GarageBand - Oefening 8: podcasts aanmaken

background image

Oefening 8: podcasts aanmaken

In GarageBand kunt u audio- en videopodcasts
aanmaken, die u vervolgens met iWeb op het internet
kunt publiceren.

Podcasts lijken op de radio- en televisieprogramma's en kunnen worden gedownload
van het internet. Gebruikers kunnen afzonderlijke podcastafleveringen downloaden of
zich abonneren op een podcastserie. U kunt podcastafleveringen in GarageBand
aanmaken en deze vervolgens met iWeb of een ander programma op het internet
publiceren.

Typen podcasts

Met GarageBand kunt u verschillende typen podcasts aanmaken:

 Audiopodcasts bevatten geluidsmateriaal met commentaar, dialogen, muziek en

geluidseffecten.

 Videopodcasts bevatten zowel videobeelden als geluidsmateriaal.
 Geavanceerde audio- en videopodcasts kunnen ook hoofdstukmarkeringen,

illustraties en webadressen (URL's) bevatten.

In deze oefening leert u het volgende:

 Audio- en videopodcasts aanmaken
 Mediabestanden zoeken en importeren met de mediakiezer
 Het podcast- of filmspoor weergeven
 Markeringen en markeringssegmenten toevoegen en bewerken
 Illustraties, URL's, URL-titels en hoofdstuktitels aan markeringen toevoegen
 Illustraties voor afleveringen en informatie over afleveringen toevoegen
 Markeringen en illustraties voor afleveringen bewerken
 Het volume van sporen verlagen ('ducking') om commentaar en dialogen beter

hoorbaar te maken

background image

Hoofdstuk 10

Oefening 8: podcasts aanmaken

107

Een audiopodcast aanmaken

Als u in GarageBand een audiopodcast wilt aanmaken, maakt u een podcastproject
aan, neemt u het commentaar op en voegt u vervolgens muziek, geluidseffecten en
ander geluidsmateriaal toe. U kunt ook een geavanceerde audiopodcast aanmaken
door markeringen, illustraties, URL's, hoofdstuktitels en informatie over de aflevering
toe te voegen.

Een podcastproject aanmaken

1

Kies 'Archief' > 'Nieuw'.

Er verschijnt een venster.

2

Klik op 'Nieuw project' en klik vervolgens op 'Podcast'.

3

Klik op 'Kies'.

Er verschijnt een nieuw, leeg podcastproject in het GarageBand-venster. In een
podcastproject wordt het podcastspoor boven de andere sporen in de tijdbalk
weergegeven. De mediakiezer wordt geopend. In de editor ziet u de lijst met
markeringen, die kolommen bevat voor de begintijd, illustraties, titels van
hoofdstukken, URL-titels en de URL voor elke markering. Podcastprojecten bevatten
sporen voor mannen- en vrouwenstemmen, jingles (achtergrondsporen met muziek)
en radiogeluiden.

Opmerking: Een project kan hetzij een podcastspoor hetzij een filmspoor bevatten,
maar niet beide. Als u het podcastspoor probeert te tonen voor een project dat een
filmspoor bevat, verschijnt er een venster waarin wordt gevraagd of u het filmspoor
wilt vervangen door een podcastspoor.

Commentaar en dialogen opnemen

U kunt podcasts aanmaken met uitsluitend gesproken commentaar of dialogen, maar
u kunt ook een muzikale achtergrond, geluidseffecten en andere geluiden toevoegen.
Commentaar neemt u op in een spoor voor een fysiek instrument. Het podcastproject
bevat twee sporen voor fysieke instrumenten, namelijk een spoor voor een
mannenstem en een spoor voor een vrouwenstem. Deze sporen zijn geoptimaliseerd
voor het opnemen van commentaar of dialogen.

Commentaar of dialogen opnemen

1

Selecteer het spoor voor de mannen- of vrouwenstem door dubbel op de spoorlabel te
klikken.

Het paneel 'Spoorinfo' wordt geopend. Hierin ziet u de instellingen voor het spoor.

2

Kies uit het venstermenu 'Invoerbron' de juiste invoerbron voor de microfoon waarmee
u het commentaar of de dialogen wilt opnemen.

background image

108

Hoofdstuk 10

Oefening 8: podcasts aanmaken

3

Kies 'Aan met feedbackbeveiliging' uit het venstermenu 'Monitor' als u het geluid van
de microfoon wilt horen. Wanneer er sprake is van feedback, wordt u gevraagd of u de
monitor wilt uitschakelen.

4

Verplaats de afspeelkop naar de positie waar u de opname wilt starten.

5

Klik op de opnameknop en begin met spreken.

6

Klik wanneer u klaar bent met opnemen op de afspeelknop.

U kunt effecten aan het spoor toevoegen en de effectinstellingen wijzigen. Een van de
effecten die u kunt gebruiken is 'Spraakverbetering'. Dit effect is uiterst geschikt voor
het opnemen van commentaar en dialogen met de microfoon die in de computer is
ingebouwd. Zie “Oefening 3: spraak, zang en instrumenten opnemen” op pagina 50
voor meer informatie over het opnemen van sporen voor fysieke instrumenten.

Podcastgeluiden toevoegen

GarageBand bevat allerlei loops die u in uw podcasts kunt gebruiken:

 Jingles zijn volledige sporen met achtergrondmuziek die u als achtergrond bij

commentaar of dialogen, tussen gesproken segmenten of als inleiding of outro kunt
gebruiken. Van sommige jingles zijn lange, normale en korte versies beschikbaar.

 Stingers zijn korte geluiden die u kunt gebruiken om de overgang tussen sprekers

of tussen verschillende secties van een podcast aan te duiden.

 Geluidseffecten zijn geluiden van mensen, dieren of machines, sfeergeluiden en

andere omgevingsgeluiden.

Via de loopbrowser kunt u podcastgeluiden zoeken, beluisteren en aan uw
podcastproject toevoegen.

Podcastgeluiden zoeken in de loopbrowser

1

Klik op de loopbrowserknop om de loopbrowser te openen.

2

Klik op de knop voor podcastgeluiden (de knop met de actieve geluidsgolf ) in de
linkerbovenhoek van de loopbrowser om naar de podcastgeluidenweergave over
te schakelen.

3

Klik op een categorie in de linkerkolom en klik vervolgens op een subcategorie in de
rechterkolom om de overeenkomstige loops in de resultatenlijst te tonen. In de
kolommen in de resultatenlijst ziet u de naam en lengte van elke loop.

4

Klik op een loop om de loop vooraf te beluisteren in de loopbrowser.

5

Als u wilt stoppen met zoeken, klikt u nogmaals op het geselecteerde trefwoord om
de selectie ongedaan te maken of klikt u op de knop 'Herstel' om de selectie van alle
geselecteerde trefwoorden ongedaan te maken.

Zie “Oefening 5: Apple Loops toevoegen” op pagina 73 voor meer informatie over
het zoeken naar loops.

background image

Hoofdstuk 10

Oefening 8: podcasts aanmaken

109

Mediabestanden importeren met de mediakiezer

U kunt mediabestanden uit andere iLife-programma's, bijvoorbeeld iTunes en iPhoto,
in een podcastproject importeren. U kunt ook andere GarageBand-projecten
importeren die u samen met een iLife-voorvertoning hebt bewaard. Mediabestanden
kunt u zoeken in de mediakiezer. Daarin kunt u ook een voorvertoning van de
bestanden weergeven. Ook kunt u andere mappen aan de mediakiezer toevoegen,
zodat u de mediabestanden in die mappen aan uw projecten kunt toevoegen.

Mediabestanden zoeken en vooraf bekijken in de mediakiezer

1

Klik op de knop voor de mediakiezer (de knop met verschillende mediasoorten) of kies
'Regelaars' > 'Toon mediakiezer'.

De mediakiezer wordt rechts van de tijdbalk geopend.

2

Voer een van de volgende handelingen uit:

 Klik op de knop 'Audio' om GarageBand-projecten en bestanden in de iTunes-

bibliotheek weer te geven.

 Klik op de knop 'Foto's' om bestanden in de iPhoto-bibliotheek weer te geven.
 Klik op de knop 'Films' om iMovie-projecten en bestanden in de map 'Films' weer

te geven.

3

Ga in de mediakiezer naar de map met de bestanden die u wilt gebruiken. U kunt ook
naar bestanden zoeken door de naam van het bestand in het zoekveld in te voeren.

Manieren om een voorvertoning van een audiobestand of film weer te geven
in de mediakiezer:
 Selecteer het bestand in de medialijst en klik vervolgens op de afspeelknop onder in

de mediakiezer.

 Klik dubbel op het bestand in de medialijst.

Het bestand wordt afgespeeld.

De voorvertoning stoppen
 Klik opnieuw op de afspeelknop in de mediakiezer.

Audiobestanden importeren

m

Sleep het audiobestand uit de mediakiezer naar de tijdbalk.

Een map aan de mediakiezer toevoegen

m

Sleep de map vanuit de Finder naar het midden van de mediakiezer.

background image

110

Hoofdstuk 10

Oefening 8: podcasts aanmaken

Muziek toevoegen

Als u muziek aan een podcast wilt toevoegen, kunt u Apple Loops toevoegen en
instrumenten opnemen, net als bij een muziekproject. Zie “Oefening 5: Apple Loops
toevoegen” op pagina 73 voor informatie over het toevoegen van Apple Loops. Zie
“Oefening 3: spraak, zang en instrumenten opnemen” op pagina 50 voor het opnemen
van fysieke instrumenten. Zie “Oefening 4: software-instrumenten bespelen
en opnemen” op pagina 59 voor het opnemen van software-instrumenten.

Markeringen toevoegen en bewerken

U kunt van een podcast een geavanceerde podcast maken door markeringen toe te
voegen. Wanneer u een markering toevoegt aan een podcast, verschijnt deze in het
spoor van de podcast als markeringssegment. U kunt markeringssegmenten in de
podcasteditor bewerken door ze te verplaatsen, zodat ze op een ander punt beginnen
of eindigen, of door ze langer of korter te maken. Daarnaast kunt u illustraties, URL's en
URL-titels aan een markeringssegment toevoegen.

Markeringen toevoegen

1

Klik op het podcastspoor.

2

Sleep de afspeelkop naar de plaats waar u de markering wilt toevoegen.

3

Klik op de knop 'Voeg markering toe' onder in de editor.

De markering verschijnt nu in de editor en de begintijd voor de markering verschijnt
in de kolom 'Tijd' in de rij van de markering. Bovendien wordt in het podcastspoor het
markeringssegment weergegeven. U kunt markeringssegmenten net als andere
segmenten in de tijdbalk bewerken. U kunt bijvoorbeeld het punt bepalen waar
illustraties en URL's verschijnen en de weergaveduur ervan tijdens het afspelen van
de podcast.

Klik hier om een markering
toe te voegen.

Hier kunt u de begintijd voor markeringen
wijzigen en illustraties, URL's, URL-titels en
hoofdstuktitels toevoegen aan de lijst met
markeringen.

background image

Hoofdstuk 10

Oefening 8: podcasts aanmaken

111

Manieren om een markeringssegment te verplaatsen:
 Sleep het markeringssegment in het podcastspoor naar een nieuwe positie.
 Klik in de editor op de begintijd voor het markeringssegment en voer een nieuwe

begintijd in.

De grootte van een markeringssegment wijzigen

m

Sleep het linker- of rechteruiteinde van het markeringssegment naar links of naar
rechts.

U kunt een markeringssegment niet laten herhalen.

Illustraties toevoegen aan markeringssegmenten

U kunt een illustraties toevoegen aan afzonderlijke markeringssegmenten. Wanneer
u de podcast afspeelt, wordt deze illustratie weergegeven van het begin tot het einde
van het markeringssegment.

Een illustratie toevoegen aan een markeringssegment

1

Open de mediakiezer en klik op de knop 'Foto's'.

2

Zoek in de mediakiezer naar de illustratie die u wilt toevoegen.

3

Sleep de illustratie uit de mediakiezer naar het vak 'Illustratie' in de rij van de markering
in de editor. U kunt de illustratie ook rechtstreeks naar het podcastspoor slepen. Er
wordt dan een nieuw markeringssegment met de illustratie aan het spoor toegevoegd.

De illustratie wordt weergegeven in het markeringssegment in het podcastspoor en in
de kolom 'Illustratie' voor het segment in de editor. Het aankruisvak 'Toont illustratie'
wordt ingeschakeld. U kunt de illustratie van een markering wijzigen door een nieuwe
afbeelding naar de kolom 'Illustratie' in de rij van de markering te slepen.

Een URL toevoegen

U kunt een URL toevoegen aan een markering en de URL een naam geven. Wanneer
u de podcast afspeelt, wordt de URL weergegeven van het begin tot het einde van het
markeringssegment. Als u op de URL klikt, wordt de desbetreffende webpagina in de
webbrowser geopend.

Een URL aan een markering toevoegen

1

Klik in de editor op de plaatsaanduiding voor tekst in de kolom 'URL' in de rij van de
markering en voer de URL in.

Het aankruisvak 'Toont URL' wordt ingeschakeld voor de markering.

2

Klik in de editor op de plaatsaanduiding voor tekst in de kolom 'URL-titel' in de rij van
de markering en voer de titel in.

Wanneer u een URL-titel toevoegt, wordt bij het afspelen van de podcast niet de URL
maar de opgegeven titel weergegeven. U kunt op de titel klikken om de webpagina
van de URL in de webbrowser te openen.

background image

112

Hoofdstuk 10

Oefening 8: podcasts aanmaken

Hoofdstuktitels toevoegen

U kunt een hoofdstuktitel toevoegen aan een markering. Daarmee wordt de markering
een hoofdstukmarkering. Wanneer u de film afspeelt in iTunes, iDVD of QuickTime
Player, kunt u snel naar een bepaald hoofdstuk gaan.

Een hoofdstuktitel aan een markering toevoegen

m

Selecteer in de editor de plaatsaanduiding voor tekst in de kolom 'Hoofdstuktitel' in de
rij van de markering en voer een titel in.

Markeringen verwijderen

Indien gewenst, kunt u een markering uit de podcast verwijderen.

Manieren om een markering te verwijderen:
 Selecteer het markeringssegment in het podcastspoor en druk op de Delete-toets.
 Selecteer de markering in de lijst met markeringen in de editor en druk vervolgens

op de Delete-toets.

Illustraties voor afleveringen toevoegen

U kunt een illustratie voor een aflevering toevoegen in het podcastspoor. Wanneer u de
podcast in iTunes afspeelt of in iWeb bekijkt, wordt de illustratie voor de aflevering
weergegeven totdat er een nieuw markeringssegment begint met een andere
illustratie.

Een illustratie voor een aflevering toevoegen

1

Zoek in de mediakiezer naar de illustratie die u wilt toevoegen.

2

Sleep de illustratie uit de mediakiezer naar het vak voor de afleveringsillustratie in de
editor.

De illustratie wordt weergegeven in het vak voor de afleveringsillustratie. Wanneer u de
podcast afspeelt, wordt de illustratie voor de aflevering weergegeven wanneer er geen
markeringssegment met een illustratie aanwezig is.

Illustraties bewerken

U kunt illustraties voor markeringssegmenten en afleveringen groter of kleiner maken
en bijsnijden. In de afbeeldingseditor kunt u illustraties vergroten of verkleinen en
bijsnijden om de oorspronkelijke afbeelding geheel of gedeeltelijk weer te geven.

Een illustratie bewerken

1

Klik dubbel op een afbeelding in het vak met de illustratie voor de aflevering of in de
lijst met markeringen.

De illustratie wordt geopend in de afbeeldingseditor.

2

Sleep de grootteregelaar om de illustratie te vergroten of verkleinen. Het zwarte
vierkant geeft aan welk deel van de illustratie wordt weergegeven als u de podcast
afspeelt.

background image

Hoofdstuk 10

Oefening 8: podcasts aanmaken

113

3

Sleep de illustratie totdat het deel ervan dat u wilt weergeven, binnen de randen van
het vierkant valt.

4

Om de illustratie te vervangen, sleept u een andere afbeelding naar de
afbeeldingseditor.

5

Klik op 'Stel in' als u klaar bent.

Informatie over afleveringen bewerken

Elke podcastaflevering kan informatie over de aflevering bevatten, zoals de titel,
de auteur en een beschrijving. Bovendien kunt u aan een aflevering een advies voor
ouders koppelen, dat wordt weergegeven als de aflevering in iTunes wordt afgespeeld.

Informatie over de aflevering bewerken

1

Selecteer het podcastspoor.

2

Open het paneel 'Spoorinfo' door 'Spoor' > 'Toon spoorinfo' te kiezen.

Het paneel 'Spoorinfo' verschijnt, met daarin het gedeelte 'Info aflevering'.

3

Als u de podcastaflevering een titel wilt geven, klikt u op het veld 'Titel' en typt u een
titel.

4

Als u gegevens over de artiest wilt toevoegen, klikt u op het veld 'Artiest' en typt u
vervolgens de naam van de artiest.

5

Kies 'Geen', 'Veilig' of 'Expliciet' uit het venstermenu 'Beoordeling ouderlijk toezicht'.

6

Als u een beschrijving wilt toevoegen aan de podcastaflevering klikt u op het veld
'Beschrijving' en typt u een beschrijving.

Het volume van achtergrondsporen verlagen ('ducking')

Bij het aanmaken van een podcast kunt u het volume van de achtergrondsporen
(bijvoorbeeld de achtergrondmuziek of geluidseffecten) verlagen, zodat het gesproken
commentaar en de dialogen beter te horen zijn. Het volume van sommige sporen
verlagen om andere sporen beter hoorbaar te maken, wordt ducking genoemd.

U past ducking toe door bepaalde sporen aan te wijzen als voorgrondsporen en andere
als achtergrondsporen. Wanneer er geluid wordt weergegeven op een voorgrondspoor,
wordt het volume van de achtergrondsporen verlaagd, terwijl dat van alle andere
sporen gelijk blijft. U kunt ducking toepassen op elk spoor met een fysiek instrument
of software-instrument in uw podcast.

Een spoor als voorgrondspoor aanwijzen

1

Kies 'Regelaars' > 'Ducking'.

Aan het begin van elk spoor verschijnt nu een duckingregelaar, met een pijl omhoog
en omlaag.

2

Klik op de bovenzijde van de duckingregelaar van het spoor (de pijl omhoog).

background image

114

Hoofdstuk 10

Oefening 8: podcasts aanmaken

Een spoor als achtergrondspoor aanwijzen

1

Kies 'Regelaars' > 'Ducking'.

Aan het begin van elk spoor verschijnt nu een duckingregelaar, met een pijl omhoog
en omlaag.

2

Klik op de onderzijde van de duckingregelaar van het spoor (de pijl omlaag).

Als u het project afspeelt, naar iWeb verstuurt of exporteert, wordt er ducking
toegepast op de achtergrondsporen zodra er geluid te horen is op een
voorgrondspoor. U kunt de hoeveelheid ducking van deze sporen wijzigen door een
andere duckingvoorinstelling te kiezen uit het paneel 'Spoorinfo' voor het masterspoor.

De hoeveelheid ducking aanpassen

1

Open het paneel 'Spoorinfo'.

2

Klik op 'Masterspoor' en klik vervolgens op de tab 'Wijzig'.

3

Kies een andere voorinstelling uit het menu met duckingvoorinstellingen. De naam
van de voorinstelling geeft informatie over het gebruik ervan.

U kunt ook op de bewerkknop voor het duckingeffect klikken en een eigen
voorinstelling aanmaken door de schuifknoppen te slepen.

Een videopodcast of filmproject aanmaken

Een videopodcast maakt u ongeveer op dezelfde manier als een audiopodcast, met
als verschil dat de videopodcast een film- of videobestand bevat en geen illustraties.
U kunt een iMovie-project of een ander videobestand dat compatibel is met QuickTime
importeren, de video weergeven terwijl u audio toevoegt en markeringen toevoegen
of bewerken. Als u klaar bent, kunt u het voltooide project naar iWeb sturen om het als
videopodcast te publiceren, naar iDVD sturen om het op een dvd te branden of het als
QuickTime-film exporteren.

Een videopodcastproject aanmaken

1

Kies 'Archief' > 'Nieuw'.

Er verschijnt een venster.

2

Klik op 'Nieuw project' en klik vervolgens op 'Film'.

3

Klik op 'Kies'.

Er verschijnt een nieuw, leeg filmproject in het GarageBand-venster.

background image

Hoofdstuk 10

Oefening 8: podcasts aanmaken

115

Een film- of videobestand importeren

U kunt een iMovie-project of een ander videobestand importeren vanuit de mediakiezer.
In de mediakiezer kunt u snel zoeken naar iMovie-projecten en andere videobestanden
in de map 'Films' en naar andere mediabestanden. Zie “Mediabestanden importeren
met de mediakiezer” op pagina 109 voor informatie over het zoeken en importeren van
iMovie-projecten en videobestanden met behulp van de mediakiezer.

Wanneer u een film in een project importeert, verschijnt de film in het filmspoor. Het
bestand begint bij het begin van het project. U kunt de positie van de geïmporteerde
film in het project niet wijzigen.

Opmerking: Een project kan maar één film- of videobestand bevatten. Als u een film
importeert in een project dat al een film bevat, verschijnt er een venster waarin wordt
gevraagd of u de bestaande film wilt vervangen door de nieuwe.

De film bekijken

Wanneer u een film in een project importeert, wordt het filmspoor met stilstaande
beelden uit de film boven aan de tijdbalk weergegeven. U kunt de film bekijken terwijl
u het project afspeelt.

De film of het videobestand bekijken

1

Als het filmspoor niet wordt weergegeven, kiest u 'Spoor' > 'Toon filmspoor'.

2

Klik in de label van het filmspoor op de voorvertoningsknop (het grote vierkant met
een beeld uit de film).

Het voorvertoningsvenster voor films wordt geopend.

3

Druk op de spatiebalk om de film af te spelen.

4

Als u naar een ander gedeelte van de film wilt gaan, beweegt u de aanwijzer over
het voorvertoningsvenster en sleept u de schuifknop die wordt weergegeven.

5

U kunt het formaat van het voorvertoningsvenster wijzigen door de
rechterbenedenhoek van het venster te slepen.

Werken met het audiospoor van de film

Als de film een audiospoor bevat, wordt er voor het geluid van de film onder
het filmspoor een nieuw spoor voor een fysiek instrument gemaakt met de naam
'Videogeluid'. U kunt het spoor voor het filmgeluid op precies dezelfde manier
bewerken als elk ander spoor voor een fysiek instrument. U kunt dus het geluid
van het spoor uitschakelen of uitsluitend dit spoor afspelen, het volume en de panning
aanpassen en effecten toevoegen.

Opmerking: als u het geluid van het spoor 'Videogeluid' uitschakelt en u de film naar
iDVD of iWeb stuurt of de film als QuickTime-film exporteert, wordt het geluid van de
film daar niet bij betrokken.

background image

116

Hoofdstuk 10

Oefening 8: podcasts aanmaken

Geluid toevoegen

Het commentaar bij een videopodcast neemt u op dezelfde manier op als het
commentaar bij een audiopodcast. U kunt audiobestanden uit de loopbrowser
toevoegen. Dit kunnen zowel muzikale loops als loops met podcastgeluiden zijn.
U kunt ook geluid opnemen in sporen voor fysieke instrumenten en software-
instrumenten, net als bij andere GarageBand-projecten.

Zie “Podcastgeluiden toevoegen” op pagina 108, “Mediabestanden importeren met de
mediakiezer” op pagina 109 en “Muziek toevoegen” op pagina 110 voor meer
informatie.

Markeringen, titels en URL's aan een videopodcast toevoegen

Met markeringen kunt u snel naar verschillende plaatsen in de voltooide film gaan
en koppelingen naar webpagina's toevoegen. U kunt markeringen aan een
videopodcastproject toevoegen en URL's en hoofdstuktitels aan markeringen
toevoegen, net als bij geavanceerde audiopodcasts. Aan een videopodcast kunt
u echter geen illustraties toevoegen.

Zie “Markeringen toevoegen en bewerken” op pagina 110, “Een URL toevoegen” op
pagina 111 en “Hoofdstuktitels toevoegen” op pagina 112 voor meer informatie.

Nadat uw podcast is voltooid, kunt u deze op verschillende manieren met anderen
delen. Zie de volgende oefening, “Oefening 9: projecten delen”, voor informatie over
het delen van podcasts.

background image

11

117

11