GarageBand - Samouczek 8: Tworzenie podcastów

background image

Samouczek 8: Tworzenie
podcastów

W programie GarageBand można tworzyć podcasty
audio i wideo, a następnie wysłać je do iWeb
i opublikować w Internecie.

Podcasty są internetowym odpowiednikiem audycji radiowych lub programów
telewizyjnych, które można pobierać z Internetu. Użytkownicy mogą pobierać
pojedyncze odcinki podcastu lub zasubskrybować cały cykl podcastu. W programie
GarageBand można stworzyć odcinki podcastu, a następnie opublikować je
w Internecie za pomocą iWeb lub innego programu.

Rodzaje podcastów

W programie GarageBand można tworzyć wiele rodzajów podcastów:

 Podcasty audio zawierają narrację, dialogi, muzykę oraz efekty dźwiękowe.
 Podcasty wideo zawierają treści wideo oraz audio.
 Podcasty wzbogacone oraz podcasty wideo mogą dodatkowo zawierać znaczniki

rozdziałów, grafikę oraz adresy internetowe (t.zw. adresy URL).

Na tej lekcji dowiesz się jak:

 tworzyć podcasty audio oraz wideo,
 znaleźć i zaimportować pliki multimedialne za pomocą Przeglądarki mediów,
 pokazać ścieżkę podcastu lub filmu,
 dodać i edytować znaczniki i regiony znacznika,
 dodać grafikę, URL, tytuł URL i rozdziału do znacznika,
 dodać grafikę odcinka i informację o odcinku,
 edytować znacznik oraz grafikę odcinka,
 używać efektu wyciszenia w celu lepszej słyszalności narracji oraz dialogów.

background image

106

Rozdział 10

Samouczek 8: Tworzenie podcastów

Tworzenie podcastu audio

Podcasty tworzy się w programie GarageBand poprzez utworzenie projektu typu
podcast, nagranie narracji, dodanie muzyki, efektów dźwiękowych oraz innych treści
audio. Podcast audio można wzbogacić, dodając znaczniki, grafikę, adresy URL, tytuły
rozdziałów oraz informacje o odcinku.

Tworzenie projektu podcastu

1

Wybierz polecenie Plik > Nowy.

Pojawi się okno dialogowe Nowy projekt.

2

Kliknij w przycisk Nowy projekt, a następnie kliknij w Podcast.

3

Kliknij w Wybierz.

W oknie programu GarageBand pojawi się nowy, pusty projekt podcastu. W projekcie
podcastu nad innymi ścieżkami na linii czasu pojawi się ścieżka podcastu. Otworzy się
przeglądarka mediów, a w edytorze pojawi się lista znaczników, zawierająca kolumny
czasu początku, grafiki, tytułu rozdziału, tytułu URL i URL dla każdego znacznika.
Projekty podcastów zawierają ścieżki głosu kobiecego i męskiego, dżingli (ścieżki
podkładu muzycznego) i dźwięków radiowych.

Ważne: Projekt może zawierać albo ścieżkę podcastu, albo ścieżkę filmu, ale nie obie
jednocześnie. Jeżeli spróbujesz wyświetlić ścieżkę podcastu w projekcie zawierającym
ścieżkę filmu, pojawi się okno dialogowe z pytaniem, czy należy zastąpić ścieżkę filmu
ścieżką podcastu.

Nagrywanie narracji oraz dialogu

Można tworzyć podcasty zawierające tylko narrację lub dialogi, albo dodać do nich
muzyczne ścieżki tła, efekty dźwiękowe i inne dźwięki. Narrację można nagrać na
ścieżce instrumentu rzeczywistego. Projekt podcastu zawiera dwie ścieżki
instrumentów rzeczywistych, nazwane Male Voice i Female Voice, które są
zoptymalizowane do nagrania narracji lub dialogu.

Jak nagrać narrację lub dialog?

1

Zaznacz ścieżkę głosu kobiecego lub męskiego dwukrotnie klikając w jej nagłówek.

Otworzy się panel informacji o ścieżce pokazując ustawienia ścieżki.

2

Z menu Źródło wejścia wybierz odpowiednie źródło wejścia mikrofonu używanego do
nagrywania narracji lub dialogu.

3

Z menu Odsłuch wybierz opcję „włączony z ochroną przed sprzężeniem zwrotnym”, aby
słyszeć dźwięk pochodzący z mikrofonu. Jeśli wystąpi się efekt sprzężenia zwrotnego,
pojawi się komunikat z pytaniem, czy należy wyłączyć odsłuchiwanie.

4

Przesuń głowicę do miejsca na linii czasu, w którym chcesz rozpocząć nagrywanie.

5

Kliknij w przycisk Nagrywaj i zacznij mówić.

background image

Rozdział 10

Samouczek 8: Tworzenie podcastów

107

6

Po zakończeniu nagrywania kliknij w przycisk Odtwarzaj.

Do ścieżki narracji możesz dodać i dostosować efekty, takie jak efekt Wzmocnienie
mowy, który jest szczególnie przydatny przy nagraniach narracji i dialogów za pomocą
wbudowanego mikrofonu komputera. Więcej informacji o nagrywaniu na ścieżce
instrumentu rzeczywistego można przeczytać w rozdziale „Samouczek 3: Nagrywanie
śpiewu i instrumentów muzycznych” na stronie 49

Dodawanie dźwięków podcastu

Program GarageBand zawiera wiele pętli, których można użyć w podcastach. Są to
między innymi:

 Dżingle są ścieżkami zawierającymi muzykę, których można użyć jako tło narracji lub

dialogów, pomiędzy segmentami rozmowy lub jako wstępu albo zakończenia. Są one
dostępne w różnych długościach.

 Stingery są krótkimi dźwiękami, których można używać jako przejścia lub

podkreślenia między kolejnymi mówcami bądź częściami podcastu.

 Efekty dźwiękowe obejmują dźwięki ludzi,zwierząt, urządzeń, odgłosy z pomieszczeń

oraz inne dźwięki naturalne.

Dźwięków podcastów można szukać w przeglądarce pętli, odsłuchiwać ich oraz
umieszczać w projektach typu podcast.

Jak szukać dźwięków podcastów w przeglądarce pętli?

1

Kliknij w przycisk przeglądarki pętli, aby ją otworzyć.

2

Kliknij w przycisk podcastu (ikona z rozchodzącą się falą dźwiękową), znajdujący się
w lewym górnym rogu okna przeglądarki pętli, by przełączyć się do widoku dźwięków
podcastu.

3

Kliknij w kategorię w lewej kolumnie, a następnie kliknij w podkategorię w prawej
kolumnie, aby na liście wyników pokazać znalezione pętle. Kolumny na liście wyników
pokazują nazwę i czas trwania każdej z pętli.

4

Kliknij w pętlę na liście wyników, by ją odsłuchać w przeglądarce pętli.

5

W celu zakończenia wyszukiwania, kliknij ponownie w zaznaczone słowo kluczowe,
by usunąć z niego zaznaczenie, lub kliknij w przycisk Wyzeruj, by usunąć zaznaczenie
ze wszystkich zaznaczonych słów kluczowych.

Więcej informacji o wyszukiwaniu pętli opisuje „Samouczek 5: Dodawanie pętli Apple
Loop” na stronie 72.

background image

108

Rozdział 10

Samouczek 8: Tworzenie podcastów

Importowanie plików multimedialnych za pomocą przeglądarki
mediów

Do projektu podcastu można zaimportować pliki multimedialne z innych programów
iLife, w tym z iTunes i iPhoto. Można również zaimportować inne projekty programu
GarageBand, które zostały zachowane z podglądem iLife. Pliki multimedialne można
wyszukiwać i podglądać w przeglądarce mediów. Można również dodać do
przeglądarki mediów katalogi, by wstawić do projektu pliki multimedialne, znajdujące
się w tych katalogach.

Jak szukać i przeglądać pliki multimedialne w przeglądarce mediów?

1

Kliknij w przycisk przeglądarki mediów (ikona przedstawia różne rodzaje mediów) lub
wybierz Kontrola > Pokaż przeglądarkę mediów.

Przeglądarka mediów otworzy się po prawej stronie linii czasu.

2

Wykonaj jedną z poniższych czynności:

 Aby oglądać projekty programu GarageBand oraz pliki z biblioteki iTunes, kliknij

w przycisk Audio.

 Aby oglądać pliki z biblioteki iPhoto, kliknij w przycisk Zdjęcia.
 Aby oglądać projekty programu iMovie oraz pliki w katalogu Filmy, kliknij w przycisk

Filmy.

3

W przeglądarce mediów przejdź do katalogu zawierającego potrzebne pliki. Możesz
również wyszukiwać pliki według nazwy, wpisując ją w polu wyszukiwania.

W celu odsłuchania plików audio lub podejrzenia plików wideo w przeglądarce
mediów, wykonaj jedną z poniższych czynności:
 Zaznacz plik na liście plików multimedialnych i kliknij w przycisk Odtwarzaj,

znajdujący się w dole przeglądarki mediów.

 Dwukrotnie kliknij w plik na liście plików multimedialnych.

Rozpocznie się odtwarzanie pliku.

Jak zatrzymać odtwarzanie?
 Ponownie kliknij w przycisk Odtwarzaj w przeglądarce mediów.

Jak zaimportować plik audio?

m

Przeciągnij plik audio z przeglądarki mediów na linię czasu.

Jak dodać katalog do przeglądarki plików multimedialnych?

m

Przeciągnij katalog z Findera na środkową część przeglądarki plików multimedialnych.

background image

Rozdział 10

Samouczek 8: Tworzenie podcastów

109

Dodawanie muzyki

Można dodawać muzyczne Apple Loops, a także nagrać instrumenty, aby dodać je do
podcastu tak, jak to się robi w projekcie muzycznym. Szczegółowe informacje na temat
dodawania Apple Loop opisuje „Samouczek 5: Dodawanie pętli Apple Loop” na
stronie 72. Więcej informacji na temat nagrywania instrumentów rzeczywistych można
przeczytać w rozdziale „Samouczek 3: Nagrywanie śpiewu i instrumentów
muzycznych” na stronie 49. Szczegółowe informacje na temat nagrywania
instrumentów programowych opisuje „Samouczek 4: Granie i nagrywanie
instrumentów programowych” na stronie 59.

Dodawanie i edycja znaczników

Do podcastu można dodać znaczniki, tworząc podcast wzbogacony. Dodany do
podcastu znacznik pojawi się na ścieżce podcastu w postaci regionu znacznika.
Regiony znacznika można edytować w edytorze podcastów, przemieszczając ich
początek lub koniec, albo zmieniając długość w celu zmiany czasu trwania.
W regionach znacznika można także dodawać grafikę, adresy URL oraz tytuły URL.

Jak dodać znacznik?

1

Kliknij w ścieżkę podcastu.

2

Przesuń głowicę do miejsca, w którym chcesz dodać znacznik.

3

Kliknij w przycisk Dodaj znacznik u dołu okna edytora.

Znacznik pojawi się w edytorze, a czas początkowy znacznika pojawi się w kolumnie
„Czas” w wierszu znacznika. Znacznik pojawi się również na ścieżce podcastu jako
region znacznika. Podobnie jak w przypadku innych regionów na linii czasu, regiony
znaczników można edytować, by kontrolować czas pojawienia się grafiki i URL, a także
to, jak długo będą widoczne podczas odtwarzania podcastu.

W celu przesunięcia regionu znacznika, wykonaj jedną z poniższych czynności:
 Przeciągnij region znacznika do nowego położenia na ścieżce podcastu.

Kliknij tutaj, by
dodać znacznik.

Edytuj czas początkowy znacznika
i dodaj grafikę, URL, tytuł URL i tytuł
rozdziału na liście znaczników.

background image

110

Rozdział 10

Samouczek 8: Tworzenie podcastów

 W edytorze kliknij w czas początkowy regionu znacznika i wprowadź nowy czas

początkowy.

Jak zmienić wielkość regionu znacznika?

m

Przeciągnij lewą lub prawą krawędź regionu znacznika do miejsca, w którym region
znacznika ma się zaczynać lub kończyć.

Nie można zapętlać regionów znaczników.

Dodawanie grafiki regionu znacznika

Możesz dodać grafikę do poszczególnych regionów znaczników. Kiedy podcast jest
odtwarzany, grafika regionu znacznika pojawi się od początku do końca trwania
regionu znacznika.

Jak dodać grafikę do regionu znacznika?

1

Otwórz przeglądarkę plików multimedialnych i kliknij w przycisk Zdjęcia.

2

W przeglądarce mediów znajdź grafikę, którą chcesz dodać.

3

Przeciągnij grafikę z przeglądarki plików multimedialnych do pola Grafika w wierszu
znacznika w edytorze. Możesz również przeciągnąć grafikę bezpośrednio na ścieżkę
podcastu, co spowoduje dodanie nowego regionu znacznika, zawierającego tę grafikę.

Grafika pojawi się w regionie znacznika na ścieżce podcastu i w kolumnie Grafika
w wierszu znacznika w edytorze. Zostanie zaznaczone pole wyboru Wyświetlaj grafikę.
Można zmienić grafikę znacznika, przeciągając nowy obrazek na kolumnę Grafika
w rzędzie znacznika.

Dodawanie adresu URL

Możesz dodać do znacznika URL i nadać temu adresowi tytuł. Kiedy podcast jest
odtwarzany, URL pojawi się od początku do końca trwania regionu znacznika.
Po kliknięciu w URL otworzy się przeglądarka internetowa i wyświetli stronę WWW
wskazywaną przez URL.

Jak do znacznika dodać URL?

1

W edytorze kliknij w tekst zastępczy w kolumnie URL, w wierszu znacznika, a następnie
wpisz URL.

Zostanie zaznaczone pole wyboru „Pokazuje URL” dla tego znacznika.

2

W edytorze kliknij w tekst zastępczy w kolumnie Tytuł URL, w wierszu znacznika,
a następnie wpisz tytuł.

Po dodaniu tytułu URL, w trakcie odtwarzania podcastu pojawi się tytuł w miejscu
bieżącego adresu URL. Kliknięcie w adres URL powoduje otwarcie w przeglądarce
internetowej strony o adresie URL.

background image

Rozdział 10

Samouczek 8: Tworzenie podcastów

111

Dodawanie tytułów rozdziałów

Do znacznika można dodać tytuł rozdziału, tworząc z niego znacznik rozdziału.
W trakcie odtwarzania filmu w programach iTunes, iDVD lub QuickTime Player, można
prosto przejść do określonego rozdziału.

Jak w znaczniku dodać tytuł rozdziału?

m

W edytorze zaznacz tekst zastępczy w kolumnie Tytuł rozdziału w wierszu znacznika,
a następnie wpisz tytuł.

Usuwanie znaczników

Znacznik, który nie jest już potrzebny, można z podcastu usunąć.

W celu usunięcia znacznika, wykonaj jedną z poniższych czynności:
 Na ścieżce podcastu zaznacz region znacznika i wciśnij klawisz Delete.
 W edytorze zaznacz znacznik na liście znaczników i wciśnij klawisz Delete.

Dodawanie grafiki odcinka

Na ścieżce podcastu można dodać grafikę odcinka. Kiedy podcast jest odtwarzany
w programie iTunes lub w oglądasz go iWeb, grafika odcinka jest widoczna przez cały
czas, jeśli nie ma regionu znacznika z własną grafiką.

Jak dodać grafikę odcinka?

1

W przeglądarce mediów znajdź grafikę, którą chcesz dodać.

2

Przeciągnij grafikę z przeglądarki mediów na pole Grafika odcinka w edytorze.

Grafika odcinka pojawi się w polu Grafika odcinka. Kiedy podcast będzie odtwarzany,
grafika odcinka będzie widoczna cały czas, o ile nie będzie odtwarzany region
znacznika z własną grafiką.

Edycja grafiki

Region znacznika i jego grafika mogą być kadrowane i można zmieniać ich wielkość.
W programie graficznym zmień wielkość lub wykadruj grafikę, aby pokazywała
fragment lub całość oryginalnego obrazu.

Jak edytować grafikę?

1

Kliknij dwukrotnie w pole grafiki odcinka lub w listę znaczników.

Pojawi się edytor grafiki, zawierający grafikę.

2

Przeciągnij suwak wielkości, by zmienić wielkość grafiki, powiększając ją lub
zmniejszając. Czarny kwadrat pokazuje część grafiki, jaka będzie wyświetlana w trakcie
odtwarzania podcastu.

3

Przeciągnij grafikę tak, aby część jej znalazła się wewnątrz kwadratu.

4

Możesz zamienić grafikę przez przeciągnięcie nowej do edytora obrazu.

5

Kiedy skończysz, kliknij przycisk Ustaw.

background image

112

Rozdział 10

Samouczek 8: Tworzenie podcastów

Edycja informacji o odcinku

Każdy odcinek podcastu zawiera informacje, obejmujące między innymi tytuł odcinka,
autora i opis. Odcinek może posiadać również poradę rodzicielską, która wyświetlana
jest podczas odtwarzania podcastu w iTunes.

Jak edytować informację o odcinkach?

1

Zaznacz ścieżkę podcastu.

2

Otwórz panel informacji o ścieżce, wybierając Ścieżka > Pokaż informacje o ścieżce.

Pojawi się panel informacji o ścieżce, zawierający panel informacji o odcinku.

3

W celu nadania odcinkowi tytułu kliknij w pole tytułu i wprowadź go.

4

W celu dodania informacji o wykonawcy, kliknij w pole Wykonawca i wpisz jego nazwę.

5

Z menu Opinia rodzicielska wybierz Brak, Czyste lub Gorszące.

6

Możesz też wypełnić pole opisu odcinka podcastu.

Wyciszanie ścieżek tła

W tworzonych podcastach można obniżać głośność ścieżek tła lub akompaniamentu
(np. muzyka tła lub efekty dźwiękowe), aby wyraźnie słyszeć narrację lub rozmowy.
Obniżanie głośności niektórych ścieżek, aby pozostałe były lepiej słyszane, nazywane
jest wyciszaniem.

Wyciszanie polega na ustawieniu, które ścieżki są ścieżkami wiodącymi, a które
stanowią tło. Podczas gdy poziom dźwięku nie zmienia się na ścieżkach głównych,
ścieżki będące tłem są wyciszane. Efekt wyciszania ścieżek można włączyć na dowolnej
ścieżce instrumentu rzeczywistego lub programowego w projekcie podcastu.

Jak ustawić ścieżkę wiodącą?

1

Wybierz polecenie Kontrola > Wyciszanie.

W nagłówku każdej ze ścieżek pojawi się narzędzie kontroli wyciszenia składające się
ze strzałek wskazujących w górę i w dół.

2

Kliknij w górną część narzędzia kontroli wyciszenia (strzałkę wskazującą w górę).

Jak ustawić ścieżkę tła?

1

Wybierz polecenie Kontrola > Wyciszanie.

W nagłówku każdej ze ścieżek pojawi się narzędzie kontroli wyciszenia składające się ze
strzałek wskazujących w górę i w dół.

2

Kliknij w dolną część narzędzia kontroli wyciszenia (strzałkę wskazującą w dół).

Kiedy odtwarzasz projekt, wysyłasz go do iWeb lub eksportujesz, ścieżki będące tłem
są wyciszanie tak, aby ścieżki główne były lepiej słyszalne. Możesz ustawić stopień
wyciszenia na tych ścieżkach, wybierając inne ustawienia wyciszenia w panelu
informacji o ścieżce dla ścieżki wyjściowej.

background image

Rozdział 10

Samouczek 8: Tworzenie podcastów

113

Jak ustawiać stopień wyciszenia?

1

Otwórz panel informacji o ścieżce.

2

Kliknij w przycisk Ścieżka wyjściowa, a następnie w kartę Edycja.

3

Wybierz inne ustawienia wstępne z menu Wyciszanie. Nazwa ustawienia będzie
sugerowała zamierzone zastosowania.

Można również kliknąć w przycisk Edycja efektu wyciszenia i stworzyć własne
ustawienia wstępne, przesuwając suwaki.

Tworzenie podcastów wideo lub projektów filmowych

Proces tworzenia podcastów wideo jest podobny do tworzenia podcastów audio poza
tym, że zawierają filmy lub pliki wideo i nie zawierają grafiki. Można zaimportować
projekt programu iMovie lub inny zgodny z QuickTime plik wideo, oglądać wideo
w trakcie dodawania audio oraz dodawać i edytować znaczniki. Po zakończeniu można
wysłać ukończony projekt do programu iWeb w celu opublikowania go w postaci
podcastu wideo, wysłać go do iDVD w celu nagrania płyty DVD lub wyeksportować
w postaci filmu QuickTime.

Tworzenie podcastu wideo

1

Wybierz polecenie Plik > Nowy.

Pojawi się okno dialogowe Nowy projekt.

2

Kliknij w przycisk Nowy projekt, a następnie kliknij w Film.

3

Kliknij w Wybierz.

W oknie programu GarageBand pojawi się nowy, pusty projekt filmu.

Importowanie filmu lub innego pliku wideo

Można zaimportować projekt iMovie lub inny plik wideo z przeglądarki mediów.
Przeglądarka plików multimedialnych umożliwia szybkie znalezienie projektów iMovie
i innych plików wideo w katalogu Filmy w komputerze, a także innych plików mediów.
Więcej informacji o szukaniu i importowaniu projektów iMovie i plików wideo za
pomocą przeglądarki mediów można przeczytać w rozdziale „Importowanie plików
multimedialnych za pomocą przeglądarki mediów” na stronie 108.

Podczas importowania filmu do projektu pojawia się on na ścieżce filmu, zaczynając od
miejsca rozpoczęcia projektu. Nie można zmienić położenia zaimportowanego filmu
w projekcie.

Ważne: Projekt może zawierać tylko jeden film lub plik wideo. Jeżeli film jest
importowany do projektu zawierającego już inny film, pojawi się okno dialogowe
z pytaniem, czy należy zastąpić istniejący film importowanym filmem.

background image

114

Rozdział 10

Samouczek 8: Tworzenie podcastów

Podgląd filmu

Podczas importowania filmu do projektu jego ścieżka filmu pojawia się na górze linii
czasu, wyświetlając nieruchome klatki filmu. Film można oglądać w trakcie odtwarzania
projektu.

Jak obejrzeć film lub plik wideo?

1

Jeśli ścieżka filmu nie jest widoczna, wybierz polecenie ścieżka > Pokaż ścieżkę filmową.

2

Kliknij w przycisk podglądu w nagłówku ścieżki filmowej (duży kwadrat zawierający
stop-klatkę z filmu).

Pojawi się okno podglądu.

3

Aby odtworzyć film, wciśnij przycisk Spacja.

4

Aby przejść do innej części filmu, przesuń wskaźnik nad oknem podglądu, a następnie
przeciągnij suwak, jaki się pojawi.

5

Aby zmienić wielkość okna podglądu, przeciągnij dolny prawy róg okna.

Praca ze ścieżką audio filmu

Jeżeli film zawiera ścieżkę audio, nowa ścieżka instrumentu rzeczywistego o nazwie
Movie Sound zostanie utworzona poniżej ścieżki filmu i będzie zawierała treść audio
filmu. Można edytować ścieżkę Movie Sound, tak jak dowolną inną ścieżkę instrumentu
rzeczywistego: można ją wyciszać lub ustawiać w tryb solowy, dostosowywać
jej poziom głośności i położenie w panoramie stereo, a także dodawać efekty.

Ważne: Jeżeli wyciszysz ścieżkę dźwiękową filmu, audio filmu nie zostanie dołączone,
kiedy film zostanie wysłany do iDVD lub iWeb, albo kiedy wyeksportujesz film jako film
QuickTime.

Dodawanie dźwięku

Na ścieżce podcastu wideo można nagrać narrację w taki sam sposób, jak na ścieżce
audio. Można dodawać pliki audio z przeglądarki pętli, w tym zarówno pętle muzyczne,
jak pętle dźwięków podcastu. Można również nagrywać na ścieżkach instrumentów
rzeczywistych i programowych, dokładnie w taki sam sposób, jak to się robi w innych
projektach GarageBand.

Więcej informacji można znaleźć w rozdziałach „Dodawanie dźwięków podcastu” na
stronie 107, „Importowanie plików multimedialnych za pomocą przeglądarki mediów”
na stronie 108 i „Dodawanie muzyki” na stronie 109.

background image

Rozdział 10

Samouczek 8: Tworzenie podcastów

115

Umieszczanie znaczników, tytułów i URL w podcastach wideo

Znaczniki ułatwiają przemieszczanie się między różnymi fragmentami gotowego filmu
i umożliwiają dodanie łączy do stron internetowych. Do projektu podcastu wideo
można dodać znaczniki, a następnie dodać do znaczników URL i tytuły rozdziałów
dokładnie w ten sam sposób, jak ma to miejsce w przypadku podcastów
wzbogaconych. Jednakże do podcastów wideo nie można dodać grafiki.

Więcej informacji znajdziesz w „Dodawanie i edycja znaczników” na stronie 109,
„Dodawanie adresu URL” na stronie 110 i „Dodawanie tytułów rozdziałów” na
stronie 111.

Po ukończeniu podcastu można go udostępnić innym użytkownikom na wiele
sposobów. Więcej informacji o udostępnianiu podcastów znajdziesz w następnym
samouczku, „Samouczek 9: Udostępnianie projektów”.

background image

11

116

11