GarageBand - Leksjon 5:Legge til Apple Loops

background image

Leksjon 5: Legge til Apple Loops

Du kan bruke Apple Loops til å legge til bakgrunns- og
rytmespor i prosjektene dine. Du kan også legge til Apple
Loops i loopbiblioteket og opprette egne Apple Loops.

GarageBand leveres med en lang rekke Apple Loops. Apple Loops er forhåndsinnspilt
musikk som dekker en rekke sjangre, instrumenter og typer. Du kan legge til Apple
Loops i prosjektene dine. Apple Loops er spilt inn for å lage repeterende mønstre som
du kan forlenge (eller spille i «loop») og få til å vare så lenge du vil. Det som er så bra
med å bruke Apple Loops i GarageBand-prosjekter er at du står fritt til å mikse looper
som er spilt inn i forskjellige tonearter og med forskjellige hastigheter. Loopene spilles
av med tempoet og tonearten til prosjektet.

Musikk i dag er i høy grad basert på repeterende rytmemønstre (kalles også «groove»
og «riff»), spesielt når det gjelder trommer, bass og andre deler av rytmeseksjonen. Hvis
du vil lage musikk i typisk groove-stil, er den mest effektive framgangsmåten å sette
sammen trommelooper og deretter legge til basslooper og andre rytmedeler. På denne
måten definerer du den rytmiske gangen i prosjektet, og du kan lage det
grunnleggende arrangementet til prosjektet ved å blokke ut seksjoner med ulike
rytmer. Når rytmedelene er på plass, kan du gå i gang med å spille inn «områder» med
vokal og instrumenter slik at du kan legge inn lead-, solo- og harmoni-deler.

Du kan raskt definere prosjektets karakter ved å legge til looper fra Apple Loops-
samlingen. Med GarageBand er det enkelt å finne looper som passer til kriteriene dine,
lytte til dem og legge dem til i tidslinjen.

I denne leksjonen finner du ut hvordan du gjør følgende:

 Finner og hører smakebiter av looper i loopnavigeringspanelet
 Legger til looper i tidslinjen
 Legger til looper i loopbiblioteket
 Oppretter egne Apple Loops

background image

72

Kapittel 7

Leksjon 5: Legge til Apple Loops

Søke etter looper å bruke i prosjektet

GarageBand inneholder et loopnavigeringspanel som gjør det enkelt å finne fram
til looper etter instrument, sjanger eller type. Du kan også søke etter looper med
bestemte navn, begrense søk til bestemte skalatyper eller tonearter i nærheten
og merke looper som favoritter slik at det er enkelt å finne dem. Uansett hvor stor
loopsamlingen din blir, finner du raskt fram til loopene du vil bruke, ved hjelp
av loopnavigeringspanelet.

Hvis loopnavigeringspanelet ikke vises, åpner du det slik at du kan finne looper.

Slik viser du loopnavigeringspanelet:

m

Klikk på knappen som åpner loopnavigeringspanelet (merket med et åpent øye).

Du kan finne looper ved å bruke knappevisning eller kolonnevisning (det finnes også en
egen visning for podcastlyder, noe du kan lese mer om i «Leksjon 8: Lage podcaster» på
side 103). I knappevisning klikker du på nøkkelordknapper for å finne looper som
samsvarer med nøkkelordet på knappen. I kolonnevisning velger du mellom ulike
kategorier og nøkkelord for å finne relevante looper. Du kan velge hvilken visning
du vil bruke, ved hjelp av visningsknappene øverst til venstre i loopnavigeringspanelet.
Det er enkelt å veksle mellom visningsmoduser.

Slik velger du knappe- eller kolonnevisning:

m

Klikk på knappen til venstre (med et kolonnesymbol) for å velge kolonnevisning, eller
klikk på knappen i midten (med et notesymbol) for å velge knappevisning. Med
knappen til høyre velger du podcastlydvisning som du kan lese mer om i «Leksjon
8: Lage podcaster» på side 103.

background image

Kapittel 7

Leksjon 5: Legge til Apple Loops

73

Søke etter looper i knappevisning

Knappevisning består av et rutenett med nøkkelordknapper. Du klikker på en knapp for
å vise loopene som samsvarer med nøkkelordet på knappen, i resultatlisten til høyre.
Du kan begrense søket ved å klikke på flere knapper.

Slik søker du etter looper i knappevisning:

1

Klikk på knappen med et notesymbol øverst til venstre i loopnavigeringspanelet for
å skifte til knappevisning.

2

Klikk på en nøkkelordknapp for å vise looper som omfattes av nøkkelordet,
i resultatlisten. Kolonnene i resultatlisten inneholder looptype, navn, tempo,
toneart og antallet taktslag for hver loop.

3

Hvis du vil begrense søket, klikker du på flere nøkkelordknapper. Dette begrenser søket
til kun de loopene som passer til alle knappene du har klikket på.

4

Hvis du vil avslutte et søk, klikker du på Nullstill-knappen for å fjerne markeringen
fra alle nøkkelord. Du kan også klikke på nøkkelord for å fjerne markeringen manuelt.

Når du klikker på et nøkkelord, nedtones nøkkelord som ikke passer (de som ikke
inneholder looper som omfattes av det aktuelle nøkkelordet).

Nå skal vi finne fram til noen trommelooper i knappevisning ved å klikke på Alle
trommer-nøkkelordet. Rull gjennom listen for å se alle loopene som omfattes av
nøkkelordet. Legg merke til at antallet looper som passer, vises ved siden av søkefeltet.

Loopene som svarer til

søket, vises i

resultatlisten.

Klikk på en

nøkkelordknapp.

background image

74

Kapittel 7

Leksjon 5: Legge til Apple Loops

Søke etter looper i kolonnevisning

I kolonnevisning klikker du på en nøkkelordtype i den venstre kolonnen i kolonne-
visning for å vise kategorier for nøkkelordet i den midtre kolonnen. Klikk på en kategori
for å vise nøkkelord for kategorien i kolonnen til høyre. Klikk på et nøkkelord for å vise
looper som passer, i resultatlisten. Du kan utvide søket ved å klikke på flere nøkkelord.

Slik søker du etter looper i kolonnevisning:

1

Klikk på Kolonne-knappen øverst til venstre i loopnavigeringspanelet for å skifte
til kolonnevisning.

2

Klikk på en nøkkelordtype i kolonnen til venstre.

3

Klikk på en kategori i den midtre kolonnen.

4

Klikk på et nøkkelord i kolonnen til høyre for å vise lopper som passer, i resultatlisten.

Nå skal vi finne fram til noen basslooper i kolonnevisning ved først å markere
nøkkelordtypen Etter instrument, så velge kategorien Bass, og til slutt velge
nøkkelordet Groovy.

Når du søker etter looper i knappe- eller kolonnevisning, vises det totale antallet looper
som svarer til søket, ved siden av søkefeltet nederst i loopnavigeringspanelet.

Marker nøkkelord i

kolonnen, fra venstre til

høyre.

Loopene som svarer til

søket, vises i

resultatlisten.

background image

Kapittel 7

Leksjon 5: Legge til Apple Loops

75

Spille av looper før du bruker dem

Når du har funnet loopene som oppfyller søkekriteriene dine, kan du finne ut hvilke
looper som passer best i prosjektet, ved å spille dem av i loopnavigeringspanelet.
Du kan høre dem alene (solo) eller sammen med prosjektet.

Slik spiller du en loop:

m

Klikk på loopen i resultatlisten. Klikk på loopen igjen for å stoppe avspillingen, eller klikk
på en annen loop for å høre på den.

Du kan spille av loopen sammen med materialet du allerede har lagt til i prosjektet, ved
å klikke på Start-knappen før du klikker på loopen. Når du hører en loop sammen med
et prosjekt, tilpasser GarageBand loopens tempo og toneart til prosjektet og
synkroniserer loopen med prosjektet slik at avspillingen av loopen starter i takt med
prosjektet. Det er mulig at du må vente i noen sekunder før avspillingen av loopen
begynner.

Når du hører en loop, kan du kontrollere loopvolumet ved hjelp av
volumskyveknappen i loopnavigeringspanelet.

Slik justerer du volumet til loopen du spiller av:

m

Flytt volumskyveknappen i loopnavigeringspanelet mot venstre for å redusere
loopvolumet eller mot høyre for å øke loopvolumet.

Hvis du justerer volumet for en loop i loopnavigeringspanelet, og deretter legger til
loopen i prosjektet ved å flytte den til en tom del av tidslinjen, får sporet som opprettes
for loopen, samme voluminnstilling som det du brukte da du hørte på loopen.

Nå kan du prøve å høre loopene du fant tidligere i leksjonen, for å finne ut hvilke
du liker best.

Begrense loopsøkene

Det finnes flere måter du kan begrense søk i loopnavigeringspanelet på. Du kan:

 Søke etter looper med bestemte navn
 Vise kun looper fra en bestemt Jam Pack-samling eller mappe
 Vise kun looper som bruker en bestemt skala
 Vise kun looper som er i nærheten av prosjektets toneart
 Merke looper som favoritter

Flytt volumskyveknappen for å
justere loopvolumet.

background image

76

Kapittel 7

Leksjon 5: Legge til Apple Loops

Søke etter navn

Du kan raskt finne looper med et bestemt navn ved å bruke søkefeltet. På denne måten
blir det enkelt å finne en bestemt loop eller en gruppe beslektede looper.

Slik søker du etter looper med bestemte navn:

m

Skriv inn navnet du vil søke etter, i søkefeltet, og trykk på returtasten på tastaturet.
Looper som har søketeksten i filnavnet, vises i resultatlisten.

Prøv å begrense trommeloopsøket du utførte tidligere, ved å skrive inn «acoustic»,
«club» eller «funk» i søkefeltet. Skriv inn andre ord, og se hva slags resultater du får.

Vise looper fra en bestemt Jam Pack-samling eller mappe

Hvis du har installert en eller flere av GarageBand Jam Pack-samlingene på maskinen,
kan loopbiblioteket inneholde flere tusen looper. Hvis du vil gjøre det enklere å søke
etter looper, kan du velge å kun vise looper fra en bestemt Jam Pack-samling eller kun
loopene som følger med GarageBand. Hvis du har opprettet egne looper eller lagt til
looper fra en annen kilde, kan du også velge å kun vise disse loopene.

Slik viser du looper fra en bestemt Jam Pack-samling eller mappe:

m

Velg Jam Pack-samlingen eller mappen med loopene du vil vise, fra lokalmenyen for
loopbiblioteket som du finner ved siden av ordet «Looper» øverst i loopnavigerings-
panelet.

Søke på skalatype

De fleste looper, bortsett fra trommelooper, spilles inn i en bestemt skala. I de fleste
tilfeller når du setter sammen looper som skal spilles sammen, bruker du looper
i samme skala. Du kan velge å begrense resultatene som vises i resultatlisten, til looper
i dur eller moll, looper som verken er i dur eller moll, og looper som passer til begge
skalaene.

Klikk her for å vise lokalmenyen
for loopbiblioteket.

Velg en skalatype
fra denne menyen.

background image

Kapittel 7

Leksjon 5: Legge til Apple Loops

77

Slik viser du kun looper i en bestemt skala:

m

Velg skalatype fra Skala-lokalmenyen.

Prøv å begrense bassloopsøket du utførte tidligere, slik at kun looper i dur-skalaen
vises.

Begrense søk til tonearter i nærheten

Looper med melodi- og harmoniinstrumenter er spilt inn i en bestemt toneart. Når du
legger inn en loop i et prosjekt, gir GarageBand loopen den samme tonearten som
prosjektet. Desto nærmere loopens opprinnelige toneart er prosjektets toneart, desto
mer naturlig vil loopen høres ut når den transponeres til prosjektets toneart. Når en
loop transponeres et stort antall halvtoner, kan resultatet av og til høres unaturlig eller
forvrengt ut.

Slik viser du kun looper som ligger nær prosjektets toneart:

1

Velg GarageBand > Valg, og klikk deretter på Looper.

2

I Looper-panelet markerer du avkrysningsruten «Filtrer for mer relevante resultater».

Merk: Avkrysningsruten «Filtrer for mer relevante resultater» er markert som standard.
Hvis du vil se looper i tonearter som er lenger unna prosjektets toneart, fjerner du
markeringen i denne avkrysningsruten.

Du kan kombinere flere metoder for å finne bestemte looper. Du kan for eksempel
bruke nøkkelord i kombinasjon med Skala-lokalmenyen eller i kombinasjon med
søkefeltet for å finne kun basslooper i dur-skalaen eller perkusjonslooper med «latin»
i filnavnet.

Merke looper som favoritt

Du kan merke looper du bruker ofte, som favoritter slik at du får raskt tilgang til
favorittene dine i loopnavigering.

Slik merker du en loop som favoritt:

m

I resultatlisten markerer du avkrysningsruten for loopen i kolonnen Fav. (forkortelse
for favoritter).

Det er mulig at du må rulle gjennom resultatlisten for å vise Fav.-kolonnen.

Slik viser du favoritter:

m

Klikk på Favoritter i knappevisning eller kolonnevisning.

Favorittene dine vises i resultatlisten.

background image

78

Kapittel 7

Leksjon 5: Legge til Apple Loops

Legge til looper i tidslinjen

Når du finner en loop du vil bruke, legger du til loopen i prosjektet ved å flytte den
til tidslinjen.

Slik legger du til en loop i tidslinjen:

m

Flytt loopen fra loopnavigeringspanelet til en tom del av tidslinjen (en del hvor det ikke
er noen spor). Det opprettes et nytt spor med riktig type, og loopen legges til i sporet.

Det finnes to typer Apple-looper, på samme måte som det finnes to typer spor: Virkelig
instrument-looper og Programvareinstrument-looper. Virkelig instrument-looper er
lydopptak, og Programvareinstrument-looper inneholder informasjon om toner du
spiller, men gjengis» i sanntid av maskinen din. I loopnavigeringspanelet vises Virkelig
instrument-looper med et blått lydbølgeformsymbol. Programvareinstrumenter vises
med et grønt notesymbol.

Merk: Du kan også flytte en loop til et spor av samme type (Virkelig instrument eller
Programvareinstrument) for å legge til loopen i tidslinjen. Hvis du flytter en
Programvareinstrument-loop til et Programvareinstrument-spor, vises det en dialogrute
der du angir hvilket instrument du vil bruke.

Du kan også konvertere en Programvareinstrument-loop til en Virkelig instrument-loop
når du flytter den til tidslinjen. Virkelig instrument-looper krever mindre prosessorytelse
for avspilling, noe som gjør det mulig å benytte flere spor og effekter i et prosjekt,
spesielt for prosjekter med mange looper.

Slik konverterer du en Programvareinstrument-loop til en Virkelig instrument-
loop:

m

Flytt loopen fra loopnavigeringspanelet til et tomt område i tidslinjen mens du holder
Tilvalg

(

z

)

-tasten nede.

Standardinnstillingen er at hvis du flytter en Programvareinstrument-loop mens du
holder Tilvalg

(

z

)

-tasten nede, blir loopen konvertert til en Virkelig instrument-loop.

Du kan endre standardinnstillingen slik at en Programvareinstrument-loop konverteres
til en Virkelig instrument-loop når den flyttes, og at den ikke konverteres hvis du flytter
den mens du holder Tilvalg

(

z

)

-tasten nede.

Slik endrer du standardinnstillingen for konvertering av
Programvareinstrument-looper:

1

Velg GarageBand > Valg.

Flytt en loop til en tom del av
tidslinjen slik at det opprettes
et nytt spor for loopen.

background image

Kapittel 7

Leksjon 5: Legge til Apple Loops

79

2

Klikk på Looper.

3

I Looper-panelet markerer du avkrysningsruten «Konverter til virkelig instrument».

Når du legger til en loop i et prosjekt, opprettes det et område for loopen i tidslinjen.
Områder vises som fargede, firkantede områder i sporene i et prosjekt. Endringer du
utfører i området, påvirker ikke originalloopen, så du vil alltid kunne gå tilbake til den
originale loopen og bruke den i et annet prosjekt.

Nå kan du prøve å legge inn noen av tromme- og bassloopene du fant tidligere,
i tidslinjen.

Endre Apple Loops i samme familie

Noen Apple Loops tilhører en serie eller familie. Looper som tilhører samme familie,
har samme navn, men de har forskjellige tall på slutten av navnet. (For eksempel
tilhører Classic Rock Guitar 01 og Classic Rock Guitar 02 samme familie.) Når du legger
til en loop fra en familie i tidslinjen, har loopen to piler øverst til venstre. Du kan bytte
ut loopen med en annen loop fra samme familie.

Slik bytter du ut en Apple Loop med en annen loop fra samme familie:

1

Klikk på pilene øverst til venstre i loopen.

Det vises en meny med navnene til alle loopene i samme familie.

2

Velg en loop fra menyen.

Legge til looper i loopbiblioteket

Når du installerer GarageBand, installeres loopene som følger med i Apple Loops-
biblioteket. Når du legger til flere looper i samlingen, installeres de i loopbiblioteket
og vises i loopnavigeringspanelet slik at du kan bruke dem.

Slik legger du til Apple Loops i loopbiblioteket:

m

Flytt looper eller en mappe som inneholder looper, over loopnavigeringspanelet.
Loopene legges til i Apple Loops-biblioteket og kan tas i bruk i prosjektene umiddelbart.

Hvis du legger til looper som finnes på en annen harddisk eller partisjon, vises det en
dialogrute der du kan velge om du vil kopiere dem til loopbiblioteket eller indeksere
dem der de er. Hvis du legger til looper fra skrivebordet, vises det en dialogrute der
du kan velge om du vil flytte dem eller indeksere dem der de er.

Hvis du legger til looper fra en CD eller DVD, kopierer GarageBand dem til
loopbiblioteket.

background image

80

Kapittel 7

Leksjon 5: Legge til Apple Loops

Opprette egne Apple Loops

Du kan arkivere opptak som Apple Loops. Når du arkiverer et område som en Apple
Loop, legges den til i loopbiblioteket og vises i loopnavigeringspanelet slik at den kan
brukes i andre prosjekter. Apple Loops du oppretter fra områder du har spilt inn,
tilpasses tempoet og tonearten til prosjektet, akkurat som Apple Loops som følger med
GarageBand.

Slik arkiverer du et område som en Apple Loop:

1

Marker området i tidslinjen.

2

Velg Rediger > Legg til i loopbibliotek, eller flytt området til loopnavigeringspanelet.

3

Skriv inn et navn på loopen i Legg til loop-dialogruten.

4

Velg skala og sjanger fra lokalmenyene.

5

Velg en instrumentkategori og et instrumentnavn fra listen.

6

Velg passende type-knapper for å forenkle søk.

7

Klikk på Opprett.

background image

8

81

8