GarageBand - Övningsexempel 3:Spela in stämmor och musikinstrument

background image

Övningsexempel 3: Spela in
stämmor och musikinstrument

Du kan spela in din röst eller annat ljud via mikrofon.
Om du spelar ett musikinstrument kan även det spelas in
i ett GarageBand-projekt.

I GarageBand kan du spela in ljud via mikrofon eller ett musikinstrument ansluten till
datorn i ett spår med riktiga instrument. Spår för riktiga instrument har blå spårrubriker
och de regioner som innehåller inspelningarna är lila. I spårinfopanelen kan du ändra
spårinställningarna och lägga till effekter till spåren för riktiga instrument.

Det här övningsexemplet lär dig att:

 Lägga till ett spår för riktiga instrument och ändra instrumentinställningarna
 Lägga till ett spår för en elgitarr och välja en gitarrförstärkare
 Spela in ljud i ett spår för riktiga instrument eller elgitarr
 Spela över en viss del av ett projekt med hjälp av cykelregionen
 Spela in flera tagningar
 Stämma gitarren

Lägga till ett spår för ett riktigt instrument

Innan du kan spela in ljud i ett spår med riktiga instrument måste du först lägga till ett
spår i projektet och förbereda det för inspelning.

Så här lägger du till ett spår för riktiga instrument:

1

Klicka på knappen Lägg till spår eller välj Spår > Nytt spår.

2

I dialogrutan Nytt spår klickar du på Riktiga instrument och sedan på Skapa.

Ett nytt spår för riktiga instrument öppnas på tidslinjen och spårinfopanelen öppnas till
höger om tidslinjen. I spårinfopanelen väljer du olika inställningar för det valda spåret.

background image

50

Kapitel 5

Övningsexempel 3: Spela in stämmor och musikinstrument

3

Gå till spårinfopanelen och välj en instrumenttyp i listan till vänster, välj sedan ett
instrument från instrumentlistan.

4

Välj ljudinmatningkälla för mikrofonen eller instrumentet från popupmenyn
Inmatningskälla.

 Om du använder datorns inbyggda mikrofon väljer du Intern mikrofon.
 Om mikrofonen eller instrumentet är ansluten till datorns ljudingång väljer du

Linjeingång.

 Om mikrofonen eller instrumentet är ansluten till ett ljudgränssnitt väljer du rätt

kanal (eller två kanaler i stereo) från menyn.

 Välj mono (monofonisk) om instrumentet du spelar in har enkel inspelning.

Om instrumentet har både en vänster- och en högeringång kan du välja stereo.

5

Om du vill höra hur mikrofonen eller instrumentet låter när du spelar väljer du På eller
På med rundgångsskydd från popupmenyn Medhörning.

Använd reglagen för att
ställa in inmatningsformat
och inmatningskanal, och
för att aktivera och
avaktivera medhörning.

Välj en

instrumentkategori från

den här listan.

Välj ett instrument från
den här listan.

background image

Kapitel 5

Övningsexempel 3: Spela in stämmor och musikinstrument

51

När du aktiverar medhörningen kan rundgång (högt, vasst ljud) uppstå, om
ljudingången får med det utmatade ljudet från dina högtalare. Välj “På med
rundgångsskydd” så stänger GarageBand automatiskt av medhörningen i händelse
av rundgång. Du kan också undvika rundgång genom att lyssna med hörlurar istället
för högtalare. Du minskar risken för rundgång genom att vända mikrofonen eller
instrumentet bort från högtalarna, och genom att vrida ner mastervolymen.

6

Justera inspelningsvolymen för spåret så att nivån blir så hög som möjligt utan
att distorsion uppstår.

Justera inspelningsnivån på något av följande sätt:
 Om instrumentet eller mikrofonen har ett volymreglage justerar du volymreglaget

på enheten.

 Om instrumentet eller mikrofonen är ansluten till ett ljudgränssnitt justerar du

volymreglaget på ljudgränssnittet.

 Gå till spårinfopanelen och dra skjutreglaget Inspelningsnivå åt vänster för att sänka

inmatningsvolymen för vald kanal, eller åt höger för att öka volymen.

Obs! Du kan inte styra volymen på vissa ljudgränssnitt och andra enheter från
GarageBand. Om skjutreglaget för inspelningsnivå i spårinfofönstret är nedtonat
kan du inte justera involymen i GarageBand.

 Markera kryssrutan Automatisk nivåkontroll om du vill att GarageBand automatiskt

ska sänka inmatningsnivån, för att undvika distorsion, och öka nivån för att undvika
brus vid inspelningen.

Obs! Om du väljer “På med rundgångsskydd” från popupmenyn Medhörning kan du
inte välja Automatisk nivåkontroll.

Lägga till ett grundspår

Du kan även lägga till ett nytt grundspår. Ett grundspår är ett stereospår för riktiga
instrument, som inte innehåller några effekter. När ett grundspår har lagts till i projektet
kan du ändra dess inmatningskälla och effektinställningarna.

Så här lägger du till ett grundspår:

m

Välj Spår > Nytt grundspår.

Grundspåret visas på tidslinjen och spårinfopanelen öppnas. Du kan göra samma
ingångsinställningar som beskrevs ovan.

Lägga till ett spår för elgitarr

Om du spelar elgitarr kan du lägga till ett spår för elgitarr och spela in gitarren i spåret.
Du kan anpassa ljudet för varje spår för elgitarr genom att välja en förinställning för
gitarr, en gitarrförstärkare och lägga till effektpedaler.

background image

52

Kapitel 5

Övningsexempel 3: Spela in stämmor och musikinstrument

Så här lägger du till ett spår för elgitarr:

1

Klicka på knappen Lägg till spår eller välj Spår > Nytt spår.

2

I dialogrutan Nytt spår klickar du på Elgitarr och sedan på Skapa.

Ett nytt spår för elgitarr visas i tidslinjen och spårinfopanelen öppnas till höger
om tidslinjen med en gitarrförstärkare och effektpedaler för spåret.

3

Välj en gitarrförinställning från popupmenyn i spårinfopanelen.

4

Du väljer en annan gitarrförstärkare genom att hålla pekaren över förstärkaren på
scenen och sedan klicka på vänster- eller högerpilen.

5

Du ändrar inmatningskälla genom att klicka på Redigera (medan förstärkaren är vald)
och sedan välja en annan inmatningskälla från popupmenyn Inmatningskälla.

6

Om du vill höra gitarren när du spelar väljer du På eller På med rundgångsskydd från
popupmenyn Medhörning.

Förbereda inspelning

När du har lagt till ett spår för riktiga instrument eller elgitarr finns det några saker som
du måste kontrollera innan du spelar in:

Klicka på förstärkaren så

visas dess reglage under.

Klicka på en effektpedal

så visas dess reglage

under.

Reglagen för det

markerade objektet visas

under scenen.

Ändra inmatningskälla eller
visa alla tillgängliga
effektpedaler genom att klicka.

background image

Kapitel 5

Övningsexempel 3: Spela in stämmor och musikinstrument

53

 Kontrollera att mikrofonen, gitarren eller andra instrument är ordentligt anslutna och

fungerar.

 Kontrollera att du har valt rätt ljuddrivrutiner i panelen Ljud/MIDI under GarageBand-

inställningarna. När du lägger till en ny ljudenhet frågar GarageBand om du vill
använda enheten som ljudingång och -utgång.

 Öppna spårinfopanelen och kontrollera att instrumentet har önskade instrument-

och effektinställningar och att det använder rätt inmatningskälla.

 Sjung eller spela några toner och håll ögonen på nivåmätaren i spårrubriken för att

kontrollera att spåret får inmatning och att distorsion inte uppstår. Om de röda
prickarna till höger om nivåmätaren (kallas för distorsionsindikatorer) tänds kan du
justera inmatningsnivån genom att dra i reglaget Inspelningsnivå, välja Automatisk
nivåkontroll eller sänka ljudnivån för den ljudenhet som är ansluten till datorn.

 Ange projektets tempo och tonart så att du inte behöver ändra det senare.

Spela in ett riktigt instrument

Du är nu redo att spela in ljud i det valda spåret för riktiga instrument eller elgitarr.

Så här spelar du in ljud i ett spår för riktiga instrument eller elgitarr:

1

Kontrollera att spåret är markerat och att den röda lampan för inspelningsaktivering
är på i spårrubriken.

2

Flytta uppspelningshuvudet till den punkt på tidslinjen där du vill börja spela in.

3

Välj Reglage > Räkna in om du vill att metronomen ska räkna in en takt innan
inspelningen börjar. Det blir då enklare att börja på samma taktslag.

(Du kan också flytta spelhuvudet till några taktslag innan den punkt där musiken ska in.)

4

Klicka på knappen Spela in bland transportreglagen när du vill påbörja en inspelning.

5

Sätt igång och spela på ditt instrument, eller sjung in i mikrofonen. När du spelar in
visas en ny region i det markerade spåret för riktiga instrument, som innehåller
musiken du spelar in.

6

När du är klar stänger du av inspelningen genom att klicka på uppspelningsknappen.

Efter en stund visas en ljudvågform i den nyinspelade regionen.

Du kan nu lyssna till din nya inspelning, för att kontrollera hur det låter.

Knappen Spela upp

Cykelknappen

Knappen Spela in

background image

54

Kapitel 5

Övningsexempel 3: Spela in stämmor och musikinstrument

Så här lyssnar du på din nya inspelning:

1

Flytta uppspelningshuvudet till det ställe på tidslinjen där den nya regionen börjar
(passa in det med regionens vänsterkant).

Annars kan du flytta uppspelningshuvudet till en tidigare punkt i projektet, eller till
dess början, om du vill höra inspelningen i dess sammanhang.

2

Klicka på knappen Spela upp eller tryck på mellanslag.

Göra flera tagningar med cykelregionen

Du kan definiera en viss del av ett projekt för inspelning genom att använda
cykelregionen. Cykelregionen anger var inspelningen börjar och slutar. När du spelar in
med cykelregion kan du spela in flera versioner, eller “tagningar” och sedan välja vilken
som är bäst.

Så här ställer du in cykelregionen:

1

Klicka på knappen Cykel. Cykelregionen visas som en gul rand direkt under
taktslagslinjalen.

2

Flytta den vänstra kanten av cykelregionen till den punkt på taktslagslinjalen där du vill
börja spela in, och dra sedan den högra kanten av cykelregionen till den punkt där du
vill att inspelningen ska sluta. Du kan flytta cykelregionen till en annan del av tidslinjen
genom att dra mitten av cykelregionen.

Det kan vara en god idé att lämna några extra taktslag före punkten där du vill spela in,
så blir det lättare att börja spela på rätt taktslag, och lämna några extra taktslag i slutet i
händelse att den sista tonen varar längre än cykelregionen.

Dra i någon av cykelregionens
kanter om du vill ändra dess längd.

background image

Kapitel 5

Övningsexempel 3: Spela in stämmor och musikinstrument

55

Göra flera tagningar med cykelregionen:

1

Markera det spår med riktiga instrument som du vill spela in i.

2

Klicka på knappen Spela in när du vill börja inspelningen.

3

Spela på ditt instrument eller sjung in i mikrofonen. När du spelar in visas en ny region
i det markerade spåret för riktiga instrument.

4

När du är klar stänger du av inspelningen genom att klicka på uppspelningsknappen.

5

Om du vill spela in flera tagningar, klicka på inspelningsknappen och spela upp samma
stycke igen.

6

När du är klar med cykelregionen klickar du på cykelknappen så att den stängs av.

När du gör flera tagningar har den inspelade regionen en cirkel i övre vänstra hörnet.
Cirkeln visar aktuell tagning (den du hör när du spelar upp projektet). Du kan välja ut
och lyssna på olika tagningar, för att avgöra vilken som är bäst.

Välja en annan tagning:

1

Gå till tidslinjen, klicka på den inringade siffran i loopens övre vänstra hörn.

Menyn Tagningar visar vilka tagningar som har gjorts i den regionen.

2

Välj en annan tagning ur menyn Tagningar.

Om du väljer en annan tagning visar loopen en vågform för den nya tagningen.

Radera en markerad tagning:

m

Välj Radera [tagningens namn] från menyn Tagningar.

Du kan även radera alla tagningar utom den markerade.

Radera alla oanvända tagningar:

m

Välj Radera oanvända tagningar i menyn Tagningar.

background image

56

Kapitel 5

Övningsexempel 3: Spela in stämmor och musikinstrument

Spela in flera tagningar samtidigt

Du kan spela in upp till åtta riktiga instrument och ett programvaruinstrument
samtidigt. På så sätt kan du spela in röster och instrument tillsammans, och samtidigt
spela in till exempel ett bakgrundsspår.

När du väljer ett spår aktiveras inspelning för det spåret (vilket innebär att inspelningen
kommer att starta för det spåret när du klickar på inspelningsknappen). Du kan aktivera
upp till sju ytterligare spår genom att klicka på den runda knappen för
inspelningsaktivering i de enskilda spårrubrikerna. Knappen för inspelningsaktivering
blir röd för att visa att spåret är aktiverat för inspelning.

Om du vill avaktivera inspelning för ett spår klickar du en gång till på knappen för
inspelningsaktivering i spårrubriken.

Spela in flera riktiga instrument samtidigt:

1

Gå till spårinfopanelen och kontrollera att spåren för riktiga instrument är inställda
för olika inmatningskällor.

2

Aktivera de spår du vill spela in genom att klicka på knappen för inspelningsaktivering
i de enskilda spårrubrikerna.

3

Klicka på knappen Spela in bland transportreglagen när du vill påbörja en inspelning.

Så här spelar du in ett programvaruinstrument samtidigt som du spelar in ett
eller flera riktiga instrument:

1

Aktivera spåret med programvaruinstrument för inspelning genom att klicka på spårets
knapp för inspelningsaktivering.

2

Klicka på knappen Spela in bland transportreglagen när du vill påbörja en inspelning.

Du kan som mest ha åtta spår med riktiga instrument eller ett spår med
programvaruinstrument. Om du aktiverar för många spår avaktiveras spåret längst bort
från det sist aktiverade spåret.

För att kunna spela in flera spår måste du ha ett ljudgränssnitt med minst två inkanaler
för inspelning.

Du kan lägga till och justera effekter för spår med riktiga instrument. Om du vill veta
mer om hur du använder effekter läser du ”Använda effekter i GarageBand” på sidan 95.

Klicka på knappen för
inspelningsaktivering för
varje spår du vill spela in.

background image

Kapitel 5

Övningsexempel 3: Spela in stämmor och musikinstrument

57

Stämma gitarren i GarageBand

GarageBand innehåller en instrumentstämmare (tuner), som du kan använda
för att stämma en gitarr, bas eller annat instrument som anslutits till din dator.
Instrumentstämmaren fungerar med riktiga instrument, men inte med
programvaruinstrument.

Instrumentstämmaren visar en horisontell skala, med tonens namn mitt på skalan.
När du spelar en enkel ton på det riktiga instrumentet visas tonhöjden i relation till
den ton som visas.

Så här använder du instrumentstämmaren:

1

Se till att det riktiga instrument som du vill stämma är anslutet till datorn.

2

Markera spåret med riktiga instrumentet för det instrument du vill stämma.

3

I LCD:n väljer du läget Tuner, eller Kontroll > “Visa tuner i LCD.”

4

Spela en ton på ditt instrument och kontrollera stämmaren under tiden.

Medan du spelar visar stämmaren namnet på den ton som ligger närmast. Om tonen
inte är ren lyser namnet och stämmaren röda och du får upp ett vertikalt rött streck
som visar om tonen har kors- eller b-förtecken.

Strecket visas till höger om tonens namn om tonen har korsförtecken och till vänster
om den har b-förtecken. Om tonen är ren lyser namnet och stämskalan blå och det
vertikala strecket försvinner.

Du får bara spela en ton i taget vid stämning. Instrumentstämmaren kan inte stämma
till ackord och den kan inte heller stämma om du spelar flera toner i snabb följd.

background image

6

58

6