GarageBand - Samouczek 9:  Udostępnianie projektów

background image

Samouczek 9: Udostępnianie
projektów

Po utworzeniu projektu GarageBand można udostępnić
muzykę na wiele sposobów.

Projekt można wysłać do innego programu iLife, takiego jak iTunes, iWeb lub iDVD,
albo wyeksportować go na dysk. Utwór można również nagrać na CD.

Udostępnianie projektów muzycznych

Projekt muzyczny można wysłać do listy utworów programu iTunes. W iTunes można
odsłuchać utworu, wysłać go do iPoda lub nagrać listę odtwarzania na CD.

Jak wysłać utwór do listy odtwarzania iTunes?

m

Wybierz polecenie Udostępnij > Wyślij utwór do iTunes.

W panelu Eksport preferencji GarageBand możesz ustawić nazwę listy odtwarzania
iTunes, do której będą eksportowane pliki, a także nazwę albumu i kompozytora.

Do listy odtwarzania iTunes można wysłać pojedynczą ścieżkę lub ich grupę. W celu
wysłania pojedynczej ścieżki należy ją ustawić w tryb solowy (lub wyciszyć pozostałe
ścieżki) przed wysłaniem utworu do iTunes. W celu wysłania grupy ścieżek należy
je ustawić w tryb solowy (lub wyciszyć pozostałe ścieżki) przed wysłaniem utworu
do iTunes.

Jak wyeksportować utwór jako plik audio?

1

Wybierz polecenie Udostępnij > „Eksportuj utwór na dysk”.

2

W oknie dialogowym Eksportuj kliknij w Eksportuj.

Podczas eksportowania na dysk utwór domyślnie eksportowany jest jako
kompresowany plik audio AAC. Można zmienić ustawienia kompresji tak, aby utwór był
eksportowany jako skompresowany plik MP3 lub nieskompresowany plik AIFF. Można
także zmienić jakość audio eksportowanego pliku.

background image

Rozdział 11

Samouczek 9: Udostępnianie projektów

117

Jak zmienić ustawienia kompresji?

1

W oknie dialogowym Udostępnij, wybierz rodzaj skompresowanego pliku, jaki chcesz
wyeksportować.

2

Aby wyeksportować plik w postaci nieskompresowanego pliku AIFF, zdejmij
zaznaczenie z opcji Kompresuj.

3

Kliknij w przycisk Eksportuj.

Jak zmienić jakość audio eksportowanego pliku?

1

Z menu „Ustawienia audio” wybierz jakość audio.

Gdy wybierasz nowe ustawienia, poniżej menu, wyświetlany jest krótki opis
zastosowań pliku.

2

Kliknij w przycisk Eksportuj.

Można także nagrać pojedynczy utwór na płycie audio CD.

Jak nagrać utwór na CD?

1

Włóż czystą płytę CD do napędu optycznego w komputerze.

2

Wybierz polecenie Udostępnij > „Nagraj utwór na CD”.

Pojawi się okno dialogowe Nagraj.

3

Kliknij w trójkąt w prawym górnym rogu okna dialogowego Nagraj, pozwalające
wybrać dodatkowe ustawienia.

4

Po zakończeniu kliknij w przycisk Nagraj.

Utwór zostanie nagrany na CD.

Za pomocą polecenia „Nagraj utwór na CD” na płytę może być nagrany tylko jeden
utwór. W celu nagrania na CD wielu utworów, należy wysłać je do listy utworów iTunes,
a następnie nagrać tę listę w programie iTunes na CD.

Udostępnianie podcastów

Podcasty audio i podcasty wzbogacone mogą być udostępniane na wiele sposobów.
Kiedy podcast jest udostępniany lub eksportowany, należy wybrać koder AAC z menu
„Kompresuj używając”, by udostępnić go lub wyeksportować jako podcast wzbogacony.

Jak wysłać podcast do iWeb?

m

Wybierz polecenie Udostępnij > Wyślij podcast do iWeb.

Kiedy podcast jest wysyłany do iWeb, można wykorzystać iWeb do opublikowania
podcastu w Internecie.

Wysyłanie podcastu do listy odtwarzania iTunes:

m

Wybierz polecenie Udostępnij > Wyślij podcast do iTunes.

background image

118

Rozdział 11

Samouczek 9: Udostępnianie projektów

Jak wyeksportować podcast na dysk?

m

Wybierz polecenie Udostępnij > Eksportuj podcast na dysk

Eksportując podcast jest na dysk jest eksportowany jako plik skompresowany. W oknie
dialogowym Udostępnij można zmienić ustawienia kompresji i jakości audio.

Ważna: Opcje dostępne w menu „Ustawienia audio” różnią się w przypadku podcastów
i piosenek.

Jak nagrać podcast na CD?

1

Włóż czystą płytę CD do napędu optycznego w komputerze.

2

Wybierz polecenie Udostępnij > Nagraj utwór na CD.

Pojawi się okno dialogowe Nagraj.

3

Kliknij w trójkąt w prawym górnym rogu okna dialogowego Nagraj, aby wybrać
dodatkowe ustawienia.

4

Po zakończeniu kliknij w przycisk Nagraj.

Podcast zostanie nagrany na płycie CD.

Udostępnianie podcastów wideo

Istnieje wiele sposobów udostępnienia podcastów wideo i innych projektów,
zawierających filmy lub wideo. Projekt zawierający wideo oraz audio można wysłać
do programu iDVD, a potem nagrać go na płytę DVD. Oglądający mogą używać
znaczników do przeskakiwania pomiędzy rozdziałami lub częściami filmu. Adresy URL
i ich tytuły nie są widoczne w filmach na DVD.

Jak wysłać film do iDVD?

m

Wybierz polecenie Udostępnij > Wyślij film do iDVD.

Ważne: Kiedy projekt jest wysyłany do iDVD, nie jest stosowana żadna kompresja
wideo. W większości przypadków tego rodzaju czynności wykonuje się w iDVD.

Podcast wideo można wysłać do iWeb i opublikować go w Internecie. Subskrybenci
oglądający podcast wideo mogą klikać w adres URL, aby otworzyć odpowiednie strony
w przeglądarce internetowej oraz wybrać określone strony, które chcą obejrzeć.
Podcast wideo wysyła się do iWeb w ten sam sposób jak podcast audio.

Projekt zawierający wideo można również wyeksportować jako film QuickTime (.mov).
Eksportowany film będzie zawierał zarówno ścieżkę wideo jak i ścieżkę dźwiękową
utworzoną w programie GarageBand. Ścieżki audio w materiale wideo również zostaną
dołączone, o ile nie zostanie wyciszona ścieżka Video Sound podczas eksportowania
filmu.

background image

Rozdział 11

Samouczek 9: Udostępnianie projektów

119

Jak wyeksportować projekt jako film QuickTime?

m

Wybierz polecenie Udostępnij > Eksportuj film na dysk.

Projekt jest eksportowany z wykorzystaniem bieżących ustawień kompresji wideo.
Ustawienia kompresji wideo odnoszą się do kompresji zarówno wideo jak audio
w eksportowanym filmie. Można zmienić ustawienia kompresji, by odpowiadały
sposobowi wykorzystania eksportowanego filmu. Ustawienia kompresji
są przechowywane jako część projektu GarageBand do czasu zmiany ich po otworzeniu
projektu.

Jak wybrać ustawienia kompresji wideo?

m

W oknie dialogowym Eksportuj, z menu Ustawienia wideo, wybierz ustawienia, których
chcesz użyć.

Gdy wybierasz nowe ustawienia, poniżej menu, wyświetlany jest krótki opis
zastosowań pliku.

Jak nagrać ścieżkę audio filmu na CD?

1

Włóż czystą płytę CD do napędu optycznego w komputerze.

2

Wybierz polecenie Udostępnij > Nagraj utwór na CD.

Pojawi się okno dialogowe Nagraj.

3

Kliknij w trójkąt w prawym górnym rogu okna dialogowego Nagraj pozwalające wybrać
dodatkowe ustawienia.

4

Po zakończeniu kliknij w przycisk Nagraj.

Ścieżka audio filmu zostanie nagrana na płycie CD.

Eksportowanie projektów w optymalnej głośności

GarageBand może eksportować projekty z optymalnym ustawieniem głośności.
Oznacza to najwyższy możliwy poziom głośności, przy którym nie występują
zniekształcenia. Ustawienie optymalnego poziomu głośności projektu nazywane jest
automatyczną normalizacją.

Jak wyeksportować projekt w optymalnej głośności?

1

Wybierz GarageBand > Preferencje, a następnie kliknij w Zaawansowane.

2

Zaznacz pole wyboru „Normalizuj automatycznie”.

Funkcja „Automatyczna normalizacja” nie wpływa na pozom głośności podczas
odtwarzania projektu w GarageBand. Wpływa jedynie na poziom głośności podczas
eksportowania projektu.

background image

120

D

o

d

ate

k

A

A