GarageBand - Leksjon 3:Ta opp vokal og instrumenter

background image

Leksjon 3: Ta opp vokal og
instrumenter

Du kan ta opp din egen stemme og andre lyder du
kan ta opp ved hjelp av en mikrofon. Hvis du spiller
et instrument, kan du ta opp musikk fra instrumentet
i et GarageBand-prosjekt.

I GarageBand tar du opp lyd fra mikrofoner eller fra instrumenter som er koblet til
datamaskinen, i et Virkelig instrument-spor. Et Virkelig instrument-spor har et blått
infofelt, og områder med opptak er lilla. Du kan endre sporinnstillinger og legge til
effekter i Virkelig instrument-spor i sporinfopanelet.

I denne leksjonen finner du ut hvordan du gjør følgende:

 Legger til et Virkelig instrument-spor og endrer instrumentinnstillinger
 Legger til et Elektrisk gitar-spor og velger en gitarforsterker
 Tar opp lyd i et Virkelig instrument- eller Elektrisk gitar-spor
 Tar opp over en bestemt del av et prosjekt ved hjelp av gjentakelsesområdet
 Gjør flere opptak
 Stemmer gitaren din

Legge til et Virkelig instrument-spor

Hvis du vil ta opp i et Virkelig instrument-spor, legger du først til sporet i prosjektet
og klargjør sporet for opptak.

Slik legger du til et Virkelig instrument-spor:

1

Klikk på Legg til spor-knappen, eller velg Spor > Nytt spor.

2

I Nytt spor-dialogruten klikker du på Virkelig instrument og deretter på Opprett.

Et nytt Virkelig instrument-spor vises i tidslinjen, og sporinfopanelet åpnes til høyre
for tidslinjen. Du bruker sporinfopanelet til å angi innstillinger for det markerte sporet.

background image

50

Kapittel 5

Leksjon 3: Ta opp vokal og instrumenter

3

I sporinfopanelet velger du en instrumenttype fra listen til venstre. Deretter velger du
et instrument fra listen til høyre.

4

Velg lydkilde for mikrofonen eller instrumentet fra Kilde-lokalmenyen.

 Hvis du bruker maskinens innebygde mikrofon, velger du Innebygd mikrofon.
 Hvis mikrofonen eller instrumentet er koblet til maskinens lydinngang, velger du

Linjeinngang.

 Hvis du kobler til en mikrofon eller et instrument ved hjelp av et lydgrensesnitt,

velger du riktig kanal (eller stereokanalpar) fra menyen.

 Hvis instrumentet du skal spille på, har én innkanal, velger du en monokanal

(monofonisk). Hvis instrumentet har både høyre og venstre innkanal, velger
du en stereokanal.

5

Hvis du vil høre mikrofonen eller instrumentet mens du spiller, velger du På eller
På med feedback-beskyttelse fra Monitor-lokalmenyen.

Bruk disse kontrollene til å
angi innformat og innkanal og
til å slå Monitor-funksjonen av
eller på.

Velg en

instrumentkategori fra

denne listen.

Velg et instrument fra
denne listen.

background image

Kapittel 5

Leksjon 3: Ta opp vokal og instrumenter

51

Når du slår på Monitor-funksjonen, kan det oppstå feedback (tilbakekobling), en høy
og skarp lyd, hvis en mikrofon fanger opp lyden fra høyttalerne. Hvis du velger «På med
feedback-beskyttelse», deaktiverer GarageBand monitorfunksjonen automatisk hvis det
oppstår feedback fra lydkilden. Du kan også unngå feedback ved å bruke
hodetelefoner i stedet for høyttalere. Du kan redusere risikoen for at det oppstår
feedback ved å forsikre deg om at mikrofonen eller instrumentet peker bort fra
høyttalerne, eller ved å skru ned mastervolumet.

6

Juster opptaksnivået for sporet slik at det er så høyt som mulig, uten at det
forekommer klipping eller forvrengning.

Hvis du vil justere opptaksnivået, gjør du ett av følgende:
 Hvis instrumentet eller mikrofonen har en volumkontroll, justerer du volumet ved

hjelp av volumkontrollen på enheten.

 Hvis instrumentet eller mikrofonen er koblet til et lydgrensesnitt, justerer du volumet

ved hjelp av volumkontrollen på lydgrensesnittet.

 I sporinfopanelet flytter du Opptaksnivå-skyveknappen mot venstre for å redusere

lyd inn-volumet for kanalen som er markert, eller mot høyre for å øke volumet.

Merk: Enkelte lydgrensesnitt og andre enheter er det ikke mulig å justere volumet for
fra GarageBand. Hvis Opptaksnivå-skyveknappen i sporinfopanelet er nedtonet, kan
du ikke justere lyd inn-volumet fra GarageBand.

 Hvis du marker avkrysningsruten for Automatisk nivåkontroll, demper GarageBand

volumet for inn-lyden automatisk for å unngå klipping, og øker nivået for å unngå
støy under opptak.

Merk: Hvis du har valgt «På med feedback-beskyttelse» fra Monitor-lokalmenyen, kan
du ikke velge Automatisk nivåkontroll.

Legge til et grunnspor

Du kan også legge til et grunnspor. Et grunnspor er et Virkelig instrument-spor i stereo
uten effekter. Du kan endre innstillingene for lydkilde og effekter i grunnsporet etter at
du har lagt det til i prosjektet.

Slik legger du til et grunnspor:

m

Velg Spor > Nytt grunnspor

Grunnsporet vises i tidslinjen, og sporinfopanelet åpnes. Du kan bruke de samme
lydkildeinnstillingene som er beskrevet i forrige avsnitt.

Legge til et spor med elektrisk gitar

Hvis du spiller elektrisk gitar, kan du legge til et Elektrisk gitar-spor og spille inn gitar
på dette sporet. Du kan velge en gitarforhåndsinnstilling og forsterker og legge til
stompbokseffekter for å tilpasse lyden på hvert av Elektrisk gitar-sporene.

background image

52

Kapittel 5

Leksjon 3: Ta opp vokal og instrumenter

Slik legger du til et Elektrisk gitar-spor:

1

Klikk på Legg til spor-knappen, eller velg Spor > Nytt spor.

2

I Nytt spor-dialogruten klikker du på Elektrisk gitar og deretter på Opprett.

Et nytt Elektrisk gitar-spor vises i tidslinjen, og sporinfopanelet åpnes til høyre
for tidslinjen. Her vises forsterkeren og stompbokseffektene for sporet.

3

Velg en gitarforhåndsinnstilling fra lokalmenyen i sporinfopanelet.

4

Hvis du vil velge en annen gitarforsterker, flytter du markøren over forsterkeren på
scenen og klikker på venstre eller høyre pil.

5

Hvis du vil endre kilde, klikker du på Rediger (mens forsterkeren er markert), og velger
deretter en annen kilde fra Kilde-lokalmenyen.

6

Hvis du vil høre gitaren mens du spiller, velger du «På» eller «På med feedback-
beskyttelse» fra Monitor-lokalmenyen.

Forberede opptak

Når du har lagt til et Virkelig instrument- eller Elektrisk gitar-spor til å ta opp på,
er det et par ting du bør kontrollere før du begynner innspillingen:

Klikk på forsterkeren for å

vise forsterkerkontrollene

under.

Klikk på en stompboks

for å vise kontrollene

under.

Kontrollene for det

markerte objektet vises

nedenfor scenen.

Klikk for å endre kilde eller
vise alle tilgjengelige
stompbokseffekter .

background image

Kapittel 5

Leksjon 3: Ta opp vokal og instrumenter

53

 Forsikre deg om at mikrofonen, gitaren eller et annet instrument er koblet til riktig

og at det fungerer.

 Kontroller at riktige lyddrivere er valgt i Lyd/MIDI-panelet i GarageBand-valg. Når

du legger til en ny lydenhet, spør GarageBand om du vil bruke enheten til lyd inn
og lyd ut.

 Åpne sporinfopanelet, og kontroller at instrumentet har de instrument- og

effektinnstillingene du vil bruke, og at det bruker riktig lydkilde.

 Syng litt, eller spill et par toner, og hold øye med nivåmåleren i sporets infofelt for å

være sikker på at det kommer lyd inn i sporet og at det ikke oppstår «klipping». Hvis
prikkene til høyre for volumnivåmåleren (kalles klippingindikatorer) lyser, justerer du
volumet for inn-lyden ved å bruke Opptaksnivå-skyveknappen, markere Automatisk
nivåkontroll eller dempe volumet på lydenheten som er koblet til maskinen.

 Angi prosjektets tempo og toneart slik at du ikke må endre dem senere.

Ta opp et virkelig instrument

Nå er du klar til å spille inn lyd på det markerte Virkelig instrument- eller Elektrisk gitar-
sporet.

Slik spiller du inn lyd i et Virkelig instrument- eller Elektrisk gitar-spor:

1

Forsikre deg om at sporet er markert, og at det røde på Aktiver innspilling-lyset
i sporets infofelt lyser.

2

Flytt spillehodet til det punktet i taktlinjalen hvor du vil starte innspillingen.

3

Velg Kontroll > Opptelling for å få metronomen til å spille en takts opptelling før
innspillingen starter, slik at det blir enklere å begynne å spille i takt.

(Du kan også plassere spillehodet et par taktslag før punktet du vil at musikken
skal starte fra.)

4

Klikk på Spill inn-knappen i transportkontrollene for å starte innspillingen.

5

Spill på instrumentet, eller syng i mikrofonen. Etterhvert som lyden spilles inn, vises det
et nytt område i det markerte Virkelig instrument-sporet. Området inneholder lyden du
spiller inn.

6

Når du er ferdig med å spille, klikker du på Start-knappen for å stoppe opptaket.

Etter en kort stund vises en lydbølgeform i området du nettopp har spilt inn.

Start-knapp

Gjenta-knapp

Spill inn-knapp

background image

54

Kapittel 5

Leksjon 3: Ta opp vokal og instrumenter

Nå kan du kontrollere resultatet ved å spille av opptaket.

Slik spiller du av opptaket du har spilt inn:

1

Flytt spillehodet i tidslinjen til begynnelsen av det nye området (plasser spillehodet
ytterst til venstre i området).

Du kan også flytte spillehodet til et tidligere punkt i prosjektet, eller til begynnelsen
av prosjektet, slik at du kan høre opptaket sammen med resten av prosjektet.

2

Klikk på Start-knappen, eller trykk på mellomromstasten.

Bruke gjentakelsesområdet når du gjør flere opptak

Du kan definere en bestemt del av prosjektet å ta opp på, ved hjelp av
gjentakelsesområdet. Gjentakelsesområdet angir hvor opptaket begynner og slutter.
Når du tar opp med et gjentakelsesområde, kan du lage flere opptak eller versjoner
og deretter velge hvilken versjon du vil bruke.

Slik angir du et gjentakelsesområde:

1

Klikk på Gjenta-knappen. Gjentakelsesområdet vises som en gul stripe like under
taktlinjalen.

2

Flytt venstre kant av gjentakelsesområdet til det punktet på taktlinjalen der du vil starte
innspillingen, og flytt deretter høyre kant av gjentakelsesområdet til det punktet der du
vil at innspillingen skal slutte. Du kan flytte midten av gjentakelsesområdet for å flytte
det til en annen del av tidslinjen.

Det kan være lurt å la gjentakelsesområdet starte et par takter før stedet du vil starte
innspillingen fra, slik at det blir enklere å begynne å spille i takt. I tillegg kan det være
lurt å la gjentakelsesområdet slutte litt etter der du vil avslutte innspillingen, i tilfelle
den siste tonen går forbi slutten av gjentakelsesområdet.

Flytt en av kantene på gjentakelsesområdet
for å endre lengden.

background image

Kapittel 5

Leksjon 3: Ta opp vokal og instrumenter

55

Slik gjør du flere opptak ved hjelp av gjentakelsesområdet:

1

Marker Virkelig instrument-sporet du skal ta opp på.

2

Klikk på Spill inn-knappen når du vil starte innspillingen.

3

Spill på instrumentet, eller syng i mikrofonen. Mens du tar opp, opprettes det et nytt
område i Virkelig instrument-sporet.

4

Når du er ferdig med å spille, klikker du på Start-knappen for å stoppe opptaket.

5

Hvis du vil gjøre flere opptak, klikker du på Spill inn-knappen og tar opp på nytt.

6

Når du er ferdig med å bruke gjentakelsesområdet, klikker du på Gjenta-knappen
for å slå av området.

Når du gjør flere opptak, vises det en sirkel øverst til venstre i området. Denne sirkelen
viser hvilket opptak som er aktivt (hvilket opptak du hører når du spiller av prosjektet).
Du kan markere og lytte til forskjellige opptak for å avgjøre hvilket du vil bruke.

Slik velger du et annet opptak:

1

I tidslinjen klikker du på tallet med ring rundt, øverst til venstre i loopen.

Det vises en Opptak-meny med navnene til opptakene i området.

2

Velg et opptak fra Opptak-menyen.

Når du velger et annet opptak, endres loopen og viser lydbølgeformen for det nye
opptaket.

Slik sletter du det markerte opptaket:

m

Velg Slett [navnet på opptaket] fra Opptak-menyen.

Du kan også slette alle opptak bortsett fra det markerte opptaket.

Slik sletter du alle ubrukte opptak:

m

Velg Slett ubrukte opptak fra Opptak-menyen.

background image

56

Kapittel 5

Leksjon 3: Ta opp vokal og instrumenter

Ta opp på flere spor samtidig

Du kan spille inn åtte virkelige instrumenter og ett programvareinstrument samtidig.
Dette gjør det mulig å spille inn stemmer og instrumenter samtidig som du spiller inn
akkompagnement.

Når du markerer et spor, aktiveres sporet for innspilling (det vil si at innspilling startes
på det sporet når du klikker på Spill inn-knappen). Du kan aktivere opptil sju ekstra
spor ved å klikke på den runde Aktiver innspilling-knappen i infofeltene i de forskjellige
sporene. Aktiver innspilling-knappen lyser rødt for å vise at sporet er aktivert for
innspilling.

Hvis du vil deaktivere et spor for innspilling, klikker du på Aktiver innspilling-knappen
i infofeltet en gang til.

Slik tar du opp flere virkelige instrumenter samtidig:

1

Åpne sporinfopanelet, og forsikre deg om at alle Virkelig instrument-spor bruker en
egen innkanal.

2

Aktiver sporene du vil ta opp på, ved å klikke på Aktiver innspilling-knappen i
infofeltene for hvert av sporene.

3

Klikk på Spill inn-knappen i transportkontrollene for å starte innspillingen.

Slik tar du opp lyd fra et programvareinstrument samtidig med ett eller flere
virkelige instrumenter:

1

Aktiver Programvareinstrument-sporet for innspilling ved å klikke på Aktiver innspilling-
knappen.

2

Klikk på Spill inn-knappen i transportkontrollene for å starte innspillingen.

Hvis du aktiverer flere enn åtte Virkelig instrument-spor eller flere enn ett
Programvareinstrument-spor, vil det sporet som er lengst unna det siste sporet
du aktiverer, deaktiveres for innspilling. Dette gjør at maksimalt antall innspillingsspor
ikke overskrides.

Hvis du vil ta opp på flere spor, trenger du et lydgrensesnitt med minst to innkanaler
for innspilling.

Du kan også legge til og justere effekter for et Virkelig instrument-spor. Hvis du vil vite
mer om effekter, kan du lese «Bruke effekter i GarageBand» på side 96.

Klikk på Aktiver innspilling-knappen
for hvert av sporene du vil ta opp på.

background image

Kapittel 5

Leksjon 3: Ta opp vokal og instrumenter

57

Stemme gitaren i GarageBand

GarageBand inneholder en instrumentstemmer som kan brukes til å kontrollere
stemmingen til gitarer, basser og andre instrumenter som er koblet til maskinen.
Instrumentstemmeren fungerer kun sammen med virkelige instrumenter, ikke
programvareinstrumenter.

Instrumentstemmeren viser en horisontal skala der notenavnet vises midt på skalaen.
Når du spiller en enkelttone ved hjelp av et virkelig instrument, vises tonehøyden i
forhold til riktig tonehøyde for tonen som vises.

Slik bruker du instrumentstemmeren:

1

Forsikre deg om at det virkelige instrumentet du vil stemme, er tilkoblet maskinen.

2

Marker Virkelig instrument-sporet for instrumentet du vil stemme.

3

Velg Stemming-modus i LCD-en, eller velg Kontroll > «Vis instrumentstemmer i LCD».

4

Spill en enkelttone på instrumentet, og se på instrumentstemmeren.

Når du spiller, viser instrumentstemmeren notenavnet til den nærmeste tonen. Hvis
tonen ikke er riktig stemt, lyser notenavnet og instrumentstemmeren rødt, og det vises
en vertikal, rød linje som angir om tonen er for lav eller høy.

Linjen vises til høyre for tonen hvis den er for høy, og til venstre hvis den er for lav.
Når tonen er riktig stemt, lyser notenavnet og skalaen blått og den vertikale linjen
forsvinner.

Du må kun spille én tone om gangen mens du stemmer. Instrumentstemmeren kan
ikke stemme hvis du spiller en akkord, eller hvis du spiller flere toner i rask rekkefølge.

background image

6

58

6