GarageBand - Leksjon 7:Mikse og legge tileffekter

background image

Leksjon 7: Mikse og legge
til effekter

GarageBand inneholder verktøy som gjør det enkelt
å mikse prosjekter og legge til profesjonelle effekter.

I denne leksjonen lærer du noen grunnleggende ting om miksing og effekter. Du vil
lære hvordan du:

 Mikser spor i prosjektet for å balansere lyden
 Stiller inn mastervolumet
 Legger til en uttoning på slutten av et prosjekt
 Legger til og justere sporeffekter.
 Redigerer Visuell equalizer-effekten grafisk
 Redigerer og arkiverer effektforhåndsinnstillinger
 Automatiserer miksing og andre parametre

Hva er miksing?

Når du har arrangert prosjektet, er neste trinn å mikse prosjektet. Miksing er når du tar
et skritt tilbake og hører på hele arrangementet, og deretter gjør endringer i spor og
prosjektet som helhet for å balansere de forskjellige delene, fokusere på musikken og
gi den riktig «sound».

Vanligvis innebærer miksing følgende trinn:

 Balansere sporvolumnivåer
 Stille inn panoreringsposisjon for spor
 Legge til effekter for å forbedre og farge lyden
 Opprette dynamiske endringer ved hjelp av automatiseringskurver

background image

94

Kapittel 9

Leksjon 7: Mikse og legge til effekter

Grunnleggende miksing

De mest grunnleggende trinnene i miksing er å balansere volumnivået for forskjellige
spor, stille inn panoreringsposisjoner for spor og stille inn mastervolumet.

Stille inn volumnivåene for sporene

Instrumentene og loopene du har brukt i prosjektet, kan ha forskjellige volumnivåer.
Hvis du vil høre alle delene du har lagt til, balanserer du volumnivåene slik at ingen
spor overdøver andre, og slik at ingen spor blir borte i miksen.

Det betyr ikke at alle sporene skal ha samme volumnivå. I kommersiell musikk er det
vanlig at enkeltspor (vanligvis sang, trommer og soloinstrumenter) er høyere, mens
andre spor (bakgrunnsinstrumenter) er lavere.

Slik stiller du inn volumnivået for et spor:

m

I infofeltet til sporet flytter du skyveknappen for volumet i sporet mot venstre for
å dempe volumet eller mot høyre for å øke det.

Hold nede Skift-tasten mens du flytter for å justere volumnivået i mindre trinn.

Stille inn panoreringsposisjoner for spor

Hvis du gir de ulike sporene forskjellige posisjoner i stereolydfeltet (panorering),
blir det enklere å skille sporene i miksen, og det gir dessuten musikken romfølelse.

I kommersiell musikk panoreres de viktigste sporene (vanligvis sang, trommer og
soloinstrumenter) mot sentrum eller i nærheten av sentrum, mens andre spor
(bakgrunnsinstrumenter og -sang) panoreres til venstre og høyre. Spor som panoreres
mindre enn 50 prosent til høyre eller venstre gir en naturlig romfølelse, mens spor som
panoreres helt til venstre eller høyre, får en litt kunstig, spesiell klang.

Slik stiller du inn panoreringsposisjonen for et spor:

m

I sporets infofelt flytter du panoreringshjulet til venstre for å panorere til venstre, eller
til høyre for å panorere til høyre. Du kan også klikke langs kanten på hjulet for å stille
panoreringen til en bestemt verdi.

Merk: Hvis du flytter på panoreringshjulet kan du stille inn panoreringposisjonen mer
nøyaktig.

Panoreringshjul

Volumskyveknapp

background image

Kapittel 9

Leksjon 7: Mikse og legge til effekter

95

Stille inn mastervolumet

Du kan stille inn det generelle volumet (mastervolumet) for et prosjekt ved hjelp av
mastervolumskyveknappen til høyre for LCD-en. Du bør stille mastervolumet til et nivå
som er høyt nok til å overdøve bakgrunnsstøy, men ikke så høyt at klipping oppstår.

Viktig:

Mastervolumskyveknappen kontrollerer volumet prosjektet får når det

eksporteres. Bruk volumkontrollen på maskinen til å justere volumet når du skal spille
et prosjekt.

Slik stiller du inn mastervolumet:
 Flytt mastervolumskyveknappen mot venstre for å dempe volumet, og mot høyre

for å øke volumet. Tilvalg-klikk på skyveknappen for å tilbakestille den til nøytralt
nivå (0 decibel gain).

 Før du eksporterer prosjektet bør du spille det fra begynnelse til slutt mens du følger

med på masternivåmåleren ovenfor mastervolumskyveknappen. Kontrollerer at de
små røde prikkene til høyre for mastervolumnivåindikatoren ikke lyser.

Disse prikkene (kalles klippingindikatorer) lyser for å vise at volumnivået på et punkt
i prosjektet er for høyt, noe som vil forårsake en type forvrengning som kalles
«klipping» i det eksporterte prosjektet.

Legge til en uttoning

En vanlig mikseteknikk er å få all musikken til å bli gradvis lavere, eller «tone ut»,
på slutten av sangen. Du kan enkelt legge til en uttoning på slutten av et prosjekt.

Slik legger du til en automatisk uttoning:

m

Velg Spor > Ton ut.

Mastersporet vises nederst i tidslinjen og viser automatiseringskurven for mastervolumet.
Når du velger Ton ut, legges kontrollpunkter til mastervolumautomatiseringskurven, slik
at musikken justeres gradvis ned til det blir stille over de siste 10 sekundene av prosjektet
(de siste 10 sekundene før slutt-på-prosjektet-markøren).

Slik justerer du lengden på uttoningen:

1

Velg Spor > Vis masterspor.

2

Velg Mastervolum fra menyen i infofeltet for mastersporet.

3

Flytt kontrollpunktene ved slutten av automatiseringskurven for volumet for å justere
lengden på uttoningen.

Forsikre deg også om at klippingindikatorene
ikke lyser før du eksporterer et prosjekt.

Flytt mastervolumskyveknappen
for å justere lyden for hele prosjektet.

background image

96

Kapittel 9

Leksjon 7: Mikse og legge til effekter

Spill prosjektet fra et punkt før uttoningen starter. Du hører at alle sporene i prosjektet
gradvis reduserer volumnivået til de når det endelige volumnivået.

Slik legger du manuelt til en inntoning eller uttoning:

1

Velg Spor > Vis masterspor.

2

Velg Mastervolum fra menyen i infofeltet for mastersporet.

3

Legg til kontrollpunkter ved begynnelsen av volumautomatiseringskurven for en
inntoning, eller til slutten av kurven for en uttoning.

4

Flytt kontrollpunktene for å justere lengden og intensiteten til inntoningen eller
uttoningen.

Bruke effekter i GarageBand

Effekter gjør det mulig å forme og forbedre lyden på flere måter. Alle som har hørt
en del popmusikk eller lydsporet i en film, har hørt effektene som brukes i moderne
musikk. GarageBand inneholder et komplett sett med effekter av studiokvalitet du
kan bruke på enkeltspor eller hele prosjekter for å forme lydbildet.

Effekttyper

GarageBand inneholder følgende effekttyper:

Komprimerer: En komprimerer justerer volumet til musikken for å jevne ut plutselige
endringer i nivået. Komprimering kan brukes for å skape definisjon eller slagkraft i et
spor eller en sang, og til å få sporet eller sangen til å høres bedre ut under avspilling
på lydutstyr med smalt dynamisk område.

Forvrengning: Forvrengningseffekter, blant annet forsterkersimulering og overstyring
(og forvrengning selvfølgelig), endrer tonen til originallyden for å gjenskape analog
eller digital forvrengning.

Ekko: Som navnet antyder, gjentar en ekkoeffekt lyd som et ekko. Ekko kan gi lyd en
diskré romeffekt eller gi inntrykk av at en stemme eller et instrument befinner seg
i et stort rom eller en grotte.

EQ: EQ (forkortelse for equalizer) er en kraftig og allsidig effekt som gjør det mulig
å endre nivået til utvalgte frekvenser. EQ kan brukes til å gjøre både små og store
endringer. EQ er sannsynligvis den mest brukte effekten i populærmusikk.

GarageBand inneholder en spesiell equalizer som kalles Visuell equalizer. Du kan bruke
Visuell equalizer ved å velge en equalizerforhåndsinnstilling, men du kan også redigere
effekten grafisk, slik at det blir enklere å se hvilken del av lyden du endrer.

Gate (noise gate): En gate-effekt reduserer lavnivåstøy ved å kutte lyd under et
bestemt volumnivå. Denne effekten brukes ofte som den første i en rekke effekter.
Den brukes på Virkelig instrument-spor for å redusere støy fra lydkilden.

background image

Kapittel 9

Leksjon 7: Mikse og legge til effekter

97

Modulering: Moduleringseffekter, som inkluderer chorus, flangers og phasers, bygger
på tidsbaserte effekter ved å skifte eller modulere når det kopierte signalet spilles av.
De kan også brukes til «detuning» av det kopierte signalet i forhold til originalen.

Romklang: Romklang simulerer naturlig tilbakekasting av lyd i rommet. Romklang kan
legge til definisjon og tilstedeværelse til stemmer og instrumenter, legge til
bakgrunnslyder eller simulere forskjellige rom og andre akustiske miljøer.

Stompbokser: Elektrisk gitar-spor omfatter spesielle stompbokseffekter som gjenskaper
lyden til berømte gitareffektpedaler. Stompbokseffekter inkluderer overdrive, kor,
flanger, ekko, phaser og andre effekter.

Effekter kan enten være sporeffekter, send-effekter eller mastereffekter. Sporeffekter
modifiserer lyden på et enkeltspor (Virkelig instrument-, Programvareinstrument-
eller Elektrisk gitar-spor). Send-effekter sender deler av lyden fra et spor til effekten
på mastersporet. Hvert enkelt Virkelig instrument-, Programvare- og Elektrisk gitar-spor
omfatter Ekko- og Romklang-send-effekter. Du kan kontrollere hvor mye av lyden som
sendes fra hvert spor, i det sporets sporinfopanel. Mastereffekter modifiserer prosjektets
generelle lyd og påvirker alle sporene.

Legge til effekter i et spor

Alle Virkelig instrument- og Programvareinstrument-spor har et sett effekter, blant
annet Komprimerer- og Visuell equalizer-effekter, samt Ekko- og Romklang-send-
effekter. Virkelig instrument-spor inkluderer også en gate-effekt (noise gate). Du kan
justere effektene for et spor og legge til effekter i sporinfopanelet.

Mastersporet inneholder egne effekter. Du kan justere mastereffektene og legge til
én ekstraeffekt til mastersporet i sporinfopanelet.

Slik legger du til en effekt:

1

Hvis du vil vise sporinfopanelet, velger du Spor > Vis sporinfo, eller klikker på
sporinfoknappen.

Sporinfopanelet vises til høyre for tidslinjen.

2

Klikk på Rediger for å vise sporeffektene.

background image

98

Kapittel 9

Leksjon 7: Mikse og legge til effekter

3

Velg en effekt fra én av de tomme effektplassene.

Andre effekter er blant annet diskantreduksjon, bassreduksjon, kor, flanger, phase
shifter og tremolo. Tilgjengelige effekter er oppført i effektlokalmenyen, inkludert
eventuelle Audio Units-effekter du har installert på maskinen.

Slå effekter av og på

Du kan slå enkelteffekter av og på (å slå av en effekt midlertidig kalles bypassing av
effekten). Å slå effekter av og på har flere fordeler: Du kan høre hvordan hver effekt
endrer lyden, og du kan se hvilke effekter som påvirker maskinens ytelse mest.

Når du slår av en effekt, beholdes effektens gjeldende innstillinger slik at du ikke mister
endringer du har gjort.

Slik slår du på en effekt:

m

Klikk på på/av-knappen (knappen med en firkant i midten) til venstre for effektnavnet
i sporinfopanelet. Firkanten lyser opp for å angi at effekten er aktiv. Klikk på på/av-
knappen igjen for å slå av effekten.

Bruk disse kontrollene til å
legge til og justere effekter.

background image

Kapittel 9

Leksjon 7: Mikse og legge til effekter

99

Velge en effektforhåndsinnstilling

Hver effekt har en lokalmeny hvor du kan velge forskjellige effektforhåndsinnstillinger.
Navnet på forhåndsinnstillingen antyder hva forhåndsinnstillingen gjør eller hvordan
den modifiserer lyden.

Slik velger du en effektforhåndsinnstilling:

1

Dobbeltklikk på sporets infofelt for å åpne sporinfopanelet, hvis det ikke allerede
er åpent.

2

Klikk på Rediger for å vise sporets effekter.

3

Velg en ny forhåndsinnstilling fra Forhåndsinnstilling-lokalmenyen nedenfor
effektnavnet.

Opprette og arkivere effektforhåndsinnstillinger

Disse forhåndsinnstillingene kan finjusteres og endres og deretter arkiveres, slik at du
kan bruke dem på andre instrumenter og i andre prosjekter.

Slik redigerer du en effektforhåndsinnstilling:

1

Klikk på Rediger-knappen (merket med grafikk for effekten) til venstre for effektnavnet.

Forhåndsinnstilling-vinduet for effekten vises. Hver effektinnstilling har en skyveknapp,
en knapp eller en annen kontroll som har et navn som beskriver hva den styrer.

2

Flytt skyveknappene i Forhåndsinnstilling-vinduet for å justere forhåndsinnstillingene.

Når du justerer en effektforhåndsinnstilling, vises den som «Manuell» i lokalmenyen,
slik at du vet at effekten er endret i forhold til den opprinnelige forhåndsinnstillingen.
Du kan veksle mellom Manuell-instillingen og andre forhåndsinnstillinger for å
sammenligne dem før du arkiverer den nye forhåndsinnstillingen.

Du kan opprette egne effektforhåndsinnstillinger og arkivere dem slik at de kan brukes
på et annet spor eller i andre prosjekter.

Slik redigerer du Visuell equalizer-effekten grafisk:

1

Klikk på Rediger-knappen for å vise Visuell equalizer-effekten.

Forhåndsinnstilling-vinduet for Visuell equalizer vises. Midt i vinduet finner du det
grafiske redigeringsområdet, som er delt inn i fire bånd: Bass, Lave midtre, Høye midtre
og Diskant.

2

Plasser markøren i ett av de fire båndene i redigeringsområdet, og gjør følgende:

 Hvis du vil endre frekvensen for båndet, flytter du markøren til venstre eller høyre.
 Hvis du vil endre gain for båndet (hvor mye frekvensene forsterkes eller dempes)

flytter du markøren opp eller ned.

3

Klikk på Detaljer-trekanten for å vise tallverdiene for hvert bånd. Du kan også justere
verdiene numerisk ved å flytte dem opp eller ned.

background image

100

Kapittel 9

Leksjon 7: Mikse og legge til effekter

4

Hvis du vil vise frekvenskurven for sporet i sanntid, markerer du avkrysningsruten for
Analyserer og spiller deretter sporet.

Slik arkiverer du en effektforhåndsinnstilling:

1

Juster forhåndsinnstillingen for å finne fram til lyden du vil ha.

2

Velg Opprett forhåndsinnstilling fra lokalmenyen, og skriv deretter inn et navn for
forhåndsinnstillingen i Arkiver-dialogruten.

Automatisere miksingen

I tillegg til å angi volumnivå, panoreringsposisjon og effektinnstillinger for et spor,
kan du legge til endringer til disse og andre innstillinger over tid ved å bruke
automatisering. Du automatiserer endringer over tid ved å legge til
automatiseringskurver til spor, legge til kontrollpunkter til hver enkel
automatiseringskurve og justere kontrollpunktene til forskjellige verdier.

Slik viser du automatiseringskurvene for et spor:

m

Klikk på trekanten til høyre for Lås-knappen i sporets infofelt.

En rad som viser volumautomatiseringskurven, vises nedenfor sporet.

Slik velger du automatiseringskurven du vil redigere:

m

Velg parameteren du vil redigere, fra lokalmenyen til venstre for sporets
automatiseringsrad.

Flytt markøren i ett av de fire båndene for
å justere Visuell equalizer-effekten grafisk.

Marker avkrysningsruten for Analyserer
for å vise frekvenskurven til sporet.

Volumautomatiseringskurve

background image

Kapittel 9

Leksjon 7: Mikse og legge til effekter

101

Nå kan du automatisere parameteren med å legge til kontrollpunkter i kurven,
og deretter flytte kontrollpunktene for å endre verdien.

Slik legger du til et kontrollpunkt:

m

Klikk på kurven i redigereren der du vil legge til et kontrollpunkt.

Merk: Når du legger til et kontrollpunkt, aktiveres kurven hvis den ikke allerede er aktiv.
Den firkantede knappen blir farget for å angi at kurven er aktiv.

Hvis du vil justere et kontrollpunkt, gjør du ett av følgende:
 Flytt kontrollpunktet opp eller ned for å endre verdien.
 Flytt kontrollpunktet mot venstre eller høyre for å flytte det til et annet sted i sangen.

Du kan bruke de vertikale linjene i raden til å tilpasse kontrollpunktene til takt og slag
i tidslinjen.

Du kan automatisere volum og panorering for Virkelig instrument-,
Programvareinstrument- og Elektrisk gitar-spor. Du kan automatisere volum, tonehøyde
og tempo for mastersporet. Du kan også automatisere parametre for enhver effekt på
et spor (inkludert mastersporet) ved å legge til en automatiseringskurve for
parameteren.

Slik legger du til en automatiseringskurve for en effektparameter:

1

Velg Legg til automatisering fra lokalmenyen til venstre for sporets automatiseringsrad.

Det vises en meny med alle effektene på sporet.

2

Klikk på trekanten ved siden av effekten med parameteren du vil automatisere.

3

Marker avkrysningsruten for parameteren du vil automatisere. Du kan markere flere
avkrysningsruter for å legge til flere effektparametere.

4

Når du er ferdig, klikker du på OK.

Parameteren vises i lokalmenyen, og automatiseringkurven byttes for å vise
automatiseringen for effektparameteren som ble markert sist.

Du kan også låse automatiseringskontrollpunkter til områder, slik at kontrollpunktene
flyttes sammen med området hvis du flytter det i tidslinjen.

Slik låser du automatiseringskontrollpunkter til områder:

m

Velg Kontroll > «Lås automatiseringskurver til områder».

Alle kontrollpunkter er låst til området i henhold til automatiseringskurven.

Når du låser kontrollpunkter til områder, gjelder følgende betingelser:

 Det har ingen effekt på kontrollpunktene til et område om du gjør området lengre

eller kortere.

 Hvis du sletter et område, slettes kontrollpunktene til området også.

background image

102

Kapittel 9

Leksjon 7: Mikse og legge til effekter

 Hvis du overlapper et område med kontrollpunkter med et annet område,

blir kontrollpunktene og det overlappede området, kortet inn.

 Hvis du flytter et område uten kontrollpunkter over en del av et spor som har

kontrollpunkter, blir kontrollpunktene låst til det nye området.

 Hvis du bruker et område som en loop, blir ikke kontrollpunktene gjentatt i loopen –

du må kopiere området i stedet.

Slik sletter du en automatiseringskurve for en effektparameter:

1

Velg Legg til automatisering fra lokalmenyen til venstre for sporets automatiseringsrad.

2

Når menyen vises, fjerner du markeringen i avkrysningsruten for parameteren du vil
slette. Du kan markere flere parametre.

3

Når du er ferdig, klikker du på OK.

Merk: Når du sletter en automatiseringskurve, slettes alle kontrollpunktene på kurven
også. Denne handlingen kan ikke angres.

background image

10

103

10