GarageBand - Samouczek 1: Tworzenie oraz prezentowanie projektów GarageBand

background image

Samouczek 1: Tworzenie oraz
prezentowanie projektów
GarageBand

W programie GarageBand można tworzyć projekty
zawierające utwory, podcasty, dzwonki oraz wiele innych
rzeczy. Projekty te można odtwarzać, aby posłuchać
muzyki, a potem zachować na wiele sposobów.

W tym samouczku dowiesz się jak:

 z szablonu utworzyć nowy projekt,
 wybrać tempo, tonację oraz metrum utworu,
 odtworzyć projekt,
 zachować projekt,

Tworzenie nowego projektu

Praca w GarageBand rozpoczyna się od utworzenia projektu. W projektach nagrywa się,
aranżuje oraz miksuje muzykę. Po otwarciu okna dialogowego Nowy projekt można
wybrać docelowy szablon rodzaju projektu.

Można wybierać spośród wielu rodzajów projektów:

 projekty muzyczne zawierające głos, instrumenty akustyczne, gitarę elektryczną,

pętle i wiele innych,

 projekty zawierające podcasty ze wzbogaconym audio oraz odcinki podcastów

wideo,

 projekty Magic GarageBand, w których wybiera się gatunek, a program GarageBand

wybiera instrumenty i tworzy aranżację,

 dzwonki dla iPhone'a, które można wysłać do programu iTunes i używać ich w swoim

telefonie iPhone.

Poza tworzeniem nowych projektów, w oknie dialogowym Nowy projekt można
otworzyć oraz pobrać lekcje z kursu „Naucz się grać”. Więcej na temat lekcji z kursu
„Naucz się grać” można przeczytać w rozdziale „Samouczek 2: Nauka gry na gitarze
oraz instrumencie klawiszowym” na stronie 40.

background image

30

Rozdział 3

Samouczek 1: Tworzenie oraz prezentowanie projektów GarageBand

Jak utworzyć nowy projekt muzyczny?

1

Wybierz polecenie Plik > Nowy.

Pojawi się okno dialogowe z przyciskami odpowiadającymi różnym typom projektów,
włącznie z Nowym projektem, Magic GarageBand oraz Dzwonkiem iPhone. Kliknij
w przycisk Nowy projekt.

W głównym obszarze okna pojawią się szablony projektów. Są to szablony głosu,
instrumentów akustycznych, gitary elektrycznej, instrumentu klawiszowego, tworzenia
utworów, pętli oraz odcinków podcastów.

2

Kliknij w ikonę szablonu, jakiego chcesz użyć i kliknij w Wybierz.

3

W oknie dialogowym „Zachowaj jako” wpisz nazwę projektu, a następnie przejdź do
miejsca na dysku, w którym chcesz zachować projekt.

4

Kliknij w przycisk Zachowaj.

Po chwili pojawi się okno programu GarageBand z nowym projektem. Środkową część
okna GarageBand zajmuje podzielona na poziome rzędy, zwane ścieżkami, linia czasu.
Nagrania oraz pętle zorganizowane są w ścieżkach. Obszar po lewej stronie pokazuje
nagłówki ścieżek, gdzie można dostosować głośność, pozycję panoramy i inne
ustawienia każdej ze ścieżek. Pod linią czasu znajduje się pasek kontrolny z przyciskami
pokazującymi różne edytory oraz okna inspektorów, zestawy narzędzi transportu
używane do odtwarzania projektów, oraz panelem LCD, w którym można zmienić
ustawienia projektu i jednostki czasu na podziałce rytmicznej. Więcej informacji na
temat narzędzi w oknie programu GarageBand zawiera rozdział „GarageBand w
skrócie” na stronie 9

Muzykę w programie GarageBand można tworzyć na jeden z następujących sposobów:

 nagrywając dźwięk z podłączonego do komputera mikrofonu,
 nagrywając dźwięk z podłączonej do komputera gitary elektrycznej,

background image

Rozdział 3

Samouczek 1: Tworzenie oraz prezentowanie projektów GarageBand

31

 podłączając klawiaturę USB (lub MIDI) i grając na wbudowanych w GarageBand

instrumentach programowych,

 dodając oraz aranżując na linii czasu pętle z zestawu Apple Loops,
 tworząc projekt Magic GarageBand,
 przyglądając się oraz grając w trakcie lekcji z kursu „Naucz się grać”.

Odtwarzanie projektu

Po dodaniu do projektu nagrań, pętli lub plików audio projekt można odtworzyć
i posłuchać jak brzmi. Odtwarzanie projektu rozpoczyna się po wciśnięciu klawisza
Spacja na klawiaturze komputera lub kliknięciu w jeden z przycisków kontroli
przesuwania na pasku kontrolnym z przyciskami poniżej linii czasu.

Jak rozpocząć lub zatrzymać odtwarzanie?
Wciśnij klawisz Spacja lub wciśnij przycisk Odtwarzaj, po środku przycisków kontroli
przesuwania.

Używanie przycisków kontroli przesuwania

Za pomocą przycisków kontroli przesuwania można kontrolować odtwarzanie oraz
przesuwać głowicę do różnych fragmentów projektu. Przyciski te pozwalają także
rozpocząć nagrywanie oraz włączyć powtarzanie odtwarzania regionu.

Narzędzia kontroli przesuwania są podobne do narzędzi kontroli odtwarzania w
zwykłych odtwarzaczach muzycznych. Składają się na nie (od lewej do prawej):

 Nagrywaj: rozpoczyna nagrywanie na ścieżkach, które mają włączone nagrywanie
 Przejdź do początku: przenosi głowicę na początek projektu
 Do tyłu (Szybko do tyłu): przesuwa głowicę do tyłu o jeden takt
 Odtwarzaj/Pauza: rozpoczyna lub wstrzymuje odtwarzanie projektu
 Szybko do przodu: przesuwa głowicę do przodu o jeden takt
 Powtarzaj: włącza lub wyłącza powtarzanie regionu

Przycisk Odtwarzaj

Przycisk Powtarzaj

Przycisk Nagrywaj

background image

32

Rozdział 3

Samouczek 1: Tworzenie oraz prezentowanie projektów GarageBand

Przesuwanie głowicy

Głowica odtwarzania to pionowa linia wskazująca na linii czasu aktualnie odtwarzane
miejsce w projekcie lub miejsce, od którego zacznie się odtwarzanie po kliknięciu
w przycisk Odtwarzaj. Trójkąt na górze głowicy pokazuje jej aktualną pozycję na
podziałce rytmicznej. Na podziałce rytmicznej znajdują się jednostki czasu projektu –
takty i uderzenia (czas muzyczny) lub minuty i sekundy. Głowicę można przemieszczać
do dowolnego miejsca w czasie, zarówno gdy projekt nie jest odtwarzany, jak i w czasie
odtwarzania.

Jak przesuwać głowicę?

m

Przeciągaj trójkącik, znajdujący się u góry głowicy do nowego miejsca na podziałce
rytmicznej, od którego chcesz rozpocząć odtwarzanie.

Korzystanie z LCD

Panel LCD (skrót od liquid crystal display), znajdujący się na pasku kontrolnym obok
przycisków kontroli przesuwania, pokazuje pozycję głowicy w trakcie odtwarzania
projektu. Jednostki czasu wyświetlane na LCD można zmieniać i w ten sposób
przesuwać głowicę odtwarzania.

Zmiana jednostek czasu

Czas wyświetlany na panelu LCD oraz podziałce rytmicznej może być wyrażony
w uderzeniach i taktach (czas muzyczny) lub minutach i sekundach. Czasu muzycznego
można używać w trakcie aranżacji utworu w celu dostosowania nagrań, pętli i innych
elementów na linii czasu do rytmu, natomiast minut i sekund można używać w trakcie
pracy z podcastami oraz filmami.

Jak na panelu LCD pokazać uderzenia i takty?

m

Kliknij w ikonę po lewej stronie LCD i z menu wybierz Takty.

Jak na panelu LCD pokazać minuty i sekundy?

m

Kliknij w ikonę po lewej stronie LCD i z menu wybierz Czas.

Po zamianie jednostek czasu wyświetlanych na panelu LCD takie same jednostki
pokazuje także podziałka rytmiczna.

Zmiana pozycji głowicy za pomocą panelu LCD

Pozycję głowicy można przesunąć, zmieniając czas pokazany na panelu LCD w trybie
Takty lub Czas.

Aby zmienić czas na panelu LCD, wykonaj jedną z czynności:
 Przeciągnij jedną z liczb w górę lub w dół.
 Kliknij dwukrotnie w jedną z liczb, wpisz nową i wciśnij klawisz Return.

background image

Rozdział 3

Samouczek 1: Tworzenie oraz prezentowanie projektów GarageBand

33

Zmiana tempa, tonacji oraz metrum projektu

Każdy projekt GarageBand zawiera ustawienia tempa, tonacji oraz metrum. Gdy do
projektu muzycznego dodawane są pętle lub tworzone są nagrania, GarageBand
dostosowuje ich tempo oraz tonację do projektu, aby razem brzmiały poprawnie.
Tempo, tonację oraz metrum wybiera się w momencie tworzenia nowego projektu,
w oknie dialogowym Zachowaj jako lub w panelu LCD w trakcie pracy nad projektem.

Zmiana tempa projektu

Każdy projekt posiada swoją prędkość, czyli tempo. Tempo określa liczbę uderzeń, czyli
podstawowego rytmu w projekcie. Tempo mierzone jest w uderzeniach na minutę lub
bpm. Tempo może być ustawione na dowolną wartość między 60 a 240 bpm.
Domyślnym tempem jest 120 bpm, czyli tempo używane najczęściej w muzyce
popularnej.

Jak w panelu LCD zmienić tempo projektu?

1

Kliknij w ikonę po lewej stronie LCD i wybierz Projekt.

2

Poniżej słowa Tempo wpisz liczbę.

3

Przesuwaj suwak w górę lub w dół, aby ustawić nowe tempo.

Ustawianie tonacji

Każdy z projektów posiada tonację, która określa podstawowy dźwięk, do którego
dostosowują się pozostałe nuty. Tonacja może zawierać się między A i G#. Poza tonacją
można wybrać, czy korzysta się ze skali durowej czy molowej. Na panelu LCD tonacje
durowe oznaczone są jako „dur”, natomiast tonacje molowe jako „mol”.

Jak w panelu LCD zmienić tonację projektu?

1

Kliknij w ikonę po lewej stronie LCD i wybierz Projekt.

2

Kliknij w tonację widoczną obok słowa Tonacja.

3

Z menu Tonacja wybierz nową tonację.

4

Opcjonalnie, wybierz inną skalę w dolnej części menu Tonacja.

background image

34

Rozdział 3

Samouczek 1: Tworzenie oraz prezentowanie projektów GarageBand

Ustawianie metrum

Każdy projekt posiada metrum, które kontroluje rozkład akcentów. Metrum składa się
z dwóch liczb rozdzielonych kreską ukośną i przypomina ułamek. Liczba po lewej
określa liczbę jednostek metrycznych w każdym takcie, a liczba po prawej określa nutę,
która stanowi jednostkę metryczną (długość trwania nuty).

W projektach GarageBand można używać następujących metrum: 2/2, 2/4, 3/4, 4/4, 5/
4, 7/4, 6/8, 7/8, 9/8 lub 12/8. Domyślnym metrum jest 4/4, najczęściej używane metrum.

Jak w panelu LCD zmienić tempo projektu?

1

Kliknij w ikonę po lewej stronie LCD i wybierz Projekt.

2

Poniżej słowa Metrum wpisz liczbę.

3

Wybierz nowe metrum utworu z menu Metrum.

Zachowywanie projektu

Po dokonaniu zmian w projekcie dobrze jest zachować swoją pracę.

Jak zachować projekt?

m

Wybierz Plik > Zachowaj (lub wciśnij Command-S).

Projekt można również zachować jako archiwum. Kiedy projekt jest zachowywany jako
archiwum, wszystkie pliki audio, pętle i inne media wykorzystywane w projekcie
zachowywane są w jego pliku. Jest to szczególnie przydatne, jeżeli projekt ma być
skopiowany do innego komputera lub powielany jest projekt zawierający własne
nagrania instrumentu rzeczywistego.

Jak zapisać projekt jako archiwum?

1

Wybierz Plik > Zachowaj jako.

2

W oknie dialogowym zachowywania projektu zaznacz opcję Zachowaj jako archiwum.

Można również skompresować projekt, aby ułatwić jego udostępnianie.
Kompresowanie projektu zmniejsza wielkość jego pliku przez skompresowanie audio
w projekcie. Kompresowanie może spowodować nieznaczną utratę jakości.

Jak skompresować projekt?

1

Wybierz Plik > Zachowaj jako.

2

W oknie dialogowym zachowywanie projektu zaznacz opcję Kompresuj projekt.

3

Z rozwijalnego menu obok wybierz ustawienia kompresji.

Kiedy projekt jest zamykany, GarageBand tworzy domyślnie podgląd iLife projektu.
Podgląd iLife umożliwia podgląd projektu w przeglądarce mediów i innych
programach iLife. Może to również spowodować zwiększenie wielkości pliku.
W preferencjach GarageBand można ustawić, czy mają być tworzone podglądy
iLife projektów.

background image

Rozdział 3

Samouczek 1: Tworzenie oraz prezentowanie projektów GarageBand

35

Tworzenie projektu Magic GarageBand

Projekt typu Magic GarageBand tworzy się bardzo szybko. Tworząc projekt typu Magic
GarageBand, należy wybrać gatunek (styl) muzyki, a GarageBand dobiera instrumenty
oraz tworzy podstawową aranżację. W takim utworze można zmieniać instrumenty,
miksować utwory, odtwarzać i nagrywać własne instrumenty.

Jak utworzyć projekt Magic GarageBand?

1

Wybierz polecenie Plik > Nowy.

2

W oknie dialogowym Nowy projekt kliknij w Magic GarageBand.

3

Kliknij w gatunek utworu, a potem kliknij w przycisk Wybierz.

Po chwili pojawi się scena Magic GarageBand, prezentując instrumenty użyte
w utworze. Każdy projekt Magic GarageBand zawiera instrumenty typu gitara, bas,
instrumenty perkusyjne, klawiszowe oraz melodię. Zawiera także własny instrument
na środku sceny.

Kliknij w przycisk Odtwarzaj,
aby posłuchać utworu.

Gdy klikniesz
w instrument,
pojawią się tutaj
różne opcje.

background image

36

Rozdział 3

Samouczek 1: Tworzenie oraz prezentowanie projektów GarageBand

4

Kliknij w przycisk Odtwarzaj, aby posłuchać utworu.

Projekt Magic GarageBand otwierany jest w widoku pełnoekranowym, z pokazanymi
na scenie instrumentami użytymi w projekcie oraz, poniżej sceny, narzędziami
służącymi do odtwarzania oraz innych czynności. Można przełączać pomiędzy tym
widokiem oraz widokiem w oknie, klikając w przycisk Widok w dolnej prawej części
okna zawierającego scenę.

Wybieranie innych instrumentów w Magic GarageBand

Dla każdej części utworu projektu Magic GarageBand można wybrać inne instrumenty
lub pozostawić ten wybór programowi GarageBand.

Jak wybrać inny instrument?

1

Zaznacz jeden z instrumentów na scenie.

Poniżej sceny pojawi się możliwość wyboru instrumentu.

2

Zaznacz nowy instrument poniżej sceny.

3

Po dokonaniu wyboru instrumentów możesz kliknąć ponownie w przycisk Odtwarzaj,
aby usłyszeć utwór z nowymi instrumentami.

Mieszanie instrumentów w Magic GarageBand

Oprócz ręcznego wybierania instrumentów, w utworze projektu Magic GarageBand
można także pomieszać instrumenty. W trakcie mieszania instrumentów GarageBand
wybiera dla projektu nowy zestaw instrumentów .

Jak pomieszać instrumenty?

m

Kliknij w znajdujący się pod sceną przycisk Pomieszaj instrumenty.

Przycisk Pomieszaj instrumenty jest widoczny, gdy na scenie nie jest zaznaczony żaden
instrument.

Miksowanie instrumentów w Magic GarageBand

Utwór Magic GarageBand można miksować, dostosowując głośność różnych
instrumentów w celu wyrównania dźwięku w całym utworze. Można także wyciszyć
instrumenty, a także wydzielić je (słuchać tylko ich bez pozostałych składników utworu).

Aby miksować utwór Magic GarageBand, najpierw należy pokazać mikser dla jednego
z instrumentów. Gdy wybierzesz inny instrument, widoczny będzie mikser dla tego
instrumentu, dopóki nie zamkniesz miksera dla bieżącego instrumentu.

background image

Rozdział 3

Samouczek 1: Tworzenie oraz prezentowanie projektów GarageBand

37

Jak pokazać mikser instrumentu?

1

Kliknij w instrument na scenie.

Pojawi się małe okno z nazwą instrumentu.

2

Kliknij w trójkącik rozwijania, aby pokazać narzędzia miksowania instrumentu.

Jak wyciszyć instrument?

m

Kliknij w przycisk Wycisz na mikserze.

Jak zmienić instrument w solowy?

m

Kliknij w przycisk Solo na mikserze.

Jak dostosować głośność instrumentu?

m

Przeciągnij suwak głośności w mikserze.

Odtwarzanie i nagrywanie instrumentu w Magic GarageBand

W każdym projekcie Magic GarageBand na środku sceny jest miejsce, w którym
znajduje się własny instrument. Można dodawać swój własny instrument, aby śpiewać
lub grać w projekcie i nagrywać instrument z projektem.

Odtwarzanie własnego instrumentu

Aby odtwarzać grę instrumentu razem z projektem Magic GarageBand, najpierw należy
zaznaczyć instrument, aby był używany jako „Mój instrument”. Może to być zarówno
instrument rzeczywisty, jak i programowy.

Jak zaznaczyć interfejs źródłowy oraz instrument dla „Mojego instrumentu”?

1

Kliknij w podświetlone koło z przodu sceny.

Poniżej sceny pojawią się różne instrumenty wraz z menu „My Instrument” oraz
przyciskiem Tuner.

Narzędzia
miksowania

background image

38

Rozdział 3

Samouczek 1: Tworzenie oraz prezentowanie projektów GarageBand

2

Wybierz z tego menu interfejs wejściowy dla instrumentu.

 Jeśli grasz na klawiaturze muzycznej USB lub MIDI, wybierz Klawiatura.
 Jeśli grasz na gitarze podłączonej do gniazda wejściowego audio, wybierz Gitara.
 Jeśli używasz mikrofonu wbudowanego, wybierz Mikrofon wewnętrzny.
 Jeśli używasz mikrofonu podłączonego do interfejsu audio, wybierz Mikrofon

zewnętrzny.

 Jeśli grasz na gitarze podłączonej do interfejsu audio, wybierz Gitara zewnętrzna.

3

Jeśli używasz mikrofonu, a głośników komputera używasz do odsłuchiwania gry
instrumentu, wybierz opcję „Wyłącz monitorowanie”.

4

Spośród opcji dostępnych poniżej sceny kliknij w instrument, którego chcesz używać.

5

Jeśli chcesz używać instrumentu, który tam nie jest widoczny, kliknij w Dostosuj. Gdy
pojawi się okno Dostosuj, wybierz z menu typ instrumentu, którego chcesz użyć,
a następnie zaznacz na liście instrument.

Po wybraniu interfejsu wejściowego oraz instrumentu jako własny instrument, można
w projekcie grać na tym instrumencie.

Nagrywanie własnego instrumentu

Grę na instrumencie wybranym jako własny instrument, można nagrywać w projekcie
Magic GarageBand. Po otwarciu projektu w GarageBand Twoje nagranie pojawi się
na nowej ścieżce na linii czasu.

Jak nagrać własny instrument?

1

Upewnij się, że instrument działa poprawnie i jest podłączony do komputera.

2

Kliknij w przycisk Nagrywaj (czerwone kółeczko) na pasku kontrolnym z przyciskami.

Nagrywanie rozpocznie się po odliczeniu jednego taktu. Pod sekcjami pojawi się wąska
ścieżka, zawierająca kształt fali nowego nagrania.

3

Po zakończeniu nagrania kliknij w przycisk Odtwarzaj.

background image

Rozdział 3

Samouczek 1: Tworzenie oraz prezentowanie projektów GarageBand

39

Strojenie gitary w Magic GarageBand

Jeśli jako własnego instrumentu używasz gitary, możesz ją nastroić w Magic
GarageBand.

Jak nastroić gitarę w Magic GarageBand?

1

Upewnij się, że na scenie zaznaczony jest własny instrument.

2

Kliknij w przycisk Tuner, znajdujący się obok wyskakującego menu „My Instrument”.

Pod sceną pojawi się tuner do strojenia.

3

Zagraj pojedynczy dźwięk na gitarze i obserwuj tuner. Pamiętaj, aby zagrać tylko
pojedynczy dźwięk.

Nazwa dźwięku pojawi się na środku tunera. Jeśli dźwięk nie jest zestrojony, jego nazwa
będzie wyświetlona na czerwono, a z boków pojawią się paski wskazujące, czy dźwięk
jest obniżony (po lewej) czy podwyższony (po prawej).

4

Pokręć śrubą kołka struny, obserwując tuner.

Gdy dźwięk zostanie dostrojony, jego nazwa będzie wyświetlana na niebiesko.

5

Po zakończeniu kliknij ponownie w przycisk Tuner, aby go wyłączyć.

background image

4

40

4