GarageBand - Samouczek 4: Granie inagrywanie instrumentów programowych

background image

Samouczek 4: Granie
i nagrywanie instrumentów
programowych

GarageBand zawiera bogaty zestaw instrumentów
programowych, w tym perkusję, gitary, pianina, organy
i syntezatory, które mogą być wykorzystane w
projektach.

Instrumenty programowe są specjalnym rodzajem instrumentów. Gra się na nich
dźwięki (za pomocą klawiatury komputera, klawiatury ekranowej lub zgodnej z MIDI
klawiatury muzycznej podłączonej do komputera), a komputer generuje właściwy
dźwięk, zależny od wybranego instrumentu programowego.

Do instrumentów programowych można dodawać efekty, a także edytować ich regiony
w edytorze. Można również dodać więcej instrumentów programowych do panelu
informacji o ścieżce, kupując jeden z dostępnych dla GarageBand zestawów Jam Pack.

W tym samouczku dowiesz się jak:

 dodać ścieżkę instrumentu programowego i zmienić ustawienia ścieżki,
 grać na instrumencie programowym za pomocą klawiatury komputera, klawiatury

ekranowej lub podłączonej klawiatury muzycznej,

 nagrać instrument programowy,
 wyświetlać, edytować i drukować zapis muzyczny ścieżek instrumentów

programowych.

Instrumenty programowe są odtwarzane i nagrywane na ścieżkach instrumentu
programowego. Instrument ścieżki można zmienić, nawet po dokonaniu nagrania.
Należy rozpocząć od dodania nowej ścieżki instrumentu programowego.

background image

60

Rozdział 6

Samouczek 4: Granie i nagrywanie instrumentów programowych

Jak dodać nową ścieżkę instrumentu programowego?

1

Kliknij w przycisk Dodaj ścieżkę lub wybierz Ścieżka > Nowa ścieżka.

2

W oknie dialogowym Nowa ścieżka kliknij w Instrument programowy, a następnie
w Utwórz.

Na linii czasu pojawi się nowa ścieżka instrumentu programowego z wybranym
instrumentem Grand Piano, a na prawo od linii czasu otworzy się panel Informacje
o ścieżce.

3

W panelu Informacje o ścieżce wybierz kategorię instrumentu z listy po lewej,
a następnie instrument z listy po prawej.

Nagłówek ścieżki instrumentu programowego zmieni się, przyjmując nazwę
wybranego instrumentu. Jeżeli posiadasz klawiaturę USB lub MIDI podłączoną do
komputera, możesz zagrać na niej kilka dźwięków i od razu usłyszeć instrument
programowy. Nawet bez podłączonej klawiatury, nadal możesz grać na instrumencie
programowym, wykorzystując klawiaturę ekranową lub klawiaturę muzyczną.

Z tej listy wybierz

kategorię instrumentu

Z tej listy wybierz
instrument.

background image

Rozdział 6

Samouczek 4: Granie i nagrywanie instrumentów programowych

61

Gra na instrumencie programowym za pomocą klawiatury
muzycznej

Klawiatura muzyczna umożliwia grę i nagrywanie instrumentu programowego za
pomocą klawiatury komputera. Kiedy pojawi się na ekranie okno klawiatury muzycznej,
można zacząć grać na środkowym i górnym wierszu klawiatury tak, jakby to była
prawdziwa klawiatura.

Jak wyświetlić okno klawiatury muzycznej?

m

Wybierz Okno > Klawiatura muzyczna (lub wciśnij Command–Shift–K).

Jeżeli widoczna jest klawiatura ekranowa, możesz przełączyć się na okno klawiatury
muzycznej, klikając w przycisk Klawiatura muzyczna, znajdujący się z lewej strony okna.

Jak grać dźwięki za pomocą klawiatury muzycznej?

m

Po otwarciu okna klawiatury muzycznej, zacznij grać na klawiszach widocznych
na klawiaturze muzycznej.

 Klawisze środkowego rzędu klawiatury komputera odpowiadają „białym klawiszom”

klawiatury muzycznej i obejmują zakres półtorej oktawy od C do F.

 Klawisze W, E, T, Y, U, O i P w górnym rzędzie klawiatury komputera odpowiadają

czarnym klawiszom klawiatury muzycznej.

W celu podwyższenia lub obniżenia dźwięku o oktawy, wykonaj jedną z poniższych
czynności:
 Wciśnij Z, by obniżyć zakres o jedną oktawę.
 Wciśnij X, by podwyższyć zakres o jedną oktawę.
 Kliknij w małą klawiaturę, widoczną na górze okna klawiatury muzycznej, by

przenieść się do widoku oktawy i przeciągnij błękitny prostokąt lub kliknij w trójkąty
znajdujące się po obu stronach klawiszy. Błękitny prostokąt wskazuje bieżący zakres
klawiatury muzycznej.

background image

62

Rozdział 6

Samouczek 4: Granie i nagrywanie instrumentów programowych

Jak zmienić poziom dynamiki dźwięków granych za pomocą klawiatury muzycznej?
 Wciśnij C, by obniżyć poziom dynamiki.
 Wciśnij V, by podwyższyć poziom dynamiki.

Jak dodawać odchylenia do dźwięków granych za pomocą klawiatury muzycznej?
 Wciśnij 1, by obniżyć ton dźwięku.
 Wciśnij 2, by podnieść ton dźwięku.

Przestrojenie trwa do momentu przytrzymania klawisza.

Jak wydłużyć dźwięki grane za pomocą klawiatury muzycznej?
 Przytrzymaj wciśnięty klawisz Tab.

Dźwięki będą wydłużane tak długo, jak długo będzie wciśnięty klawisz Tab.

 Zwolnij klawisz Tab, by zakończyć wydłużanie dźwięku.

Jak dodać modulację do dźwięków granych za pomocą klawiatury muzycznej?
 Wciśnij klawisze od 4 do 8, by dodać zwiększający się poziom modulacji. Naciśnięcie

klawisza 3 wyłącza modulację.

Poziom modulacji utrzymywany jest do czasu jego zmiany lub wyłączenia modulacji.

Granie na instrumentach programowych za pomocą
klawiatury ekranowej

Klawiaturę ekranową można wykorzystać do gry i nagrywania instrumentów
programowych. Kiedy klawiatura ekranowa zostanie wyświetlona, będzie ukazywała
domyślnie zakres czterech oktaw klawiszy. Można zmienić wielkość klawiatury, by
ukazywała do dziesięciu oktaw.

W celu wyświetlenia klawiatury ekranowej, wykonaj jedną z poniższych czynności:

m

Wybierz Okno > Klawiatura (lub wciśnij Command-K).

Jeżeli widoczne jest okno klawiatury muzycznej, możesz przełączyć się na klawiaturę
ekranową, klikając w przycisk Klawiatura, znajdujący się z lewej strony okna.

background image

Rozdział 6

Samouczek 4: Granie i nagrywanie instrumentów programowych

63

Jak grać na klawiaturze ekranowej?

m

Klikaj w klawisze na klawiaturze. Możesz klikać, gdy projekt jest odtwarzany,
zatrzymany lub w trakcie nagrywania.

Kliknięcie w dolną część klawisza odpowiada nucie z wyższą dynamiką (mocniejsze
wciśnięcie klawisza), a kliknięcie w górną cześć daje dźwięk o niższej dynamice
(odpowiada delikatniejszemu wciśnięciu klawisza).

Klawiatura ekranowa wyświetla również dźwięki grane na klawiaturze podłączonej do
komputera, a także dźwięki w regionie zaznaczonej ścieżki, kiedy projekt jest
odtwarzany.

Jak przesunąć klawiaturę?

m

Umieść kursor w dowolnym miejscu nad klawiszami i przeciągnij.

Jak zmienić wielkość klawiatury?

m

Przeciągnij uchwyt zmiany wielkości, znajdujący się w prawym dolnym rogu okna
klawiatury.

Jak zmienić zakres granych dźwięków?

m

Kliknij w małe trójkąty, znajdujące się po obu stronach klawiszy. Kliknięcie w lewy
trójkąt obniża tonację o oktawę, a kliknięcie w prawy trójkąt podwyższa ją o oktawę.

Przygotowanie do nagrania instrumentu programowego

Jeżeli instrument programowy jest nagrywany za pomocą klawiatury muzycznej, przed
rozpoczęciem nagrywania należy sprawdzić kilka rzeczy:

 Upewnić się, że klawiatura muzyczna jest podłączona do komputera i działa.
 Zaznaczyć ścieżkę instrumentu programowego i spróbować zagrać na klawiaturze,

kliknąć w klawisz na klawiaturze na ekranie lub skorzystać z klawiatury ekranowej.
Powinien być słyszany dźwięk gry instrumentu programowego.

Nagrywanie instrumentu programowego

Teraz można zacząć nagrywać instrument programowy. Można nagrywać jednocześnie
tylko na jednej ścieżce instrumentu programowego.

Jak nagrać instrument programowy?

1

Kliknij w nagłówek ścieżki instrumentu programowego, na której chcesz nagrywać,
by ją zaznaczyć.

2

Przesuń głowicę do miejsca na linii czasu, w którym chcesz rozpocząć nagrywanie.

3

Wybierz Kontrola > Odliczanie, by metronom odliczył jeden takt przed rozpoczęciem
nagrywania.

Możesz również ustawić głowicę kilka taktów przed miejscem, gdzie ma się rozpocząć
nagranie, by ułatwić grę do rytmu.

background image

64

Rozdział 6

Samouczek 4: Granie i nagrywanie instrumentów programowych

4

Kliknij w przycisk Nagrywaj, by rozpocząć nagrywanie.

5

Rozpocznij grać na klawiaturze muzycznej, klikając w dźwięki na ekranowej klawiatury
muzycznej lub skorzystaj z klawiatury ekranowej. W trakcie nagrywania na wybranej
ścieżce instrumentu programowego pojawi się nowy region.

6

Po zakończeniu ponownie kliknij w przycisk Nagrywaj, by zatrzymać nagrywanie. Kliknij
w przycisk Odtwarzaj, by zatrzymać odtwarzanie projektu.

Po dokonaniu nagrania możesz je odsłuchać, by ocenić jego jakość.

Jak odsłuchać nowe nagranie?

1

Przenieś głowicę do miejsca początku nowego nagrania na linii czasu (wyrównaj
ją z lewą krawędzią regionu).

Możesz również przesunąć głowicę do wcześniejszego miejsca w projekcie lub
na początek projektu, by usłyszeć nowe nagranie w kontekście projektu.

2

Kliknij w przycisk Odtwarzaj lub wciśnij klawisz Spacja.

Łączenie nagrań instrumentów programowych

Można nagrywać instrument programowy, wykorzystując region powtarzania. Podczas
nagrywania instrumentu programowego z wykorzystaniem regionu powtarzania,
domyślnie po każdym powtórzeniu regionu nagrywana jest nowa próba, podobnie jak
podczas narywania instrumentu rzeczywistego. Można zmienić to ustawienie tak, aby
nagrania instrumentów programowych z każdego regionu były łączone w jedną próbę.
Opcja ta może być przydatna podczas nagrywania perkusji oraz innych równoległych
partii.

Jak połączyć nagrania instrumentów programowych w GarageBand?

1

Wybierz GarageBand > Preferencje.

2

Na karcie Ogólne, kliknij w kratkę „Powtarzaj nagrywanie”.

Więcej informacji na temat nagrywania z wykorzystaniem powtarzania regionów
można znaleźć w rozdziale „Nagrywanie kilku prób w regionie powtarzania” na
stronie 54.

Przycisk Odtwarzaj

Przycisk Powtarzaj

Przycisk Nagrywaj

background image

Rozdział 6

Samouczek 4: Granie i nagrywanie instrumentów programowych

65

Wyświetlanie nazw dźwięków oraz akordów podczas gry

Podczas gry na instrumencie programowym GarageBand może automatycznie
wyświetlać nazwy granych dźwięków i akordów.

Jak wyświetlić nazwy dźwięków i akordów podczas gry na instrumencie
programowym?

1

Zaznacz nagłówek ścieżki instrumentu programowego, na którym chcesz grać.

2

Kliknij w ikonę w lewej części LCD, a następnie wybierz Akord z menu, które się pojawi
(lub klikaj na LCD w strzałki w górę lub w dół, aż pojawi się tryb akordu).

Nazwy akordów (zwane również symbolami akordów) zawierają wielką literę dźwięku
podstawowego akordu (prymy), jego jakość (w większości przypadków „dur” dla
durowych i „mol” dla molowych), oraz liczby oznaczające interwał od prymy,
na przykład kwintę, septymę lub nonę.

Praca z zapisem nutowym

Regiony instrumentu programowego można przeglądać i edytować w standardowym
zapisie nutowym. W widoku pięciolinii można edytować nuty i inne zdarzenia
muzyczne, w tym znaczniki pedałów. W zapisie nutowym można:
 przeglądać regiony instrumentu programowego,
 wybierać wartość nuty,
 dodawać, zaznaczać oraz edytować nuty,
 dodawać symbole pedałów,
 zmieniać znak klucza,
 drukować zapis nutowy.

Zapis nutowy

Poza widokiem graficznym edytora w postaci pianoli, w widoku zapisu nutowego
można przeglądać regiony instrumentów programowych (zarówno te nagrane, jak
pochodzące z pętli). W zapisie nutowym dźwięki regionu przedstawione są w postaci
nut. Zapis nutowy obejmuje też inne symbole muzyczne, takie jak pauzy, pięciolinie,
klucze, metrum i tonację, a także znaczniki pedałów. W tej części zostaną one
omówione skrótowo na potrzeby użytkowników nie obeznanych z zapisem nutowym.

 Nuty: Nuta składa się z kilku części, w tym z główki i ogonka. Główka nuty (okrągła

część nuty) oznacza długość nuty (jej czas trwania). Krótsze nuty (poniżej ćwierćnuty)
posiadają chorągiewki, a czasami są łączone razem za pomocą daszka. Każda z nut
widocznych poniżej jest o połowę krótsza od poprzedzającej ją nuty (od lewej
do prawej są to: cała nuta, półnuta, ćwierćnuta i ósemka).

background image

66

Rozdział 6

Samouczek 4: Granie i nagrywanie instrumentów programowych

 Pauzy: Odczytując zapis nutowy podczas gry, równie ważne jak nuty są odstępy

między nimi. Cisza pomiędzy nutami oznaczana jest za pomocą pauzy. Pauzy,
podobnie jak nuty, posiadają różne symbole na oznaczenie różnej długości czasu,
a krótsze pauzy posiadają chorągiewki. Każda z pauz widocznych poniżej jest
o połowę krótsza od poprzedzającej ją pauzy (od lewej do prawej są to: półpauza,
ćwierćpauza, pauza ósemkowa i pauza szesnastkowa).

 Pięciolinia: Zestaw pięciu poziomych linii, na których zapisywane są nuty nazywany

jest pięciolinią. Linie pięciolinii pozwalają widzieć wysokość dźwięków od
najwyższych do najniższych, jak na siatce. Domyślnie GarageBand wyświetla zestaw
dwóch pięciolinii, przypominający zapis fortepianowy. Taki zapis przedstawia zakres
ponad czterech oktaw, ze środkowym C w centrum, pomiędzy obiema pięcioliniami.
Większość głosów i instrumentów, za wyjątkiem najniższych basów, mieści się w tym
zakresie. Można ustawić zapis nutowy tak, by wyświetlał tylko jedną pięciolinię.

 Klucze: Symbol z lewej strony każdej pięciolinii nazywany jest kluczem. Klucz określa

zakres dźwięków przedstawianych na pięciolinii. Pięciolinie w zapisie nutowym
korzystają z dwóch najczęściej spotykanych kluczy: wiolinowego i basowego. Można
ustawić zapis nutowy tak, by wyświetlany był tylko jeden klucz, basowy lub
wiolinowy.

 Oznaczenia tonacji: Jeżeli projekt jest w innej tonacji niż C, pomiędzy kluczem

a sygnaturą metrum pojawiają się krzyżyki i bemole w określonym ustawieniu.
Krzyżyki podwyższają dźwięk o pół tonu (dla przykładu C# jest o pół tonu wyższy niż
C), a bemole obniżają ją o pół tonu (B jest o pół tonu niższa niż H). Poniżej
przestawione są symbole krzyżyka i bemola, a także symbol kasownika, który
odwołuje ich działanie.

 Linie taktów: Pionowe linie, przechodzące przez obie pięciolinie, pokazują początek

każdego taktu.

background image

Rozdział 6

Samouczek 4: Granie i nagrywanie instrumentów programowych

67

Poza standardowymi symbolami, zapis muzyczny zawiera następujące funkcje, które
ułatwiają pracę:

 Linie czasu trwania: Poza samą nutą, pojawiają się dodatkowo linie czasu trwania,

obrazujące graficznie czas trwania dźwięku.

 Prowadnice taktu: W zapisie nutowym podziałka rytmiczna wyświetla nie tylko takty,

ale również prowadnice taktu. Prowadnice taktu ułatwiają dokładne określenie
położenia dźwięku na linii czasu. Prowadnice taktu pojawiają się jako małe szare
kółka lub kropki powyżej każdej z nut. Kiedy nuta jest przesuwana, prowadnica taktu
przemieszcza się wraz z nią, wskazując położenie nuty.

Jak wyświetlić region instrumentu programowego w postaci zapisu nutowego?

1

Zaznacz region instrumentu programowego na linii czasu.

2

Kliknij w przycisk Notacji nutowej u góry nagłówka edytora.

Położenie nut w zapisie nutowym przedstawione jest w jednostkach muzycznych.
Kiedy muzyka jest grana, niektóre dźwięki mogą zostać zagrane niezgodnie z rytmem
(trochę szybciej lub wolniej) w celu uzyskania odmiennego wrażenia. Te drobne różnice
nie są przedstawiane w zapisie nutowym.

GarageBand przestawia w zapisie nutowym położenie dźwięku „zaokrąglone” do
najbliższej wartości nuty. Można wybrać wartość nuty, do której zaokrąglane jest
wyświetlanie dźwięków, korzystając z menu siatki na linii czasu w prawym górnym
rogu edytora. Zaokrąglanie nie ma wpływu na sposób odtwarzania dźwięków. Zmienia
tylko wyświetlanie, dzięki czemu dźwięki wybite lekko z rytmu pojawiają się
w zamierzonym miejscu.

Jak wybierać wartości nuty dla zapisu nutowego?

m

Kliknij w przycisk Siatka w prawym górnym rogu edytora, a następnie wybierz wartość
nuty z menu siatki na linii czasu.

background image

68

Rozdział 6

Samouczek 4: Granie i nagrywanie instrumentów programowych

Edycja nut w zapisie nutowym

W zapisie nutowym można edytować nuty oraz i informacje o pedale wybrzmiewania
w regionie instrumentu programowego tak, jak ma to miejsce w widoku graficznym.
Można:

 dodawać nuty,
 zaznaczać nuty,
 przesuwać nuty na linii czasu,
 wycinać i kopiować nuty,
 zmieniać wysokość nuty,
 zmieniać czas trwania nuty,
 zmieniać dynamikę nut,
 do nut przedłużanych (efektem wybrzmiewania) dodawać oznaczenia pedałów,
 zmieniać znak klucza.

Dodawanie nut

Nuty dodaje się wybierając wartość nuty dla dźwięku, a następnie klikając w edytor.

Jak wybierać wartości rytmiczne nuty?

m

W edytorze, w obszarze nagłówka, z menu Wstaw wybierz nową wartość nuty. Możesz
również kliknąć w dowolnym miejscu zapisu nutowego z klawiszem Control, by wybrać
wartość nuty.

Jak dodawać nuty?

m

W edytorze, w miejscu, w którym chcesz wstawić nutę, kliknij z klawiszem Command.

Zaznaczanie nut

Przed edycją nut w zapisie nutowym najpierw należy je zaznaczyć.

Jak zaznaczać nuty?

m

Kliknij w główkę nuty (jej okrągłą część). Możesz zaznaczyć kilka nut, klikając
z klawiszem Shift lub przeciągając zaznaczenie dookoła nut.

Z menu Wstaw wybierz
nową wartość nuty.

background image

Rozdział 6

Samouczek 4: Granie i nagrywanie instrumentów programowych

69

Przesuwanie nut

Nuty można przesuwać w zapisie nutowym w taki sam sposób, jak w widoku
graficznym edytora.

Jak przesuwać nuty na linii czasu?

m

Zaznacz nutę, a następnie przeciągnij ją w prawo lub w lewo. Możesz również
przesuwać zaznaczone nuty, posługując się klawiszami strzałka w prawo lub strzałka
w lewo.

W trakcie przemieszczania nuty prowadnica taktu przesuwa się razem z nią, ułatwiając
określenie położenia nuty na linii czasu.

Kopiowanie nut

W zapisie nutowym nuty można kopiować.

Jak skopiować nutę?

m

Przeciągnij główkę nuty z klawiszem Opcja do nowego położenia.

Zmiana wysokości dźwięków

Wysokość dźwięków w zapisie nutowym można zmieniać (transponować).

Jak zmienić wysokość dźwięku?

m

Zaznacz dźwięk, a następnie przeciągnij go w górę lub w dół. Możesz również zmienić
wysokość zaznaczonych dźwięków, posługując się klawiszami strzałka w górę lub
strzałka w dół.

Przesuwając nutę usłyszysz jej nową wysokość dźwięku.

Zmiana czasu trwania dźwięku

Obok zaznaczonego dźwięku pojawi się linia jego czasu trwania. Można zmienić czas
trwania dźwięku (długość brzmienia dźwięku) za pomocą linii czasu trwania.

Jak zmienić czas trwania dźwięku?

1

Zaznacz dźwięk.

2

Przeciągnij prawą krawędź linii czasu trwania w lewo (by skrócić czas trwania dźwięku)
lub w prawo (by wydłużyć czas trwania dźwięku). Pasek trwania działa tak jak w trybie
graficznym.

Usuwanie dźwięku

Dźwięki, które nie będą już potrzebne w projekcie, można usunąć.

Jak usunąć dźwięk?

m

Zaznacz dźwięk i wciśnij klawisz Delete.

Zmiana dynamiki dźwięku

W przypadku wielu instrumentów programowych dźwięk zmienia się w zależności od
jego dynamiki. Dynamikę dźwięku w zapisie nutowym można zmieniać w taki sam
sposób, jak w widoku graficznym edytora.

background image

70

Rozdział 6

Samouczek 4: Granie i nagrywanie instrumentów programowych

Jak zmienić dynamikę nuty?

m

Zaznacz nutę, a następnie przeciągnij suwak Dynamika dźwięku w lewo, by obniżyć,
lub w prawo, by zwiększyć dynamikę.

Dodawanie symboli pedałów

Zapis nutowy dla fortepianów i niektórych innych instrumentów zawiera symbole
pedału wydłużenia. Wciśnięcie pedału wydłuża dźwięki do momentu zwolnienia
pedału instrumentu. Możesz dodać symbole wciśnięcia i zwolnienia pedału, które
kontrolują wydłużenie dźwięków w programie GarageBand.

Jak dodać symbol wciśnięcia i zwolnienia pedału?

1

Kliknij w przycisk Wartość nuty i wybierz symbol pedału z menu.

2

Wciśnij klawisz Command i umieść kursor w miejscu edytora, gdzie ma się pojawić
symbol wciśnięcia pedału.

3

Wciśnij klawisz myszy.

Symbol wciśnięcia pedału pojawi się w miejscu kursora. Jeżeli zwolnisz klawisz myszy,
symbol zwolnienia pedału pojawi się zaraz za symbolem wciśnięcia pedału.

4

Bez zwalniania przycisku myszy, przeciągnij kursor do miejsca, gdzie chcesz umieścić
symbol zwolnienia pedału.

5

Zwolnij klawisz myszy.

Symbol zwolnienia pedału pojawi się w miejscu kursora.

Jak przesunąć symbol zwolnienia pedału?

1

Kliknij w symbol pedału, by go zaznaczyć.

Symbole wciśnięcia i zwolnienia pedału staną się zielone, informując, że są zaznaczone.

2

Przeciągnij symbol zwolnienia pedału do nowego położenia i zwolnij klawisz myszy.

Zmiana znaku klucza

Kiedy ścieżka instrumentu programowego wyświetlana jest w widoku zapisu
nutowego, domyślnie wyświetlane są dwa klucze, wiolinowy i basowy w stylu
fortepianowym. Taki format przydatny jest dla fortepianów, syntezatorów i innych
instrumentów o szerokim zakresie dźwięków. Jednakże niektóre instrumenty,
szczególnie solowe (jednotonowe), takie jak instrumenty smyczkowe i dęte, korzystają
tylko z jednego klucza, basowego lub wiolinowego.

background image

Rozdział 6

Samouczek 4: Granie i nagrywanie instrumentów programowych

71

Można ustawić zapis nutowy tak, by wyświetlał tylko jeden klucz basowy
lub wiolinowy, a później znowu przywrócić wyświetlanie obu kluczy w stylu
fortepianowym.

Jak zmienić znak klucza w zapisie nutowym?

1

Kliknij w klucz (lub między kluczami) w nagłówku zapisu nutowego.

Pojawi się menu, zawierające różne znaki klucza.

2

Wybierz z menu nowy klucz.

Drukowanie zapisu nutowego

Ścieżkę instrumentu programowego można wydrukować w postaci zapisu nutowego.
Kiedy drukowana jest ścieżka w zapisie nutowym, drukowana jest w standardowym
układzie, z aktualnie wyświetlanymi w zapisie nutowym wartościami nut i znakiem
klucza. Wydrukowany zapis nutowy będzie zawierał dodatkowo nazwę projektu jako
tytuł, jego tempo i nazwisko kompozytora.

Jak wydrukować ścieżkę instrumentu programowego w zapisie nutowym?

1

Zaznacz ścieżkę instrumentu programowego.

2

Kliknij w Partytura, aby pokazać zapis nutowy ścieżki.

Kliknij w przycisk Siatka w górnym prawym rogu edytora i upewnij się, że linie
partytury pokazują właściwą wartość nuty.

3

Wybierz Plik > Drukuj.

4

W oknie dialogowym Drukuj wybierz właściwe ustawienia drukarki, a następnie kliknij
w Drukuj.

Ścieżka zostanie wydrukowana w postaci zapisu nutowego. Nazwa projektu pojawi się
na górze strony jako tytuł. Tempo pojawi się w lewym górnym rogu, a nazwisko
kompozytora (zgodnie z ustawieniami w preferencjach GarageBand) pojawi się
prawym górnym rogu. Nad pierwszą linią taktu każdego wiersza muzyki (zwanego
pięciolinią) znajduje się liczba taktów. Jeżeli wydruk będzie wymagał więcej niż jednej
strony, na środku dolnej części strony pojawi się jej numer.

Kliknij tutaj, aby
wybrać inny klucz.

background image

7

72

7