner, placeras den mellan dessa två. Den region som hamnar
tidsmässigt senare flyttas (tillsammans med övrigt material) till den punkt där den
infogade regionen slutar. På så sätt kan du snabbt upprepa likadana avsnitt, till
exempel flera verser i en låt.

Klicka här om du vill lägga till en

arrangemangsregion.

Klicka här om du vill byta namn
på arrangemangsregionen.

background image

Kapitel 8

Övningsexempel 6: Arrangera och redigera din musik

87

Om du flyttar eller kopierar en arrangemangsregion till en del av projektet som inte är
tom, flyttas arrangemangsregionerna åt höger så att den nya regionen får plats.

Om du flyttar eller kopierar en arrangemangsregion till en tom del av tidslinjen, skapas
en tom arrangemangsregion mellan befintlig region och den nya.

Om du flyttar eller kopierar en arrangemangsregion så att regionen flyttas förbi
projektslutet på taktslagslinjalen, flyttas markören så att den nya regionen får plats.

Så här delar du på en arrangemangsregion:

1

Flytta uppspelningshuvudet till den punkt där du vill dela arrangemangsregionen.

2

Välj Redigera > Dela (eller tryck på kommando-T).

Slå ihop arrangemangsregioner:

1

Kontrollera att regionerna ligger bredvid varandra.

2

Välj Redigera > Slå ihop (eller tryck på Kommando-J).

Du kan låta två arrangemangsregioner byta plats, och därmed byter allt material
på tidslinjen plats. Du kan även ersätta alla eller delar av en arrangemangsregion
med en annan.

Byta plats på två arrangemangsregioner:

m

Dra en av arrangemangsregionerna till den andra i arrangemangsspåret.

Ersätta en arrangemangsregion med en annan:

m

Håll Kommandotangenten nedtryckt medan du drar en arrangemangsregion till
en annan.

När du ersätter en arrangemangsregion med en annan ersätts regionen med den
region du drar dit, med början från vänster kant.

Redigera inspelningar i redigeraren

Utöver att arbeta med regioner i tidslinjen kan du också redigera regioner i redigeraren.
Redigeraren är som ett förstoringsglas som visar en närbild av varje region. Du kan byta
namn på och transponera regioner, förbättra regionernas timing, förbättra stämningen
i regioner med riktiga instrument och även välja om regioner med riktiga instrument
ska behålla originaltempot eller följa projekttempot. För att göra sådana här
avancerade redigeringar måste du först visa redigeraren under tidslinjen.

Så här visar du redigeraren:

m

Klicka på knappen Redigerare (med en sax som klipper en ljudvåg).

background image

88

Kapitel 8

Övningsexempel 6: Arrangera och redigera din musik

Byta namn på regioner

Du kan byta namn på regioner i redigeraren. Att ge en region ett namn kan hjälpa
dig att komma ihåg när du spelade in den, var i projektet den hör hemma eller vilken
känsla du ville skapa.

Så här byter du namn på en region:

1

Dubbelklicka på regionen i tidslinjen så öppnas den i redigeraren.

Regionens innehåll visas i redigeraren. I regioner med riktiga instrument visas en
ljudvågform. För regioner med programvaruinstrument visar pianorullen tonerna
i regionen.

2

Dubbelklicka på namnet överst i regionen, vänta en stund och skriv sedan in det nya
namnet.

Transponera regioner

När du lägger till en region i tidslinjen anpassas den, eller transponeras, till projektets
tonart. I de flesta situationer är det bra om regioner är i samma tonart som projektet.
Du kan transponera en region till en annan tonart. Det kan vara användbart om du vill
att en del av låten tillfälligt ska få en annan tonart, eller om du vill skapa en spänning
mellan regionen och resten av låten (s.k. dissonans).

Så här transponerar du en region:

1

Markera regionen i tidslinjen.

2

Dra i tonhöjdsreglaget för att transponera regionen uppåt eller nedåt.

En halvton är det minsta avståndet mellan två toner.

Försök lägga till en ny basloop efter den du redan har dragit till tidslinjen, och försök
sedan transponera den. De vanligaste transponeringarna är uppåt eller neråt med
antingen fem eller sju halvtoner, men prova gärna vad som helst som låter bra.

Dra i tonhöjdsreglaget,
eller skriv in antalet
halvtoner i fältet.

background image

Kapitel 8

Övningsexempel 6: Arrangera och redigera din musik

89

Förbättra timingen för spår med riktiga instrument

Du kan förbättra timingen för regionerna i ett spår med riktiga instrument. Det här är
en praktisk funktion om regionerna innehåller rätt toner men inte är riktigt i takt med
projektets rytm.

När du förbättrar timingen förbättras alla regioner i det markerade spåret (både egna
inspelningar och loopar). Du kan förbättra timingen i regioner med trummor,
instrument som bara spelar en ton i taget, och ackordinstrument.

Så här förbättrar du timingen i ett spår med riktiga instrument:

1

Dubbelklicka i tidslinjen på spåret med de regioner som du vill förbättra, så öppnas
spåret i redigeraren.

2

Gå till redigeraren, dra reglaget Förbättra timing åt höger för att öka
förbättringseffekten, eller åt vänster för att minska effekten.

3

Välj vilket notvärde som ska ligga till grund för förbättringen från popupmenyn ovanför
reglaget Förbättra timing.

Förbättrad timing kan i vissa situationer orsaka fördröjningar. Om du till exempel drar
i skjutreglaget samtidigt som projektet spelas upp kan det orsaka en viss fördröjning
när uppspelningen ska “hinna ikapp” den nya inställningen. Om förbättrad timing har
aktiverats för ett spår vid inspelning kan också en kort fördröjning uppstå från det att
du spelar tills du hör ljudet. För skjutreglaget åt vänster för att stänga av förbättrad
timing vid inspelning; ställ in nivån av förbättrad timing när inspelningen är klar.

Reglaget Förbättra timing kanske inte fungerar så bra med allt musikmaterial,
framförallt inte om det sätts till ett högt värde. Lyssna noga på resultatet när du
använder reglaget och ställ in det värde som låter bäst.

Om du inte vill använda maximal förbättring anger du hur stor förbättringen ska vara
genom att dra reglaget Förbättra timing åt vänster. Om du inte tycker om resultatet
efter förbättringen av timingen drar du reglaget Förbättra timing till "av" så återgår
de markerade objekten till originaltimingen.

Förbättra timingen för spår med programvaruinstrument

Du kan förbättra timingen för objekt i ett spår med programvaruinstrument. Du kan
förbättra alla regioner i ett spår, enskilda markerade regioner och enskilda noter i en
region.

Om du ställer in skjutreglaget "Anpassa automatiskt till" och väljer ett notvärde för
Förbättrad timing innan du spelar in regioner eller noter kan GarageBand förbättra
regionens timing medan du spelar in.

background image

90

Kapitel 8

Övningsexempel 6: Arrangera och redigera din musik

Så här förbättrar du timingen i ett spår med programvaruinstrument:

1

Dubbelklicka på rubriken för programvaruinstrumentspåret så öppnas det i redigeraren.

2

Vill du förbättra regioner markerar du dem i spåret. Vill du förbättra enskilda toner
markerar du dem i redigeraren.

3

Välj vilket notvärde du vill använda för förbättringen av timingen för de markerade
objekten från popupmenyn Förbättra timing.

Om du inte vill använda maximal förbättring anger du hur stor förbättringen ska vara
genom att dra reglaget Förbättra timing åt vänster. Om du inte tycker om resultatet
efter förbättringen av timingen drar du reglaget Förbättra timing till "av" så återgår
de markerade objekten till originaltimingen.

Förbättra stämningen för spår med riktiga instrument

Du kan förbättra stämningen för regioner i ett spår med riktiga instrument. Det här
är praktiskt om du spelar in i regioner med riktiga instrument och har rätt “känsla”
och timing men inte ligger tonmässigt helt rätt.

När du förbättrar timingen för ett spår, förbättras alla regioner i det markerade spåret
(både egna inspelningar och loopar). Förbättra stämning kan endast ge korrekta
resultat i entoniga regioner med riktiga instrument, så se till att spåret inte innehåller
regioner med ackord eller ljud utan tonhöjd.

Som förval förbättrar reglaget Förbättra stämning stämningen för toner genom att
flytta dem närmare den närmaste tonen i den kromatiska tolvtonsskalan. Du kan
begränsa förbättringen till tonerna i projektets tonart (som du valt i spårinfopanelen
för masterspåret) genom att markera kryssrutan "Begränsa till tonart".

Så här förbättrar du stämningen i ett spår med riktiga instrument:

1

Dubbelklicka i tidslinjen på det spår med riktiga instrument som du vill förbättra så
öppnas det i redigeraren.

2

Dra reglaget för Förbättra stämning åt höger om du vill förbättra stämningen mer, eller
åt vänster om du vill minska förbättringen.

3

Du kan begränsa förbättringen av stämningen till den kromatiska skalan istället för till
tonerna i projektets tonart, genom att avmarkera kryssrutan “Begränsa till tonart” under
reglaget.

Du hör resultatet omedelbart när låten spelas.

Att ange ett högre värde för reglaget Förbättra stämning kan ibland ge ett oönskat
resultat. Lyssna noga på resultatet när du använder reglaget och ställ in det värde som
låter bäst.

background image

Kapitel 8

Övningsexempel 6: Arrangera och redigera din musik

91

Ställa in regioner med riktiga instrument så att de följer det
ursprungliga tempot och tonhöjden

Inspelningar med riktiga instrument (purpur) och loopar med riktiga instrument (blå)
följer projektets tempo och tonart (standardinställning). Men du kan ställa in en region
för riktiga instrument så att originaltempot och -tonhöjden bibehålls.

Ställa in en region för riktiga instrument så att de följer originaltempo och -
tonhöjd:

1

Markera regionen med riktiga instrument i tidslinjen.

2

Öppna redigeraren.

3

Avmarkera kryssrutorna Följ tempo och tonhöjd.

Om du bestämmer att regionen ska följa projektets tempo och tonart, markera
regionen och välj Följ tempo och tonart.

Kryssrutan Följ tempo och tonart visas inte om du har markerat en ljudfil (orange),
en loop med riktiga instrument som är taggad som "enpass" eller en region med
programvaruinstrument (grön). Du kan konvertera en loop med
programvaruinstrument till en loop med riktiga instrument när du lägger till den på
tidslinjen, och sedan ställa in loopen med riktiga instrument att följa originaltempot.

Importera ljud- och MIDI-filer

Via Finder kan du också lägga till ljudfiler i de här formaten till ditt projekt: AIFF, WAV,
AAC (utom skyddade AAC-filer), Apple Lossless eller MP3. Om du lägger till en
komprimerad fil till ett projekt (som ex. en AAC- eller MP3-fil), förblir den komprimerad
vilket sparar både tid och utrymme.

Så här importerar du en ljudfil:

m

Dra ljudfilen från Finder till tidslinjen, antingen till ett spår med riktiga instrument eller
till det tomma området under de befintliga spåren.

Om du drar en ljudfil till det tomma området under de befintliga spåren, läggs ett nytt
grundspår till i tidslinjen och ljudfilen placeras i det nya spåret.

Du kan också importera MIDI-filer (Musical Instrument Digital Interface) till ett projekt
och använda dem i spår med programvaruinstrument.

Så här importerar du en MIDI-fil:

m

Dra MIDI-filen från Finder till tidslinjen, antingen till ett spår med
programvaruinstrument eller till det tomma området under de befintliga spåren.

När du drar en MIDI-fil till det tomma området i tidslinjen, läggs ett nytt spår med
programvaruinstrument till i tidslinjen och ljudfilen placeras i det nya spåret.

background image

9

92

9