GarageBand - Leksjon 1: Opprette og spille GarageBand-prosjekter

background image

Leksjon 1: Opprette og spille
GarageBand-prosjekter

Du kan opprette GarageBand-prosjekter for sanger,
podcaster, ringetoner og annet. Du kan spille prosjekter
for å høre musikken du har laget, eller arkivere dem på
forskjellige måter.

I denne leksjonen finner du ut hvordan du gjør følgende:

 Oppretter et nytt prosjekt fra en mal
 Angir prosjektinnstillinger for tempo, toneart og taktangivelse
 Spiller av prosjektet
 Arkiverer prosjektet

Opprette et nytt prosjekt

Det første du gjør i GarageBand, er å opprette et prosjekt. Et prosjekt er der du spiller
inn, arrangerer og mikser musikk. Når du åpner Nytt prosjekt-dialogruten, kan du velge
en mal for prosjekttypen du vil opprette.

Du kan velge blant en rekke forskjellige prosjekttyper, blant annet:

 Musikkprosjekter for vokal, akustiske instrumenter, elektrisk gitar, looper og annet
 Podcastprosjekter for lyd- og videopodcastepisoder
 Magic GarageBand-prosjekter, der du velger sjanger og GarageBand velger

instrumenter og oppretter et arrangement

 iPhone-ringetoneprosjekter som du kan sende til iTunes og bruke på iPhone.

I tillegg til å opprette nye prosjekter, kan du åpne og laste ned «Lær å spille»-leksjoner
fra Nytt prosjekt-dialogruten. Hvis du vil vite hvordan du bruker «Lær å spille»-leksjoner,
leser du «Leksjon 2: Lære å spille gitar og piano» på side 40.

background image

30

Kapittel 3

Leksjon 1: Opprette og spille GarageBand-prosjekter

Slik oppretter du et nytt musikkprosjekt:

1

Velg Arkiv > Ny.

Nytt prosjekt-dialogruten vises med knapper for forskjellige typer prosjekter, blant
annet Nytt prosjekt, Magic GarageBand og iPhone-ringetone. Klikk på Nytt prosjekt-
knappen.

Prosjektmaler vises i vinduet. Det følger med maler for stemme, akustisk instrument,
elektrisk gitar, keyboard, sangskriving, looper og podcastepisoder.

2

Klikk på symbolet for malen du vil bruke, og klikk deretter på Velg.

3

I Arkiver som-dialogruten som vises, skriver du inn et navn for prosjektet i Arkiver
som-feltet, og deretter navigerer du deg fram til stedet der du vil arkivere prosjektet.

4

Klikk på Arkiver.

Straks etter åpnes GarageBand-vinduet med det nye prosjektet. Den midtre delen av
GarageBand-vinduet er tidslinjen. Denne er delt inn i horisontale rader som kalles spor.
Du organiserer opptakene og loopene dine i spor. Området til venstre er sporets
infofelt, der du kan justere volumet, panoreringposisjonen og andre innstillinger for
hvert spor. Kontrollinjen befinner seg nedenfor tidslinjen og inneholder knapper for å
vise forskjellige redigerere og inspektører, et sett med transportkontroller du bruker for
å spille av prosjektene dine, og LCD-en der du kan endre prosjektinnstillinger og endre
tidsenheter i taktlinjalen. Hvis du vil ha mer informasjon om kontrollene i GarageBand-
vinduet, leser du «GarageBand-hurtigreferanse» på side 9.

Du kan lage musikk med GarageBand på følgende måter:

 Ved å ta opp lyd fra en mikrofon som er koblet til maskinen
 Ved å ta opp lyd fra en elektrisk gitar som er koblet til maskinen
 Ved å koble et USB- eller MIDI-keyboard til maskinen og spille på

programvareinstrumentene som er innebygd i GarageBand

background image

Kapittel 3

Leksjon 1: Opprette og spille GarageBand-prosjekter

31

 Ved å legge til og arrangere Apple-looper i tidslinjen
 Ved å opprette et Magic GarageBand-prosjekt
 Ved å vise og spille med i en «Lær å spille»-leksjon

Spille av et prosjekt

Etter at du har lagt til opptak, looper eller lydfiler i prosjektet, kan du spille det av for
å høre hvordan resultatet ble. Du kan spille av prosjekter ved å trykke på mellomroms-
tasten på tastaturet, eller ved å bruke transportkontrollene som finnes i kontrollinjen
nedenfor tidslinjen.

Slik starter eller stopper du avspilling:
Trykk på mellomromstasten, eller trykk på Start-knappen midt i transportkontrollene.

Bruke transportkontrollene

Med transportkontrollene kan du styre avspillingen og flytte spillehodet til en annen
del av prosjektet. Transportkontrollene omfatter også kontroller for opptak og for å slå
på gjentakelsesområdet.

Transportkontrollene fungerer på samme måte som avspillingskontroller på
musikkspillere. Kontrollene er, fra venstre mot høyre:

 Opptak: Opptak startes på spor som er aktivert for opptak
 Gå til begynnelsen: Flytter spillehodet til begynnelsen av prosjektet
 Tilbake (spol tilbake): Flytter spillehodet én takt tilbake
 Start/Pause: Starter eller stopper avspillingen av et prosjekt
 Framover: Flytter spillehodet én takt framover
 Gjenta: Slår gjentakelsesområdet på eller av

Start-knapp

Gjenta-knapp

Spill inn-knapp

background image

32

Kapittel 3

Leksjon 1: Opprette og spille GarageBand-prosjekter

Flytte spillehodet

Spillehodet er en vertikal linje gjennom tidslinjen som viser den delen av prosjektet
som spilles, eller det punktet avspillingen vil starte fra når du klikker på Start-knappen.
Trekanten øverst på spillehodet viser plasseringen på taktlinjalen. Taktlinjalen viser
tidsenheter i prosjektet, i enten takter og taktslag (musikalsk tid) eller minutter og
sekunder. Du kan flytte spillehodet til et hvilket som helst punkt i tidslinjen, både når
prosjektet er stoppet og når det spilles av.

Slik flytter du spillehodet:

m

Flytt trekanten øverst på spillehodet til det stedet på taktlinjalen du vil starte
avspillingen fra.

Bruke LCD-en

LCD-en befinner seg i kontrollinjen ved siden av transportkontrollene, viser spillehodets
plassering når prosjektet spilles av. Du kan endre tidsenhetene som vises i LCD-en,
og du kan flytte spillehodet.

Endre tidsenheter

LCD-en og taktlinjalen kan vise enten takter og taktslag (musikalsk tid) eller minutter
og sekunder. Du kan bruke musikalsk tid når du arrangerer en sang for å tilpasse
opptak, looper og andre objekter på tidslinjen med rytmen i sangen, og du kan bruke
minutter og sekunder når du arbeider med podcast- eller filmprosjekter.

Slik viser du takter og taktslag i LCD-en:

m

Klikk på symbolet på venstre side i LCD-vinduet, og velg Takter.

Slik viser du minutter og sekunder i LCD-en:

m

Klikk på symbolet på venstre side i LCD-vinduet, og velg Tid.

Når du endrer tidsenhet i LCD-en, endres taktlinjalen slik at den viser samme tidsenhet.

Endre plasseringen av spillehodet i LCD-en

Du kan flytte spillehodet ved å endre tiden som vises i LCD-en, i enten Takter- eller
Tid-modus.

Hvis du vil endre tiden i LCD-en, gjør du ett av følgende:
 Flytt ett av tallene opp eller ned.
 Dobbeltklikk på et av tallene, skriv inn et nytt tall, og trykk deretter på returtasten.

background image

Kapittel 3

Leksjon 1: Opprette og spille GarageBand-prosjekter

33

Endre tempo, toneart og taktangivelse for prosjektet

Hvert GarageBand-prosjekt inneholder innstillinger for tempo, toneart og taktangivelse.
Når du legger til looper eller tar opp i et musikkprosjekt, tilpasser GarageBand tempo og
toneart til prosjektet slik at det lyder bra. Du kan angi tempo, toneart og taktangivelse
for prosjektet i Arkiver som-dialogruten når du oppretter et nytt prosjekt, eller i LCD-en
når du arbeider på prosjektet.

Endrer tempo

Alle prosjekter har en bestemt hastighet, eller et bestemt tempo. Tempoet er en
angivelse av hvor ofte taktslag, den grunnleggende rytmen, forekommer i et prosjekt.
Tempoet måles i antall taktslag per minutt og omtales som bpm (bpm = beats per
minute). Du kan velge et tempo mellom 60 og 240 bpm (bpm = beats per minute).
Standardtempoet er 120 bpm, et tempo som er vanlig i musikk i dag.

Slik endrer du tempo i LCD-en:

1

Klikk på symbolet på venstre side i LCD-vinduet og velg Prosjekt.

2

Klikk på tallet under ordet Tempo.

3

Flytt skyvekontrollen opp eller ned til et nytt tempo.

Stille inn toneart

Alle prosjekt har en toneart som definerer tonen som alle de andre tonene i musikken
forholder seg til. Tonearten kan være hvilken som helst toneart mellom A og giss (G#).
I tillegg til toneart kan du velge om du vil bruke dur eller moll. I LCD-en vises
durtonearter som «dur» og molltonearter som «moll».

Slik endrer du toneart i LCD-en:

1

Klikk på symbolet på venstre side i LCD-vinduet og velg Prosjekt.

2

Klikk på tonearten under ordet Toneart.

3

Velg en ny toneart fra Toneart-lokalmenyen.

4

Du kan også velge en ny skala fra Toneart-lokalmenyen.

background image

34

Kapittel 3

Leksjon 1: Opprette og spille GarageBand-prosjekter

Stille inn taktangivelse

Alle prosjekter har en taktangivelse som kontrollerer forholdet mellom takter og
taktslag. Taktangivelsen til et prosjekt består av to tall som er atskilt med en skråstrek
(som en brøk). Tallet til venstre styrer antall taktslag i hver takt, og tallet til høyre styrer
taktslagverdien (lengden av noten som får ett taktslag).

Følgende taktangivelser kan brukes i GarageBand-prosjekter: 2/2, 2/4, 3/4, 4/4, 5/4, 7/4,
6/8, 7/8, 9/8 og 12/8. Standard taktangivelse er 4/4, som er den mest brukte.

Slik endrer du tempo for prosjektet i LCD-en:

1

Klikk på symbolet på venstre side i LCD-vinduet og velg Prosjekt.

2

Klikk på tallet under ordet Taktangivelse.

3

Velg en ny taktangivelse fra Taktangivelse-lokalmenyen.

Arkivere et prosjekt

Når du har gjort endringer i prosjektet, er det på tide å arkivere det.

Slik arkiverer du et prosjekt:

m

Velg Arkiv > Arkiver (eller trykk på Kommando-S).

Du kan også arkivere et prosjekt som et arkiv. Når du arkiverer et prosjekt som et arkiv,
vil alle lydfilene, loopene og andre medier prosjektet bruker, bli arkivert i prosjektfilen.
Dette er nyttig hvis du vil kopiere prosjektet til en annen maskin, eller om du dupliserer
et prosjekt med egne Virkelig instrument-opptak.

Slik arkiverer du et prosjekt som et arkiv:

1

Velg Arkiv > Arkiver som.

2

I Arkiver som-dialogruten markerer du «Arkiver som arkiv»-avkrysningsruten.

Du kan også komprimere prosjekter slik at de er enklere å dele med andre.
Komprimering reduserer prosjektets filstørrelse ved å komprimere lyden i prosjektet.
Komprimering kan føre til et tap i lydkvalitet.

Slik komprimerer du et prosjekt:

1

Velg Arkiv > Arkiver som.

2

I Arkiver som-dialogruten markerer du «Komprimer prosjekt»-avkrysningsruten.

3

Velg komprimeringsinnstillingene du vil bruke, fra lokalmenyen ved siden av
«Komprimer prosjekt»-avkrysningsruten.

Når du lukker et prosjekt, er standardinnstillingen at GarageBand oppretter en iLife-
forhåndsvisning for prosjektet. Med en iLife-forhåndsvisning kan du forhåndsvise
prosjektet i Medienavigering-panelet og i andre iLife-programmer. Filstørrelsen til
prosjektet kan øke. Du kan velge om du vil opprette en iLife-forhåndsvisning for
prosjekter i Generelt-panelet i GarageBand-valg.

background image

Kapittel 3

Leksjon 1: Opprette og spille GarageBand-prosjekter

35

Opprette et Magic GarageBand-prosjekt

Det er enkelt å opprette et Magic GarageBand-prosjekt. Når du oppretter et Magic
GarageBand-prosjekt, velger du sjanger (musikkstil), så velger GarageBand
instrumentene og oppretter et arrangement med dem. Du kan endre instrumenter,
mikse sangen og spille og ta opp ditt eget instrument sammen med sangen.

Slik oppretter du et Magic GarageBand-prosjekt:

1

Velg Arkiv > Ny.

2

Klikk på Magic GarageBand i Nytt prosjekt-dialogruten.

3

Klikk på sjangeren for sangen, og klikk deretter på Velg.

Straks etter vises Magic GarageBand-scenen med instrumentene for sangen. Alle Magic
GarageBand-sanger inkluderer Gitar-, Bass-, Trommer-, Keyboard-, og Melodi-
instrumenter, og har en plass midt på scenen for Mitt instrument.

Klikk på Start-knappen for å
høre en smakebit av sangen.

Når du klikker på
et instrument, vises
det forskjellige
valg her.

background image

36

Kapittel 3

Leksjon 1: Opprette og spille GarageBand-prosjekter

4

Klikk på Start-knappen for å høre en smakebit av sangen.

Magic GarageBand åpnes i fullskjermvisning. Instrumenter for prosjektet vises på
scenen, og en kontrollinje med avspillingskontroller og mer vises under scenen.
Du kan endre mellom fullskjerm- og vindusvisning ved å klikke på Vis-knappen
nederst til høyre på scenen.

Velge instrumenter i Magic GarageBand

Du kan velge forskjellige instrumenter for hver del av en Magic GarageBand-sang,
eller du kan få GarageBand til å velge et annet sett med instrumenter.

Slik velger du et annet instrument:

1

Marker ett av instrumentene på scenen.

Forskjellige valg for instrumentet vises nedenfor scenen.

2

Marker et nytt instrument fra listen nedenfor scenen.

3

Når du har valgt instrumentene du vil ha, kan du klikke på Start-knappen igjen for
å høre sangen med de nye instrumentene.

Bruke tilfeldige instrumenter i Magic GarageBand

I tillegg til å velge instrumenter manuelt, kan du bruke tilfeldige instrumenter i en
Magic GarageBand-sang. Når du bytter instrumenter, velger GarageBand et nytt sett
med instrumenter for prosjektet.

Slik bruker du tilfeldige instrumenter:

m

Klikk på Bytt om på instrumenter-knappen nedenfor scenen.

Bytt om på instrumenter-knappen er tilgjengelig når ingen instrumenter er markert
på scenen.

Mikse instrumenter i Magic GarageBand

Du kan mikse en Magic GarageBand-sang ved å justere volumet for forskjellige
instrumenter for å balansere hvordan de høres ut i miksen. Du kan også slå av lyden
for instrumenter og høre dem spille solo (kun ett instrument uten resten av sangen).

Hvis du vil mikse en Magic GarageBand-sang, viser du mikseren for ett av
instrumentene. Når du markerer et annet instrument, vises mikseren for dette
instrument til du lukker mikseren for nåværende instrument.

background image

Kapittel 3

Leksjon 1: Opprette og spille GarageBand-prosjekter

37

Slik viser du mikseren for et instrument:

1

Klikk på et instrument på scenen.

Det vises et lite vindu med instrumentnavnet.

2

Klikk på trekanten for å vise miksekontrollene for instrumentet.

Slik slår du av lyden for et instrument:

m

Klikk på Lyd av-knappen i mikseren.

Slik slår du på solo for et instrument:

m

Klikk på Solo-knappen i mikseren.

Slik justerer du volumet for et instrument:

m

Flytt volumskyveknappen i mikseren.

Spille på og ta opp instrumentet ditt i Magic GarageBand

Alle Magic GarageBand-prosjekter har en plass for «Mitt instrument» midt på scenen.
Du kan legge til dine egne instrumenter og synge eller spille i prosjektet, og du kan ta
opp instrumentet sammen med prosjektet.

Spille på et instrument

Hvis du vil spille på et instrument sammen med Magic GarageBand-prosjektet, velger
du først instrumentet du skal bruke som Mitt instrument. Du kan bruke et virkelig
instrument eller et programvareinstrument som Mitt instrument.

Slik velger du kilde og instrument for Mitt instrument:

1

Klikk på lyssirkelen lengst framme på scenen.

Forskjellige instrumenter du kan bruke som Mitt instrument, vises nedenfor scenen
sammen med Mitt instrument-menyen og Stemming-knappen.

Miksekontroller

background image

38

Kapittel 3

Leksjon 1: Opprette og spille GarageBand-prosjekter

2

Velg kilde for instrumentet du vil spille på, fra Mitt instrument-lokalmenyen.

 Hvis du bruker et USB- eller MIDI-keyboard, velger du Keyboard.
 Hvis du bruker en gitar som er koblet til lydinngangen på maskinen, velger du Gitar.
 Hvis du bruker maskinens innebygde mikrofon, velger du Innebygd mikrofon.
 Hvis du bruker en mikrofon som er koblet til et lydgrensesnitt, velger du Ekstern

mikrofon.

 Hvis du bruker en gitar som er koblet til et lydgrensesnitt, velger du Ekstern gitar.

3

Hvis du bruker en mikrofon og hører på lyden fra instrumentet via høyttalerne
på datamaskinen, velger du Monitor av fra Mitt instrument-lokalmenyen.

4

Klikk på instrumentet du vil bruke, i listen nedenfor scenen.

5

Hvis du vil bruke et instrument som ikke vises, klikker du på Tilpass. Når Tilpass-vinduet
vises, velger du instrumenttypen du vil bruke, fra lokalmenyen øverst i vinduet.
Deretter velger du instrumentet du vil bruke, fra listen i vinduet.

Når du har valgt kilde og instrument for Mitt instrument, kan du spille på instrumentet
i prosjektet.

Ta opp et instrument

Du kan ta opp instrumentet du har valgt som Mitt instrument, sammen med Magic
GarageBand-prosjektet. Når du åpner prosjektet i GarageBand, vises opptaket ditt
i et nytt spor i tidslinjen.

Slik spiller du inn Mitt instrument:

1

Forsikre deg om at instrumentet fungerer som det skal, og at det er koblet til maskinen.

2

Klikk på Spill inn-knappen (den røde sirkelen) i kontrollinjen.

Innspillingen starter etter en opptelling på én takt. Et smalt spor vises under delene,
som viser bølgeformen til den nye innspillingen.

3

Når du er ferdig med å spille inn, klikker du på Start-knappen.

background image

Kapittel 3

Leksjon 1: Opprette og spille GarageBand-prosjekter

39

Stemme gitaren i Magic GarageBand

Hvis du bruker en gitar som Mitt instrument, kan du stemme gitaren i Magic GarageBand.

Slik stemmer du en gitar med Magic GarageBand:

1

Forsikre deg om at Mitt instrument er markert på scenen.

2

Klikk på Stemming-knappen ved siden av Mitt instrument-lokalmenyen.

Stemmeren vises nedenfor scenen.

3

Spill en enkelttone på gitaren, og se på stemmeren. Du må kun spille én tone.

Tonenavnet vises midt i stemmeren. Hvis tonen er ustemt, vises tonenavnet i rødt og
streker vises på begge sider av stemmeren for å vise om tonen er for lav (venstre side)
eller høy (høyre side).

4

Juster stemmeskruen for strengen på gitaren din mens du fortsetter å se på stemmeren.

Når tonen er stemt, vises tonenavnet i blått.

5

Når du er ferdig, klikker du Stemming-knappen på nytt for å lukke stemmeren.

background image

4

40

4