GarageBand - Oefening 6: uw muziek arrangeren en bewerken

background image

Oefening 6: uw muziek
arrangeren en bewerken

U creëert een project door segmenten in de tijdbalk
te rangschikken en in de editor te bewerken.

Nadat u een aantal loops en opnamen aan uw project hebt toegevoegd, kunt u de
segmenten in de tijdbalk verplaatsen of kopiëren en andere wijzigingen aanbrengen
om het project te arrangeren. U kunt de positie van de segmenten in de tijdbalk wijzigen
door de segmenten te knippen of te kopiëren en vervolgens te plakken, door segmenten
te verplaatsen, te vergroten of te verkleinen, door segmenten te laten herhalen en door
segmenten te splitsen en samen te voegen. U kunt arrangementssegmenten aanmaken
om secties van een project te definiëren en deze arrangementssegmenten gebruiken
om het project snel opnieuw te arrangeren. U kunt ook segmenten in de editor op
verschillende manieren bewerken.

In deze oefening leert u het volgende:

 Een of meer segmenten selecteren
 Segmenten kopiëren en plakken
 Segmenten herhaald afspelen, vergroten, verkleinen en verplaatsen
 Segmenten splitsen en samenvoegen
 Het arrangementsspoor gebruiken om secties van een project te definiëren en

opnieuw te arrangeren

 De naam van segmenten wijzigen
 Segmenten transponeren
 De timing van segmenten corrigeren
 Segmenten afspelen in de editor
 Segmenten met een hoger of lager tempo laten afspelen
 De stemming van segmenten voor fysieke instrumenten corrigeren
 Instellen dat segmenten voor fysieke instrumenten het oorspronkelijke tempo

behouden

 Segmenten met behulp van het tijdbalkraster synchroniseren met maten, tellen en

andere tijdseenheden

 Audio- en MIDI-bestanden importeren

background image

84

Hoofdstuk 8

Oefening 6: uw muziek arrangeren en bewerken

Elementaire informatie over arrangeren

Wanneer u muziek in een spoor opneemt, wordt een segment aangemaakt in het
spoor van het gekozen instrument. Als u een loop naar de tijdbalk sleept, maakt u van
de loop een segment. Als u wijzigingen aanbrengt in het segment, bijvoorbeeld als u
het segment splitst of transponeert, wordt de oorspronkelijke opname of loop niet
gewijzigd.

Elk type segment verschijnt als een andere kleur in de tijdbalk:

 Paars: segmenten van fysieke instrumenten die zijn opgenomen
 Blauw: segmenten van fysieke instrumenten die zijn gemaakt op basis van loops
 Oranje: segmenten van geïmporteerde audiobestanden
 Groen: segmenten van software-instrumenten die zijn opgenomen of zijn gemaakt

op basis van loops

Segmenten vormen de bouwstenen van een project. U maakt de opbouw en vorm van
een project aan door segmenten in de tijdbalk te rangschikken. Er zijn verschillende
manieren waarop u met segmenten in de tijdbalk kunt werken: u kunt de positie van de
segmenten in de tijdbalk wijzigen door de segmenten te knippen of te kopiëren en
vervolgens te plakken, door segmenten te verplaatsen, te vergroten of te verkleinen,
door segmenten te laten herhalen of te transponeren en door segmenten te splitsen en
samen te voegen. In de meeste gevallen kunt u verschillende typen segmenten op exact
dezelfde manier bewerken. Er zijn een paar situaties waarin u ze op een andere manier
moet bewerken. Deze uitzonderingen worden in de volgende gedeelten behandeld.

Segmenten selecteren

Als u een segment wilt bewerken, moet u het eerst in de tijdbalk selecteren.

Een segment selecteren
 Om één segment te selecteren, klikt u erop in de tijdbalk.

U kunt meerdere segmenten op een van de volgende manieren selecteren:
 Houd de Shift-toets ingedrukt terwijl u op de segmenten klikt.
 Om alle tussenliggende segmenten te selecteren, sleept u van een punt vóór het

eerste segment naar een punt na het laatste segment.

De geselecteerde segmenten worden gemarkeerd weergegeven in de tijdbalk.

Opmerking: om segmenten te kunnen selecteren of acties te kunnen uitvoeren als het
laten herhalen of het vergroten of verkleinen van loops, moet u mogelijk op het
segment inzoomen zodat het groot genoeg is om te worden geselecteerd.

U kunt segmenten knippen, kopiëren en plakken met de menucommando's en
toetscombinaties die standaard in het Mac OS worden gebruikt.

Een segment knippen
 Selecteer het segment en kies 'Wijzig' > 'Knip'.

background image

Hoofdstuk 8

Oefening 6: uw muziek arrangeren en bewerken

85

Manieren om een segment te kopiëren:
 Selecteer het segment en kies 'Wijzig' > 'Kopieer'.
 Sleep het segment met de Option-toets (z) ingedrukt.

Een segment plakken
 Verplaats de afspeelkop naar het punt in de tijdbalk waarop u wilt dat het segment

begint. Kies vervolgens 'Wijzig' > 'Plak'.

Wanneer u een segment plakt, wordt de afspeelkop naar het einde van het geplakte
segment verplaatst. U kunt extra kopieën van het segment plakken. Elke kopie begint
dan op het punt in de tijdbalk waar de vorige kopie eindigt.

Segmenten verplaatsen

U kunt segmenten verplaatsen door ze naar een ander punt in de tijdbalk te slepen.
U kunt een segment ook naar een ander spoor van hetzelfde type als het segment
verplaatsen. (Segmenten van fysieke instrumenten kunt u alleen verplaatsen naar een
spoor voor een fysiek instrument. Segmenten van software-instrumenten kunt u alleen
verplaatsen naar een spoor voor een software-instrument.)

Een segment verplaatsen
 Sleep het segment naar links of naar rechts om het op een andere positie in de

tijdbalk te plaatsen.

 Sleep het segment omhoog of omlaag naar een ander spoor van hetzelfde type.

Wanneer u een segment verplaatst, worden er gele hulplijnen weergegeven voor de
uitlijning van de linker- of rechterrand van het segment met andere onderdelen in de
tijdbalk. Als u geen hulplijnen wilt gebruiken, schakelt u deze in het paneel 'Algemeen'
van het GarageBand-voorkeurenvenster uit.

U kunt segmenten ook naar links verplaatsen om de ruimte van een verwijderd
segment in te nemen.

Een segment verwijderen en de volgende segmenten naar links verplaatsen

1

Selecteer het segment dat u wilt verwijderen.

2

Kies 'Wijzig' > 'Verwijder en verplaats'.

Alle volgende segmenten in hetzelfde spoor worden naar links verplaatst.

Twee segmenten kunnen elkaar niet overlappen in hetzelfde spoor. Als u een segment
op een gedeelte van een ander segment plaatst, wordt het onderliggende segment
ingekort tot de rand van het overlappende segment. Als een segment een ander
segment volledig bedekt, wordt het onderliggende segment verwijderd.

Voeg een nieuwe drum- of basloop aan de tijdbalk toe en laat de loop vervolgens
herhalen zodat er een nieuw ritmisch patroon wordt aangemaakt.

background image

86

Hoofdstuk 8

Oefening 6: uw muziek arrangeren en bewerken

De grootte van segmenten wijzigen

U kunt segmenten zowel verlengen als inkorten. U kunt segmenten van fysieke en
software-instrumenten inkorten, zodat alleen het zichtbare gedeelte van het segment
wordt afgespeeld. U kunt segmenten van software-instrumenten verlengen om aan het
begin of einde van het segment een stilte toe te voegen. (Bij segmenten van fysieke
instrumenten kunt u dit niet doen.)

De grootte van een segment wijzigen

1

Plaats de aanwijzer op de onderste helft van de linker- of rechterrand van het segment.
De aanwijzer verandert nu in een formaataanwijzer, een aanwijzer met een pijl die van
het segment af wijst.

2

Sleep de linker- of rechterrand van het segment om het segment in te korten of te
verlengen.

Wanneer u de grootte van een segment wijzigt door het segment te verlengen, wordt
er stilte aan het segment toegevoegd. Dit kan handig zijn als u kopieën van het
segment wilt maken, die elk een bepaald aantal tellen duren.

Opmerking: U kunt een segment van een fysiek instrument nooit langer maken dan het
oorspronkelijk was. Segmenten van een fysiek instrument die opnamen met meerdere
takes bevatten, kunt u alleen vanaf de rechterrand groter of kleiner maken en niet
vanaf de linkerrand. Segmenten van een software-instrument die opnamen met
meerdere takes bevatten, kunt u aan de linkerzijde verlengen, maar u kunt deze
segmenten niet korter maken.

Segmenten herhalen

U kunt een segment laten herhalen. Wanneer u een segment laat herhalen, wordt het
precies zo lang afgespeeld als u het in de tijdbalk verlengt.

Een segment laten herhalen

1

Beweeg de aanwijzer over de bovenste helft van de rechterrand van het segment. De
aanwijzer verandert in een herhaalaanwijzer, een aanwijzer met een cirkelvormige pijl.

2

Sleep de rechterrand van het segment naar de plaats waar het afspelen moet stoppen.
Wanneer u het project afspeelt, wordt het segment steeds tot dit punt herhaald.

Formaataanwijzer

Herhaalaanwijzer

background image

Hoofdstuk 8

Oefening 6: uw muziek arrangeren en bewerken

87

Wanneer u een segment laat herhalen, geven inkepingen aan de boven- en onderzijde
van de loop het begin en einde van elke herhaling aan. U kunt slepen naar het einde
van een herhaling of naar een willekeurige positie.

Laat nu de drum- en bassegmenten die u aan de tijdbalk hebt toegevoegd, herhalen.
In de meeste populaire muziek zijn ritmepatronen vaak veelvouden van vier maten.
Zo worden voor zowel het couplet als het refrein van populaire muziek vaak 16 of
32 maten gebruikt.

Segmenten splitsen en samenvoegen

U kunt een segment splitsen in de tijdbalk. Wanneer u een segment splitst, kunt u het
op een ander punt dan het beginpunt laten beginnen. U kunt door een segment te
splitsen ook gedeelten van een segment op verschillende posities in de tijdbalk
gebruiken.

1

Selecteer het segment dat u wilt splitsen.

2

Verplaats de afspeelkop naar het punt in het segment waar u de splitsing wilt
aanbrengen.

3

Kies 'Wijzig' > 'Splits'.

Het geselecteerde segment wordt ter hoogte van de afspeelkop gesplitst in twee
segmenten. Alleen het geselecteerde segment wordt gesplitst, zelfs als er zich ook
segmenten in andere sporen onder de afspeelkop bevinden. Als u meerdere
segmenten hebt geselecteerd die zich onder de afspeelkop bevinden, worden alle
geselecteerde segmenten op dat punt gesplitst. Wanneer u een segment van een
software-instrument splitst, worden alle noten die zich op het splitspunt bevinden
tot dat punt ingekort.

U kunt meerdere segmenten samenvoegen tot één segment. Daarvoor moeten de
segmenten zich wel naast elkaar in hetzelfde spoor bevinden, zonder tussenruimte.

Segmenten samenvoegen

1

Controleer of de segmenten van hetzelfde type zijn, of ze zich in hetzelfde spoor
bevinden en of ze op elkaar aansluiten.

2

Selecteer de segmenten die u wilt samenvoegen.

3

Kies 'Wijzig' > 'Voeg samen'.

Wanneer u segmenten van een fysiek instrument samenvoegt, verschijnt een venster
waarin wordt gevraagd of u een nieuw audiobestand wilt aanmaken. Klik op 'Maak aan'
om de segmenten samen te voegen tot een nieuw segment.

background image

88

Hoofdstuk 8

Oefening 6: uw muziek arrangeren en bewerken

Segmenten van een opgenomen fysiek instrument (paars) kunnen alleen worden
samengevoegd met andere segmenten van fysieke instrumenten en segmenten van
een software-instrument (groen) kunnen alleen worden samengevoegd met andere
segmenten van software-instrumenten. Segmenten met een loop met een fysiek
instrument (blauw) kunnen niet worden samengevoegd.

Een project snel opnieuw arrangeren

De tijdbalk van GarageBand bevat een arrangementsspoor. U kunt
arrangementssegmenten aan het arrangementsspoor toevoegen om de verschillende
secties van een project aan te duiden, zoals intro, couplet en refrein. U kunt de secties
van een project ook eenvoudig opnieuw arrangeren door arrangementssegmenten te
verplaatsen en te kopiëren.

Wanneer u een arrangementssegment verplaatst of kopieert, wordt de muziek in alle
sporen in die sectie van het project verplaatst of gekopieerd. Als er
automatiseringscurves actief zijn in die sectie van het project, waaronder het
masterspoor, worden de bijbehorende regelpunten ook verplaatst of gekopieerd.

Het arrangementsspoor tonen

m

Kies 'Spoor' > 'Toon arrangementsspoor' (of druk op Command + Shift + A).

Het arrangementsspoor verschijnt boven in de tijdbalk, onder de maatliniaal.

Een arrangementssegment toevoegen

m

Klik op het kleine plussymbool (+) in de spoorlabel van het arrangementsspoor.

Elk arrangementssegment dat u toevoegt, is vier maten lang en heeft de naam
'naamloos'.

Een arrangementssegment een naam geven

m

Klik op de naam van het segment, wacht een ogenblik en typ vervolgens een nieuwe
naam.

Een arrangementssegment selecteren

m

Klik op het arrangementssegment.

U kunt meerdere aaneengesloten arrangementssegmenten selecteren door de Shift-
toets ingedrukt te houden en erop te klikken. Niet-aaneengesloten segmenten kunnen
niet worden geselecteerd. U kunt alle arrangementssegmenten selecteren door op de
spoorlabel van het arrangementsspoor te klikken.

Hiermee voegt u een

arrangementssegment toe.

Klik hier om de naam van het
arrangementsspoor te wijzigen.

background image

Hoofdstuk 8

Oefening 6: uw muziek arrangeren en bewerken

89

Wanneer u een arrangementssegment selecteert, wordt dit lichtblauw weergegeven.
De desbetreffende sectie van het project wordt gemarkeerd.

Een arrangementssegment vergroten of verkleinen

m

Sleep de rechterrand van het segment tot het segment de gewenste grootte heeft.

Wanneer u een arrangementssegment groter of kleiner maakt, heeft dit geen effect op
de muziek in de tijdbalk.

Een arrangementssegment verplaatsen

m

Sleep het arrangementssegment naar een ander gedeelte van het arrangementsspoor.

Een arrangementssegment kopiëren

m

Houd de Option-toets (z) ingedrukt en sleep het arrangementssegment.

Wanneer u een arrangementssegment tussen twee bestaande arrangements-
segmenten kopieert of verplaatst, wordt het segment ingevoegd tussen de twee
bestaande segmenten. Het segment dat later in de tijd ligt, wordt samen met al het
bijbehorende materiaal verplaatst naar het punt waar het ingevoegde segment eindigt.
Op deze manier kunt u gelijksoortige secties, zoals coupletten, snel herhalen.

Wanneer u een arrangementssegment verplaatst of kopieert naar een deel van het
project dat niet leeg is, worden arrangementssegmenten aan de rechterkant naar
rechts verplaatst om ruimte maken voor het segment.

Wanneer u een arrangementssegment verplaatst of kopieert naar een leeg deel van
de tijdbalk, wordt er een leeg arrangementssegment aangemaakt tussen het laatste
bestaande arrangementssegment en het segment dat u sleept.

Wanneer u een arrangementssegment verplaatst of kopieert zodat het segment voorbij
de einde-projectmarkering in de maatliniaal komt te liggen, schuift de markering op
om ruimte te maken voor het segment.

Een arrangementssegment splitsen

1

Verplaats de afspeelkop naar het punt in het segment waar u het
arrangementssegment wilt splitsen.

2

Kies 'Wijzig' > 'Splits' (of druk op Command + T).

Arrangementssegmenten samenvoegen

1

Zorg ervoor dat de arrangementssegmenten direct op elkaar volgen.

2

Kies 'Wijzig' > 'Voeg samen' (of druk op Command + J).

U kunt ook arrangementssegmenten verwisselen, waardoor al het materiaal van de
twee segmenten in de tijdbalk wordt omgeruild. U kunt een arrangementssegment
geheel of gedeeltelijk vervangen door een ander.

Arrangementssegmenten verwisselen

m

Sleep in het arrangementsspoor het ene arrangementssegment naar het andere.

background image

90

Hoofdstuk 8

Oefening 6: uw muziek arrangeren en bewerken

Een arrangementssegment vervangen door een ander

m

Houd de Command-toets ingedrukt en sleep het ene arrangementssegment naar
het andere.

Wanneer u op deze manier het ene arrangementssegment door het andere vervangt,
wordt het segmentgedeelte vanaf de linkerrand van het segment dat u sleept,
vervangen.

Uw opnamen bewerken in de editor

U kunt in de tijdbalk met segmenten werken, maar u kunt segmenten ook in de editor
bewerken. De editor werkt als een microscoop: u krijgt een close-up te zien van elk
segment. U kunt de namen van segmenten wijzigen, segmenten transponeren, de
timing van segmenten verbeteren en de stemming van segmenten van fysieke
instrumenten verbeteren. Voor segmenten van fysieke instrumenten kunt u bovendien
aangeven of u het oorspronkelijke tempo wilt behouden of het tempo van het project
wilt volgen. Als u dergelijke geavanceerde bewerkingen wilt uitvoeren, moet u eerst de
editor onder de tijdbalk weergeven.

De editor weergeven

m

Klik op de editorknop (de knop met de schaar die een geluidsgolf knipt).

De naam van segmenten wijzigen

U kunt de naam van segmenten in de editor wijzigen. De naam van een segment kan
bijvoorbeeld aangeven wanneer u het segment hebt opgenomen, om welk onderdeel
van het project het gaat of welk gevoel het segment moet overbrengen.

De naam van een segment wijzigen

1

Klik dubbel op het segment in de tijdbalk om het te openen in de editor.

De inhoud van het segment verschijnt in de editor. Bij segmenten van fysieke
instrumenten verschijnt een golfvorm. Bij segmenten van software-instrumenten
verschijnt een muziekrol met de noten van het segment.

2

Klik dubbel op de naam boven in het segment en typ een nieuwe naam.

background image

Hoofdstuk 8

Oefening 6: uw muziek arrangeren en bewerken

91

Segmenten transponeren

Wanneer u een Apple Loop aan de tijdbalk toevoegt, krijgt deze dezelfde toonsoort
als het project (dit wordt ook wel transponeren genoemd). In de meeste gevallen
zullen segmenten dezelfde toonsoort moeten hebben als het project. U kunt een
segment transponeren naar een andere toonsoort wanneer u de toonsoort van het
nummer tijdelijk wilt veranderen of wanneer u een spanning wilt creëren tussen het
segment en de rest van het nummer (dit wordt ook wel dissonantie genoemd).

Een segment transponeren

1

Selecteer het segment in de tijdbalk.

2

Sleep de schuifknop voor de toonhoogte om het segment naar een lagere of hogere
toonsoort te transponeren.

Een halve toon is de kleinste afstand tussen twee muzieknoten.

Voeg een nieuwe basloop toe na de basloop die u al naar de tijdbalk hebt gesleept en
transponeer de nieuwe basloop. De gebruikelijkste transposities zijn vijf of zeven halve
tonen omhoog of omlaag, maar u kunt ook een andere transpositie kiezen die u goed
vindt klinken.

Sleep de schuifknop voor de
toonhoogte of typ het aantal
halve tonen in het veld.

background image

92

Hoofdstuk 8

Oefening 6: uw muziek arrangeren en bewerken

De timing van een spoor voor een fysiek instrument verbeteren

U kunt de timing van de segmenten in een spoor voor een fysiek instrument
corrigeren. Dit is vooral handig bij segmenten waarvan de noten wel juist zijn,
maar niet precies in de maat worden gespeeld.

Als u de timing corrigeert, worden alle segmenten in het geselecteerde spoor (zowel
uw eigen opnamen als loops) gecorrigeerd. U kunt de timing corrigeren van
segmenten met slagwerkinstrumenten, monofone instrumenten en
akkoordinstrumenten.

De timing van een spoor voor een fysiek instrument verbeteren

1

Klik in de tijdbalk dubbel op het spoor met de segmenten die u wilt verbeteren om
het spoor in de editor te openen.

2

Sleep in de editor de schuifknop 'Verbeter timing' naar rechts om de mate van
timingcorrectie te verhogen of naar links om de mate van timingcorrectie te verlagen.

3

Kies de toonwaarde die u als basis voor de timingcorrectie wilt gebruiken uit het
venstermenu boven de schuifknop 'Verbeter timing'.

Verbeterde timing kan onder bepaalde omstandigheden tot vertraging leiden.
Als u de schuifknop bijvoorbeeld verplaatst terwijl het project wordt afgespeeld, kan er
een kleine vertraging optreden omdat het tijdens het afspelen enige tijd kost voordat
de nieuwe instelling is toegepast. Ook wanneer verbeterde timing actief is op een
spoor waarin u aan het opnemen bent, kan er een korte vertraging optreden tussen
het afspelen en het daadwerkelijk laten horen van het geluid. Sleep de schuifknop naar
links om verbeterde timing tijdens de opname te deactiveren en stel vervolgens het
niveau van verbeterde timing in bij de voltooiing van de opname.

De schuifknop 'Verbeter timing' werkt niet bij alle muziekopnamen even goed, vooral
niet wanneer u de schuifknop instelt op een hoge waarde. Beluister de resultaten
aandachtig en stel de schuifknop in op de waarde die het best klinkt.

Als u de timingcorrectie wilt verminderen, sleept u de schuifknop 'Verbeter timing'
naar links. Als u de functie voor het verbeteren van de timing bij nader inzien niet wilt
gebruiken, sleept u de schuifknop 'Verbeter timing' naar de stand 'uit' om de
oorspronkelijke timing van de geselecteerde onderdelen te herstellen.

De timing van een spoor voor een software-instrument
verbeteren

U kunt de timing van segmenten in een spoor voor een software-instrument
corrigeren. U kunt de timing corrigeren van alle segmenten in het spoor, van bepaalde
segmenten die u selecteert of van afzonderlijke noten binnen een segment.

Wanneer u de schuifknop 'Lijn automatisch uit' verplaatst en een toonwaarde voor de
verbetering van de timing kiest voordat u segmenten of noten opneemt, wordt de
timing van het segment tijdens het opnemen door GarageBand gecorrigeerd.

background image

Hoofdstuk 8

Oefening 6: uw muziek arrangeren en bewerken

93

De timing van een spoor voor een software-instrument verbeteren

1

Klik dubbel op de label van een spoor voor een software-instrument om het spoor in
de editor te openen.

2

Als u segmenten wilt corrigeren, selecteert u de gewenste segmenten in het spoor.
Als u afzonderlijke noten wilt corrigeren, selecteert u de gewenste noten in de editor.

3

Kies de toonwaarde die u als basis voor de timingcorrectie van de geselecteerde
onderdelen wilt gebruiken uit het venstermenu 'Verbeter timing'.

Als u de timingcorrectie wilt verminderen, sleept u de schuifknop 'Verbeter timing'
naar links. Als u de functie voor het verbeteren van de timing bij nader inzien niet
wilt gebruiken, sleept u de schuifknop 'Verbeter timing' naar de stand 'uit' om de
oorspronkelijke timing van de geselecteerde onderdelen te herstellen.

De stemming van een spoor voor een fysiek instrument
verbeteren

U kunt de stemming van segmenten in een spoor voor fysieke instrumenten corrigeren.
Dit is vooral handig wanneer u segmenten van fysieke instrumenten hebt opgenomen
die wel de juiste sfeer en timing hebben, maar niet helemaal de juiste toonhoogte.

Als u de toonhoogte van een spoor corrigeert, worden alle segmenten in het
geselecteerde spoor (zowel uw eigen opnamen als loops) gecorrigeerd. U kunt alleen
de stemming in sporen voor fysieke instrumenten met monofone segmenten
nauwkeurig corrigeren. Zorg er dus voor dat het spoor geen segmenten met
akkoorden of percussie bevat.

Wanneer u de schuifknop 'Verbeter stemming' gebruikt, worden noten automatisch
verplaatst naar de dichtstbijzijnde noot op de chromatische toonladder met 12 noten.
Schakel het aankruisvak 'Op toonsoort' in om noten alleen om te zetten in noten uit
de toonsoort van het project. De toonsoort van het project geeft u op in het paneel
'Spoorinfo' voor het masterspoor.

De stemming van sporen voor fysieke instrumenten corrigeren

1

Klik in de tijdbalk dubbel op het spoor voor het fysieke instrument dat u wilt
verbeteren om het spoor in de editor te openen.

2

Sleep de schuifknop naar rechts om de mate van stemmingscorrectie te verhogen of
sleep de schuifknop naar links om de mate van stemmingscorrectie te verlagen.

3

Schakel het aankruisvak 'Op toonsoort' onder de schuifknop uit als u de
stemmingscorrectie niet wilt afstemmen op de toonsoort van het project, maar op de
chromatische toonladder.

U kunt het resultaat direct beluisteren tijdens het afspelen van het project.

background image

94

Hoofdstuk 8

Oefening 6: uw muziek arrangeren en bewerken

Als u de schuifknop 'Verbeter stemming' op een hoge waarde instelt, kan dat leiden tot
ongewenste resultaten. Beluister de resultaten aandachtig en stel de schuifknop in op
de waarde die het best klinkt.

Het oorspronkelijke tempo en de oorspronkelijke toonhoogte
van segmenten van fysieke instrumenten behouden

Standaard wordt voor opnamen van fysieke instrumenten (paars) en loops van fysieke
instrumenten (blauw) in de tijdbalk het tempo en de toonhoogte van het project
overgenomen. U kunt echter opgeven dat een segment van een fysiek instrument het
oorspronkelijke tempo en de oorspronkelijke toonhoogte behoudt.

Opgeven dat segmenten voor fysieke instrumenten het oorspronkelijke tempo
en de oorspronkelijke toonhoogte behouden

1

Selecteer het segment van het fysieke instrument in de tijdbalk.

2

Open de editor.

3

Schakel het aankruisvak 'Volg tempo en toonhoogte' uit.

Als u besluit dat het segment het tempo en de toonhoogte van het project weer moet
volgen, selecteert u het segment en schakelt u vervolgens het aankruisvak 'Volg tempo
en toonhoogte' opnieuw in.

U kunt het aankruisvak 'Volg tempo en toonhoogte' niet inschakelen wanneer u een
audiobestand (oranje), een loop met een fysiek instrument met de tag 'one-shot' of een
segment van een software-instrument (groen) hebt geselecteerd. U kunt een loop met
een software-instrument converteren naar een loop met een fysiek instrument door de
loop aan de tijdbalk toe te voegen. Vervolgens kunt u opgeven dat het oorspronkelijke
tempo voor de loop met het fysieke instrument moet worden behouden.

Audio- en MIDI-bestanden importeren

U kunt ook audiobestanden met een van de volgende bestandsstructuren vanuit de
Finder aan uw project toevoegen: AIFF, WAV, AAC (met uitzondering van beveiligde
AAC-bestanden), Apple Lossless en MP3. Wanneer u een gecomprimeerd bestand
(zoals een AAC- of mp3-bestand) aan een project toevoegt, blijft het gecomprimeerd,
zodat u ruimte en tijd bespaart.

Audiobestanden importeren

m

Sleep het audiobestand vanuit de Finder naar de tijdbalk. U kunt het bestand naar een
spoor voor een fysiek instrument slepen of naar het lege gebied onder de bestaande
sporen.

Als u het audiobestand naar het lege gebied onder de bestaande sporen sleept, wordt
er een nieuw basisspoor voor het audiobestand aangemaakt.

background image

Hoofdstuk 8

Oefening 6: uw muziek arrangeren en bewerken

95

U kunt ook MIDI-bestanden (Musical Instrument Digital Interface) in een project
importeren en deze bestanden in sporen voor software-instrumenten gebruiken.

Een MIDI-bestand importeren

m

Sleep het MIDI-bestand vanuit de Finder naar de tijdbalk. U kunt het bestand naar een
spoor voor een software-instrument slepen of naar het lege gebied onder de
bestaande sporen.

Als u het MIDI-bestand naar het lege gebied onder de tijdbalk sleept, wordt er een
nieuw spoor voor een software-instrument aan de tijdbalk toegevoegd waarin het
bestand wordt opgenomen.

background image

9

96

9