GarageBand - GarageBand-hurtigreferanse

background image

GarageBand-hurtigreferanse

Følgende kapittel gir deg en oversikt over GarageBand-
vinduet. Du vil bli kjent med navnene på kontrollene,
hvor du finner dem, og hvilke funksjoner de har.

Det lønner seg å se gjennom disse sidene selv om du ikke har planer om å fullføre
leksjonene. Hvis du kjenner funksjonene i GarageBand, blir det enklere å finne svar
på spørsmål i GarageBand-hjelp. Beskrivelsene du finner her, kan være nok til at du
kommer i gang med å arbeide på egne prosjekter.

GarageBand-vinduet inneholder tidslinjen, loopnavigeringspanelet, redigereren og
sporinfopanelet. Du spiller inn instrumenter, arrangerer områder og mikser prosjektene
dine i tidslinjen, søker etter looper i loopnavigeringspanelet og endrer instrumenter
og effekter i sporinfopanelet.

background image

10

Kapittel 2

GarageBand-hurtigreferanse

GarageBand-vinduet

H

G

F

E

C

F

D

B

A

background image

Kapittel 2

GarageBand-hurtigreferanse

11

A

Tidslinje: Inneholder sporene der du tar opp instrumenter, legger inn looper og arrangerer
områder. Inneholder også taktlinjalen som du bruker når du vil flytte spillehodet og synkronisere
objekter i tidslinjen. I avsnittet «Tidslinje» på side 12 finner du en beskrivelse av funksjonene og
kontrollene til tidslinjen.

B

Infofelt: Instrumentsymbolet og -navnet vises til venstre i infofeltet i hvert spor.
Klikk på spornavnet for å gi sporet et nytt navn.

Klikk på Aktiver innspilling-knappen (den røde sirkelen) for å slå på opptak for sporet.

Klikk på Lyd av-knappen (høyttalersymbolet) for å slå av lyden i sporet.

Klikk på Solo-knappen (hodetelefonsymbolet) for å høre sporet alene.

Klikk på Lås spor-knappen (hengelåssymbolet) for å låse sporet.

Klikk på trekanten for å vise sporets automatiseringskurver.

Drei på panoreringshjulet hvis du vil justere sporets panoreringsposisjon (venstre-høyre-
plasseringen i stereofeltet).

Flytt på volumskyveknappen hvis du vil justere lydvolumet for sporet. Se på nivåmåleren for
å følge med på lydnivået for sporet når du spiller inn og spiller av.

C

Zoomskyveknapp: Flytt på Zoomskyveknappen og zoom inn hvis du vil se nærmere på en del
av tidslinjen, eller zoom ut hvis du vil se en større del av tidslinjen.

D

Legg til spor-knapp og Redigerer-knapp: Klikk på Legg til spor-knappen hvis du vil legge
til et spor under de andre sporene i tidslinjen. Klikk på Redigerer-knappen for å vise eller skjule
redigereren.

E

Transportkontroller: Klikk på Spill inn-knappen når du vil starte innspillingen.

Klikk på Start-knappen når du vil starte eller stanse avspillingen av prosjektet.

Klikk på Gå til begynnelsen-, Spol framover- og Spol tilbake-knappene for å flytte spillehodet
til en annen del av prosjektet.

Klikk på Gjenta-knappen for å slå gjentakelsesområdet på eller av.

F

LCD: LCD-en har fem moduser: Tid, takter, akkord, stemmer og prosjekt. Klikk på symbolet på
venstre side i LCD-vinduet, og velg modus.

I Tid-modus viser LCD-en posisjonen til spillehodet i absolutt tid (timer, minutter, sekunder,
ti-delssekunder). Flytt eller dobbeltklikk på tallene for å flytte spillehodet.

I Takt-modus viser LCD-en posisjonen til spillehodet i musikalsk tid (takter, taktslag og markering).
Flytt eller dobbeltklikk på tallene for å flytte spillehodet.

I Akkord-modus vises akkordsymboler når du spiller på et programvareinstrument.

I Stemming-modus, kan du stemme en gitar enten i et Elektrisk gitar- eller Virkelig instrument-
spor.

I Prosjekt-modus kan du angi en annen toneart og taktangivelse for prosjektet og endre tempoet
til prosjektet.

G

Mastervolumskyveknapp og nivåmåler: Flytt på volumskyveknappen hvis du vil endre
prosjektets mastervolum. Ved hjelp av nivåmåleren kan du kontrollere at et prosjekt ikke
inneholder klippinger før du eksporterer det.

background image

12

Kapittel 2

GarageBand-hurtigreferanse

Tidslinjen

Tidslinjen inneholder sporene der du tar opp instrumenter, legger inn looper og
arrangerer områder.

H

Knapper for loopnavigeringspanel, sporinfopanel og medienavigeringspanel: Klikk på
Loopnavigeringspanel-knappen for å åpne loopnavigeringspanelet.

Klikk på Sporinfopanel-knappen (merket med «i») for å åpne sporinfopanelet.

Klikk på Medienavigeringspanel-knappen for å åpne medienavigeringspanelet.

A

D

F

G

E

B

H

I

C

background image

Kapittel 2

GarageBand-hurtigreferanse

13

A

Taktlinjal: Viser tidsenheter (enten taktslag eller takter eller minutter og sekunder) i tidslinjen.
Du kan klikke på taktlinjalen for å flytte spillehodet til et hvilket som helst punkt i tidslinjen.

B

Spor: Du kan ta opp og arrangere musikk i sporene i tidslinjen. Du kan legge til spor og endre
instrumentet og effektene i hvert spor.

C

Masterspor: Du kan bruke automatiseringskurvene i mastersporet til å lage inn- og uttoninger,
endre tempoet eller transponere deler av et prosjekt til en annen toneart.

D

Spillehode: Viser stedet i prosjektet som spilles av, eller hvor i prosjektet avspillingen vil starte
når du klikker på Start-knappen. Du kan flytte spillehodet for å velge hvilken del av prosjektet
som skal spilles. Objekter som er klippet ut og kopiert, limes inn ved spillehodet.

E

Arrangeringsspor: Du kan legge til arrangeringsområder i arrangeringssporet for å definere
forskjellige deler av prosjektet (for eksempel intro, vers og refreng) og deretter raskt kopiere
og flytte arrangeringsområdene når du skal omarrangere prosjektet.

F

Rutenettknapp: Velg en verdi for tidslinjerutenettet, eller velg Automatisk hvis du vil at verdien
skal endres når du zoomer inn eller ut.

G

Områder: Opptakene og loopene du legger til i prosjektet, vises som områder i tidslinjen.
Du kan kopiere og lime inn områder, bruke dem som looper, endre størrelse på og flytte dem,
transponere dem og gjøre andre endringer for å bygge opp musikkarrangementet.

H

Automatiseringskurve: Legg til automatiseringskurver for volum, panorering eller andre
parametere i et spor, inkludert mastersporet, og legg deretter til og juster kontrollpunkter
for hver kurve for å automatisere miks og andre parametere.

I

Låseknapp for spillehodet: Klikk på denne knappen for å låse opp spillehodene i tidslinjen
og redigereren slik at du kan vise de forskjellige delene av prosjektet.

background image

14

Kapittel 2

GarageBand-hurtigreferanse

Redigereren

Redigereren kan sammenlignes med et mikroskop og viser nærbilder av områdene
i et spor. Du kan redigere Virkelig instrument- og Programvareinstrument-områder i
redigereren.

For Virkelig instrument-spor

Når du markerer et Virkelig instrument-spor (med blått sporinfopanel), viser
redigereren bølgeformen til områdene i sporet. Du kan beskjære, slå sammen, flytte,
transponere og gi nytt navn til områder i redigereren.

B

E

C

D

A

F

G

I

H

A

Tonehøydeskyveknapp: Flytt på skyveknappen hvis du vil transponere det markerte området
opp eller ned med opptil 12 halvtoner.

B

Følg tempo og tonehøyde-avkrysningsrute: Marker avkrysningsruten hvis du vil at området skal
følge tempoet og tonehøyden til prosjekt. Avkrysningsruten vises kun når et område i sporet er
markert.

C

Skyveknapp og avkrysningsrute for stemmingsforbedring: Flytt til høyre for å øke
stemmingsforbedringen, eller til venstre for å redusere stemmingsforbedringen. Med
avkrysningsruten «Begrens til toneart» kan du begrense stemmingsforbedringen til toner i
prosjektets toneart.

D

Skyveknapp og lokalmeny for forbedring av timing: Flytt til høyre for å øke mengden
timingforbedring, eller til venstre for å redusere mengden timingforbedring. Velg toneverdien
som skal brukes som grunnlag for timingforbedring, fra lokalmenyen.

E

Zoomskyveknapp: Flytt på skyveknappen hvis du vil zoome inn for å se nærmere på et spor eller
et markert område, eller zoom ut hvis du vil se en større del av det. Zooming i redigereren skjer
uavhengig av tidslinjen.

F

Områdenavnefelt: Dobbeltklikk på områdenavnet, og skriv inn et nytt navn.

G

Spill av område-knapp: Klikk på denne for å spille av det markerte området.

H

Bølgeformer: Viser bølgeformen til områdene i sporet.

I

Taktlinjal: Viser takt og taktslag for området som er synlig i redigereren. Klikk på Rutenett-
knappen for å angi noteverdi for taktlinjalen i redigereren.

background image

Kapittel 2

GarageBand-hurtigreferanse

15

For Programvareinstreument-spor – pianorullvisning

Når du markerer et Programvareinstrument-spor (med grønt sporinforpanel), viser
redigereren en grafisk «pianorull»-visning av sporet eller det markerte området. Du kan
redigere enkelttoner i Programvareinstrument-områder, korrigere tonenes timing og
transponere og endre navn på områder. Du kan også vise og redigere kontrollerdata,
for eksempel pitch bend (tonehøydebøying), modulering og sustain, som registreres
når du spiller på keyboardet.

A

G

H

I

J

B

C

D

F

E

A

Knapper i pianorull og notevisning: Klikk for å bytte til pianorullvisning (grafisk) eller
notevisning.

B

Vis-lokalmeny: Velg om det skal vises toner eller kontrollerdata i redigereren.

C

Tonehøydeskyveknapp: Flytt på skyveknappen for å transponere det markerte
Programvareinstrument-området opp eller ned med opptil 36 halvtoner.
Tonehøydeskyveknappen vises kun når et område i sporet er markert.

D

Anslag-skyveknapp: Flytt på skyveknappen for å endre anslaget for markerte toner. Anslaget for
en tone er et uttrykk for hvor hardt en tangent trykkes ned når du spiller tonen.
Anslagsskyveknappen vises kun når et område i sporet er markert.

E

Skyveknapp og lokalmeny for forbedring av timing: Flytt til høyre for å øke mengden
timingforbedring, eller til venstre for å redusere mengden timingforbedring. Velg toneverdien
som skal brukes som grunnlag for timingforbedring, fra lokalmenyen.

F

Zoomskyveknapp: Flytt på skyveknappen hvis du vil zoome inn for å se nærmere på et spor eller
zoome ut for å se en større del av det.

G

Områdenavnefelt: Dobbeltklikk på områdenavnet, og skriv inn et nytt navn.

H

Spill av område-knapp: Klikk på denne for å spille av det markerte området.

I

Visning av toner/kontrollerdata: Viser en grafisk fremstilling av enkelttonene i
Programvareinstrument-områder. Du kan flytte eller endre størrelse på tonene for å endre
tonehøyden, hvor avspillingen av dem begynner og hvor lenge de spilles. Hvis du vil vise
kontrollerdata i stedet for toner, velger du hvilken kontroller du vil vise, fra Vis-lokalmenyen.

J

Taktlinjal: Viser takt og taktslag for området som er synlig i redigereren. Klikk på Rutenett-
knappen for å angi noteverdi for taktlinjalen i redigereren.

background image

16

Kapittel 2

GarageBand-hurtigreferanse

For Programvareinstreument-spor – notevisning

Du kan også vise Programvareinstrument-spor og -områder i notevisning.
Notevisningen viser noter og andre musikalske enheter i standard
musikknotasjonsform. I notevisning kan du redigere toner, toneanslag og pedalmerker.

G

A

H

I

F

E

D

C

B

J

K

A

Pianorull-knapp og Noter-knapp: Klikk for å bytte til pianorullvisning (grafisk) eller notevisning.

B

Vis-lokalmeny: Velg om det skal vises toner eller kontrollerdata i redigereren.

C

Tonehøydeskyveknapp: Flytt på skyveknappen for å transponere det markerte
Programvareinstrument-området opp eller ned med opptil 36 halvtoner.
Tonehøydeskyveknappen vises kun når et område i sporet er markert.

D

Anslag-skyveknapp: Flytt på skyveknappen for å endre anslaget for markerte toner. Anslaget
for en tone er et uttrykk for hvor hardt en tangent trykkes ned når du spiller tonen.
Anslagsskyveknappen vises kun når et område i sporet er markert.

E

Skyveknapp og lokalmeny for forbedring av timing: Flytt til høyre for å øke mengden
timingforbedring, eller til venstre for å redusere mengden timingforbedring. Velg toneverdien
som skal brukes som grunnlag for timingforbedring, fra lokalmenyen.

F

Zoomskyveknapp: Flytt på skyveknappen hvis du vil zoome inn for å se nærmere på et spor eller
zoome ut for å se en større del av det.

G

Nøkkel-lokalmeny: Velg en annen nøkkel for notevisningen.

H

Områdenavnefelt: Dobbeltklikk på områdenavnet, og skriv inn et nytt navn.

I

Spill av område-knapp: Klikk på denne for å spille av det markerte området.

J

Notevisning: Viser noter og andre hendelser i standard musikknotasjonsform. Du kan flytte på
notene for å endre tonehøyden, hvor avspillingen av dem begynner og hvor lenge de spilles.

K

Taktlinjal: Viser takt og taktslag for området som er synlig i redigereren. Klikk på Rutenett-
knappen for å angi noteverdi for taktlinjalen i redigereren.

background image

Kapittel 2

GarageBand-hurtigreferanse

17

For podcaster og filmer – markørvisning

Når du arbeider med en podcastepisode, kan du vise og redigere markører i redigereren.
I markørlisten kan du endre plasseringen av hver markør i tid og endre
markørområdebilde, URL, URL-tittel og kapitteltittel. Du kan også legge til episodebilder
i redigereren.

D

B

A

C

E

F

G

H

I

A

Episodebildefelt: Flytt bilder du vil skal vises når podcasten spilles av, til dette feltet.
(Vises kun når du oppretter en podcast.)

B

«Markerer et kapittel»-avkrysningsrute: Viser om den markerte markøren angir et kapittel.

«Viser bilde»-avkrysningsrute: Viser om den markerte markøren inneholder
markørområdebilder. (Vises kun når du oppretter en lydpodcast.)

«Viser URL»-avkrysningsrute: Viser om den markerte markøren inneholder en URL.

C

Legg til markør-knapp: Legg til en markør ved spillehodets plassering.

D

Markørliste: Viser starttiden, bildet (for podcaster) eller videobildet (for videoer), kapitteltittelen,
URL-en og URL-tittelen for hver markør.

E

Tid-kolonne: Viser starttiden for hver markør.

F

Bilde-kolonne: Viser bildet for hvert markørområde. Legg til bilder ved å flytte bildefiler fra
Medienavigering-panelet. (Vises kun når du oppretter en lydpodcast.)

Stillbilde-kolonne: Viser videobildet ved plasseringen til hver markør.
(Vises kun når du arbeider med en film- eller videofil.)

G

Kapitteltittel-kolonne: Viser tittelen for hver kapittelmarkør. Klikk i kolonnen, og skriv inn en
tittel for markøren.

H

URL-tittel-kolonne: Viser URL-tittelen for hvert markørområde. Klikk i kolonnen, og skriv inn en
tittel for URL-en.

I

URL-kolonne: Viser URL-en for hvert markørområde. Skriv inn URL-adressen til webstedet du vil
vise en kobling til.

background image

18

Kapittel 2

GarageBand-hurtigreferanse

Loopnavigeringspanelet

I loopnavigeringspanelet finner du raskt fram til looper du kan bruke i prosjektene dine.
Du kan finne looper ved å søke på nøkkelord for et instrument, en musikksjanger eller
en type. Du kan også utføre tekstsøk og avgrense søket på flere måter.
Loopnavigeringspanelet viser tempo, toneart og taktslag for hver loop. Du kan høre
på looper fra loopnavigeringspanelet før du bestemmer deg for om du vil bruke dem
i et prosjekt. Du legger til nye looper du vil bruke i GarageBand, ved å flytte dem til
loopnavigeringspanelet. Du kan finne fram til looper i loopnavigeringspanelet på tre
måter: knappevisning, kolonnevisning og podcastlydvisning.

Knappevisning

I knappevisningen inneholder loopnavigeringspanelet en rekke nøkkelordknapper.
Klikk på en knapp for å vise looper som omfattes av søket, i resultatlisten. Hvis du
klikker på flere knapper, avgrenses søkeresultatet til de loopene som samsvarer med
alle nøkkelordene du har valgt.

C

E

C

A

B

D

G

F

background image

Kapittel 2

GarageBand-hurtigreferanse

19

A

Visningsknapper: Klikk på en av knappene for å vise kolonnevisning, knappevisning eller
podcastlydvisning.

B

Lokalmeny for loopbibliotek:

Velg loopene du vil vise i loopnavigeringspanelet, fra lokalmenyen.

C

Nøkkelordknapper: Klikk på en nøkkelordknapp for å vise looper med nøkkelord som omfattes
av nøkkelordknappen. Du kan klikke på flere nøkkelordknapper for å avgrense resultatet.

Nullstill-knapp: Fjerner markeringen fra alle markerte knapper, slik at du kan starte et nytt søk.

D

Skala-lokalmeny: Velg en skala for å se kun looper som bruker denne skalaen.

E

Resultatliste: Viser looper som omfattes av søket du har utført ved å klikke på
nøkkelordknappene. Viser også tempo, toneart og antall taktslag for hver loop. Klikk på en loop i
resultatlisten for å høre den. Klikk i Fav.-avkrysningsruten ved en loop hvis du vil legge den til i
GarageBand-favorittene.

F

Skyveknapp for forhåndshøringsvolum: Flytt på skyveknappen hvis du vil endre volumet for
loopen du vil høre.

G

Søkefelt: Skriv tekst i dette feltet for å finne looper med den oppgitte teksten i navnet eller
banen.

background image

20

Kapittel 2

GarageBand-hurtigreferanse

Kolonnevisning

I kolonnevisning inneholder loopnavigeringspanelet kolonner for nøkkelordtype,
kategori og nøkkelord. Klikk på en nøkkelordtype for å vise kategoriene for denne
typen, klikk på en kategori for å vise nøkkelordene, og klikk deretter på et nøkkelord
for vise looper som omfattes av søket, i resultatlisten.

G

I

H

E

C

D

A

B

F

background image

Kapittel 2

GarageBand-hurtigreferanse

21

A

Visningsknapper: Klikk på en av knappene for å vise kolonnevisning, knappevisning eller
podcastlydvisning.

B

Lokalmeny for loopbibliotek: Velg loopene du vil vise i loopnavigeringspanelet,
fra lokalmenyen.

C

Nøkkelordtypekolonne: Klikk på en nøkkelordtype for å vise kategoriene for denne
nøkkelordtypen i den midterste kolonnen.

D

Kategorikolonne: Klikk på en kategori for å vise nøkkelordene for kategorien i høyre kolonne.

E

Nøkkelordkolonne: Klikk på et nøkkelord for å vise looper som omfattes av søket, i resultatlisten.

F

Skala-lokalmeny: Velg en skala hvis du vil vise kun looper som bruker denne skalaen.

G

Resultatliste: Viser looper som omfattes av søket du har utført ved å klikke på
nøkkelordknappene. Viser også tempo, toneart og antall taktslag for hver loop. Klikk på en loop
i resultatlisten for å høre den. Klikk i Fav.-avkrysningsruten ved en loop hvis du vil legge den til
i GarageBand-favorittene.

H

Skyveknapp for forhåndshøringsvolum: Flytt på skyveknappen hvis du vil endre volumet for
loopen du vil høre.

I

Søkefelt:

Skriv tekst i dette feltet for å finne looper med den oppgitte teksten i navnet eller banen.

background image

22

Kapittel 2

GarageBand-hurtigreferanse

Sporinfopanel

Sporinfopanelet viser innstillinger for instrument, effekter og lyd inn for det markerte
sporet, og viser mastereffektinnstillingene for mastersporet. Du kan endre disse
innstillingene i sporinfopanelet.

Virkelig instrument-spor og Programvareinstrument-spor

Noen av kontrollene i sporinfopanelet er forskjellige for spor med virkelige instrumenter
og spor med programvareinstrumenter (som forklart i beskrivelsene som følger).

A

B

C

D

D

E

F

H

J

I

G

background image

Kapittel 2

GarageBand-hurtigreferanse

23

A

Naviger-knapp: Klikk for å vise instrumentlisten, symbolmenyen og inndatakontrollene
for sporet.

B

Instrumentbibliotek-lokalmeny: Velg hvilke instrumenter du vil vise i kategori- og
instrumentlistene, fra lokalmenyen.

C

Liste over instrumentkategorier: Klikk på en instrumentkategori for å se instrumentene i denne
kategorien i instrumentlisten til høyre.

D

Instrumentliste: Velg et instrument i listen.

E

Instrumentsymbol-lokalmeny: Velg et nytt instrumentsymbol fra symbolmenyen som vises
når du klikker på dette symbolet. Med symbolene er det enkelt å skille mellom spor som bruker
samme type instrumenter.

F

Kilde-lokalmeny (kun Virkelig instrument-spor): Velg kilde for opptak med et virkelig
instrument.

Monitor-lokalmeny (kun Virkelig instrument-spor): Slå på monitorfunksjonen for å høre
instrumentene når du spiller, eller slå av funksjonen hvis du vil unngå feedback.

Opptaksnivå-skyveknapp og avkrysningsrute (kun Virkelig instrument-spor): Flytt på
skyveknappen for å angi lyd inn-volum for et spor. Hvis du markerer avkrysningsruten
«Automatisk nivåkontroll», demper GarageBand opptaksnivået for å unngå klipping.

G

Rediger-knapp: Klikk for å vise effektmenyene og kontrollene for sporet.

H

Effektplasser: Hvert spor inneholder en komprimerer og plasser til fire ekstra effekter.
Klikk på en av de tomme plassene og velg en effekt fra lokalmenyen.

Klikk på LED-lyset for en effekt for å slå effekten på eller av.

Klikk på et effektnavn og velg en ny effekt fra effektlokalmenyen.

Klikk på en forhåndsinnstilling og velg en ny forhåndsinnstilling fra
forhåndsinnstillingslokalmenyen.

Endre rekkefølgen på effektene ved å klikke og flytte på den teksturerte delen på venstre siden
av effektmodulen.

Lydgenerator-lokalmenyen (kun programvareinstrumenter): Endre lyden på
programvareinstrumentet ved å velge en ny lydgenerator.

I

Signaler-skyveknappene: Hvert spor har Ekko- og Romklang-skyveknapper som styrer hvor
mye av av sporets lyd som skal sendes til masterekko- og masterromklangeffektene.

J

Arkiver instrument- og Slett instrument-knappene: Klikk på Arkiver instrument-knappen
når du vil arkivere et instrument. Klikk på Slett instrument-knappen når du vil slette et arkivert
instrument.

background image

24

Kapittel 2

GarageBand-hurtigreferanse

Elektrisk gitar-spor

Elektrisk gitar-sporet viser gitarforsterkeren og stompbokseffektene på scenen.

D

A

B

C

F

E

background image

Kapittel 2

GarageBand-hurtigreferanse

25

A

Lokalmeny for gitarforhåndsinnstillinger: Velg en gitarforhåndsinnstilling fra menyen.

B

Gitarforsterker: Viser en visuell presentasjon av gitarforsterkeren som er i bruk.. Klikk på
forsterkeren for å vise forsterkerkontrollene nedenfor scenen. Hold markøren over forsterkeren,
og klikk deretter på pilene som vises, for å bytte til en annen forsterkermodell.

C

Stompbokseffekter: Viser en visuell presentasjon av stompbokseffektene i forhåndsinnstillingen
som er i bruk. Klikk på en stompboks for å vise stompbokskontrollene nedenfor scenen.

D

Kontrollområdet: Når forsterkeren er markert, vises forsterkerkontrollene. Når en stompboks
er markert, vises stompbokskontrollene. Klikk på knappene og flytt for å endre forsterker- eller
stompboksinnstillingene. Klikk på bypassbryteren for en stompbokseffekt for å slå effekten
på eller av.

E

Rediger-knapp: Når forsterkeren er markert, klikker du på Rediger for å vise forsterkermodellen,
mastereffektene og kontrollene for lydkilden. Når stompboksen er markert, klikker du på Rediger
for å vise alle stompbokseffektene nedenfor scenen. Du kan legge til stompbokseffekter ved å
flytte stompbokser til plassene på scenen. Når du har utført endringer for en forsterker eller
stompboks, klikker du på Ferdig.

F

Arkiver instrument- og Slett instrument-knappene: Klikk på Arkiver instrument-knappen
når du vil arkivere et instrument. Klikk på Slett instrument-knappen når du vil slette et arkivert
instrument.

background image

26

Kapittel 2

GarageBand-hurtigreferanse

Masterspor

Sporinfopanelet for mastersporet viser de globale prosjektinnstillingene og
effektinnstillingene for hele prosjektet. De globale prosjektinnstillingene er blant annet
tempo, taktangivelse og toneart. De globale effektinnstillingene som kan brukes i
mastersporet, er blant annet ekko, romklang, equalizer og komprimerer.

H

G

A

B

C

D

D

E

F

I

background image

Kapittel 2

GarageBand-hurtigreferanse

27

Ekko- og Romklang-skyveknappene for hvert spor kontrollerer mengden ekko og
romklang som sendes fra det sporet til ekko- og romklangeffektene for mastersporet.
I sporinfopanelet for mastersporet kan du endre ekko- og romklangeffektene for
mastersporet.

A

Naviger-knapp:

Klikk for å vise instrumentlisten, symbolmenyen og inndatakontrollene for sporet.

B

Lokalmeny for mastereffekter: Velg hvilke mastereffekter du vil vise i kategori- og effektlistene,
fra lokalmenyen.

C

Kategoriliste for mastereffekter: Klikk på en kategori for å se effektene i denne kategorien
i effektlisten til høyre.

D

Liste med mastereffektforhåndsinnstillinger: Klikk på en mastereffektforhåndsinnstilling i listen
for å bruke den i prosjektet.

E

Kontroller for tempo, toneart og taktangivelse: Flytt Tempo-skyveknappen for å endre tempo
for prosjektet.

Velg en toneart fra Toneart-lokalmenyen, og velg deretter en skalatype fra lokalmenyen til høyre.

Velg en taktangivelse fra Taktangivelse-lokalmenyen.

F

Rediger-knapp: Klikk for å vise effektmenyene og kontrollene for sporet.

G

Sporeffekter: Klikk på LED-lyset for å slå ekko- og romklangeffekter på eller av. Velg en
ekkoforhåndsinnstilling fra Ekko-lokalmenyen. Velg en romklangforhåndsinnstilling fra
Romklang-lokalmenyen. Disse effektene styrer lyden for Signal-effektene i enkeltspor.

H

Plasser for mastereffekter: Hvert masterspor inneholder en visuell equalizer, en komprimerer, en
automatisk demper og én ekstra effektplass.

Klikk på LED-lyset for en effekt for å slå effekten på eller av.

Klikk på en forhåndsinnstilling og velg en ny forhåndsinnstilling fra
forhåndsinnstillingslokalmenyen.

Klikk på en av de tomme plassene og velg en effekt fra lokalmenyen.

I

Arkiver master- og Slett master-knappene: Klikk på Arkiver master-knappen for å arkivere et
sett mastereffekter. Klikk på Slett master-knappen for å slette et sett mastereffekter.

background image

28

Kapittel 2

GarageBand-hurtigreferanse

Medienavigering

Med Medienavigering-panelet kan du finne og legge til sanger fra iTunes-biblioteket,
bilder fra iPhoto-biblioteket, iMovie-prosjekter og andre videofiler.

A

Medietypeknapper: Klikk på knappen som tilsvarer mediefiltypen du vil arbeide med.

B

Kildeliste: Finn mappen som inneholder filene du vil bruke. Du kan også legge til mapper ved å
flytte dem fra Finder.

C

Medieliste: Vis, forhåndsvis og marker mediefiler du vil legge til i prosjektet.

D

Start-knapp: Klikk på denne knappen for å forhåndshøre eller forhåndsvise den markerte
mediefilen.

E

Søkefelt: Skriv inn tekst for å søke etter filnavn.

C

A

B

D

E

background image

3

29

3