GarageBand - Övningsexempel 4:Spela upp och spela in programvaruinstrument

background image

Övningsexempel 4: Spela upp och
spela in programvaruinstrument

GarageBand innehåller en omfattande uppsättning
programvaruinstrument, inklusive trummor, gitarrer,
pianon, orglar och synthesizers, som du kan använda
i dina projekt.

Programvaruinstrument är en speciell sorts instrument. Du spelar upp tonerna (med
tangentbordsklaviatur, klaviatur på skärmen eller en MIDI-kompatibel klaviatur som
ansluts till datorn) och din dator genererar sedan det verkliga ljudet, beroende på vilket
instrument du har valt.

Du kan lägga till effekter till programvaruinstrument och redigera regioner med
programvaruinstrument i redigeraren. Du kan även lägga till fler
programvaruinstrument till spårinfopanelen, genom att köpa något av de Jam Packs
som finns till GarageBand.

Det här övningsexemplet lär dig att:

 Lägga till ett spår med programvaruinstrument och ändra spårinställningarna
 Spela upp programvaruinstrument med tangentbordsklaviatur, klaviatur på skärmen

eller en ansluten klaviatur

 Spela in ett programvaruinstrument
 Visa, redigera och skriva ut musiknotation från ett spår med programvaruinstrument

Programvaruinstrumenten spelas och spelas in med hjälp av spår för
programvaruinstrument. Du kan byta instrument för spåret, även efter inspelning.
Börja med att lägga till ett nytt spår för programvaruinstrument.

background image

Kapitel 6

Övningsexempel 4: Spela upp och spela in programvaruinstrument

59

Att lägga till ett nytt spår för programvaruinstrument:

1

Klicka på knappen Lägg till spår eller välj Spår > Nytt spår.

2

Klicka på Programvaruinstrument i dialogrutan Nytt spår och sedan på Skapa.

Ett nytt spår för programvaruinstrument, med flygel som instrument, visas på tidslinjen
och spårinfopanelen öppnas till höger om tidslinjen.

3

Gå till spårinfopanelen och välj en instrumentkategori i listan till vänster, välj sedan ett
instrument från instrumentlistan till höger.

Spårhuvudet för spåret med programvaruinstrument byter namn, till det instrument du
valde. Om du använder en USB- eller MIDI-klaviatur, som ansluts till datorn, kan du spela
och höra programvaruinstrumentet på en gång. Du kan spela även utan klaviatur, med
hjälp av tangentbordsklaviatur eller klaviatur på skärmen.

Välj en

instrumentkategori från

den här listan.

Välj ett instrument från
den här listan.

background image

60

Kapitel 6

Övningsexempel 4: Spela upp och spela in programvaruinstrument

Spela programvaruinstrument med tangentbordsklaviatur

Med tangentbordsklaviaturen kan du spela och spela in programvaruinstrument via
datorns tangentbord. När du öppnar fönstret Tangentbordsklaviatur, kan du via
datortangentbordets övre- och mellanrader spela precis som på en vanlig klaviatur.

Visa fönstret Tangentbordsklaviatur:

m

Välj Fönster > Tangentbordsklaviatur (eller tryck på kommando–skift–K).

Om klaviaturen på skärmen är öppen kan du växla till fönstret Tangentbordsklaviatur
genom att klicka på knappen Tangentbordsklaviatur till vänster i fönstret.

Så här spelar du toner med tangentbordsklaviaturen:

m

När fönstret Tangentbordsklaviatur är öppet spelar du på tangenterna som visas på
tangentbordsklaviaturen.

 Knapparna på tangentbordets mellanrad är "vita tangenter" på

tangentbordsklaviaturen, med en och en halv oktav från C till F.

 Tangenterna W, E, T, Y, U, O och P i den övre raden av tangentbordet spelar de

”svarta” tangenterna (höjda och sänkta toner).

Gör något av följande om du vill flytta upp eller ner i oktaver:
 Flytta ner en oktav genom att trycka på Z.
 Flytta upp en oktav genom att trycka på X.
 Klicka på det lilla tangentbordet överst i klaviaturfönstret för att flytta till den visade

oktaven, eller dra i den blå rektangeln. Den blå rektangeln visar aktuellt omfång för
tangentbordsklaviaturen.

background image

Kapitel 6

Övningsexempel 4: Spela upp och spela in programvaruinstrument

61

Så här ändrar du anslaget för tangentbordsklaviaturen:
 Tryck på C om du vill göra anslaget mjukare.
 Tryck på V om du vill göra anslaget hårdare.

Så här ändrar du tonhöjden för tangentbordsklaviaturen:
 Tryck på 1 om du vill sänka tonhöjden.
 Tryck på 2 om du vill höja tonhöjden.

Tonhöjden ändras så länge som du håller ner tangenten.

Skapa sustain av en ton med tangentbordsklaviaturen:
 Håll Tab-knappen intryckt.

Sustaineffekten varar så länge som du håller Tab-knappen intryckt.

 Släpp Tab-knappen för att stänga av sustaineffekten.

Så här ändrar du moduleringen för tangentbordsklaviaturen:
 Tryck på 4 till 8 om du vill öka moduleringen. Tryck på 3 om du vill stänga

av moduleringen.

Moduleringsnivån gäller tills du ändrar den eller stänger av den genom att trycka
på en annan tangent.

Spela programvaruinstrument med klaviatur på skärmen

Med hjälp av en musikklaviatur som visas på skärmen kan du spela och spela in
programvaruinstrument. Klaviaturen på skärmen visar som förval fyra oktaver
tangenter. Du kan ändra storleken på tangentbordet, så att du får med upp till tio
oktaver.

Gör på något av följande vis om du vill använda klaviatur på skärmen:

m

Välj Fönster > Klaviatur (eller tryck Kommando-K).

Om fönstret Tangentbordsklaviatur visas på skärmen kan du växla till fönstret
Tangentbordsklaviatur genom att klicka på knappen Tangentbordsklaviatur till vänster
i fönstret.

background image

62

Kapitel 6

Övningsexempel 4: Spela upp och spela in programvaruinstrument

Så här spelar du på klaviaturen på skärmen:

m

Klicka på tangenterna på klaviaturen. Du kan klicka medan projektet spelas,
när spelningen har avbrutits och medan du spelar in.

När du klickar längre ner på en tangent motsvarar det att du slår an tangenten hårdare,
och när du klickar högre upp på en tangent motsvarar det att du slagit an tangenten
svagare.

Klaviaturen på skärmen visar också de toner du spelar på en ansluten klaviatur, samt
tonerna i regionerna för valt spår när du spelar upp projektet.

Så här flyttar du klaviaturen:

m

Placera pekaren någonstans i utrymmet över tangenterna och dra.

Så här byter du storlek på klaviaturen:

m

Dra reglaget för att ändra storleken i tangentbordsfönstrets nedre högra hörn.

Så här ändrar du tonomfånget som du kan spela:

m

Klicka på den lilla triangeln till höger eller till vänster om tangenterna. Om du klickar
på triangeln till vänster sänker du omfånget med en oktav, och om du klickar på den
till höger höjs omfånget med en oktav.

Att komma igång med inspelning av programvaruinstrument.

Om du spelar in ett programvaruinstrument med en tangentbordsklaviatur finns det
ett par saker du bör kontrollera innan du börjar spela in:

 Kontrollera att klaviaturen är påslagen och fungerar samt är ansluten till datorn.
 Markera ett spår för programvaruinstrument och försök spela på klaviaturen eller

klicka på toner på klaviaturen på skärmen, eller använda tangentbordsklaviatur.
Du ska höra programvaruinstrumentet medan du spelar.

Spela in ett programvaruinstrument

Nu kan du spela in ett programvaruinstrument. Du spelar in ett spår för
programvaruinstrument åt gången.

Så här spelar du in ett programvaruinstrument:

1

Klicka på spårhuvudet för det programvaruinstrumentspår som du vill spela in i,
så markeras spåret.

2

Flytta uppspelningshuvudet till den punkt på tidslinjen där du vill börja spela in.

3

Välj Reglage > Räkna in om du vill att metronomen ska räkna in en takt innan
inspelningen startar.

Du kan även placera uppspelningshuvudet några taktslag före den punkt där du vill
börja spela in. På så sätt får du tid att börja spela.

background image

Kapitel 6

Övningsexempel 4: Spela upp och spela in programvaruinstrument

63

4

Klicka på inspelningsknappen när du vill börja inspelningen.

5

Börja spela på klaviaturen eller klicka på toner på klaviaturen på skärmen, eller använd
tangentbordsklaviatur. När du spelar in visas en ny region i det markerade spåret för
programvaruinstrument.

6

När du har spelat klart stänger du av inspelningen genom att klicka på
inspelningsknappen igen. Klicka på knappen Spela upp när du vill avbryta
uppspelningen.

När du har spelat in kan du lyssna på det inspelade avsnittet.

Så här lyssnar du på en ny inspelning:

1

Flytta uppspelningshuvudet till det ställe på tidslinjen där den nya regionen börjar
(passa in det med regionens vänsterkant).

Annars kan du flytta uppspelningshuvudet till en tidigare punkt i projektet, eller till
dess början, om du vill höra inspelningen i dess sammanhang.

2

Klicka på knappen Spela upp eller tryck på mellanslag.

Slå ihop inspelningar med programvaruinstrument

Du kan spela in ett programvaruinstrument medan du använder cykelregionen.
När du spelar in ett programvaruinstrument med cykelregionen spelas en ny tagning
in som förval varje gång cykelregionen upprepas, precis som när du spelar in riktiga
instrument. Du kan ändra den förvalda inställningen så att inspelningar med
programvaruinstrument med cykelregionen slås ihop till en enda tagning. Det kan
framförallt vara användbart om du spelar in trummor och andra delar med flera lager.

Så här anger du att GarageBand ska slå ihop inspelningar med
programvaruinstrument:

1

Välj GarageBand > Inställningar.

2

Markera kryssrutan Cykelinspelning på fliken Allmänt.

Vill du ha information om hur du spelar in med cykelregioner läser du avsnittet
”Göra flera tagningar med cykelregionen” på sidan 54.

Uppspelningsknappen

Cykelknappen

Inspelningsknappen

background image

64

Kapitel 6

Övningsexempel 4: Spela upp och spela in programvaruinstrument

Visa namnen på toner och ackord medan du spelar

När du spelar på ett programvaruinstrument kan GarageBand automatiskt visa namnet
på tonerna och ackorden.

Så här visar du ton- och ackordnamn när du spelar ett programvaruinstrument:

1

Markera rubrikraden för programvaruinstrumentet du vill spela.

2

Klicka på ikonen till vänster om LCD:n, välj Ackord i menyn (eller klicka på uppåt- och
nedåtpilen i LCD:n för att få ackorden på skärmen).

Ackordnamn innehåller en stor bokstav för grundtonen i ackordet, information om det
är ett dur- eller mollackord (kan anges med "ma" för dur och "m" för moll) och siffror
som anger extratoner, t.ex. sjuor och nior.

Arbeta i notvy

Du kan visa och redigera regioner med programvaruinstrument i vanligt
notationsformat. I notvyn kan du redigera noter och andra musikhändelser, och även
lägga till pedalmarkeringar.
 Visa programvaruinstrumentens regioner som musiknotation
 Välja notvärde för notvyn
 Lägga till, markera och redigera noter i notvyn
 Lägga till pedalsymboler
 Ändra klavsymbolen
 Skriva ut musiknotation

Om notvyn

Utöver redigerarens grafiska "pianorullformat" kan du visa regioner med
programvaruinstrument (både de du spelar in och de som kommer från loopar)
i en notvy. I notvyn visas tonerna i en region som noter. Notvyn innehåller andra
musiksymboler, som pauser, notsystem, klaver, taktbeteckningar, tonartsbeteckningar
och pedalmarkeringar. I det här avsnittet beskriver vi helt kort några av symbolerna,
för användare som inte vet hur musiknotation fungerar.

 Noter: En not består av flera delar, bland annat nothuvud och skaft. Nothuvudet (den

runda delen av noten) anger notens längd (hur länge noten varar). Kortare noter
(kortare än en fjärdedelsnot) har flaggor, och vissa av dessa noter är sammanlänkade
med balkar. Varje not nedan är hälften så lång som noten till vänster (noterna är, från
vänster till höger, en helnot, en fjärdedelsnot och en åttondelsnot).

background image

Kapitel 6

Övningsexempel 4: Spela upp och spela in programvaruinstrument

65

 Pauser: När du läser musiknotation medan du spelar är det lika viktigt att känna till

mellanrummen mellan noterna som själva noterna. Tystnaden mellan noterna visas
med hjälp av paustecken. Pauser har precis som noter olika symboler för olika
längder, och korta pauser har flaggor. Varje paus nedan är hälften så lång som
pausen till vänster (pauserna är från vänster till höger en halvnotspaus,
fjärdedelspaus, åttondelspaus och sextondelspaus).

 Notsystem: De fem horisontella linjerna som noterna är placerade på kallas

tillsammans för ett notsystem (varje enskild linje kallas just linje). Linjerna i notsystemet
anger noternas tonhöjd, från högt till lågt uppifrån och ned. GarageBand visar som
standard två notsystem, ungefär som vid notation för piano. Det här formatet visar
över fyra oktaver, med C i mitten (mellan de två notsystemen). De flesta instrument
och röster, utom de lägsta basinstrumenten, ligger inom det här intervallet. Du kan
ändra notvyn så att du bara ser ett notsystem.

 Klaver: Symbolen i vänstra kanten av notsystemet kallas för en klav. Klaven anger

omfånget för noterna i notsystemet. Notsystemen i notvyn har de två vanligaste
klaverna, g-klav och f-klav. Du kan ändra notvy så att du bara ser en klav, antingen
g-klaven eller f-klaven.

 Tonartsbeteckningar: Om projektet är i en annan tonart än C-dur, visas kors- eller

b-förtecken för tonarten mellan klaven och taktbeteckningen. Korsförtecken innebär
en halvtons höjning över grundnoten (C# är till exempel en halvton högre än C),
och b-förtecken innebär en halvtons sänkning (d.v.s Bb är en halvton lägre än B).
Symbolerna för kors- och b-förtecken visas nedan, följt av återställningstecknet som
återställer en höjd eller sänkt not till grundnoten.

 Taktlinjer: De vertikala linjer som går genom bägge notsystemen visar var varje takt

börjar och slutar.

background image

66

Kapitel 6

Övningsexempel 4: Spela upp och spela in programvaruinstrument

Utöver de vanliga musiknotationssymbolerna finns i notvyn följande funktioner som
gör det lättare att arbeta med noter:

 Längdlister: Utöver själva noten finns för varje ton en längdlist som grafiskt visar

tonens längd (hur länge tonen klingar).

 Taktslagsguide: I notvyn visar taktslagslinjalen inte bara takten utan den innehåller

också taktslagsguider. Taktslagsguiden hjälper dig att se exakt var noter är placerade
tidsmässigt. Taktslagsguiden visas som en grå cirkel eller prick ovanför varje not. När
du flyttar en not följer taktslagsguiden med och visar notens position.

Så här visar du en region med programvaruinstrument i notvyn:

1

Markera en region med programvaruinstrument i tidslinjen.

2

Klicka på notknappen överst i redigerarens rubrikpanel.

I musiknotation visas positionen för noter som notvärden. När du spelar musik kan
du genom att spela vissa toner något i otakt (före eller efter taktslaget) variera känslan
i musiken. De små skillnaderna visas inte i musiknotation.

I notvyn visar GarageBand tonernas position "avrundade" till närmaste notvärde.
Du kan välja vilket notvärde tonerna ska rundas av till från menyn för tidslinjens
rutmönster i redigerarens övre högra hörn. Avrundningen ändrar inte hur tonerna
spelas; det är bara visningen som förändras, d.v.s. toner som ligger lite i otakt visas
på korrekt sätt i notationsvyn.

Så här väljer du notvärde för notvyn:

m

Klicka på rutmönsterknappen i redigerarens övre högra hörn, och välj sedan ett
notvärde på tidslinjens rutmönstermeny.

Redigera noter i notvyn

I notvyn kan du redigera noter och pedalinformation för en region med
programvaruinstrument, precis som du kan redigera toner i den grafiska vyn. Du kan:

 Lägga till toner
 Markera toner
 Flytta toner
 Klippa ut och kopiera toner
 Ändra tonhöjd
 Ändra tonlängd
 Ändra tonanslag
 Lägg till pedalmarkeringar för sustain
 Ändra klavsymbolen

background image

Kapitel 6

Övningsexempel 4: Spela upp och spela in programvaruinstrument

67

Lägga till noter

Du kan lägga till en not genom att välja ett notvärde för tonen och sedan klicka
i redigeraren.

Så här väljer du ett notvärde:

m

Välj det notvärde du vill använda från popupmenyn Infoga i redigerarens rubrikpanel.
Du kan även kontrollklicka var som helst i notationsvyn och välja ett notvärde.

Så här lägger du till en not:

m

Kommandoklicka i redigeraren på den punkt där du vill lägga till noten.

Markera noter

Innan du redigerar noter i notvyn måste du markera dem.

Så här markerar du en not:

m

Klicka på nothuvudet (den runda delen av noten). Du kan markera flera noter genom
att skiftklicka eller genom att dra runt noterna.

Flytta noter

Du kan flytta noter tidsmässigt i notvyn, på samma sätt som du kan flytta toner
i redigerarens grafiska vy.

Så här flyttar du en not:

m

Markera noten och dra den sedan åt vänster eller höger. Du kan också flytta markerade
noter genom att trycka på vänster- eller högerpil på tangentbordet.

När du flyttar noten följer taktslagsguiden med och visar notens exakta position
tidsmässigt.

Kopiera noter

Du kan kopiera noter i notvyn.

Så här kopierar du en not:

m

Tryck ned alternativtangenten och dra nothuvudet till en ny plats.

Välj ett nytt notvärde från
popupmenyn Infoga.

background image

68

Kapitel 6

Övningsexempel 4: Spela upp och spela in programvaruinstrument

Ändra tonhöjd

Du kan ändra tonhöjden, eller transponera, noter i notvyn.

Så här ändrar du tonhöjden:

m

Markera noten och dra den sedan uppåt eller nedåt. Du kan också ändra tonhöjden
för markerade noter genom att trycka på uppåt- eller nedåtpilen på tangentbordet.

Du hör notens nya tonhöjd allteftersom den flyttas.

Ändra längden på noter

När du markerar en not visas en längdlist. Med hjälp av längdlisten kan du ändra
tonlängden för en not (hur länge tonen klingar).

Så här ändrar du tonlängden:

1

Markera noten.

2

Dra den högra delen av längdlisten åt vänster om du vill att tonen ska bli kortare,
eller åt höger om den ska bli längre. Längdlisten fungerar precis som tonerna i den
grafiska vyn.

Ta bort noter

Du kan ta bort noter som du inte längre vill ha med i projektet.

Så här raderar du en not:

m

Markera noten och tryck på backstegstangenten.

Ändra tonanslaget

För många programvaruinstrument ändras ljudet beroende på hur tonen anslås.
Du kan ändra tonanslaget för noter i notvyn på samma sätt som i den grafiska vyn.

Så här ändrar du tonanslaget:

m

Markera noten och dra anslagsreglaget åt vänster om du vill ha ett mjukare anslag,
eller åt höger om du vill ha ett hårdare anslag.

Lägga till pedalsymboler

I musiknotation för piano och vissa andra instrument finns symboler för pedal. När
pedalen är nere klingar alla toner tills pedalen släpps (upp). Du kan lägga till symboler
för pedal ner och upp som styr hur länge tonerna klingar i GarageBand.

Lägga till upp- och nedsymboler för pedaler:

1

Klicka på notvärdesknappen och välj pedalsymbol på menyn.

2

Håll ned kommandoknappen och placera pekaren i redigeraren på den plats där
du vill ha markören för pedal upp.

3

Tryck ned musknappen.

background image

Kapitel 6

Övningsexempel 4: Spela upp och spela in programvaruinstrument

69

Symbolen för pedal ned visas vid pekaren. Om du släpper musknappen placeras "pedal
upp"-symbolen strax efter "pedal ned"-symbolen.

4

Dra, utan att släppa musknappen, till den plats där du vill placera markören för pedal
upp.

5

Släpp musknappen.

Symbolen för pedal upp visas vid pekaren.

Så här flyttar du symbolen för pedal upp:

1

Markera pedalsymbolen genom att klicka på den.

Symbolerna för pedal ner och upp blir gröna, vilket visar att de är markerade.

2

Dra symbolen för pedal upp till dess nya position, och släpp musknappen.

Att ändra klavsymbolen

När du visar ett spår för programvaruinstrument som musiknotation visas som förval
g- och f-klaver i “pianostil”. Det här formatet passar pianon, synthesizers och andra
instrument med ett brett tonomfång. Men vissa instrument, speciellt soloinstrument
(enkeltons) som exempelvis stråkar och blåsinstrument, kan bara använda en klav,
f- eller g-klav.

Du kan ändra notvyn så att bara g- eller f-klaven syns, och senare ändra tillbaka till
"pianostil" med två klaver.

Så här byter du klav i notvyn:

1

Klicka på klaven (eller mellan klaverna) i notvyrubriken.

En meny öppnas, med de olika klaverna.

2

Välj en ny klav i menyn.

Välj en annan klav genom
att klicka här.

background image

70

Kapitel 6

Övningsexempel 4: Spela upp och spela in programvaruinstrument

Skriva ut musiknotation

Du kan skriva ut ett spår med programvaruinstrument som musiknotation. När du
skriver ut ett spår som musiknotation skrivs spåret ut med en standardlayout, med de
notvärden och den klav som används i notvyn. I den utskrivna musiknotationen ingår
projektnamnet som titel, tempot och kompositörens namn.

Att skriva ut ett spår med programvaruinstrument som musiknotation.

1

Välj önskat spår för programvaruinstrument.

2

Klicka på notknappen om du vill visa spåren som musiknotation.

Klicka på rutnätsknappen i redigerarens övre högra hörn och kontrollera att
notrutnätet är inställt på att visa rätt notvärde.

3

Välj Arkiv > Skriv ut.

4

I dialogrutan Skriv ut väljer du rätt skrivarinställningar och klickar på Skriv ut.

Spåret skrivs ut som musiknotation. Projektnamnet visas överst på sidan, som en rubrik.
Tempot visas överst till vänster och kompositörens namn (enligt GarageBand-
inställningarna) överst till höger. Taktnumret visas ovanför den första takten i varje
musikrad (kallas för notsystem). Om den utskrivna notationen inte får rum på en sida
visas även sidnumreringen mitt på sidan, längst ner.

background image

7

71

7