GarageBand - GarageBand w skrócie

background image

GarageBand w skrócie

W tym rozdziale omówione zostaną elementy okna
programu GarageBand. Poznasz nazwy oraz położenie
narzędzi kontroli, a także ich funkcje.

Zalecamy zapoznanie się z zawartością tych stron, nawet jeżeli nie ma się zamiaru
korzystania z samouczków, ponieważ znajomość nazw i funkcji narzędzi kontrolnych
GarageBand ułatwi znalezienie odpowiedzi na pytania w pomocy GarageBand.
Znalezione tu opisy mogą być wystarczające do rozpoczęcia pracy nad własnymi
projektami.

Okno programu GarageBand zawiera linię czasu, przeglądarkę pętli, edytor i panel
„Informacje o ścieżce”. Nagrywanie instrumentów, aranżowanie regionów oraz
miksowanie projektów przeprowadzasz na linii czasu, wyszukiwanie pętli
w przeglądarce pętli, natomiast zmianę instrumentów oraz efektów w panelu
Informacja o ścieżce.

background image

10

Rozdział 2

GarageBand w skrócie

Okno programu GarageBand

H

G

P

E

C

P

D

B

A

background image

Rozdział 2

GarageBand w skrócie

11

A

Linia czasu: zawiera ścieżki, na których nagrywane są instrumenty, dodawane są pętle i regiony
aranżacji. Zawiera również podziałkę rytmiczną, używaną do przenoszenia głowicy i
wyrównywania rzeczy na linii czasu. Zobacz „Linia czasu” na stronie 12, by zapoznać się z opisem
funkcji i narzędzi kontrolnych linii czasu.

B

Nagłówki ścieżki: po lewej stronie każdego nagłówka ścieżki wyświetlane są ikona i nazwa
instrumentu.
Kliknij w nazwę ścieżki, aby wpisać nową jej nazwę.

Kliknij w przycisk Włącz nagrywanie (z czerwonym kółeczkiem), aby włączyć nagrywanie na
ścieżce.

Kliknij w przycisk Wycisz (z ikoną głośnika), aby wyciszyć ścieżkę.

Kliknij w przycisk Solo (z ikoną słuchawek), aby usłyszeć tylko tę ścieżkę.

Kliknij w przycisk Zablokuj ścieżkę (z ikoną kłódki), aby zablokować ścieżkę.

Kliknij w trójkąt, aby wyświetlić krzywe automatyzacji ścieżki.

Przeciągnij koło panoramy stereo, by dostosować położenie ścieżki (położenie od lewej do
prawej w przestrzeni stereo).

Przeciągnij suwak głośności, by dostosować głośność ścieżki. Obserwuj wskaźnik poziomu,
by zobaczyć poziom głośności ścieżki w trakcie nagrywania i odtwarzania.

C

Suwak zoom: przeciągnięcie suwaka zoom pozwala przybliżyć i lepiej widzieć część linii czasu
lub oddalić i widzieć większy fragment linii czasu.

D

Przyciski dodawania oraz edycji ścieżki: kliknięcie w „Dodaj ścieżkę” pozwala dodać ścieżkę
poniżej istniejących na linii czasu ścieżek. Kliknij w przycisk Edytor, aby wyświetlić lub ukryć
edytor.

E

Narzędzia kontroli transportu: kliknięcie w przycisk Nagrywaj powoduje rozpoczęcie
nagrywania.

Kliknij w przycisk Odtwarzaj, by rozpocząć lub zatrzymać odtwarzanie projektu.

Kliknij w przycisk Przejdź do początku, Szybko do tyłu lub Szybko do przodu, by przenieść
głowicę do różnych części projektu.

Kliknij w przycisk „Powtarzaj w pętli”, aby włączyć lub wyłączyć powtarzanie regionu w pętli.

F

LCD: w panelu LCD można wyświetlać informacje w pięciu trybach: Czas, Takty, Akord, Tuner

oraz Projekt. Kliknij w ikonę po lewej stronie panelu LCD i wybierz tryb wyświetlania.

W trybie Czas panel LCD pokazuje pozycję głowicy wyrażoną przez czas absolutny (godziny,
minuty, sekundy oraz ułamki sekund). Przeciągnij lub kliknij dwukrotnie w liczby, aby zmienić
pozycję głowicy.

W trybie Takty panel LCD pokazuje pozycję głowicy wyrażoną czasem muzyki (takty, uderzenia
oraz tykanie). Przeciągnij lub kliknij dwukrotnie w liczby, by przenieść głowicę.

W trybie Akord można zobaczyć symbole akordów w trakcie gry na instrumencie programowym.

W trybie Tunera można dostroić gitarę na ścieżce gitary elektrycznej lub instrumentu
rzeczywistego.

W trybie Projekt można zmienić tonację i metrum projektu, a także jego tempo.

G

Suwak głośności wyjściowej i wskaźniki poziomu: przeciągnięcie suwaka głośności powoduje
dostosowanie poziomu głośności wyjściowej projektu. Obserwuj wskaźnik poziomu, by przed
wyeksportowaniem projektu sprawdzić, czy nie występuje przesterowanie sygnału.

background image

12

Rozdział 2

GarageBand w skrócie

Linia czasu

Na linii czasu znajdują się ścieżki, gdzie nagrywane są instrumenty, dodawane są pętle
oraz regiony aranżacji, pozwalające zbudować aranżację utworu.

H

Przyciski przeglądarka pętli, informacje o ścieżce oraz przeglądarka multimediów: kliknięcie
w przycisk przeglądarki multimediów powoduje otwarcie okna z dostępnymi pętlami.

Kliknij w przycisk informacji o ścieżce (z literą „i” w ikonie), aby otworzyć panel z informacjami
o ścieżce.

Kliknij w przycisk przeglądarki multimediów, aby otworzyć okno przeglądarki.

A

D

P

G

E

B

H

I

C

background image

Rozdział 2

GarageBand w skrócie

13

A

Podziałka rytmiczna: pokazuje na linii czasu jednostki czasu (uderzenia i takty lub minuty
i sekundy). Można kliknąć w podziałkę rytmiczną, aby przesunąć głowicę w dowolne miejsce
na linii czasu.

B

Ścieżki: swoją muzykę nagrywasz oraz aranżujesz w ścieżkach na linii czasu. Możesz dodawać
ścieżki i dla każdej z nich zmieniać instrumenty oraz efekty.

C

Ścieżka wyjściowa: na ścieżce wyjściowej możesz użyć krzywej automatyzacji, aby dodać
narastanie lub zanikanie, zmieniać tempo lub dokonywać transpozycji fragmentu projektu
do innej tonacji.

D

Głowica: pokazuje miejsce projektu, które jest właśnie odtwarzane, lub w którym zacznie się
odtwarzanie po kliknięciu w przycisk Odtwarzaj. Można przesunąć głowicę, by zmienić
odtwarzany fragment projektu. Wycięte i skopiowane rzeczy są wklejane w miejscu położenia
głowicy.

E

Ścieżka aranżacji: na ścieżce aranżacji możesz dodawać regiony aranżacji w celu definiowania
różnych fragmentów projektu (takich jak wstęp, refren lub zwrotka), a następnie kopiować lub
przenosić regiony w celu szybkiej zmiany aranżacji utworu.

P

Przycisk Siatka: wybierz wartość nuty dla siatki linii czasu lub wybierz opcję „automatycznie”,
by wartość zmieniała się wraz ze zmianą powiększenia widoku.

G

Regiony: nagrania i pętle, które możesz dodawać do projektu, pojawiają się na linii czasu
w regionach. Regiony można kopiować i wklejać, zapętlać i zmieniać ich długość, przenosić
je i transponować, a także dokonywać innych zmian w celu budowy aranżacji muzyki.

H

Krzywa automatyzacji: dodawaj do ścieżki krzywe automatyzacji głośności, panoramy lub
innych parametrów, włącznie ze ścieżką wyjściową, a następnie reguluj punkty kontrolne
na każdej krzywej, aby automatyzować miksowanie oraz inne parametry.

I

Przycisk Blokowanie głowicy: kliknięcie powoduje odblokowanie głowicy na linii czasu oraz
w edytorze w celu pokazania różnych fragmentów projektu.

background image

14

Rozdział 2

GarageBand w skrócie

Edytor

Edytor jest jak mikroskop, pokazujący przybliżenie regionów na ścieżce.
W edytorze można edytować regiony instrumentów rzeczywistych i programowych.

Dla ścieżek instrumentu rzeczywistego

Gdy zaznaczysz ścieżkę instrumentu rzeczywistego (z niebieskim nagłówkiem), edytor
pokaże kształt fali regionu na ścieżce. W edytorze można przycinać, łączyć, przenosić,
transponować i zmieniać nazwę regionów.

B

E

C

D

A

P

G

I

H

A

Suwak wysokości tonu: przeciągnięcie suwaka powoduje transpozycję zaznaczonego regionu
w górę lub w dół o 12 półtonów.

B

Pole wyboru Utrzymaj tempo i strojenie: zaznaczenie powoduje utrzymywanie w regionie
tempa i tonacji projektu. Pole wyboru jest widoczne tylko wtedy, gdy na ścieżce jest zaznaczony
region.

C

Suwak i pole wyboru Korekcja strojenia: przeciągnięcie w prawo zwiększa poziom korekcji
strojenia, a w lewo powoduje zmniejszenie. Pole wyboru „Limit do tonacji” ogranicza korekcję
strojenia do nut w tonacji projektu.

D

Suwak i menu Korekcja taktowania: przeciągnięcie w prawo zwiększa poziom korekcji
taktowania, a w lewo powoduje zmniejszenie. Z wyskakującego menu wybierz wartość
rytmiczną, by użyć jej jako podstawy do korekcji czasu trwania dźwięków.

E

Suwak zoom: przeciągnięcie przybliża i pokazuje dokładniejszy widok lub oddala i pokazuje
większy fragment wybranej ścieżki lub regionu. Zoom w Edytorze działa niezależnie od linii
czasu.

P

Pole nazwy regionu: dwukrotne kliknięcie w nazwę regionu pozwala wpisać nową jego nazwę.

G

Przycisk odtwarzania regionu: kliknięcie odtwarza zaznaczony region.

H

Wyświetlanie kształtu fali: wyświetla kształt fali regionów na ścieżce.

I

Podziałka rytmiczna: pokazuje takty fragmentu widocznego w edytorze. Kliknij w przycisk siatki,
aby wybrać wartość nuty dla podziałki rytmicznej w edytorze.

background image

Rozdział 2

GarageBand w skrócie

15

Dla ścieżek instrumentu rzeczywistego–widok pianoli

Gdy zaznaczysz ścieżkę instrumentu rzeczywistego (z zielonym nadrukiem), edytor
pokaże graficzną reprezentację ścieżki w postaci „pianoli” lub zaznaczony region.
Można edytować poszczególne nuty w regionach instrumentu programowego,
poprawiać ich taktowanie, transponować regiony i zmieniać ich nazwę . Można również
wyświetlić i edytować dane kontrolera dla regulacji tonu, koła modulacji i pedału
wydłużenia, które zostały nagrane podczas gry na klawiaturze muzycznej.

A

G

H

I

J

B

C

D

P

E

A

Przyciski Pianola/partytura: kliknięcie powoduje wybranie pomiędzy widokiem pianoli
(graficznym) lub partytury.

B

Menu Widok: pozwala na wybór, czy w edytorze mają być wyświetlane nuty czy dane
kontrolera.

C

Suwak wysokości tonu: przeciągnięcie suwaka powoduje transpozycję zaznaczonego regionu
instrumentu programowego w górę lub w dół o 36 półtonów. Suwak wysokości tonu dostępny
jest tylko wtedy, gdy na ścieżce zaznaczony jest jakiś region.

D

Suwak dynamiki: przeciągnięcie suwaka powoduje zmianę dynamiki wybranych dźwięków.
Dynamika dźwięku odzwierciedla siłę, z jaką został wciśnięty klawisz w czasie jego grania. Suwak
dynamiki dostępny jest tylko wtedy, gdy na ścieżce zaznaczony jest region.

E

Suwak i menu korekcji taktowania: przeciągnięcie w prawo powoduje zwiększenie poziomu
korekcji taktowania, a w lewo powoduje zmniejszenie. Wybierz z wyskakującego menu wartość
rytmiczną, by użyć jej jako podstawy do korekcji czasu trwania dźwięków.

P

Suwak zoom: przeciągnięcie powoduje przybliżenie i uzyskanie dokładniejszego widoku lub
oddalenie i wyświetlenie większego fragmentu ścieżki.

G

Pole nazwy regionu: dwukrotnie kliknięcie w nazwę regionu pozwala wpisać nową jego nazwę.

H

Przycisk odtwarzania regionu: kliknięcie pozwala odtworzyć zaznaczony region.

I

Wyświetlanie dźwięków lub danych kontrolera: wyświetla w formacie graficznym
poszczególne dźwięki regionów instrumentu programowego. Można przenosić i zmieniać
długość dźwięków, by dostosować ich ton, kiedy zaczynają brzmieć i jak długo trwają. Aby
zamiast dźwięków wyświetlać dane kontrolera, wybierz z menu kontroler, który chcesz zobaczyć.

J

Podziałka rytmiczna: pokazuje takty fragmentu widocznego w edytorze. Kliknij w przycisk siatki,
aby wybrać wartość nuty dla podziałki rytmicznej w edytorze.

background image

16

Rozdział 2

GarageBand w skrócie

Widok partytury ścieżki instrumentu programowego

Ścieżki i regiony instrumentów programowych można wyświetlić również w widoku
partytury. W takim widoku nuty i inne zdarzenia muzyczne wyświetlane są jako
standardowy zapis nutowy. W widoku partytury można edytować dźwięki, ich
dynamikę oraz oznaczenia pedałów instrumentu.

G

A

H

I

P

E

D

C

B

J

K

A

Przyciski Pianola/partytura: kliknięcie pozwala wybrać pomiędzy widokiem pianoli (graficznym)
lub partytury.

B

Menu Widok: pozwala na wybór, czy w edytorze mają być wyświetlane nuty czy dane
kontrolera.

C

Suwak wysokości tonu: przeciągnięcie suwaka powoduje transpozycję zaznaczonego regionu
instrumentu programowego w górę lub w dół o 36 półtonów. Suwak wysokości tonu dostępny
jest tylko wtedy, gdy na ścieżce zaznaczony jest jakiś region.

D

Suwak dynamiki: przeciągnięcie suwaka powoduje zmianę dynamiki wybranych dźwięków.
Dynamika dźwięku nuty odzwierciedla siłę, z jaką został wciśnięty klawisz w czasie grania tej
nuty. Suwak dynamiki dostępny jest tylko wtedy, gdy na ścieżce zaznaczony jest region.

E

Suwak i menu Korekcja taktowania: przeciągnięcie w prawo powoduje zwiększenie poziomu
korekcji taktowania, a w lewo powoduje zmniejszenie. Wybierz z wyskakującego menu wartość
rytmiczną, by użyć jej jako podstawy do korekcji czasu trwania dźwięków.

P

Suwak zoom: przeciągnięcie powoduje przybliżenie i uzyskanie dokładniejszego widoku lub
oddalenie i wyświetlenie większego fragmentu ścieżki.

G

Menu klucza: pozwala wybrać inny klucz w widoku partytury.

H

Pole nazwy regionu: dwukrotnie kliknięcie w nazwę regionu pozwala wpisać nową jego nazwę.

I

Przycisk odtwarzania regionu: kliknięcie odtwarza zaznaczony region.

J

Monitor zapisu nutowego: pokazuje dźwięki oraz inne zdarzenia muzyczne w standardowej
notacji muzycznej. Można przenosić nuty i dostosować ich ton, oraz określić kiedy zaczynają
brzmieć i jak długo trwają.

K

Podziałka rytmiczna: pokazuje takty fragmentu widocznego w edytorze. Kliknij w przycisk siatki,
aby wybrać wartość nuty dla podziałki rytmicznej w edytorze.

background image

Rozdział 2

GarageBand w skrócie

17

Widok znaczników w projekcie podcastu oraz filmu

Podczas pracy nad odcinkiem podcastu, można w edytorze przeglądać i edytować
znaczniki. Na liście znaczników można edytować położenie w czasie każdego
znacznika, grafikę regionu znacznika, jego URL, nazwę URL i tytuł rozdziału.
W edytorze można również dodać grafikę odcinka.

D

B

A

C

E

P

G

H

I

A

Pole grafiki odcinka: tu przeciągnij grafikę, która będzie reprezentowała odcinek.
(Pojawia się tylko wtedy, gdy tworzysz podcast.)

B

Pole wyboru „Oznacza rozdział”: pokazuje, czy zaznaczony znacznik określa rozdział.

Pole wyboru „Wyświetla grafikę”: określa, czy zaznaczony znacznik zawiera grafikę znacznika
regionu. (Pojawia się tylko wtedy, gdy tworzysz podcast audio.)

Pole wyboru „Pokazuje URL”: pokazuje, czy zaznaczony znacznik zawiera URL.

C

Przycisk „Dodaj znacznik”: wstawia znacznik w miejscu położenia głowicy.

D

Lista znaczników: wyświetla czas początku każdego ze znaczników, jego grafikę
(dla podcastów) lub klatkę wideo (dla wideo), URL i jego tytuł, oraz tytuł rozdziału.

E

Kolumna Czas: pokazuje czas początkowy każdego znacznika.

P

Kolumna Grafika: pokazuje grafikę każdego regionu znacznika. Grafikę można dodać przez
przeciągnięcie pliku obrazka z przeglądarki mediów. (Pojawia się tylko wtedy, gdy tworzony jest
podcast audio.)

Kolumna Stopklatka: pokazuje klatkę wideo w miejscu danego znacznika.
(Pojawia się tylko w trakcie pracy z treścią wideo lub plikiem wideo.)

G

Kolumna „Tytuł rozdziału”: pokazuje tytuł każdego znacznika rozdziału. Kliknij i wpisz tytuł dla
danego znacznika.

H

Kolumna „Tytuł URL”: wyświetla tytuł URL każdego znacznika regionu. Kliknij i wpisz tytuł dla
URL.

I

Kolumna URL: pokazuje URL każdego znacznika regionu. Wpisz URL (adres) witryny, do której
ma prowadzić łącze.

background image

18

Rozdział 2

GarageBand w skrócie

Przeglądarka pętli

W przeglądarce pętli możesz szybko poszukać pętli, którą chcesz dodać w projekcie.
Pętli można szukać posługując się słowami kluczowymi dla instrumentów, gatunków
muzycznych lub rodzajów. Można również szukać tekstu i na wiele sposobów
precyzyjniej określać wyniki wyszukiwania. Przeglądarka pętli pokazuje tempo, tonację
i liczbę uderzeń dla każdej znalezionej pętli. Przeglądarka mediów umożliwia
odsłuchanie pętli przed dodaniem jej do projektu, a także dodanie większej liczby pętli
do GarageBand, przez przeciągnięcie ich na przeglądarkę pętli. Przeglądarka pętli
umożliwia wyszukiwanie pętli na trzy sposoby: w widoku przycisków, w widoku
kolumnowym oraz w widoku dźwięków podcastów.

Widok przycisków

W widoku przycisków przeglądarka pętli wyświetla zbiór przycisków określających
kategorie. Kliknięcie w przycisk powoduje wyświetlenie pasujących pętli na liście
wyników. Kliknięcie w kilka przycisków ogranicza listę wyników do tych pętli, które
pasują do wybranych kategorii.

C

E

C

A

B

D

G

P

background image

Rozdział 2

GarageBand w skrócie

19

A

Przyciski określające rodzaj widoku: kliknięcie w jeden z przycisków wybiera widok
kolumnowy, widok przycisków lub widok dźwięków podcastów.

B

Menu biblioteka pętli: umożliwia wybranie zestawu pętli, które mają być wyświetlane
w przeglądarce pętli.

C

Przyciski kategorii: kliknięcie w przycisk kategorii pozwala wyświetlić na liście wyników
pasujące pętle. Można kliknąć w kilka przycisków, by ograniczyć liczbę wyników.

Przycisk zerowania: usuwa zaznaczenie ze wszystkich zaznaczonych przycisków, umożliwiając
rozpoczęcie nowego wyszukiwania.

D

Menu wyboru skali: wybór rodzaju skali pozwala wyświetlić tylko te pętle, które używają
wybranej skali muzycznej.

E

Lista wyników: wyświetla pętle pasujące do zaznaczonych kategorii. Wyświetla również tempo,
tonację i liczbę uderzeń dla każdej z pętli. Kliknij w pętlę na liście wyników, by ją odsłuchać.
Kliknij w pole wyboru „Ulub.”, by dodać ją do zestawu pętli ulubionych.

P

Suwak głośności odsłuchu: przeciągnięcie suwaka ustawia głośność odsłuchu pętli.

G

Pole wyszukiwania: wpisanie w tym polu tekstu powoduje wyświetlenie pętli zawierających ten
tekst w nazwie pliku lub ścieżce dostępu.

background image

20

Rozdział 2

GarageBand w skrócie

Widok kolumnowy

W widoku kolumnowym przeglądarka pętli wyświetla kolumny rodzaju słowa
kluczowego, kategorii i słów kluczowych. Kliknij w rodzaj słowa kluczowego, by
wyświetlić jego kategorie. Kliknij w kategorię, by wyświetlić słowa kluczowe w tej
kategorii. Na koniec kliknij w słowo kluczowe, by wyświetlić pasujące pętle na liście
wyników.

G

I

H

E

C

D

A

B

P

background image

Rozdział 2

GarageBand w skrócie

21

A

Przyciski określające rodzaj widoku: kliknięcie w jeden z przycisków wybiera widok
kolumnowy, widok przycisków lub widok dźwięków podcastów.

B

Menu biblioteka pętli: umożliwia wybranie zestawu pętli, które mają być wyświetlane
w przeglądarce pętli.

C

Kolumna rodzaju słowa kluczowego: kliknięcie w rodzaj słowa kluczowego powoduje
wyświetlenie jego kategorii w środkowej kolumnie.

D

Kolumna kategorii: kliknięcie w kategorię powoduje wyświetlenie słowa kluczowego tej
kategorii w prawej kolumnie.

E

Kolumna słów kluczowych: kliknięcie w słowo kluczowe powoduje wyświetlenie pasujących
pętli na liście wyników.

P

Menu wyboru skali: wybór rodzaju skali pozwala wyświetlić tylko te pętle, które używają
wybranej skali muzycznej.

G

Lista wyników: wyświetla pętle pasujące do wybranych kategorii. Wyświetla również tempo,
tonację i liczbę uderzeń dla każdej z pętli. Kliknij w pętlę na liście wyników, by ją odsłuchać.
Kliknij w pole wyboru „Użyj przy danej pętli”, by dodać ją do ulubionych.

H

Suwak głośności odsłuchu: przeciągnięcie suwaka ustawia głośność odsłuchu pętli.

I

Pole wyszukiwania: wpisanie w tym polu tekstu powoduje wyświetlenie pętli zawierających
ten tekst w nazwie pliku lub ścieżce dostępu.

background image

22

Rozdział 2

GarageBand w skrócie

Panel informacji o ścieżce

Panel Informacje o ścieżce pokazuje bieżący instrument, efekty i ustawienia wejścia
zaznaczonej ścieżki, a także wyświetla ustawienia efektów wyjściowych ścieżki
wyjściowej. Ustawienia te można zmieniać w panelu informacji o ścieżce.

Ścieżki instrumentów programowych i rzeczywistych

Niektóre narzędzia kontrolne w panelu informacji o ścieżce różnią się dla ścieżek
instrumentów rzeczywistych i ścieżek instrumentów programowych (zgodnie
z informacjami w poniższych opisach).

A

B

C

D

D

E

P

H

J

I

G

background image

Rozdział 2

GarageBand w skrócie

23

A

Przycisk przeglądania: kliknięcie powoduje wyświetlenie listy instrumentów, menu ikon oraz
narzędzi kontroli wejścia menu.

B

Menu biblioteka instrumentów: umożliwia wybranie z menu instrumentów, które będą
wyświetlane na listach kategorii i instrumentów.

C

Lista kategorii instrumentów: kliknięcie w kategorię powoduje wyświetlenie instrumentów z tej
kategorii na liście instrumentów po prawej.

D

Lista

instrumentów: pozwala wybrać instrument z listy.

E

Menu ikony instrumentu: kliknięcie pozwala wybrać nową ikonę instrumentu z menu ikon.
Ikony ułatwiają rozpoznanie ścieżek, które wykorzystują podobne instrumenty.

P

Menu źródło wejścia (tylko ścieżki instrumentów rzeczywistych): umożliwia wybór źródła
wejścia dla nagrania instrumentu rzeczywistego.

Menu monitorowania (tylko ścieżki instrumentów rzeczywistych): pozwala włączyć
monitorowanie, aby słyszeć instrument w trakcie grania lub wyłączyć, aby uniknąć sprzężenia
zwrotnego.

Suwak oraz pole wyboru poziomu nagrywania (tylko ścieżki instrumentów
rzeczywistych):
przeciągnięcie ustawia poziom wejścia ścieżki. Zaznacz pole wyboru
„Automatyczna kontrola poziomu”, by GarageBand obniżył poziom nagrywania, przeciwdziałając
przesterowaniu.

G

Przycisk edycji: kliknięcie pozwala wyświetlić menu oraz kontrolki efektów dla ścieżki.

H

Gniazda efektów: każda ścieżka zawiera gniazda kompresora oraz czterech dodatkowych
efektów.
Kliknij w puste gniazdo efektów i wybierz z menu efekt.

Kliknij w pole wyboru efektu, by włączyć lub wyłączyć efekt.

Kliknij w nazwę efektu i wybierz z menu nowy efekt.

Kliknij w ustawienie i wybierz z menu nowe ustawienie.

Przeciągaj efekt do góry lub do dołu, chwytając obszar teksturowany za lewą krawędź w celu
zmiany kolejności efektów.

Menu generatora dźwięku (tylko instrumenty programowe): pozwala wybrać nowy generator
w celu zmiany dźwięku instrumentu programowego.

I

Suwaki wywołania: każda ścieżka zawiera suwaki Echo oraz Pogłos, które kontrolują ilość
sygnału wysyłanego do tych efektów na ścieżce głównej.

J

Przyciski Zachowaj instrument i Usuń instrument: kliknięcie w przycisk Zachowaj instrument
zachowuje instrument. Kliknij w przycisk Usuń instrument, by usunąć zachowany instrument.

background image

24

Rozdział 2

GarageBand w skrócie

Ścieżka gitary elektrycznej

Ścieżka gitary elektrycznej pokazuje efekty wzmocnienia oraz efektów uzyskiwanych
na scenie za pomocą kostek podłogowych.

D

A

B

C

P

E

background image

Rozdział 2

GarageBand w skrócie

25

A

Menu ustawień dla gitary: pozwala wybrać z menu zestaw ustawień dla gitary.

B

Wzmacniacz efektów gitary: pokazuje reprezentację wizualną efektów bieżącego wzmocnienia
gitarowego. Kliknij we wzmacniacz, aby pod sceną zobaczyć kontrolki wzmacniacza. Trzymaj
wskaźnik nad wzmacniaczem, a następnie klikaj w pojawiające się strzałki, aby zmienić model
wzmacniacza.

C

Efekty kostek podłogowych: pokazuje reprezentację wizualną efektów kostki podłogowej przy
bieżących ustawieniach. Kliknij w kostkę podłogową, aby zobaczyć pod sceną jej kontrolki.

D

Obszar narzędzi kontrolnych: po zaznaczeniu wzmacniacza pojawią się jego narzędzia
kontrolne. Gdy zaznaczysz kostkę podłogową, pojawią się narzędzia kontrolne kostki. Zmieniaj
ustawienia wzmacniacza lub kostki podłogowej za pomocą pokręteł. Klikaj w przełącznik
pomijania, aby włączać lub wyłączać efekt urządzenia.

E

Przycisk edycji: po zaznaczeniu wzmacniacza, kliknij w Edycja, aby wyświetlić widok z modelem
wzmacniacza, efektami wyjściowymi oraz narzędziami kontrolnymi wejścia. Gdy zaznaczysz efekt
kostki podłogowej, kliknij w Edycja, aby zobaczyć poniżej sceny efekt kostki podłogowej.
Przeciągnij kostkę podłogową do jednego z gniazd na scenie, aby dodać efekt tego urządzenia.
Po zakończeniu edycji ustawień wzmacniacza lub kostki podłogowej, kliknij w Gotowe.

P

Przyciski Zachowaj instrument i Usuń instrument: kliknięcie w przycisk Zachowaj instrument
powoduje zachowanie instrumentu. Kliknij w przycisk Usuń instrument, by usunąć zachowany
instrument.

background image

26

Rozdział 2

GarageBand w skrócie

Ścieżka wyjściowa

W panelu informacji o ścieżce dla ścieżki wyjściowej pokazane są ogólne ustawienia
projektu oraz ustawienia efektów dla całego projektu. Ogólne ustawienia projektu
obejmują tempo, metrum oraz tonację. Ogólne ustawienia efektów obejmują
wyjściowe echo, pogłos, korektor i kompresję.

H

G

A

B

C

D

D

E

P

I

background image

Rozdział 2

GarageBand w skrócie

27

Suwaki Echo i Pogłos każdej ze ścieżek kontrolują wielkość echa i pogłosu
przekazywanego z tej ścieżki do wyjściowych efektów echa i pogłosu. W panelu
informacji o ścieżce dla ścieżki wyjściowej można zmienić wyjściowe efekty echa
i pogłosu.

A

Przycisk przeglądania: kliknięcie powoduje wyświetlenie listy instrumentów, menu ikon oraz
narzędzi kontroli wejścia menu.

B

Menu Efekty wyjściowe: pozwala wybrać z menu, które efekty wyjściowe będą wyświetlane
na listach kategorii i efektów.

C

Lista kategorii efektów wyjściowych: kliknięcie w kategorię powoduje wyświetlenie efektów
z tej kategorii na liście efektów wyjściowych po prawej.

D

Lista ustawień efektów wyjściowych: kliknięcie w ustawienie efektu na liście powoduje
zastosowanie go w projekcie.

E

Narzędzia kontroli tempa, tonacji oraz metrum projektu: przesuwanie suwaka tempa
powoduje zmianę tempa projektu.

Wybierz tonację z menu Tonacja, a następnie wybierz skalę z menu Skala.

Wybierz metrum utworu z menu Metrum.

P

Przycisk edycji: kliknięcie powoduje wyświetlenie menu oraz kontrolki efektów dla ścieżki.

G

Efekty ścieżki: kliknięcie w LED powoduje włączenie lub wyłączenie efektów echa lub pogłosu.
Wybierz ustawienie wstępne echa z menu Echo. Wybierz ustawienie wstępne pogłosu z menu
Pogłos. Te efekty kontrolują dźwięk efektów skonfigurowanych w sekcji Wywołanie dla
poszczególnych ścieżek.

H

Gniazda efektów wyjściowych: każda ścieżka wyjściowa zawiera korektor wizualny, kompresor,
efekt wyciszenia oraz gniazdo dla jednego dodatkowego efektu.

Kliknij w pole wyboru efektu, by włączyć lub wyłączyć efekt.

Kliknij w ustawienie i wybierz z menu nowe ustawienie.

Kliknij w puste gniazdo efektów i wybierz z menu efekt.

I

Przyciski „Zachowaj ścieżkę wyjściową” i „Usuń ścieżkę wyjściową”: kliknięcie w „Zachowaj
ścieżkę wyjściową” powoduje zachowanie zestawu efektów ścieżki wyjściowej. Kliknij w Usuń
ścieżkę wyjściową, by usunąć zachowany zestaw efektów ścieżki wyjściowej.

background image

28

Rozdział 2

GarageBand w skrócie

Przeglądarka mediów

Przeglądarka mediów umożliwia znalezienie i dodanie utworów z biblioteki iTunes,
zdjęć z biblioteki iPhoto, projektów iMovie i innych plików wideo.

A

Przyciski rodzajów multimediów: kliknięcie w przycisk powoduje wybór rodzaju plików
multimedialnych, z którymi chcesz pracować.

B

Lista Źródło: umożliwia nawigację do katalogu, zawierającego pliki, które mają zostać użyte.
Katalogi mogą zostać również dodane przez przeciągnięcie ich z Findera.

C

Lista Media: umożliwia przeglądanie, podgląd i wybór plików multimedialnych, które mają
zostać dodane do projektu.

D

Przycisk Odtwarzaj: kliknięcie pozwala podejrzeć zaznaczony plik multimedialny.

E

Pole wyszukiwania: wpisanie tekstu pozwala poszukać plików według nazwy.

C

A

B

D

E

background image

3

29

3