GarageBand - Samouczek 3:  Nagrywanie śpiewu i instrumentów muzycznych

background image

Samouczek 3: Nagrywanie
śpiewu i instrumentów
muzycznych

Głos lub inne dźwięki przechwycone za pomocą
mikrofonu można nagrać. Grę na instrumencie
muzycznym, również można nagrać w projekcie
GarageBand.

W projektach GarageBand dźwięk nagrywany jest na ścieżce instrumentu
rzeczywistego z mikrofonu lub instrumentu podłączonego do komputera. Ścieżki
instrumentów rzeczywistych mają niebieskie nagłówki, a nagrane w nich regiony są
w kolorze fioletowym. W panelu informacji o ścieżce można zmieniać ustawienia ścieżki
instrumentu rzeczywistego i dodawać do niej efekty.

W tym samouczku dowiesz się jak:

 dodać ścieżkę instrumentu rzeczywistego i zmienić ustawienia instrumentu,
 dodać ścieżkę gitary elektrycznej i wybrać odpowiedni wzmacniacz,
 nagrywać dźwięk na ścieżce instrumentu rzeczywistego lub gitary elektrycznej,
 nagrywać na określonej części projektu z włączoną opcją powtarzania regionu,
 nagrywać kilka prób,
 stroić gitarę.

Dodawanie ścieżki instrumentu rzeczywistego

Aby nagrać dźwięk na ścieżce instrumentu rzeczywistego, najpierw trzeba dodać
do projektu taką ścieżkę i przygotować ją do nagrywania.

Jak dodać nową ścieżkę instrumentu rzeczywistego?

1

Kliknij w przycisk Dodaj ścieżkę lub wybierz Ścieżka > Nowa ścieżka.

2

W oknie dialogowym Nowa ścieżka kliknij w Instrument rzeczywisty, a następnie
w Utwórz.

Na linii czasu pojawi się nowa ścieżka instrumentu rzeczywistego, a na prawo od linii
czasu otworzy się panel informacji o ścieżce. Panel informacji o ścieżce to miejsce,
gdzie wybiera się różne ustawienia dla zaznaczonej ścieżki.

background image

50

Rozdział 5

Samouczek 3: Nagrywanie śpiewu i instrumentów muzycznych

3

W panelu informacji o ścieżce wybierz rodzaj instrumentu z listy po lewej, a następnie
instrument z listy po prawej.

4

Z menu „Źródło sygnału” wybierz mikrofon lub instrument.

 Jeśli używasz mikrofonu wbudowanego w komputer, wybierz Mikrofon wbudowany.
 Jeśli mikrofon lub instrument jest podłączony do gniazda wejściowego audio,

wybierz Wejście liniowe.

 Jeśli mikrofon lub instrument jest podłączony do interfejsu audio, wybierz z menu

właściwy kanał (lub parę kanałów stereo).

 Jeżeli nagrywany instrument posiada jedno wejście, wybierz wejście mono

(monofoniczne). Jeżeli nagrywany instrument posiada prawe i lewe wejście, wybierz
wejście stereo.

5

Jeśli w czasie grania chcesz słyszeć mikrofon lub instrument, z menu Odsłuch wybierz
opcję „włączony” lub „włączony z ochroną przed sprzężeniem zwrotnym”.

Użyj tych narzędzi
kontrolnych do ustawienia
formatu i kanału wejścia,
a także do włączenia lub
wyłączenia odsłuchu

Z tej listy wybierz

kategorię instrumentu

Z tej listy wybierz
instrument

background image

Rozdział 5

Samouczek 3: Nagrywanie śpiewu i instrumentów muzycznych

51

Włączenie odsłuchu może spowodować powstanie sprzężenia zwrotnego (wysoki,
ostry dźwięk), jeżeli wejście dźwięku będzie wychwytywało wyjście z głośników.
Możesz wybrać „włączony z ochroną przed sprzężeniem zwrotnym”, aby GarageBand
automatycznie wyłączył odsłuch, jeżeli wystąpi sprzężenie zwrotne. Sprzężenia
zwrotnego można uniknąć, słuchając projektu przez słuchawki, zamiast przez głośniki.
Można ograniczyć możliwość wystąpienia sprzężenia zwrotnego, umieszczając
mikrofon lub instrument z dala od głośników i obniżając głośność wyjściową.

6

Dostosuj możliwie wysoki poziom nagrywania na ścieżce, aby nie powodował
przesterowania lub zniekształcenia.

W celu dostosowania poziomu nagrywania wykonaj jedną z poniższych czynności:
 Jeżeli mikrofon lub instrument posiadają narzędzie kontroli głośności, dostosuj

głośność w urządzeniu.

 Jeżeli instrument lub mikrofon są podłączone do interfejsu audio, dostosuj głośność

w interfejsie audio.

 W panelu informacji o ścieżce przeciągnij suwak „Poziom nagrywania” w lewo, by

zmniejszyć, lub w prawo, by zwiększyć głośność wejściową wybranego kanału.

Ważne: Głośność niektórych interfejsów audio i innych urządzeń można kontrolować
w GarageBand. Jeżeli suwak Poziom nagrywania w panelu informacji o ścieżce jest
wyszarzony, nie można dostosować głośności wejścia w GarageBand.

 Zaznacz pole wyboru „Automatyczna kontrola poziomu”, by GarageBand

automatycznie obniżył głośność wejścia w celu zapobieżenia przesterowaniu, lub
podwyższył poziom w celu zapobieżenia szumom w trakcie nagrywania.

Ważne: Jeżeli w menu Odsłuch wybrana jest opcja „włączony z ochroną przed
sprzężeniem zwrotnym”, nie można włączyć Automatycznej kontroli poziomu.

Dodawanie ścieżki podstawowej

Można również dodać ścieżkę podstawową. Ścieżka podstawowa jest stereofoniczną
ścieżką instrumentu rzeczywistego, która nie posiada żadnych efektów. Można zmienić
źródło wejścia i ustawienia efektów ścieżki podstawowej po dodaniu jej do projektu.

Jak dodać ścieżkę podstawową?

m

Wybierz polecenie Ścieżka > Nowa ścieżka podstawowa.

W projekcie pojawi się ścieżka podstawowa i otworzy się panel informacji o niej.
Możesz dokonać tych samych ustawień źródła wejścia omówionych w poprzedniej
części.

background image

52

Rozdział 5

Samouczek 3: Nagrywanie śpiewu i instrumentów muzycznych

Dodawanie ścieżki gitary elektrycznej

Jeśli grasz na gitarze elektrycznej, możesz dodać ścieżkę gitary elektrycznej i nagrywać
swoją gitarę na tej ścieżce. Dla każdej ścieżki gitary elektrycznej można wybrać
ustawienia dla gitary, wybrać wzmacniacz, dodać efekty kostki podłogowej, aby
dostosować jej brzmienie.

Jak dodać ścieżkę gitary elektrycznej?

1

Kliknij w przycisk Dodaj ścieżkę lub wybierz Ścieżka > Nowa ścieżka.

2

W oknie dialogowym Nowa ścieżka kliknij w Gitara elektryczna, a następnie w Utwórz.

Na linii czasu pojawi się nowa ścieżka gitary elektrycznej, po prawej stronie otworzy się
okno z informacjami o ścieżce, w którym można będzie wybrać efekty wzmacniacza
gitarowego oraz kostki podłogowej dla tej ścieżki.

3

W panelu Informacje o ścieżce wybierz ustawienia gitary z wyskakującego menu.

4

Aby wybrać inny wzmacniacz gitarowy, przesuń wskaźnik nad wzmacniaczem
na scenie, a następnie kliknij w strzałkę w lewo lub w prawo.

5

Aby zmienić źródło wejścia, kliknij w Edycja (zaznaczając wcześniej wzmacniacz),
a astępnie wybierz inne źródło z menu „Źródło sygnału”.

Kliknij we wzmacniacz,

aby poniżej sceny

zobaczyć gałki sterujące.

Kliknij w kostkę

podłogową, aby poniżej

sceny zobaczyć jej gałki

sterujące.

Poniżej sceny pojawią się

gałki sterujące

wybranego urządzenia.

Kliknij, aby dodać źródło
wejścia lub zobaczyć dostępne
efekty kostki podłogowej.

background image

Rozdział 5

Samouczek 3: Nagrywanie śpiewu i instrumentów muzycznych

53

6

Aby słyszeć gitarę w czasie grania, z menu Odsłuch wybierz opcję „włączony z ochroną
przed sprzężeniem zwrotnym”.

Przygotowanie do nagrywania

Po dodaniu instrumentu rzeczywistego lub gitary elektrycznej na ścieżce, na której
chcesz nagrywać, pozostało jeszcze kilka rzeczy do zrobienia przed rozpoczęciem
nagrywania:

 Upewnij się, że mikrofon, gitara lub inny instrument działa i jest poprawnie

podłączony.

 Upewnij się, że w panelu Audio/MIDI w preferencjach GarageBand zostały wybrane

prawidłowe sterowniki audio. Kiedy zostanie dodane nowe urządzenie audio,
GarageBand zapyta, czy ma ono być używane jako wejście i wyjście audio.

 Otwórz panel Informacje o ścieżce, by upewnić się, że instrument ma prawidłowe

ustawienia instrumentu i efektów, oraz wykorzystuje właściwe źródło wejścia.

 Zaśpiewaj lub zagraj kilka dźwięków, obserwując wskaźniki poziomu ścieżki

w nagłówku ścieżki, by upewnić się, że ścieżka odbiera sygnał wejściowy i nie
występuje przesterowanie. Jeżeli zapalą się czerwone kropki z prawej strony
wskaźnika poziomu (nazywane wskaźnikiem przesterowania), dostosuj poziom
wejścia, przeciągając suwak Poziom nagrywania, zaznaczając Automatyczna kontrola
poziomu lub obniżając poziom urządzenia audio podłączonego do komputera.

 Ustaw tempo oraz tonację projektu, aby nie trzeba było później zmieniać tych

ustawień.

Nagrywanie instrumentu rzeczywistego

Teraz można już nagrać dźwięk na ścieżce instrumentu rzeczywistego lub gitarze
elektrycznej.

Jak nagrywać dźwięk na ścieżce instrumentu rzeczywistego lub gitary elektrycznej?

1

Upewnij się, że ścieżka jest zaznaczona oraz włączone jest czerwone światełko „Włącz
nagrywanie” na nagłówku ścieżki.

2

Przesuń głowicę do miejsca na linii czasu, w którym chcesz rozpocząć nagrywanie.

3

Wybierz Kontrola > Odliczanie, by metronom zagrał jednotaktowe odliczanie przed
rozpoczęciem nagrywania, w celu łatwiejszego rozpoczęcia gry w rytmie.

(Ewentualnie możesz ustawić głowicę kilka taktów przed miejscem, w którym chcesz
umieścić nagrywaną muzykę.)

background image

54

Rozdział 5

Samouczek 3: Nagrywanie śpiewu i instrumentów muzycznych

4

W narzędziach kontroli przesuwania kliknij w przycisk Nagrywaj, by rozpocząć
nagrywanie.

5

Zacznij grać na instrumencie lub śpiewać do mikrofonu. W trakcie nagrywania na
wybranej ścieżce instrumentu rzeczywistego pojawi się nowy region, zawierający
nagrywaną muzykę.

6

Po zakończeniu kliknij w przycisk Odtwarzaj, by zatrzymać nagrywanie.

Po kilku chwilach w nagranym właśnie regionie pojawi się wykres falowy audio.

Możesz teraz odsłuchać nowego nagrania, by sprawdzić, czy jest prawidłowe.

Jak odsłuchać nowe nagranie?

1

Przenieś głowicę do miejsca początku nowego nagrania na linii czasu (wyrównaj
ją z lewą krawędzią regionu).

Możesz również przesunąć głowicę do wcześniejszego miejsca w projekcie lub
na początek projektu, by usłyszeć nowe nagranie w kontekście projektu.

2

Kliknij w przycisk Odtwarzaj lub wciśnij klawisz Spacja.

Nagrywanie kilku prób w regionie powtarzania

Można nagrywać na określonej części projektu przez użycie regionu powtarzania.
Region powtarzania określa miejsca, w których nagrywanie się rozpoczyna oraz kończy.
Kiedy nagranie odbywa się z wykorzystaniem regionu powtarzania, można nagrać kilka
wersji lub „prób”, a następnie wybrać tę, która ma zostać wykorzystana.

Jak ustawić region powtarzania?

1

Naciśnij przycisk Powtarzaj w pętli. Region powtarzania pojawi się jako żółty pasek
bezpośrednio pod podziałką rytmiczną.

2

Przesuń lewą krawędź regionu powtarzania do miejsca na podziałce rytmicznej, gdzie
będzie rozpoczynało się nagranie, a następnie przeciągnij prawą krawędź regionu
powtarzania do punktu, gdzie nagranie ma się zakończyć. Można przeciągać środek
regionu powtarzania do różnych części projektu na linii czasu.

Przycisk Odtwarzaj

Przycisk Powtarzaj

Przycisk Nagrywaj

Przeciągnij jedną z krawędzi regionu
powtarzania, by zmienić jego długość

background image

Rozdział 5

Samouczek 3: Nagrywanie śpiewu i instrumentów muzycznych

55

Dobrze jest ustawić początek regionu powtarzania kilka taktów przed miejscem
rozpoczęcia nagrywania, by ułatwić rozpoczęcie gry w rytmie, a także kilka taktów
za miejscem końca nagrywania, na wypadek gdyby ostatni dźwięk przekroczył koniec
regionu powtarzania.

Jak nagrać kilka prób za pomocą regionu powtarzania?

1

Zaznacz ścieżkę instrumentu rzeczywistego, na której chcesz nagrywać.

2

Kliknij w przycisk Nagrywaj, by rozpocząć nagrywanie.

3

Zacznij grać na instrumencie lub śpiewać do mikrofonu. W trakcie nagrywania na
wybranej ścieżce instrumentu rzeczywistego pojawi się nowy region.

4

Po zakończeniu kliknij w przycisk Odtwarzaj, by zatrzymać nagrywanie.

5

Jeżeli chcesz nagrać dodatkowe próby, kliknij w przycisk Nagrywaj i ponownie zagraj
ten fragment.

6

Po zakończeniu korzystania z regionu powtarzania kliknij ponownie w przycisk
Powtarzaj, by wyłączyć region powtarzania.

Kiedy nagrasz kilka prób, region z nagraniem będzie posiadał kółko w lewym górnym
rogu, pokazujące wybraną próbę (tę, która jest słyszana w trakcie odtwarzania
projektu). Możesz wybrać i odsłuchać różnych prób, by zdecydować o tym, która z nich
jest najlepsza.

Jak wybrać inną próbę?

1

Kliknij na linii czasu w kółko z liczbą, znajdujące się w lewym górnym rogu pętli.

Pojawi się menu Próby, pokazujące próby nagrane w tym regionie.

2

Wybierz inną próbę z menu Próby.

Kiedy zostanie wybrana inna próba, pętla zmieni się, ukazując wykres falowy nowej
próby.

background image

56

Rozdział 5

Samouczek 3: Nagrywanie śpiewu i instrumentów muzycznych

Jak usunąć wybraną próbę?

m

Wybierz Usuń [nazwa próby] z menu Próby.

Możesz również usunąć wszystkie próby, za wyjątkiem zaznaczonej.

Jak usunąć wszystkie niewykorzystane próby?

m

Wybierz polecenie „Usuń niewykorzystane próby” z menu Próby.

Jednoczesne nagrywanie na kilku ścieżkach

Można jednocześnie nagrywać aż do ośmiu instrumentów rzeczywistych i jeden
instrument programowy. Umożliwia to, na przykład, nagrywanie razem śpiewu
i instrumentów, a także jednoczesne nagranie ścieżki akompaniamentu.

Kiedy zaznaczasz ścieżkę, automatycznie wybierasz ją do nagrywania (oznacza to, że
w momencie kliknięcia w klawisz Nagrywaj na tej ścieżce rozpocznie się zapis
nagrania). Możesz włączyć do siedmiu dodatkowych ścieżek, klikając w okrągły przycisk
Włącz nagrywanie w nagłówku każdej ze ścieżek. Przycisk Włącz nagrywanie zmieni
kolor na czerwony, aby pokazać, że ścieżka jest włączona do nagrywania.

Ponownie kliknij w przycisk Włącz nagrywanie w nagłówku ścieżki, by wyłączyć
ją z nagrywania.

Jak jednocześnie nagrać kilka instrumentów rzeczywistych?

1

W panelu Informacje o ścieżce upewnij się, że każdy z instrumentów wykorzystuje inne
źródło wejścia.

2

Włącz ścieżki, na których chcesz nagrywać, klikając w przycisk Włącz nagrywanie
na nagłówku każdej ścieżki.

3

W narzędziach kontroli transportu kliknij w przycisk Nagrywaj, by rozpocząć
nagrywanie.

Jak jednocześnie nagrać instrument programowy jako jeden lub wiele instrumentów
rzeczywistych?

1

Włącz do nagrywania ścieżkę instrumentu programowego, klikając w przycisk Włącz
nagrywanie w jej nagłówku.

2

W narzędziach kontroli transportu kliknij w przycisk Nagrywaj, by rozpocząć
nagrywanie.

Kliknij w przycisk Włącz
nagrywanie na nagłówku każdej
ścieżki, na której chcesz nagrywać.

background image

Rozdział 5

Samouczek 3: Nagrywanie śpiewu i instrumentów muzycznych

57

Jeżeli aktywujesz do nagrywania więcej niż osiem ścieżek instrumentów rzeczywistych
lub więcej niż jedną ścieżkę instrumentu programowego, najdalsze od ostatnio
aktywowanej ścieżki zostaną wyłączone do nagrywania tak, aby nie przekroczyć
maksymalnej ilości nagrywanych ścieżek.

Do nagrania na kilku ścieżkach potrzebujesz karty dźwiękowej z przynajmniej dwoma
wejściami do nagrywania.

Możesz również dodać i dostosować efekty ścieżki instrumentu rzeczywistego.
Szczegóły na temat korzystania z efektów opisano w rozdziale „Wykorzystanie efektów
w GarageBand” na stronie 98

Strojenie gitary w GarageBand

GarageBand zawiera tuner instrumentów, który można wykorzystać do kontroli
strojenia gitary, basu lub innych instrumentów podłączonych do komputera. Tuner
działa tylko z instrumentami rzeczywistymi, natomiast nie działa z programowymi.

Tuner instrumentu wyświetla poziomą skalę z nazwą dźwięku widoczną w środku skali.
Kiedy na instrumencie rzeczywistym zostanie zagrany pojedynczy dźwięk, jego ton jest
wyświetlany w zestawieniu z prawidłowym tonem wybranego dźwięku.

Jak posługiwać się tunerem instrumentów?

1

Upewnij się, że instrument rzeczywisty, który chcesz dostroić, jest podłączony
do komputera.

2

Wybierz ścieżkę instrumentu rzeczywistego, który chcesz nastroić.

3

W LCD wybierz tryb Tuner lub wybierz Kontrola > „Pokaż tuner w LCD”.

4

Zagraj na instrumencie pojedynczy dźwięk, obserwując tuner.

W trakcie gry tuner pokaże nazwę najbliższego dźwięku. Jeżeli dźwięk nie ma
odpowiedniej tonacji, nazwa dźwięku i tuner będą świecić na czerwono, oraz pojawią
się pionowe linie informujące, czy dźwięk jest podwyższony lub obniżony.

background image

58

Rozdział 5

Samouczek 3: Nagrywanie śpiewu i instrumentów muzycznych

Paski pojawią się po prawej, jeżeli dźwięk jest podwyższony, a po lewej, jeżeli dźwięk
jest obniżony. Kiedy wysokość dźwięku będzie prawidłowa, jego nazwa i tuner zaczną
świecić na niebiesko, a pionowe paski znikną.

Upewnij się, że w czasie strojenia grane są pojedyncze dźwięki. Tuner instrumentów
nie może stroić akordów, ani różnych dźwięków granych w szybkim tempie.

background image

6

59

6