GarageBand - Samouczek 6:  Aranżowanie i edycja muzyki

background image

Samouczek 6: Aranżowanie
i edycja muzyki

Projekt budowany jest przez aranżację regionów na linii
czasu i ich edycję w edytorze.

Po dodaniu do projektu kilku pętli i nagrań, regiony można przemieszczać, kopiować
oraz modyfikować je w inny sposób na linii czasu w celu zbudowania aranżacji
projektu. Regiony można aranżować na linii czasu przez wycinanie, kopiowanie
i wklejanie ich, przez przenoszenie i zmianę ich długości, a także przez ich zapętlanie.
Można je także dzielić i łączyć. W projekcie można definiować sekcje za pomocą
regionów aranżacji, a następnie używać ich do szybkich zmian w projekcie. Można
również edytować regiony w edytorze na wiele różnych sposobów.

W tym samouczku dowiesz się jak:

 zaznaczyć pojedynczy region lub wiele regionów,
 kopiować i wklejać regiony,
 zapętlać, przenosić i zmieniać długość regionów,
 dzielić i łączyć regiony,
 posługiwać się ścieżką aranżacji do definiowania różnych części projektu oraz jego

aranżacji,

 zmieniać nazwy regionów,
 transponować regiony,
 korygować taktowanie regionu,
 odtwarzać regiony w edytorze,
 przyspieszać lub zwalniać regiony,
 korygować strojenie regionów instrumentów rzeczywistych,
 ustawiać regiony instrumentów rzeczywistych, by zachowywały oryginalne tempo,
 posługiwać się siatką na linii czasu do dociągania regionów do taktów i innych

jednostek czasu,

 importować pliki audio oraz MIDI,

background image

Rozdział 8

Samouczek 6: Aranżowanie i edycja muzyki

83

Podstawy aranżacji

Podczas nagrywania muzyki, na ścieżce instrumentu, który zawiera nagraną muzykę,
tworzony jest region. Z przeciąganej na linię czasu w programie pętli tworzony jest
region. Zmiany dokonywane w regionie, takie jak podział lub transponowanie, nie mają
wpływu na oryginalne nagranie lub pętlę.

Każdy rodzaj regionu widoczny jest na linii czasu w innym kolorze:

 Fioletowy – regiony instrumentu rzeczywistego pochodzące z nagrań
 Niebieski – regiony instrumentu rzeczywistego utworzone z pętli
 Pomarańczowy – regiony utworzone z zaimportowanych plików audio
 Zielony – nagrane lub utworzone z pętli regiony instrumentów programowych

Regiony stanowią klocki do budowy projektu. Formę i styl projektu uzyskuje się przez
aranżację regionów na linii czasu. Praca z regionami na linii czasu polega na wycinaniu,
kopiowaniu i wklejaniu ich, przenoszeniu i zmianie ich długości, a także na ich
zapętlaniu. Regiony można także dzielić i łączyć. W większości przypadków różne
rodzaje regionów można edytować w ten sam sposób. W nielicznych sytuacjach
regiony muszą być edytowane w odmienny sposób. Te wyjątki zostały opisane
w poniższych częściach.

Zaznaczanie regionów

W celu dokonania zmian w regionie, należy go najpierw zaznaczyć na linii czasu.

Jak zaznaczyć region?
 Zaznacz pojedynczy region, klikając w niego.

Aby zaznaczyć kilka regionów, wykonaj jedną z poniższych czynności:
 Klikaj w regiony z wciśniętym klawiszem Shift.
 Przeciągnij od miejsca przed pierwszym regionem do miejsca za ostatnim regionem,

by zaznaczyć regiony między nimi.

Zaznaczone regiony zostaną na linii czasu podświetlone.

Ważne: W celu zaznaczenia regionu lub wykonania innych czynności, takich jak
zapętlenie lub zmiana wielkości, czasami trzeba przybliżyć region, by był wystarczająco
duży do zaznaczenia.

Regiony można wycinać, kopiować i wklejać, korzystając ze standardowych poleceń
menu Mac OS i skrótów klawiszowych.

Jak wyciąć region?
 Zaznacz region i wybierz polecenie Edycja > Wytnij.

W celu skopiowania regionu, wykonaj jedną z poniższych czynności:
 Zaznacz region i wybierz polecenie Edycja > Kopiuj.
 Przeciągnij region z klawiszem Opcja.

background image

84

Rozdział 8

Samouczek 6: Aranżowanie i edycja muzyki

Jak wkleić region?
 Przesuń głowicę w miejsce na linii czasu, gdzie chcesz by zaczynał się wklejany

region, a następnie wybierz polecenie Edycja > Wklej.

Kiedy region zostanie wklejony, głowica przesunie się na jego koniec. Można wkleić
dodatkowe kopie regionu, które będą rozpoczynały się w miejscu zakończenia
poprzedniego regionu na linii czasu.

Przemieszczanie regionów

Region można przemieścić, przeciągając go do nowego miejsca na linii czasu. Można
również przemieścić region do innej ścieżki tego samego rodzaju jako jej region.
(Regiony instrumentów rzeczywistych mogą być przemieszczane tylko do ścieżek
instrumentów rzeczywistych, a regiony instrumentów programowych tylko do ścieżek
instrumentów programowych.)

Jak przemieścić region?
 Przeciągnij region w lewo lub w prawo na linii czasu.
 Przeciągnij region w górę lub w dół na inną ścieżkę tego samego rodzaju.

W trakcie przemieszczania regionu pojawiają się linie pomocnicze, informujące
o wyrównaniu prawej lub lewej krawędzi regionu z krawędziami innych obiektów na
linii czasu. Jeżeli nie chcesz korzystać z linii pomocniczych, możesz je wyłączyć w
panelu Ogólne w preferencjach GarageBand.

Aby wypełnić przestrzeń po usuniętym regionie, można również przemieszczać regiony
w lewo.

Jak usunąć region i przemieścić w lewo sąsiednie regiony?

1

Wybierz region, który chcesz usunąć.

2

Wybierz polecenie Edycja > „Usuń i przenieś”.

Wszystkie pozostałe ścieżki, znajdujące się na prawo od usuwanego regionu, zostaną
przesunięte w lewo o długość usuniętego regionu.

Dwa regiony nie mogą się nakładać na tej samej ścieżce. Jeżeli przeciągniesz region
na fragment innego regionu, przykrywany region zostanie skrócony do krawędzi
nakładanego regionu. Jeżeli region całkowicie przykryje inny region, przykryty region
zostanie usunięty ze ścieżki.

Spróbuj dodać na linii czasu nową pętlę perkusji lub basów, a następnie zapętlić ją, aby
utworzyć w ten sposób nowy rytmiczny groove.

background image

Rozdział 8

Samouczek 6: Aranżowanie i edycja muzyki

85

Zmiana długości regionów

Można zmienić długość regionu, skracając go lub wydłużając. Można skracać zarówno
regiony instrumentów rzeczywistych jak i programowych, co powoduje, że tylko
widoczna część regionu jest odtwarzana. Regiony zawierające instrumenty
programowe (ale nie regiony instrumentów rzeczywistych) można wydłużać w celu
dodania ciszy na początku lub na końcu regionu.

Jak zmienić długość regionu?

1

Przesuń kursor nad dolną połowę jednej z krawędzi regionu. Kursor zmieni się w kursor
zmiany długości ze strzałką wskazującą na zewnątrz regionu.

2

Przeciągnij krawędź regionu, aby go skrócić lub wydłużyć.

Wydłużenie regionu powoduje wstawienie do niego ciszy. Może to być przydatne, gdy
chce się stworzyć kopie regionu, trwające określoną liczbę taktów.

Ważne: Nie można zmienić długości regionu instrumentu rzeczywistego ponad jego
oryginalną długość. Również regiony instrumentu rzeczywistego, zawierające wiele
prób, mogą mieć zmienianą długość tylko od prawej strony, a nie od lewej. Regiony
instrumentu programowego, zawierające wiele prób, mogą być wydłużane z lewej
strony, ale nie mogą być skracane.

Zapętlanie regionów

Region można zapętlić, aby był powtarzany z upływem czasu. Zapętlony region
zostanie odtworzony tyle razy, by wypełnić czas, do którego został wydłużony na linii
czasu.

Jak zapętlić region?

1

Przesuń kursor nad górną połowę prawej krawędzi regionu. Kursor zmieni się w kursor
zapętlenia z okrągłą strzałką.

2

Przeciągnij prawą krawędź regionu do miejsca, gdzie ma się zakończyć odtwarzanie.
W trakcie odtwarzania projektu region będzie wielokrotnie powtarzany do tego
miejsca.

Kursor zmiany

Kursor zapętlenia

background image

86

Rozdział 8

Samouczek 6: Aranżowanie i edycja muzyki

Wcięcia w górnej i dolnej krawędzi zapętlonego regionu oznaczają miejsca początku
i końca każdego powtórzenia. Można przeciągnąć do końca powtórzenia lub do
dowolnego miejsca w czasie trwania pętli.

Spróbuj zapętlić pętle perkusji lub basu, które zostały dodane na linii czasu. Wzory
rytmiczne w większości popularnej muzyki powtarzane są jako wielokrotność czterech
taktów. Dla przykładu, zwrotki i refreny wielu popularnych piosenek trwają po 16 lub 32
takty.

Dzielenie i łączenie regionów

Region można rozdzielić na linii czasu. Podzielenie regionu pozwoli odtworzyć go od
innego punktu, niż początek regionu lub użyć go w innym miejscu na linii czasu.

1

Wybierz region, który chcesz podzielić.

2

Przesuń wskaźnik odtwarzania do punktu w którym ma nastąpić podział.

3

Wybierz polecenie Edycja > Podziel.

Wybrany region jest dzielony na dwa regiony w miejscu ustawienia wskaźnika
odtwarzania. Dzielony jest tylko zaznaczony region, nawet jeżeli w miejscu ustawienia
głowicy znajdują się inne regiony. Jeżeli zaznaczysz wiele regionów, zostaną one
wszystkie podzielone, o ile będą się znajdować w miejscu, gdzie jest ustawiony
wskaźnik odtwarzania. Jeżeli podzielisz region z nagraniem instrumentu
programowego, nuty w miejscu podziału zostaną skrócone do punktu podziału.

Można połączyć wiele regionów w jeden. Regiony muszą znajdować się bez odstępu
obok siebie na tej samej ścieżce, by mogły zostać połączone.

Jak połączyć regiony?

1

Upewnij się, że regiony są tego samego rodzaju i leżą obok siebie na tej samej ścieżce.

2

Zaznacz regiony, które chcesz połączyć.

3

Wybierz polecenie Edycja > Połącz.

Kiedy łączone są regiony instrumentu rzeczywistego, pojawia się okno dialogowe
z pytaniem, czy ma być utworzony nowy plik audio. Kliknij w Utwórz, by połączyć
regiony w nowy region instrumentu rzeczywistego.

Nagrane regiony instrumentów rzeczywistych (fioletowe) mogą być łączone tylko
z innymi regionami instrumentów rzeczywistych, a regiony instrumentów
programowych (zielone) mogą być łączone tylko z innymi regionami instrumentów
programowych. Regiony instrumentów rzeczywistych utworzone z pętli (niebieskie) nie
mogą być łączone.

background image

Rozdział 8

Samouczek 6: Aranżowanie i edycja muzyki

87

Szybka zmiana aranżacji projektu

Na linii czasu w GarageBand znajduje się ścieżka aranżacji. Do ścieżki aranżacji można
dodawać regiony aranżacji, aby określić różne części projektu, takie jak wstęp, zwrotkę
i refren. Można również przemieszczać i kopiować regiony aranżacji, by z łatwością
ponownie zaaranżować projekt.

Razem z przemieszczanym lub kopiowanym regionem aranżacji, przemieszczana lub
kopiowana jest muzyka znajdująca się na wszystkich ścieżkach w tej części projektu.
Jeżeli w tej części projektu włączona jest jakaś krzywa automatyzacji, włączając w to
ścieżkę wyjściową, jej punkty kontrolne również zostaną przemieszczone lub
skopiowane.

Jak pokazać ścieżkę aranżacji?

m

Wybierz polecenie Ścieżka > Pokaż ścieżkę aranżacji (lub wciśnij Command-Shift-A).

Ścieżka aranżacji pojawi się na górze linii czasu, poniżej podziałki rytmicznej.

Jak dodać region aranżacji?

m

Kliknij w mały znaczek plusa (+) w części nagłówka ścieżki aranżacji.

Dodawany region aranżacji będzie miał długość czterech taktów i nazwę „bez nazwy”.

Jak nadać nazwę regionowi aranżacji?

m

Kliknij w nazwę regionu, poczekaj chwilę i wpisz nową nazwę.

Jak zaznaczyć region aranżacji?

m

Kliknij w region aranżacji.

Można zaznaczyć kilka sąsiednich regionów aranżacji, klikając w nie z klawiszem Shift,
ale nie możesz zaznaczyć regionów aranżacji, które nie sąsiadują ze sobą. Można
zaznaczyć wszystkie regiony aranżacji, klikając w nagłówek ścieżki aranżacji.

Zaznaczany region aranżacji przyjmie kolor jasnoniebieski, a oznaczona przez niego
część projektu zostanie podświetlona.

Jak zmienić wielkość regionu aranżacji?

m

Przeciągnij prawą krawędź regionu, do czasu uzyskania zamierzonej długości.

Zmiana długości regionu aranżacji nie ma wpływu na muzykę na linii czasu.

Jak przemieścić region aranżacji?

m

Przeciągnij go do innego miejsca na ścieżce aranżacji.

Kliknij tutaj, by dodać

region aranżacji.

Kliknij tutaj, aby zmienić
nazwę regionu aranżacji.

background image

88

Rozdział 8

Samouczek 6: Aranżowanie i edycja muzyki

Jak skopiować region aranżacji?

m

Wciśnij klawisz Opcja w trakcie przeciągania regionu aranżacji.

Jeżeli region aranżacji zostanie przemieszczony lub skopiowany pomiędzy dwa
istniejące regiony aranżacji, zostanie on wstawiony między te regiony. Sąsiedni region
zostanie przemieszczony wraz z całym materiałem do miejsca, gdzie kończy się
wstawiany region. Umożliwia to szybkie powtarzanie podobnych fragmentów utworu,
na przykład zwrotek lub refrenów.

Jeżeli region aranżacji zostanie przemieszczony lub skopiowany w miejsce projektu,
które nie jest puste, regiony znajdujące się po prawej stronie zostaną przemieszczone
w prawo, by zrobić miejsce dla wstawianego regionu.

Jeżeli region aranżacji zostanie przemieszczony lub skopiowany do pustego miejsca
projektu, między końcem ostatniego regionu aranżacji a początkiem wstawianego
regionu aranżacji zostanie utworzony pusty region aranżacji.

Jeżeli region aranżacji zostanie przemieszczony lub skopiowany poza znacznik końca
utworu na podziałce rytmicznej, znacznik ten zostanie przemieszczony tak,
by obejmował wstawiany region.

Jak podzielić region aranżacji?

1

Przesuń wskaźnik odtwarzania do punktu, w którym ma nastąpić podział regionu
aranżacji.

2

Wybierz polecenie Edycja > Podziel (lub wciśnij Command-T).

Jak połączyć regiony aranżacji?

1

Upewnij się, że regiony aranżacji sąsiadują ze sobą.

2

Wybierz polecenie Edycja > Połącz (lub wciśnij Command-J).

Dwa regiony aranżacji można zamienić miejscami, wymieniając cały ich materiał na linii
czasu. Można również zastąpić cały lub fragment regionu aranżacji innym regionem
aranżacji.

Jak zamienić miejscami regiony aranżacji?

m

Przeciągnij region aranżacji na inny na ścieżce aranżacji.

Jak zastąpić region aranżacji innym regionem aranżacji?

m

Przytrzymaj wciśnięty klawisz Command podczas przeciągania regionu aranżacji
na inny region aranżacji.

Jeżeli zastępujesz w ten sposób region aranżacji innym regionem aranżacji,
zastępowany jest fragment regionu od lewej krawędzi przeciąganego regionu.

background image

Rozdział 8

Samouczek 6: Aranżowanie i edycja muzyki

89

Edycja nagrania w edytorze

Poza omówionymi działaniami wykonywanymi na regionach na linii czasu, można je
także edytować w edytorze. Edytor jest jak mikroskop przybliżający fragment
dowolnego regionu. Można zmieniać ich nazwę, transponować, korygować ich
taktowanie, korygować strojenie regionów instrumentów rzeczywistych, a także
ustawiać, czy regiony instrumentów rzeczywistych mają zachowywać oryginalne
tempo czy przyjmować tempo projektu. W celu dokonywania takich zaawansowanych
edycji, należy najpierw wyświetlić edytor poniżej linii czasu.

Jak otworzyć edytor?

m

Kliknij w przycisk edytora (z nożyczkami tnącymi falę dźwiękową).

Zmiana nazwy regionów

Nazwę regionu można zmienić w edytorze. Nadanie nazwy regionowi ułatwia
zapamiętanie, kiedy został nagrany, do jakiej części projektu należy lub jak powinien
brzmieć.

Jak zmienić nazwę regionu?

1

Kliknij dwukrotnie na linii czasu w region, aby go otworzyć w edytorze.

Zawartość regionu pojawi się w edytorze. W przypadku regionów instrumentów
rzeczywistych pojawi się wykres falowy audio. W przypadku regionów instrumentów
programowych pojawi się obraz pianoli z nutami tego regionu.

2

Kliknij dwukrotnie w nazwę regionu u góry edytora i wpisz nową jego nazwę.

Transponowanie regionów

Dodawany na linii czasu region jest dopasowywany lub transponowany do tonacji
projektu. W większości przypadków zaleca się utrzymanie przez region tej samej tonacji
co projekt. Można transponować region do innej tonacji, kiedy chce się chwilowo
przenieść projekt do innej tonacji lub wywołać różnicę między tym regionem a resztą
projektu (nazywaną dysonansem).

Przeciągnij suwak
Wysokość tonu lub wpisz
liczbę półtonów w polu.

background image

90

Rozdział 8

Samouczek 6: Aranżowanie i edycja muzyki

Jak transponować region?

1

Zaznacz region na linii czasu.

2

Przeciągnij suwak Wysokość tonu, by transponować region w górę lub w dół.

Półton to najmniejszy odstęp między dwoma dźwiękami.

Spróbuj dodać nową pętlę basów po już dodanych na linii czasu pętlach, a następnie
transponuj ją. Najczęściej spotyka się transponowanie o 5 lub 7 półtonów w górę lub
w dół, ale możesz swobodnie eksperymentować.

Korekcja taktowania na ścieżce instrumentu rzeczywistego

Można korygować taktowanie regionów na ścieżce instrumentu rzeczywistego. Jest
to szczególnie przydatne w przypadku regionów, które zawierają prawidłowe dźwięki,
które nie są idealnie zgodne z rytmem projektu.

W trakcie korekcji taktowania wszystkie regiony na zaznaczonej ścieżce (zarówno
nagrania, jak i pętle) poddawane są korekcji. Można korygować taktowanie regionów
z perkusją, instrumentami solowymi i instrumentami akordowymi.

Jak skorygować taktowanie ścieżki instrumentu rzeczywistego?

1

Na linii czasu dwukrotnie kliknij w ścieżkę z regionem, który chcesz skorygować, by
otworzyć ją w edytorze.

2

W edytorze przeciągnij suwak „Korekcja taktowania” w prawo, by wzmocnić, lub
w lewo, by osłabić efekt korekcji.

3

Z menu powyżej suwaka „Korekcja taktowania” wybierz wartość rytmiczną, którą chcesz
wykorzystać jako podstawę do korekcji taktowania.

Poprawione taktowane może w pewnych okolicznościach powodować opóźnienia .
Dla przykładu, przesunięcie suwaka w trakcie odtwarzania projektu może zaowocować
powstaniem lekkiego opóźnienia, ponieważ odtwarzany projekt musi „złapać” nowe
ustawienia. Podobnie, jeżeli w trakcie nagrywania na ścieżce jest włączone rozszerzenie
taktowania, może wystąpić krótkie opóźnienie pomiędzy momentami rozpoczęcia
odtwarzania, a usłyszeniem dźwięku. Przesuń suwak w lewo- aby wyłączyć korekcję
taktowania w trakcie nagrywania, a po zakończeniu nagrywania ustaw ponownie
poziom korekcji.

Suwak „Korekcja taktowania” może nie działać równie dobrze w różnych rodzajach
muzyki, szczególnie na skrajnie dużych ustawieniach. Odsłuchaj uważnie efekty użycia
tego suwaka i ustaw wartości, które w efekcie brzmią najlepiej.

Jeżeli chcesz, by korekcja taktowania była delikatniejsza, przeciągnij suwak „Korekcja
taktowania” w lewo, aby ustawić stopień korekcji. Jeżeli wynik korekcji nie jest
zadowalający, przesuń suwak „Korekcja taktowania” do pozycji „wył”, aby przywrócić
zaznaczonym rzeczom oryginalne taktowanie.

background image

Rozdział 8

Samouczek 6: Aranżowanie i edycja muzyki

91

Korekcja taktowania ścieżki instrumentu programowego

Taktowanie rzeczy na ścieżce instrumentu programowego można skorygować. Można
skorygować taktowanie wszystkich regionów na ścieżce, wybranego regionu lub
pojedynczych dźwięków regionu.

Ustawiając w GarageBand przed nagraniem regionów lub dźwięków suwak „Wyrównaj
do” i wybierając wartość nuty korekcji taktowania, możesz uzyskać automatyczną
korekcję taktowania w trakcie nagrywania.

Jak skorygować taktowanie ścieżki instrumentu programowego?

1

Dwukrotnie kliknij w nagłówek ścieżki instrumentu programowego, aby otworzyć ją
w edytorze.

2

Aby skorygować region, zaznacz go na ścieżce. Aby skorygować poszczególne nuty,
zaznacz je w edytorze.

3

Z menu „Korekcja taktowania” wybierz wartość rytmiczną, którą chcesz wykorzystać do
korekcji taktowania zaznaczonych rzeczy.

Jeżeli chcesz, by korekcja taktowania była delikatniejsza, przeciągnij suwak Korekcja
w lewo, aby ustawić siłę korekcji. Jeżeli wynik korekcji nie jest zadowalający, przesuń
suwak „Korekcja taktowania” do pozycji „wył”, aby przywrócić zaznaczonym rzeczom
oryginalne taktowanie.

Korekcja strojenia ścieżki instrumentu rzeczywistego.

Można korygować strojenie regionów na ścieżce instrumentu rzeczywistego. Jest to
szczególnie przydatne w przypadku nagrań instrumentów rzeczywistych, które mają
dobre brzmienie i taktowanie, ale nie trzymają tonacji.

Kiedy korygowane jest strojenie ścieżki, wszystkie regiony na zaznaczonej ścieżce
(zarówno nagrania, jak i pętle) poddawane są korekcji. Korekcja strojenia może dać
prawidłowe efekty tylko w przypadku monofonicznych regionów instrumentu
rzeczywistego, dlatego upewnij się, że ścieżka nie zawiera regionów z chórami lub
dźwiękami bez tonacji.

Domyślnie, suwak korekcji strojenia koryguje strojenie dźwięków przez przesunięcie ich
do najbliższej nuty w skali chromatycznej (12-dźwiękowej). Można ograniczyć to
strojenie do tonacji projektu (wg ustawienia w informacji o ścieżce głównej)
zaznaczając opcję „Ogranicz do tonacji”.

background image

92

Rozdział 8

Samouczek 6: Aranżowanie i edycja muzyki

Jak skorygować strojenie ścieżki instrumentu rzeczywistego?

1

Na linii czasu dwukrotnie kliknij w ścieżkę, którą chcesz rozszerzyć przez otwarcie jej
w edytorze.

2

Przeciągnij suwak „Korekcja strojenia” w prawo, aby zwiększyć zakres korekcji strojenia
lub przeciągnij go w lewo, aby zmniejszyć ten zakres.

3

Aby ograniczyć korekcję strojenia do skali chromatycznej, a nie od tonacji projektu,
zdejmij zaznaczenie z opcji „Ogranicz do tonacji” poniżej suwaka.

Efekt jest słyszalny od razu w trakcie odtwarzania projektu.

Ustawienie wysokich wartości korekcji strojenia może powodować niepożądane
rezultaty. Odsłuchaj uważnie efekty użycia tego suwaka i ustaw wartości, które
w efekcie brzmią najlepiej.

Ustawianie utrzymania w regionach instrumentów rzeczywistych
oryginalnego tempa i strojenia

Domyślnie, nagrania instrumentów rzeczywistych (fioletowe) i pętle instrumentów
rzeczywistych (niebieskie) na linii czasu przyjmują tempo i tonację projektu. Można
ustawić, by region instrumentu rzeczywistego zachował zamiast tego oryginalne
tempo i strojenie.

Jak ustawić regiony instrumentów rzeczywistych, by utrzymywały oryginalne tempo
i strojenie?

1

Zaznacz na linii czasu region instrumentu rzeczywistego.

2

Otwórz edytor.

3

Usuń zaznaczenie z opcji „Utrzymaj tempo i strojenie”.

Jeżeli zdecydujesz, by region przyjął tempo i tonację projektu, zaznacz region i włącz
opcję „Utrzymaj tempo i strojenie”.

Opcja „Utrzymaj tempo i strojenie” jest niedostępna, jeżeli zaznaczony jest plik audio
(pomarańczowy), pętla instrumentu rzeczywistego oznaczona jako jednokrotna lub
region instrumentu programowego (zielony). W trakcie dodawania pętli instrumentu
programowego na linii czasu można przekształcić ją w pętlę instrumentu
rzeczywistego, a następnie ustawić ją tak, aby zachowała oryginalne tempo.

background image

Rozdział 8

Samouczek 6: Aranżowanie i edycja muzyki

93

Importowanie plików audio oraz MIDI

Można również dodać do projektu dowolny plik audio z Findera, jeżeli jest on
w jednym z formatów: AIFF, WAV, AAC (z wyjątkiem zabezpieczonych plików AAC),
Apple Lossless lub MP3. Kiedy do projektu jest dodawany plik skompresowany (taki jak
MP3 lub AAC), pozostaje on skompresowany, oszczędzając miejsce na dysku i czas.

Jak zaimportować plik audio?

m

Przeciągnij plik audio z Findera na linię czasu, na ścieżkę instrumentu rzeczywistego lub
na pusty obszar poniżej istniejących ścieżek.

Jeżeli plik jest przeciągany na pusty obszar poniżej istniejących ścieżek, do linii czasu
zostanie dodana nowa ścieżka podstawowa, a plik audio zostanie umieszczony na tej
ścieżce.

Można zaimportować pliki MIDI (skrót od Musical Instrument Digital Interface) do
projektu, a następnie użyć ich na ścieżkach instrumentu programowego.

Jak zaimportować plik MIDI?

m

Przeciągnij plik MIDI z Findera na linię czasu, na ścieżkę instrumentu programowego
lub na pusty obszar poniżej istniejących ścieżek.

Jeżeli plik MIDI jest przeciągany na pusty obszar na linii czasu, zostanie na niej dodana
nowa ścieżka programowa, a plik audio zostanie umieszczony na nowej ścieżce.

background image

9

94

9