GarageBand - Leksjon 4: Spille på og ta opp programvareinstrumenter

background image

Leksjon 4: Spille på og ta opp
programvareinstrumenter

GarageBand inneholder et omfattende utvalg
programvareinstrumenter, blant annet trommer, gitarer,
pianoer, orgler og synthesizere, som du kan bruke i
prosjektene dine.

Programvareinstrumenter er en spesiell instrumenttype. Du spiller (ved hjelp
av tastaturet på datamaskinen, keyboardet på skjermen eller et MIDI-kompatibelt
keyboard som er koblet til maskinen), så lager datamaskinen riktig lyd avhengig
av hvilket programvareinstrument du har valgt.

Du kan kombinere programvareinstrumentene med effekter og redigere
Programvareinstrument-områder i redigereren. Du kan også legge til flere
programvareinstrumenter i sporinfopanelet ved å kjøpe Jam Pack-samlinger
for GarageBand.

I denne leksjonen finner du ut hvordan du gjør følgende:

 Legger til et Programvareinstrument-spor og endrer sporinnstillinger
 Spiller på programvareinstrumenter ved hjelp av tastaturet, keyboardet på skjermen

eller et keyboard som er koblet til maskinen

 Tar opp et programvareinstrument
 Viser, redigerer og skriver ut musikknotasjon fra et Programvareinstrument-spor

Du kan spille på og ta opp et programvareinstrument i et Programvareinstrument-spor.
Du kan endre instrumentet for sporet selv etter at du har tatt opp i sporet. Begynn med
å legge til et nytt Programvareinstrument-spor.

background image

Kapittel 6

Leksjon 4: Spille på og ta opp programvareinstrumenter

59

Slik legger du til et nytt Programvareinstrument-spor:

1

Klikk på Legg til spor-knappen, eller velg Spor > Nytt spor.

2

I Nytt spor-dialogruten klikker du på Programvareinstrument og deretter på Opprett.

Et nytt Programvareinstrument-spor med Grand Piano-instrumentet vises i tidslinjen,
og sporinfopanelet åpnes til høyre for tidslinjen.

3

I sporinfopanelet velger du en instrumentkategori fra listen til venstre. Deretter velger
du et instrument fra listen til høyre.

Navnet i infofeltet for Programvareinstrument-sporet endres til navnet på instrumentet
du har valgt. Hvis et USB- eller MIDI-keyboard er koblet til maskinen, kan du spille på
keyboardet og høre programvareinstrumentet. Hvis du ikke har et keyboard du kan
koble til maskinen, kan du spille programvareinstrumenter ved hjelp av Musikktaster
eller keyboardet som vises på skjermen.

Velg en

instrumentkategori fra

denne listen.

Velg et instrument fra
denne listen.

background image

60

Kapittel 6

Leksjon 4: Spille på og ta opp programvareinstrumenter

Spille programvareinstrumenter ved hjelp av Musikktaster

Med Musikktaster kan du spille på og ta opp programvareinstrumenter ved hjelp av
tastaturet på datamaskinen. Når du viser Musikktaster-vinduet, bruker du den øverste
og den midterste raden på tastaturet til å spille toner, på samme måte som på et
musikkeyboard.

Slik viser du Musikktaster-vinduet:

m

Velg Vindu > Musikktaster (eller trykk Kommando–Skift–K).

Hvis det skjermbaserte keyboardet vises, kan du bytte til Musikktaster ved å klikke
på Musikktaster-knappen til venstre i vinduet.

Slik spiller du toner ved hjelp av Musikktaster:

m

Når Musikktaster-vinduet er åpent, bruker du tastene som vises på Musikktaster-
keyboardet.

 Tastene i den midterste raden på tastaturet spiller de hvite tangentene på

Musikktaster-keyboardet, i et område på en og en halv oktav fra C til F.

 Tastene W, E, T, Y, U, O og P på den øverste raden på tastaturet spiller de svarte

tangentene (kryss og b).

Hvis du vil flytte en oktav opp eller ned, gjør du følgende:
 Trykk på Z for å flytte én oktav ned.
 Trykk på X for å flytte én oktav opp.
 Klikk på det lille tastaturet øverst i Musikktaster-vinduet for å flytte til oktaven som

vises, eller flytt på det blå rektanglet. Det blå rektanglet viser gjeldende område for
Musikktaster.

background image

Kapittel 6

Leksjon 4: Spille på og ta opp programvareinstrumenter

61

Slik endrer du anslaget for toner du spiller med Musikktaster:
 Trykk på C for å redusere anslagsnivået.
 Trykk på V for å øke anslagsnivået.

Slik bruker du «pitch bend» på toner du spiller med Musikktaster:
 Trykk på 1 for å senke tonehøyden.
 Trykk på 2 for å heve tonehøyden.

Tonehøyden bøyes så lenge du holder tasten nede.

Slik forlenger du noter du spiller ved hjelp av Musikktaster:
 Hold nede tabulatortasten.

Tonene forlenges så lenge du holder tabulatortasten nede.

 Slipp tabulatortasten for å avslutte noteforlengingen.

Slik bruker du modulering på toner du spiller med Musikktaster:
 Trykk på 4 til og med 8 for å øke mengden modulering. Trykk på 3 for å slå av

modulering.

Moduleringsnivået varer til du endrer det eller slår det av ved å trykke på en annen tast.

Spille programvareinstrumenter ved hjelp av keyboardet som
vises på skjermen

Du bruker keyboardet på skjermen til å spille på og ta opp lyden fra
programvareinstrumenter. Når du velger å vise keyboardet, er standardinnstillingen
at det viser tangenter for fire oktaver. Du kan endre størrelsen på tastaturet slik at det
viser opptil ti oktaver.

Hvis du vil vise det skjermbaserte keyboardet, gjør du ett av følgende:

m

Velg Vindu > Keyboard (eller trykk Kommando-K).

Hvis det Musikktaster-vinduet vises, kan du bytte til keyboardet som vises på skjermen,
ved å klikke på Keyboard-knappen til venstre i vinduet.

background image

62

Kapittel 6

Leksjon 4: Spille på og ta opp programvareinstrumenter

Slik spiller du på keyboardet på skjermen:

m

Klikk på tangentene. Du kan klikke når prosjektet er under avspilling, når det er stoppet,
og når du tar opp.

Hvis du klikker lavt nede på tangenten, spilles tonen av med kraftig anslag (som å
trykke hardere på tangenten). Hvis du klikker høyere opp på tangenten, spilles tonen
av med svakt anslag (som å trykke svakere på tangenten).

Keyboardet på skjermen viser også notene du spiller på keyboardet som er koblet til
maskinen, og det viser noter i områder på det markerte sporet når du spiller av
prosjektet.

Slik flytter du keyboardet:

m

Plasser markøren hvor som helst i området over tangentene, og flytt keyboardet dit
du vil ha det.

Slik endrer du størrelsen på keyboardet:

m

Flytt utvidelseskontrollen nederst til høyre i keyboardvinduet.

Slik endrer du toneutvalget du kan spille:

m

Klikk på den lille trekanten til venstre eller høyre for tangentene. Hvis du klikker på
trekanten til venstre, flyttes tangentutvalget én oktav ned, og hvis du klikker på
trekanten til høyre, flyttes tangentutvalget én oktav opp.

Gjøre klar til å ta opp et programvareinstrument.

Hvis du tar opp programvareinstrumenter ved hjelp av et musikkeyboard, er det et par
ting du bør kontrollere før du begynner innspillingen:

 Forsikre deg om at keyboardet er koblet til maskinen og at det fungerer som det skal.
 Marker et Programvareinstrument-spor, og begynn å spille litt på det tilkoblede

keyboardet, klikke på tangentene på keyboardet på skjermen eller bruke
Musikktaster. Du bør kunne høre programvareinstrumentet mens du spiller.

Ta opp et programvareinstrument

Nå er du klar til å ta opp et programvareinstrument. Du kan ta opp på ett
Programvareinstrument-spor om gangen.

Slik tar du opp et programvareinstrument:

1

Klikk på infofeltet for Programvareinstrument-sporet du vil ta opp på.

2

Flytt spillehodet til det punktet i taktlinjalen hvor du vil starte innspillingen.

3

Velg Kontroll > Opptelling for å få metronomen til å spille en takts opptelling
før innspillingen starter.

Du kan også plassere spillehodet et par taktslag før punktet du vil at musikken
skal starte fra, slik at det blir enklere å starte i takt.

background image

Kapittel 6

Leksjon 4: Spille på og ta opp programvareinstrumenter

63

4

Klikk på Spill inn-knappen for å starte innspillingen.

5

Begynn å spille på keyboardet, klikke på tangentene på keyboardet på skjermen eller
bruke Musikktaster. Når du tar opp, blir det opprettet et nytt område i det valgte
Programvareinstrument-sporet.

6

Når du er ferdig, klikker du på Spill inn-knappen en gang til for å stoppe opptaket.
Klikk på Start-knappen for å stoppe avspillingen av et prosjekt.

Etter at du har spilt inn, kan du kontrollere resultatet ved å spille av opptaket.

Slik spiller du av opptaket du har spilt inn:

1

Flytt spillehodet i tidslinjen til begynnelsen av det nye området (plasser spillehodet
ytterst til venstre i området).

Du kan også flytte spillehodet til et tidligere punkt i prosjektet, eller til begynnelsen
av prosjektet, slik at du kan høre opptaket sammen med resten av prosjektet.

2

Klikk på Start-knappen, eller trykk på mellomromstasten.

Slå sammen programvareinstrumentopptak

Du kan ta opp et programvareinstrument ved hjelp av gjentakelsesområdet. Når du
spiller inn et programvareinstrument ved hjelp av gjentakelsesområdet, er
standardinnstillingen at et nytt opptak spilles inn hver gang gjentakelsesområdet
gjentas, akkurat som når du spiller inn et virkelig instrument. Du kan endre
standardhandlingen slik at opptak som gjøres med programvareinstrumenter ved hjelp
av gjentakelsesområdet, slås sammen til ett opptak. Dette kan være spesielt nyttig når
du skal spille inn trommer og andre lagdelte opptak.

Slik får du GarageBand til å slå sammen opptak med
programvareinstrumenter:

1

Velg GarageBand > Valg.

2

Marker avkrysningsruten for Gjentakelses-opptak i Generelt-fanen.

Hvis du vil vite mer om innspilling med et gjentakelsesområde, kan du lese «Bruke
gjentakelsesområdet når du gjør flere opptak» på side 54.

Start-knapp

Gjenta-knapp

Spill inn-knapp

background image

64

Kapittel 6

Leksjon 4: Spille på og ta opp programvareinstrumenter

Vise noter og navn på akkorder mens du spiller

Når du spiller et programvareinstrument, kan GarageBand vise navnene på notene
og akkordene du spiller, automatisk.

Slik viser du note- og akkordnavn for et programvareinstrument mens du
spiller:

1

Marker infofeltet til Programvareinstrument-sporet du vil spille.

2

Klikk på symbolet på venstre side av LCD-en, og velg deretter Akkord fra menyen
som vises (eller klikk på opp- eller nedpilen i LCD-en til du ser akkordvisningen).

Akkordnavn (også kalt «akkordsymboler») inneholder en stor bokstav, akkordkvaliteten
(i de fleste tilfeller «ma» for dur eller «m» for moll) og tall som angir ekstra toner,
for eksempel for septimer, noner eller sus4-akkorder.

Arbeide i notevisning

Du kan vise og redigere Programvareinstrument-områder i standard
musikknotasjonsformat. Du kan også redigere noter og andre musikalske enheter,
for eksempel pedalmerker, i notevisning.
 Viser Programvareinstrument-områder som musikknotasjon
 Velger noteverdien for notevisning
 Legger til, markerer og redigerer noter i notevisning
 Legger til pedalsymboler
 Endrer nøkkelen
 Skriver ut musikknotasjon

Om notevisning

I tillegg til redigererens grafiske «pianorull»-visning, kan du vise Programvareinstrument-
områder (både looper og de du selv spiller inn) i notevisning. I notevisning vises tonene
i et område som noter. Notevisning inkluderer andre musikksymboler som pauser,
linjesystemer, nøkler, taktangivelse, fortegn og pedalmerker. Dette avsnittet gir en kort
beskrivelse av noen av disse symbolene, og er beregnet på brukere som ikke allerede
kjenner til musikknotasjon.

 Noter: En musikknote består av flere deler, inkludert notehodet og notehalsen.

Notehodet (den runde delen av noten) viser notens varighet (hvor lenge noten
spilles). Noter med kortere varighet (mindre enn en kvartnote) har haker, og noen
ganger knyttes disse notene sammen med bjelker. Hver note som vises nedenfor, er
halvparten så lang som noten til venstre for den (fra venstre mot høyre, vises notene
helnote, halvnote, fjerdedelsnote og åttendedelsnote).

background image

Kapittel 6

Leksjon 4: Spille på og ta opp programvareinstrumenter

65

 Pauser: Når du viser musikknotasjon mens du spiller, er det like viktig å kjenne

pausene mellom notene som selve notene. Pausene mellom notene vises med
pausetegn. Pauser, akkurat som noter, har forskjellige symboler for forskjellig varighet,
og kortere pauser bruker haker. Hver pause som vises nedenfor, er halvparten så lang
som pausen til venstre for den (fra venstre mot høyre vises pausene halvpause,
fjerdedelspause, åttendedelspause, og sekstendedelspause).

 Linjesystem: De fem vannrette linjene som notene vises på, kalles notelinjer (de fem

linjene til sammen utgjør et linjesystem). Linjene i linjesystemet gjør det mulig å vise
tonehøyden til notene, fra høy til lav, som i et rutenett. Standardinnstilling er at
GarageBand viser to linjesystemer, slik som på pianonoteark. Dette formatet viser til
sammen et område på fire oktaver med C i midten. De fleste instrumenter og
stemmer, med unntak av de dypeste bassinstrumentene, faller innenfor dette
området. Du kan få notevisning til å vise kun ett linjesystem.

 Nøkler: Symbolet til venstre i hvert linjesystem kalles en nøkkel. Nøkler avgjør

området for notene i linjesystemet. Notevisning bruker de to vanligste nøklene,
G-nøkkel og F-nøkkel. Du kan få notevisning til å vise kun G-nøkkel eller kun F-nøkkel.

 Fortegn: Hvis prosjektet er i en annen toneart enn C-dur eller A-moll, vises

fortegnene (# og b) mellom nøkkelen og taktangivelsen. Noter med kryss heves en
halvtone over utgangstonen (slik at C# er en halvtone høyere enn C), og noter med b
senkes en halvtone (slik at Eb er en halvtone lavere enn E). Symbolene for # og b
vises nedenfor, etterfulgt av et kvadrat (kvadratet er tegnet som opphever fortegn).

 Taktstreker: De loddrette strekene går på tvers av begge linjesystemene, viser

begynnelsen på hver takt ).

background image

66

Kapittel 6

Leksjon 4: Spille på og ta opp programvareinstrumenter

I tillegg til standard musikknotasjonssymboler inneholder notevisningen følgende
funksjoner som gjør det enklere å jobbe med noter:

 Varighetslinjer: I tillegg til selve noten har hver note en varighetslinje som viser

en grafisk fremstilling av notens varighet (hvor lenge noten spilles).

 Taktguide: I notevisning viser taktlinjalen ikke bare takt og slag, men også taktguider.

Taktguider gjør det enklere å se den nøyaktige posisjonen til notene i tid. En taktguide
vises som en liten grå prikk over hver note. Når du flytter en note, flyttes taktguiden
sammen med den for å vise notens posisjon.

Slik viser du et Programvareinstrument-område i notevisning:

1

Velg et Programvareinstrument-område i tidslinjen.

2

Klikk på Noter-knappen øverst i redigererens infodel.

I notasjon vises notenes posisjon som musikkverdier (noteverdier). Når du spiller musikk,
kan det hende at du vil spille enkelte noter i utakt (raskere eller langsommere enn
takten) for å få fram en viss stemning. Disse små variasjonene vises ikke i musikknotasjon.

I notevisning viser GarageBand posisjonen til notene «avrundet» til nærmeste
noteverdi. Du kan velge noteverdien som notevisningen skal rundes av til, fra
rutenettmenyen øverst til høyre i redigereren. Dette endrer ikke hvordan noten spilles
av, men det endrer visningen, slik at noter som er i utakt, vises i riktig posisjon.

Slik velger du noteverdi for notevisning:

m

Klikk på rutenettknappen øverst til høyre i redigereren, og velg deretter en noteverdi
fra Tidslinjerutenett-menyen.

Redigere noter i notevisning

Du kan redigere noter og pedalinformasjon for et Programvareinstrument-område i
notevisning på samme måte som i den grafiske visningen. Du kan:

 Legge til noter
 Markere noter
 Flytte noter
 Klippe ut og kopiere noter
 Endre tonehøyden for noter
 Endre varigheten for noter
 Endre anslaget for noter
 Legge inn pedalmerker for å forlenge noter
 Endre nøkkelen

background image

Kapittel 6

Leksjon 4: Spille på og ta opp programvareinstrumenter

67

Legge til noter

Du legger til en note ved å velge noteverdien for noten og deretter klikke i redigereren.

Slik velger du en noteverdi:

m

Velg noteverdien du vil bruke, fra Sett inn-menyen i redigererens infofelt. Du kan også
Kontroll-klikke hvor som helst i notevisning for å velge en noteverdi.

Slik legger du til en note:

m

Kommando-klikk i redigereren der du vil legge til noten.

Markere noter

Før du kan redigere noter i notevisning, må du markere dem.

Slik markerer du en note:

m

Klikk på notehodet (den runde delen av noten). Du kan markere flere noter samtidig
ved å holde nede Skift-tasten mens du klikker eller ved å holde inne museknappen
og markere området der notene befinner seg.

Flytte noter

Det er mulig å flytte noter i notevisning på samme måte som i grafisk visning.

Slik flytter du en note i tid:

m

Marker noten, og flytt den til høyre eller venstre. Du kan også flytte noter du har
markert, ved å holde nede venstre eller høyre piltast.

Når du flytter en note, flyttes taktguiden også slik at du ser notens nøyaktige posisjon
i tid.

Kopiere noter

Det er mulig å kopiere noter i notevisning.

Slik kopierer du en note:

m

Tilvalg-flytt notehodet til en ny plassering.

Velg en noteverdi fra
Sett inn-lokalmenyen.

background image

68

Kapittel 6

Leksjon 4: Spille på og ta opp programvareinstrumenter

Endre tonehøyden for noter

Du kan endre tonehøyden for, eller transponere, noter i notevisning.

Slik endrer du tonehøyden for en note:

m

Marker noten, og flytt den oppover eller nedover. Du kan også endre tonehøyden
for noter du har markert, ved å trykke på oppover- eller nedoverpiltasten.

Du kan høre den nye tonehøyden mens du flytter noten.

Endre varigheten (lengden) for noter

Når du markerer en note, vises det en varighetslinje for noten. Du kan endre notens
varighet (hvor lenge noten spilles) ved hjelp av varighetslinjen.

Slik endrer du varigheten for en note:

1

Marker noten.

2

Flytt høyre kant av varighetslinjen mot venstre (for å gjøre noten kortere) eller høyre
(for å gjøre noten lengre). Varighetslinjen fungerer på samme måte som i den grafiske
visningen.

Slette noter

Du kan slette noter du ikke lenger vil bruke i prosjektet.

Slik sletter du en note:

m

Marker noten, og trykk deretter på slettetasten.

Endre anslaget for noter

Lyden for mange programvareinstrumenter endres avhengig av anslaget. Det er mulig
å endre anslaget for noter i notevisning på samme måte som du kan gjøre i grafisk
visning.

Slik endrer du anslaget for en note:

m

Marker tonen, og flytt Anslag-skyveknappen mot venstre for å gjøre anslaget lettere
eller mot høyre for å gjøre det tyngre.

Legge til pedalsymboler

Musikknotasjon for piano (og enkelte andre instrumenter) omfatter symboler for
pedalbruk. Når pedalen holdes nede, holder instrumentet alle noter til pedalen slippes
opp. Du kan legge til symboler for pedal ned og pedal opp som bestemmer om notene
holdes i GarageBand.

Slik legger du til pedalsymboler:

1

Klikk på noteverdiknappen, og velg pedalsymbolet fra menyen.

2

Hold nede Kommando-tasten, og plasser markøren i redigereren på det stedet der
du vil ha pedal ned-symbolet.

3

Trykk på museknappen.

background image

Kapittel 6

Leksjon 4: Spille på og ta opp programvareinstrumenter

69

Pedal ned-symbolet settes inn der markøren befinner seg. Hvis du slipper
museknappen, plasseres pedal opp-symbolet rett etter pedal ned-symbolet.

4

Uten å slippe opp museknappen flytter du til stedet der du vil plassere pedal opp-
symbolet.

5

Slipp museknappen.

Pedal opp-symbolet vises der markøren befinner seg.

Slik flytter du pedal opp-symbolet:

1

Marker pedalsymbolet ved å klikke på det.

Pedal ned- og pedal opp-symbolene blir grønne når de er markert.

2

Flytt pedal opp-symbolet til den nye posisjonen, og slipp deretter museknappen.

Endre nøkkelen

Standardinnstillingen er at G-nøkkel og F-nøkkel vises i «pianostil» når du viser
Programvareinstrument-spor som musikknotasjon. Dette formatet er praktisk for
pianoer, synthesizere og andre instrumenter med store toneområder. Noen
instrumenter, spesielt melodiinstrumenter som strengeinstrumenter og
blåseinstrumenter, kan kun bruke én nøkkel – G-nøkkel eller F-nøkkel.

Du kan få notevisning til å vise kun G-nøkkel eller F-nøkkel og deretter gå tilbake
til «pianostil» med to nøkler.

Slik endrer du nøkkelen i notevisning:

1

Klikk på nøkkelen (eller mellom nøklene) i notevisningens infodel.

Det vises en meny med de forskjellige nøklene.

2

Velg en ny nøkkel fra menyen.

Klikk her for å velge
en annen nøkkel.

background image

70

Kapittel 6

Leksjon 4: Spille på og ta opp programvareinstrumenter

Skrive ut musikknotasjon

Du kan skrive ut et Programvareinstrument-spor som musikknotasjon. Når du skriver
ut et spor som musikknotasjon, skrives sporet ut i en standardlayout med noteverdiene
som vises, og med nøkkelen som vises i notevisning. Musikknotasjonen inneholder
tittel (prosjektnavnet), tempo og komponistnavn.

Slik skriver du ut et Programvareinstrument-spor som musikknotasjon:

1

Marker Programvareinstrument-sporet.

2

Klikk på Noter for å vise sporet som musikknotasjon.

Klikk på rutenettknappen øverst til høyre i redigereren, og forsikre deg om at rutenettet
er stilt inn til å vise riktige noteverdier.

3

Velg Arkiv > Skriv ut.

4

I Skriv ut-dialogruten angir du innstillinger for skriveren og klikker på Skriv ut.

Sporet skrives ut som musikknotasjon. Prosjektsnavnet vises som tittel øverst på siden.
Tempoet vises øverst til venstre på siden, og komponistnavnet vises øverst til høyre
(slik det står i GarageBand-valg). Takten vises ovenfor den første taktstreken i hver rad
i musikken (kalles linjesystem). Hvis musikknotasjonen er på flere sider, vises
sidenummeret nede i midten på hver side.

background image

7

71

7