GarageBand - Leksjon 6: Arrangere og redigere musikk

background image

Leksjon 6: Arrangere og redigere
musikk

Du setter sammen prosjekter ved å organisere områder
i tidslinjen og redigere dem i redigereren.

Når du har lagt til looper og opptak i prosjektet, kan du bygge opp arrangementet
i prosjektet ved å flytte og kopiere områdene og gjøre andre endringer i dem i tidslinjen.
Du kan organisere områder i tidslinjen ved å klippe, kopiere og lime inn områder, flytte
og endre størrelse på dem, lage looper av dem og dele dem og slå dem sammen.
Du kan definere områder i et prosjekt ved hjelp av arrangeringsområder og bruke dem
til å omarrangere prosjektet på en rask måte. Med redigereren kan du redigere områder
på flere forskjellige måter.

I denne leksjonen finner du ut hvordan du gjør følgende:

 Markerer ett eller flere områder
 Kopierer og limer inn områder
 Looper, endrer størrelse på og flytter områder
 Deler og slår sammen områder
 Bruker arrangeringssporet for å definere forskjellige deler og omarrange et prosjekt
 Gir nytt navn til områder
 Transponerer områder
 Forbedrer timingen i områder
 Spiller områder i redigereren
 Øker eller reduserer hastigheten for områder
 Forbedrer stemmingen i Virkelig instrument-områder
 Stiller inn Virkelig instrument-områder til å beholde sitt opprinnelige tempo
 Bruker tidslinjerutenettet til å låse områder til takter, taktslag og andre tidsenheter
 Importerer lyd- og MIDI-filer

background image

82

Kapittel 8

Leksjon 6: Arrangere og redigere musikk

Grunnleggende om arrangering

Hver gang du spiller inn musikk i et spor, oppretter du et område i instrumentsporet
som inneholder lyden du tar opp. Når du flytter en loop til tidslinjen, opprettes det
også et område i tidslinjen. Hvis du endrer området, for eksempel ved å dele den eller
transponere det, endres ikke den opprinnelige loopen.

Hver områdetype vises med forskjellig farge i tidslinjen:

 Lilla – Virkelig instrument-områder fra opptak
 Blått – Virkelig instrument-områder som er opprettet fra looper
 Oransje – områder fra importerte lydfiler
 Grønt – Programvareinstrument-områder (fra innspillinger og looper)

Områder er byggeklossene i et prosjekt. Ved å organisere områder i tidslinjen definerer
du flyten i og oppbyggingen til prosjektet. Du kan arbeide med områder i tidslinjen
ved å kopiere og lime inn områder, flytte og endre størrelse på dem, lage looper av
dem, transponere dem og dele dem og slå dem sammen. I de fleste tilfeller kan du
redigere forskjellige områdetyper på nøyaktig samme måte. I noen tilfeller må du
redigere dem på forskjellige måter. Disse unntakene beskrives i avsnittene som følger.

Markere områder

Hvis du vil endre et område, markerer du det i tidslinjen.

Slik markerer du et område:
 Marker området ved å klikke på det.

Hvis du vil markere flere områder, gjør du ett av følgende:
 Skift-klikk på områdene.
 Dra fra et punkt før det første området til et punkt etter det siste området du vil

markere, for å markere alle mellomliggende områder.

Markerte områder utheves i tidslinjen.

Merk: For å kunne markere områder og utføre forskjellige handlinger med dem (for
eksempel loope og endre størrelse på dem) er det mulig at du må zoome inn på
området slik at det blir stort nok.

Du kan klippe ut, kopiere og lime inn områder ved hjelp av standard Mac OS-
menykommandoer og tastatursnarveier.

Slik klipper du ut et område:
 Marker området, og velg Rediger > Klipp ut.

Slik kopierer du et område:
 Marker området, og velg Rediger > Kopier.
 Tilvalg-flytt området.

background image

Kapittel 8

Leksjon 6: Arrangere og redigere musikk

83

Slik limer du inn et område:
 Flytt spillehodet til den plasseringen i tidslinjen hvor du vil at området skal starte,

og velg Rediger > Lim inn.

Når du limer inn et område, flyttes spillehodet til slutten av området som er limt inn.
Du kan lime inn flere kopier av området. De påfølgende kopiene limes inn slik at de
starter der den forrige slutter.

Flytte områder

Du kan flytte et område ved å dra det til et annet sted i tidslinjen. Du kan også flytte
et område til et annet spor av samme type som området. (Virkelig instrument-områder
kan kun flyttes til Virkelig instrument-spor og Programvareinstrument-områder kun til
Programvareinstrument-spor.)

Slik flytter du et område:
 Dra området mot venstre eller høyre til et nytt punkt i tidslinjen.
 Dra området opp eller ned til et annet spor av samme type.

Når du flytter et område, vises justeringsrutenett som viser når områdets venstre eller
høyre kant er på linje med kantene på andre objekter i tidslinjen. Hvis du ikke vil bruke
justeringsrutenett, kan du slå det av i Generelt-panelet i GarageBand-valg.

Du kan også flytte områder slik at de fyller plassen til et slettet område.

Slik sletter du et område og flytter de påfølgende områdene til venstre:

1

Marker området du vil slette.

2

Velg Rediger > «Slett og flytt».

Alle påfølgende områder i samme spor flyttes til venstre tilsvarende lengden på det
slettede området.

To områder kan ikke overlappe hverandre i det samme sporet. Hvis du drar et område
over en del av et annet område, forkortes området som ligger underst til det punktet
der det andre området begynner. Hvis et område dekker et annet område helt, slettes
området som dekkes, fra sporet.

Prøv å legge inn en ny tromme- eller bassloop i tidslinjen. Deretter looper du den slik
at den lager en ny rytme i prosjektet ditt.

background image

84

Kapittel 8

Leksjon 6: Arrangere og redigere musikk

Endre størrelse på områder

Du kan endre størrelse på områder ved å forlenge eller forkorte dem. Du kan forkorte
både Virkelig instrument- og Programvareinstrument-områder slik at kun den synlige
delen av området spilles. Du kan forlenge Programvareinstrument-områder (men ikke
Virkelig instrument-områder) for å legge til stillhet ved begynnelsen eller slutten av
området.

Slik endrer du størrelsen på et område:

1

Flytt markøren over den nedre halvdelen av områdets høyre eller venstre side.
Markøren endres til en markør for endring av størrelse (med en pil som peker bort
fra området).

2

Dra kanten av området mot venstre eller høyre for å forkorte eller forlenge området.

Hvis du forlenger et område, blir det forlengede området uten lyd. Dette kan være
praktisk hvis du vil lage flere kopier av et område, slik at hvert område varer i et
bestemt antall taktslag.

Merk: Du kan ikke endre størrelse på et Virkelig instrument-område ut over den
opprinnelige lengden. Virkelig instrument-områder som inneholder flere opptak, kan kun
forkortes eller forlenges fra høyre side, ikke fra venstre. Programvareinstrument-områder
som inneholder flere opptak, kan forlenges til venstre, men de kan ikke forkortes.

Bruke områder som looper

Du kan «loope» et område slik at det repeteres flere ganger. Når du looper et område,
bestemmes avspillingsvarigheten av hvor langt du utvider området i tidslinjen.

Slik looper du et område:

1

Flytt markøren over den øvre halvdelen av områdets høyre side. Markøren endres til en
loopmarkør (med sirkelpil).

2

Dra høyre kant av området til det punktet du vil at loopen slutte på. Når du spiller av
prosjektet, gjentas området fram til dette punktet.

Størrelsesendringsmarkør

Loopmarkør

background image

Kapittel 8

Leksjon 6: Arrangere og redigere musikk

85

Når du looper et område, viser hakkene øverst og nederst på området hvor hver
repetering begynner og slutter. Du kan flytte markøren til slutten av en repetisjon,
eller til et hvilket som helst sted innenfor varigheten til loopen.

Prøv å loope tromme- og bassområdene du har lagt til i tidslinjen. Rytmemønstrene
i pop og rock kan vanligvis deles på fire. Vers og refreng har for eksempel ofte en
varighet på 16 eller 32 taktslag hver.

Dele opp og sette sammen områder

Du kan dele et område i tidslinjen. Hvis du deler et område, kan du spille området
fra et annet punkt enn begynnelsen, eller du kan bruke delene av et område på
forskjellige steder i tidslinjen.

1

Marker området du vil dele.

2

Flytt spillehodet til punktet du vil dele området ved.

3

Velg Rediger > Del.

Det markerte området deles i to ved spillehodet. Det er kun det markerte området som
blir delt, selv om områder i andre spor også er under spillehodet. Hvis flere områder er
markert og er under spillehodet, blir alle delt. Når du deler et Programvareinstrument-
område, blir toner på delingspunktet forkortet.

Du kan slå sammen flere områder til å bli ett. For at de skal kunne settes sammen,
må områdene være ved siden av hverandre i samme spor, uten mellomrom.

Slik slår du sammen områder:

1

Forsikre deg om områdene er i samme spor og at de er ved siden av hverandre.

2

Marker områdene du vil slå sammen.

3

Velg Rediger > Sett sammen.

Når du slår sammen Virkelig instrument-områder, kommer det fram en dialogrute som
spør om du vil opprette en ny lydfil. Klikk på Opprett for å slå sammen områdene i et
nytt Virkelig instrument-område.

Virkelig instrument-områder fra opptak (lilla) kan kun slås sammen med andre Virkelig
instrument-områder, og Programvareinstrument-områder (grønn) kan kun slås sammen
med Programvareinstrument-områder. Virkelig instrument-områder som er opprettet
fra looper (blå), kan ikke slås sammen.

background image

86

Kapittel 8

Leksjon 6: Arrangere og redigere musikk

Omarrangere et prosjekt på en rask måte

GarageBand-tidslinjen inneholder et arrangeringsspor. Du kan legge til
arrangeringsområder i arrangeringssporet for å definere forskjellige deler av et prosjekt,
for eksempel intro, vers og refreng. Du kan enkelt flytte og kopiere arrangeringsområder
for å omarrangere prosjektet.

Når du flytter eller kopierer et arrangeringsområde, flyttes eller kopieres alle sporene
i den delen av prosjektet. Hvis det finnes aktive automatiseringskurver i den delen av
prosjektet, inkludert mastersporet, flyttes eller kopieres kontrollpunktene også.

Slik viser du arrangeringssporet:

m

Velg Spor > Vis arrangeringsspor (eller trykk Kommando-Skift-A).

Arrangeringssporet vises øverst i tidslinjen, under taktlinjalen.

Slik legger du til et arrangeringsområde:

m

Klikk på det lille plusstegnet (+) i infofeltet for arrangeringssporet.

Når du legger til et arrangeringsområde, er det fire takter langt og merket med «uten
navn».

Slik gir du navn til et arrangeringsområde:

m

Klikk på områdenavnet, vent litt, og skriv deretter inn et nytt navn.

Slik markerer du et arrangeringsområde:

m

Klikk på arrangeringsområdet.

Du kan markere flere arrangeringsområder ved å Skift-klikke på dem, men du kan ikke
markere arrangeringsområder som ikke ligger ved siden av hverandre. Du kan markere
alle arrangeringsområder ved å klikke i infofeltet til arrangeringssporet.

Når du markerer et arrangeringsområde, vises det i en lys blåfarge og delen av
prosjektet som er definert av området, utheves.

Slik endrer du størrelse på et arrangeringsområde:

m

Flytt høyre kant av området til det er så stort som du vil ha det.

Hvis du endrer størrelse på et arrangeringsområde, påvirker det ikke musikken
i tidslinjen.

Slik flytter du et arrangeringsområde:

m

Flytt arrangeringsområdet til en annen del av arrangeringssporet.

Klikk her for å legge til et

arrangeringsområde.

Klikk her for å endre navn
på arrangeringsområdet.

background image

Kapittel 8

Leksjon 6: Arrangere og redigere musikk

87

Slik kopierer du et arrangeringsområde:

m

Hold nede Tilvalg

(

z

)

-tasten mens du flytter over arrangeringsområdet.

Hvis du flytter eller kopierer et arrangeringsområde til mellom to eksisterende
arrangeringsområder, settes området inn mellom de to eksisterende områdene.
Området som ligger sist på tidslinjen, flyttes (sammen med alt det inneholder) til
sluttpunktet for området du har satt inn. På denne måten kan du raskt lage
repetisjoner av deler som ligner hverandre, for eksempel vers i en sang.

Hvis du flytter eller kopierer et arrangeringsområde til en del av prosjektet som ikke
er tomt, flyttes arrangeringsområder til høyre til høyre for å gjøre plass til området.

Hvis du flytter eller kopierer et arrangeringsområde til en tom del av tidslinjen,
opprettes det et tomt arrangeringsområde mellom det siste eksisterende
arrangeringsområdet og området du flytter.

Hvis du flytter eller kopierer et arrangeringsområde slik at området går forbi slutt-på-
prosjektet-markøren i taktlinjalen, flyttes markøren for å gjøre plass til området.

Slik deler du et arrangeringsområde:

1

Flytt spillehodet til punktet du vil dele arrangeringsområdet ved.

2

Velg Rediger > Del (eller trykk Kommando-T).

Slik slår du sammen arrangeringsområder:

1

Forsikre deg om at arrangeringsområdene ligger ved siden av hverandre.

2

Velg Rediger > Sett sammen (eller trykk Kommando-J).

Du kan bytte arrangeringsområder, slik at innholdet til de to områdene byttes på
tidslinjen. Du kan også erstatte hele eller deler av et arrangeringsområde med et annet
område.

Slik bytter du to arrangeringsområder:

m

Flytt ett av arrangeringsområdene over det andre i arrangeringssporet.

Slik erstatter du et arrangeringsområde med et annet:

m

Hold nede Kommando-tasten mens du flytter et arrangeringsområdene over et annet.

Når du erstatter et arrangeringsområde med et annet på denne måten, erstattes
områdedelen fra den venstre kanten på området du flytter.

background image

88

Kapittel 8

Leksjon 6: Arrangere og redigere musikk

Redigere opptak i redigereren

I tillegg til å arbeide med områder i tidslinjen kan du redigere områder i redigereren.
Redigereren kan sammenlignes med et mikroskop som viser nærbilder av hvert
område. Du kan endre navn på og transponere områder, forbedre timingen for
områder, forbedre stemmingen i Virkelig instrument-områder og angi om Virkelig
instrument-områder skal følge sitt eget tempo eller tilpasse seg prosjektets tempo.
Hvis du vil ha slike avanserte redigeringsmuligheter, må du vise redigereren nedenfor
tidslinjen.

Slik viser du redigereren:

m

Klikk på Redigerer-knappen (med en saks som klipper over en lydbølge).

Gi nytt navn til områder

Du kan gi nytt navn til områder i redigereren. Ved å gi navn til områder kan du gjøre
det enklere å huske når du gjorde opptaket, hvor i prosjektet det skal brukes, eller
hvilken stemning du vil det skal ha.

Slik gir du et nytt navn til et område:

1

Dobbeltklikk på området i tidslinjen for å åpne det i redigereren.

Innholdet i området vises i redigereren. Hvis det er et Virkelig instrument-område,
vises lydbølgeformer. For Programvareinstrument-områder viser pianorullen notene
i området.

2

Dobbeltklikk på navnet øverst i området, og skriv inn et nytt navn.

Transponere områder

Når du legger til et område i tidslinjen, blir det endret, eller transponert, slik at det får
samme toneart som prosjektet. Områdene i en sang skal i de fleste tilfeller ha samme
toneart som prosjektet. Du kan transponere et område til en annen toneart, noe som
kan være nyttig hvis du vil at en del av et prosjekt midlertidig skal ha en annen toneart,
eller for å skape dissonans mellom området og resten av prosjektet.

Flytt Tonehøyde-skyveknappen, eller
skriv inn antallet halvtoner i feltet.

background image

Kapittel 8

Leksjon 6: Arrangere og redigere musikk

89

Slik transponerer du et område:

1

Marker området i tidslinjen.

2

Transponer området høyere eller lavere ved å flytte Tonehøyde-skyveknappen.

En halvtone er den minste avstanden mellom to toner.

Prøv å legge til en ny basslopp etter den du allerede har flyttet til tidslinjen. Deretter
transponerer du den. Vanligvis er transponeringer på fem eller syv halvtoner, men prøv
deg fram til du finner det som passer best.

Forbedre timingen i et Virkelig instrument-spor

Du kan forbedre timingen for områder i et Virkelig instrument-spor. Dette er spesielt
nyttig for områder som inneholder toner som er riktige, men som ikke er helt i takt
med resten av prosjektet.

Når du forbedrer timingen, blir alle områdene i det markerte sporet (både dine egne
innspillinger og looper) forbedret. Du kan forbedre timingen i områder med trommer,
melodiinstrumenter og akkordinstrumenter.

Slik forbedrer du timingen i et Virkelig instrument-spor:

1

I tidslinjen dobbeltklikker du på sporet som inneholder områdene du vil forbedre,
for å åpne det i redigereren.

2

I redigereren flytter du Forbedre timing-skyveknappen mot høyre for å øke graden
av forbedring, eller mot venstre for å redusere graden av forbedring.

3

Velg noteverdien som skal brukes som grunnlag for forbedring av timingen,
fra lokalmenyen over Forbedre timing-skyveknappen.

Forbedret timing kan i noen tilfeller forårsake forsinkelse. Hvis du for eksempel flytter
på skyveknappen mens prosjektet spilles, kan dette føre til en liten forsinkelse mens
avspillingen justeres til den nye innstillingen. Forsinkelse kan også oppstå hvis forbedret
timing er aktivert på et spor mens du tar opp. Det kan da oppstå en liten forsinkelse fra
du spiller til du hører lyden. Flytt skyveknappen mot venstre for å deaktivere forbedret
timing mens du tar opp, og angi ønsket nivå for forbedret timing når du er ferdig med
å ta opp.

Forbedre timing-skyveknappen fungerer ikke like bra med alle typer musikkmateriale,
spesielt ved høyere verdier. Lytt nøye når du bruker skyveknappen, og velg den
innstillingen som lyder best.

Hvis du vil at timingforbedringen skal være mindre enn full styrke, flytter du Forbedre
timing-skyveknappen til venstre for å stille inn graden av forbedring. Hvis du ikke er
fornøyd med resultatet etter at du har forbedret timingen, flytter du Forbedre timing-
skyveknappen til «av» for å gå tilbake til den opprinnelige timingen for de markerte
objektene.

background image

90

Kapittel 8

Leksjon 6: Arrangere og redigere musikk

Forbedre timingen i et Programvareinstrument-spor

Du kan forbedre timingen for objekter i et Programvareinstrument-spor. Du kan
forbedre timingen for alle områder i sporet, markerte enkeltområder eller enkelttoner
i et område.

Hvis du stiller inn Autotilpass til-skyveknappen og velger en Forbedre timing-noteverdi
før du spiller inn områder eller toner, kan GarageBand forbedre timingen til området
under innspillingen.

Slik forbedrer du timingen i et Programvareinstrument-spor:

1

Dobbeltklikk på infofeltet for Programvareinstrument-sporet for å åpne det i
redigereren.

2

Hvis du vil forbedre områder, markerer du områdene i sporet du vil forbedre. Hvis du vil
forbedre enkelttoner, markerer du dem i redigereren.

3

I Forbedre timing-lokalmenyen velger du noteverdien du vil bruke til å forbedre
timingen til de markerte objektene.

Hvis du vil at timingforbedringen skal være mindre enn full styrke, flytter du Forbedre
timing-skyveknappen til venstre for å stille inn graden av forbedring. Hvis du ikke er
fornøyd med resultatet etter at du har forbedret timingen, flytter du Forbedre timing-
skyveknappen til «av» for å gå tilbake til den opprinnelige timingen for de markerte
objektene.

Forbedre stemmingen i et Virkelig instrument-spor

Du kan forbedre stemmingen i områder i et Virkelig instrument-spor. Dette er spesielt
nyttig når du tar opp Virkelig instrument-områder der resultatet og timingen blir bra,
men stemmingen i forhold til resten av sangen må forbedres.

Når du forbedrer stemmingen for et spor, blir alle områdene i det markerte sporet
(både dine egne innspillinger og looper) forbedret. Forbedring av stemming gir presise
resultater kun med Virkelig instrument-områder med enkelttoner (monofoniske
områder), så du bør forsikre deg om at sporet ikke inneholder områder med akkorder
eller lyder uten noen bestemt tonehøyde.

Standardinnstillingen er at Forbedre stemming-funksjonen forbedrer stemmingen av
toner ved å flytte dem til den nærmeste tonen på den kromatiske skalaen (12 toner).
Du kan begrense forbedringen til toner som er innenfor prosjektets toneart (som valgt
i sporinfopanelet for mastersporet) ved å markere avkrysningsruten «Begrens til
toneart».

Slik forbedrer du stemmingen i et Virkelig instrument-spor:

1

I tidslinjen dobbeltklikker du på Virkelig instrument-sporet du vil forbedre, for å åpne
det i redigereren.

background image

Kapittel 8

Leksjon 6: Arrangere og redigere musikk

91

2

Flytt Forbedre stemming-skyveknappen mot høyre for å øke graden av forbedring,
eller flytt den mot venstre for å redusere graden av forbedring.

3

Hvis du vil begrense stemmingsforbedring til den kromatiske skalaen i stedet for til
prosjektets toneart, fjerner du markeringen i avkrysningsruten «Begrens til toneart»
under skyveknappen.

Du vil høre resultatet umiddelbart når prosjektet spilles.

Hvis du flytter Forbedre stemming-skyveknappen til de høyeste verdiene, kan det
i noen tilfeller gi uønskede resultater. Lytt nøye når du bruker skyveknappen, og velg
den innstillingen som lyder best.

Stille inn Virkelig instrument-områder til å beholde opprinnelig
tempo og tonehøyde

Standardinnstilingen er at Virkelig instrument-opptak (lilla) og Virkelig instrument-
looper (blå) i tidslinjen følger prosjektets tempo og toneart. Du kan stille inn et Virkelig
instrument-område til å beholde opprinnelig tempo og tonehøyde i stedet.

Slik stiller du inn et Virkelig instrument-område til å beholde opprinnelig
tempo og tonehøyde:

1

Marker Virkelig instrument-området i tidslinjen.

2

Åpne redigereren.

3

Fjern markeringen i Følg tempo og tonehøyde-avkrysningsruten.

Hvis du vil at området skal følge prosjektets tempo og toneart, markerer du området
og markerer deretter Følg tempo og tonehøyde-avkrysningsruten.

Følg tempo og tonehøyde-avkrysningsruten er ikke tilgjengelig når en lydfil (oransje),
en Virkelig instrument-loop som er merket som en engangsloop, eller et
Programvareinstrument-område (grønt) er markert. Du kan konvertere en
Programvareinstrument-loop til et Virkelig instrument-loop når du legger den til i
tidslinjen, og deretter stille inn Virkelig instrument-loopen slik at den beholder sitt
opprinnelige tempo.

Importere lyd- og MIDI-filer

Du kan også legge til lydfiler i prosjektet fra Finder. Filen må være i et av følgende
formater: AIFF, WAV, AAC (bortsett fra beskyttede AAC-filer), Apple Lossless eller MP3.
Når du legger til en komprimert lydfil i et prosjekt (for eksempel en AAC- eller MP3-fil),
beholder filene komprimeringen, noe som sparer både tid og plass.

Slik importerer du en lydfil:

m

Flytt lydfilen fra Finder til tidslinjen, enten til et Virkelig instrument-område eller til
det tomme området nedenfor de eksisterende sporene.

background image

92

Kapittel 8

Leksjon 6: Arrangere og redigere musikk

Hvis du flytter en lydfil til det tomme området nedenfor de eksisterende sporene,
opprettes et nytt spor i tidslinjen, og lydfilen plasseres i det nye sporet.

Du kan også importere MIDI-filer (MIDI er en forkortelse for Musical Instrument Digital
Interface) til et prosjekt og bruke dem i Programvareinstrument-spor.

Slik importerer du en MIDI-fil:

m

Flytt MIDI-filen fra Finder til tidslinjen, enten til et Programvareinstrument-område eller
til det tomme området nedenfor de eksisterende sporene.

Når du flytter en MIDI-fil til det tomme området i tidslinjen, opprettes et nytt
Programvareinstrument-spor i tidslinjen, og lydfilen plasseres i det nye sporet.

background image

9

93

9