GarageBand - Oefening 4: software-instrumenten bespelen en opnemen

background image

Oefening 4: software-
instrumenten bespelen
en opnemen

GarageBand bevat een uitgebreid pakket software-
instrumenten, waaronder drums, gitaren, piano's, orgels
en synthesizers die u in uw projecten kunt gebruiken.

Software-instrumenten zijn een bepaald type instrument. U speelt de noten (met het
toetsenbord van uw computer, het schermkeyboard of een MIDI-keyboard dat op uw
computer is aangesloten) en uw computer genereert het geluid, afhankelijk van het
gekozen software-instrument.

U kunt effecten toevoegen aan een software-instrument en segmenten van software-
instrumenten in de editor bewerken. U kunt ook meer software-instrumenten aan het
paneel 'Spoorinfo' toevoegen door een van de Jam Packs aan te schaffen die voor
GarageBand beschikbaar zijn.

In deze oefening leert u het volgende:

 Een spoor voor een software-instrument toevoegen en de spoorinstellingen wijzigen
 Software-instrumenten bespelen met het toetsenbord van uw computer, het

schermkeyboard of een fysiek keyboard

 Een software-instrument opnemen
 De muzieknotatie voor een spoor voor een software-instrument bekijken, wijzigen

en afdrukken

U speelt een software-instrument af en neemt een software-instrument op in een
spoor voor een software-instrument. U kunt het instrument voor het spoor zelfs
wijzigen nadat u al een opname hebt gemaakt. De eerste handeling die u uitvoert,
is het toevoegen van een nieuw spoor voor een software-instrument.

background image

60

Hoofdstuk 6

Oefening 4: software-instrumenten bespelen en opnemen

Een nieuw spoor voor een software-instrument toevoegen

1

Klik op de knop met het plusteken of kies 'Spoor' > 'Nieuw spoor'.

2

Klik in het venster dat verschijnt op 'Software-instrument' en klik vervolgens op
'Maak aan'.

In de tijdbalk verschijnt nu een nieuw spoor voor een software-instrument met het
instrument 'Grand Piano' en het paneel 'Spoorinfo' wordt rechts van de tijdbalk
geopend.

3

Kies in het paneel 'Spoorinfo' een instrumentcategorie uit de linkerlijst en kies
vervolgens een instrument uit de rechterlijst.

In de spoorlabel van het spoor voor het software-instrument wordt de naam van het
geselecteerde instrument weergegeven. Als u een USB- of MIDI-keyboard op uw
computer hebt aangesloten, kunt u noten spelen en het software-instrument direct
horen. Zelfs als er geen keyboard is aangesloten, kunt u op software-instrumenten
spelen via het venster 'Muzikaal typen' of het schermkeyboard.

Selecteer een

instrumentcategorie in

deze lijst.

Selecteer een instrument
in deze lijst.

background image

Hoofdstuk 6

Oefening 4: software-instrumenten bespelen en opnemen

61

Software-instrumenten bespelen met het venster
'Muzikaal typen'

Met het venster 'Muzikaal typen' kunt u software-instrumenten bespelen en opnemen
via het toetsenbord van de computer. Als u het venster 'Muzikaal typen' weergeeft,
kunt u met de toetsen op de middelste en bovenste rij van het toetsenbord van de
computer noten spelen, net als met de toetsen op een keyboard.

Het venster 'Muzikaal typen' weergeven

m

Kies 'Venster' > 'Muzikaal typen' (of druk op Command + Shift + K).

Als het schermkeyboard zichtbaar is, kunt u naar het venster 'Muzikaal typen'
overschakelen door links in het venster op de knop voor muzikaal typen te klikken.

Noten spelen via muzikaal typen

m

Wanneer het venster 'Muzikaal typen' is geopend, kunt u noten spelen met de toetsen
van het computertoetsenbord die worden aangegeven op het pianotoetsenbord in het
venster 'Muzikaal typen'.

 De toetsen op de middelste rij van het toetsenbord van de computer komen overeen

met de witte toetsen op het keyboard van 'Muzikaal typen' en hebben een bereik
van anderhalf octaaf van C tot F.

 De toetsen W, E, T, Y, U, O en P op de bovenste rij van het computertoetsenbord

komen overeen met de zwarte toetsen op de piano (mollen en kruisen).

Manieren om één octaaf omhoog of omlaag te gaan:
 Druk op Z om één octaaf lager te spelen.
 Druk op X om één octaaf hoger te spelen.
 Klik op het kleine keyboard boven in het venster 'Muzikaal typen' om naar het

desbetreffende octaaf te gaan of sleep de blauwe rechthoek. De blauwe rechthoek
geeft het huidige bereik van muzikaal typen aan.

background image

62

Hoofdstuk 6

Oefening 4: software-instrumenten bespelen en opnemen

De aanslag wijzigen van de noten die u speelt met muzikaal typen
 Druk op C om de aanslag af te zwakken.
 Druk op V om de aanslag te versterken.

De toonhoogte wijzigen van de noten die u speelt met muzikaal typen
 Druk op 1 om de toonhoogte van de noten de verlagen.
 Druk op 2 om de toonhoogte van de noten de verhogen.

De toonhoogte wordt aangepast zolang u de toets ingedrukt houdt.

Noten aanhouden die u via 'Muzikaal typen' speelt
 Houd de Tab-toets ingedrukt.

De noten worden aangehouden zolang u de Tab-toets ingedrukt houdt.

 Laat de Tab-toets los om noten niet langer aan te houden.

Modulatie toevoegen aan de noten die u speelt met muzikaal typen
 Druk op 4 tot en met 8 om steeds hogere modulatieniveaus toe te voegen. Druk op 3

om modulatie uit te schakelen.

Het modulatieniveau blijft actief totdat u het wijzigt of uitschakelt door op een andere
toets te drukken.

Software-instrumenten bespelen met het schermkeyboard

U kunt het schermkeyboard gebruiken om software-instrumenten op te nemen en te
bespelen. Wanneer u het schermkeyboard activeert, wordt het standaard weergegeven
met vier octaven. U kunt het keyboard vergroten en maximaal tien octaven weergeven.

Manieren om het schermkeyboard weer te geven:

m

Kies 'Venster' > 'Keyboard' (of druk op Command + K).

Als het venster 'Muzikaal typen' zichtbaar is, kunt u naar het schermkeyboard
overschakelen door links in het venster op de knop voor het schermkeyboard te klikken.

background image

Hoofdstuk 6

Oefening 4: software-instrumenten bespelen en opnemen

63

Het schermkeyboard bespelen

m

Klik op de toetsen op het schermkeyboard. U kunt klikken terwijl het project wordt
afgespeeld, terwijl er niets wordt afgespeeld of terwijl er wordt opgenomen.

Als u onder op de toets klikt, klinkt de noot harder. Als u boven op de toets klikt,
klinkt de noot zachter.

Op het schermkeyboard ziet u ook de noten die u op een aangesloten keyboard speelt.
Bovendien worden hierop tijdens het afspelen van het project de noten in segmenten
van het geselecteerde spoor weergegeven.

Het keyboard verplaatsen

m

Plaats de aanwijzer in de ruimte boven de toetsen en sleep het keyboard.

Het keyboard groter of kleiner maken

m

Sleep de regelaar voor het vergroten of verkleinen in de rechterbenedenhoek van het
keyboard.

Het bereik wijzigen van de noten die u kunt spelen

m

Klik op het driehoekje links of rechts van de toetsen. Wanneer u op het linkerdriehoekje
klikt, worden de toetsen met een octaaf verlaagd. Wanneer u op het rechterdriehoekje
klikt, worden de toetsen met een octaaf verhoogd.

Voorbereidingen voor het opnemen van een software-
instrument

Als u software-instrumenten opneemt met een aangesloten keyboard, moet u een paar
dingen controleren voordat u begint met opnemen:

 Controleer of het keyboard op de computer is aangesloten en werkt.
 Selecteer een spoor voor een software-instrument en bespeel uw keyboard, klik op

de toetsen op het schermkeyboard of gebruik het venster 'Muzikaal typen'. Als het
goed is, hoort u het software-instrument terwijl u speelt.

Software-instrumenten opnemen

U kunt nu het software-instrument opnemen. U kunt één spoor voor een software-
instrument tegelijk opnemen.

Een software-instrument opnemen

1

Klik op de spoorlabel van het spoor voor het software-instrument waarin u wilt
opnemen om het spoor te selecteren.

2

Verplaats de afspeelkop naar de positie in de tijdbalk waar u de opname wilt starten.

3

Kies 'Regelaars' > 'Tel af' om de metronoom een maat te laten aftellen voordat de
opname begint.

background image

64

Hoofdstuk 6

Oefening 4: software-instrumenten bespelen en opnemen

U kunt ook de afspeelkop een paar tellen voor het punt plaatsen waar de op te nemen
muziek moet beginnen, zodat u gemakkelijker op de tel kunt beginnen.

4

Klik op de opnameknop om de opname te starten.

5

Speel op het aangesloten keyboard, klik op noten op het schermkeyboard of gebruik
het venster 'Muzikaal typen'. Tijdens de opname verschijnt er een nieuw segment in
het geselecteerde spoor voor het software-instrument.

6

Als u klaar bent, klikt u opnieuw op de opnameknop om de opname te stoppen.
Klik op de afspeelknop om het afspelen van het project te stoppen.

Wanneer u klaar bent met opnemen, kunt u het opgenomen gedeelte afluisteren
om te horen of het resultaat u bevalt.

Een nieuwe opname afluisteren

1

Verplaats de afspeelkop naar de positie in de tijdbalk waar het nieuwe segment begint
(lijn de kop uit met de linkerrand van het segment).

U kunt de afspeelkop ook naar een eerder punt in het project verplaatsen of naar het
begin van het project om de nieuwe opname in de context van het project te horen.

2

Klik op de afspeelknop of druk op de spatiebalk.

Opnamen van een software-instrument samenvoegen

U kunt een software-instrument opnemen met behulp van het lussegment. Wanneer
u een software-instrument met behulp van het lussegment opneemt, wordt standaard
bij elke herhaling van het lussegment een nieuwe take opgenomen, net als bij het
opnemen van een fysiek instrument. U kunt de instelling hiervoor ook wijzigen, zodat
de opnamen van een software-instrument die u met behulp van het lussegment maakt
tot één take worden samengevoegd. Dit is vooral handig bij het opnemen van
drumpartijen en het maken van andere gelaagde opnamen.

Opnamen van een software-instrument in GarageBand samenvoegen

1

Kies 'GarageBand' > 'Voorkeuren'.

2

Schakel in het paneel 'Algemeen' het aankruisvak 'Lusopname' in.

Zie “Meerdere takes met het lussegment opnemen” op pagina 55 voor informatie over
het opnemen met behulp van een lussegment.

Afspeelknop

Lusknop

Opnameknop

background image

Hoofdstuk 6

Oefening 4: software-instrumenten bespelen en opnemen

65

Namen van noten en akkoorden tijdens het spelen weergeven

Wanneer u een software-instrument bespeelt, kan GarageBand automatisch de namen
van de gespeelde noten en akkoorden weergeven.

Namen van noten en akkoorden weergeven wanneer u een software-
instrument bespeelt

1

Selecteer de label van het software-instrument dat u wilt bespelen.

2

Klik op het symbool aan de linkerkant van het lcd en kies 'Akkoord' uit het menu.
(U kunt ook op de pijl-omhoog of pijl-omlaag in het lcd klikken totdat de
akkoordenweergave verschijnt).

De naam van een akkoord (ook wel de akkoordaanduiding genoemd) bevat een
hoofdletter die de grondtoon van het akkoord aangeeft, een aanduiding in letters
(meestal 'maj' voor majeur of 'm' voor mineur) en getallen die de toegevoegde noten
aanduiden, zoals zevenden, negenden of kwarten.

Werken in de notatieweergave

U kunt segmenten van software-instrumenten bekijken en bewerken in de
standaardmuzieknotatie. In de notatieweergave kunt u noten en andere muziektekens
toevoegen en bewerken (inclusief pedaalmarkeringen).
 Segmenten van software-instrumenten bekijken in muzieknotatie
 De notenwaarde voor de notatieweergave kiezen
 Noten toevoegen, selecteren en bewerken in de notatieweergave
 Pedaalmarkeringen toevoegen
 Het sleutelteken wijzigen
 Muzieknotatie afdrukken

De notatieweergave

U kunt segmenten van software-instrumenten niet alleen grafisch weergeven als een
soort muziekrol, maar ook in de notatieweergave. Dit geldt zowel voor segmenten die
u zelf hebt opgenomen als voor segmenten op basis van loops. In de notatieweergave
worden de noten in een segment in de vorm van muzieknoten weergegeven. Daarnaast
vindt u in de notatieweergave ook pedaalsymbolen en muzikale symbolen voor onder
meer rusten, notenbalken, sleutels, maatsoorten en toonsoorten. In dit gedeelte worden
deze symbolen beknopt beschreven voor gebruikers die niet bekend zijn met
muzieknotaties.

background image

66

Hoofdstuk 6

Oefening 4: software-instrumenten bespelen en opnemen

 Noten: Een muzieknoot bestaat uit verschillende onderdelen, waaronder het bolletje

en de stok. De duur van de noot wordt aangegeven door het bolletje. Een noot die
korter duurt dan een kwartnoot, wordt voorzien van een vlaggetje. Het is mogelijk
een aantal noten door middel van een balk met elkaar te verbinden. Elke noot die
u hieronder ziet, is half zo lang als de noot die eraan voorafgaat. U ziet van links naar
rechts een hele noot, een halve noot, een kwartnoot en een achtste noot.

 Rusten: Bij het lezen van muziek is het niet alleen van belang dat u de noten herkent,

maar ook dat u de ruimte tussen de noten juist interpreteert. De plaats tussen noten
wordt gevormd door een rust. Voor rusten bestaan net als voor noten verschillende
symbolen, waarmee de duur van de rust wordt gedefinieerd. Korte rusten worden
van een vlaggetje voorzien. Elke rust die u hieronder ziet, is half zo lang als de rust
die eraan voorafgaat. U ziet van links naar rechts een halve rust, een kwartrust, een
achtste rust en een zestiende rust.

 Notenbalk: De vijf horizontale lijnen waarop muzieknoten worden genoteerd,

vormen samen de notenbalk. De notenbalk lijkt een beetje op een raster. Hoe hoger
een noot op de notenbalk wordt geplaatst, des te hoger de toonhoogte van de noot.
In GarageBand worden standaard twee notenbalken weergegeven. Deze notatie is
vergelijkbaar met die waarin pianomuziek wordt vastgelegd. Deze weergave omvat
een bereik van meer dan vier octaven, waarbij het octaaf C zich in het midden tussen
de notenbalken bevindt. De meeste instrumenten en stemmen (met uitzondering
van zeer lage basinstrumenten) vallen in dit bereik. U kunt de weergave wijzigen
zodat er slechts één notenbalk wordt weergegeven.

 Sleutels: Het symbool dat u uiterst links op de notenbalk ziet, wordt een sleutel

genoemd. Sleutels bepalen de toonhoogte van de noten op de notenbalk. Op de
notenbalken in de notatieweergave ziet u twee veelgebruikte sleutels, de G-sleutel
(of vioolsleutel) en de F-sleutel (of bassleutel). U kunt de weergave wijzigen en
slechts één sleutel (de G-sleutel of de F-sleutel) weergeven.

background image

Hoofdstuk 6

Oefening 4: software-instrumenten bespelen en opnemen

67

 Symbolen voor de toonsoort: Als voor een nummer een andere toonsoort dan de

toonsoort van C wordt gebruikt, worden de bijbehorende kruizen of mollen tussen
de sleutel en de maatsoort geplaatst. Het kruisteken wordt gebruikt om een noot
een halve toon te verhogen. Zo is C# (cis) een halve toon hoger dan C. Het molteken
wordt gebruikt om een noot een halve toon te verlagen. Zo is Bb (bes) een halve
toon lager dan B. Hieronder ziet u de symbolen die voor kruizen en mollen worden
gebruikt, gevolgd door het herstellingsteken, waarmee deze toonwijziging weer
ongedaan wordt gemaakt.

 Maatstrepen: De verticale lijnen op een notenbalk scheiden de maten van de muziek

van elkaar en worden maatstrepen genoemd.

In de standaardnotatieweergave vindt u behalve symbolen voor muzieknotatie ook
de volgende symbolen, met behulp waarvan uw werk eenvoudiger verloopt:

 Lengtestreepjes voor noten: Elke muzieknoot is voorzien van een lengtestreepje

waarmee de duur van de noot op grafische wijze wordt aangegeven. Met de duur
van een noot wordt de tijd bedoeld dat de noot te horen is.

 Beginpositie van noten: In de notatieweergave ziet u op de maatliniaal niet alleen

de maten en de tellen, maar ook de positie waarop noten beginnen. Aan de hand
van deze aanduidingen kunt u precies zien waar een noot begint. Het symbool
bestaat uit een kleine grijze cirkel of punt boven een noot. Zodra u een noot
verplaatst, wordt de bijbehorende aanduiding voor de positie eveneens verplaatst.

Een segment van een software-instrument in de notatieweergave bekijken

1

Selecteer in de tijdbalk een segment van een software-instrument.

2

Klik op de partituurknop boven in het labelgebied van de editor.

In muzieknotatie wordt de positie van noten in de vorm van muzikale waarden ofwel
notenwaarden vastgelegd. Het is mogelijk om sommige muzieknoten iets uit de maat
te spelen, dus net te laat of net te vroeg. Op deze manier kunt u het effect van de
muziek beïnvloeden. Dergelijke kleine afwijkingen komen in de muzieknotatie niet tot
uitdrukking.

In de notatieweergave wordt de positie van noten door GarageBand als het ware
afgerond op de dichtstbijzijnde notenwaarde. U kunt de notenwaarde waarop de
weergave van de noten moet worden afgerond kiezen uit het tijdbalkrastermenu in de
rechterbovenhoek van de editor. De afronding is uitsluitend van invloed op de notatie
en verandert niets aan de muziek zelf. Noten die iets uit de maat worden gespeeld,
worden dus op de bedoelde positie getoond.

background image

68

Hoofdstuk 6

Oefening 4: software-instrumenten bespelen en opnemen

De notenwaarde voor de notatieweergave kiezen

m

Klik op de rasterknop in de rechterbovenhoek van de editor en kies een notenwaarde
uit het tijdbalkrastermenu.

Noten in de notatieweergave bewerken

U kunt de noten en de instellingen voor het sustainpedaal van een software-
instrument bewerken in de notatieweergave, net als in de grafische weergave.
U kunt de volgende handelingen uitvoeren:

 Noten toevoegen
 Noten selecteren
 Noten in de maat verplaatsen
 Noten knippen en kopiëren
 De toonhoogte van noten wijzigen
 De lengte van noten wijzigen
 De aanslag van noten wijzigen
 Pedaalmarkeringen toevoegen om noten aan te houden
 Het sleutelteken wijzigen

Noten toevoegen

Als u een noot wilt toevoegen, kiest u de gewenste notenwaarde en klikt u vervolgens
in de editor.

De notenwaarde kiezen

m

Kies de gewenste notenwaarde uit het menu 'Voeg in' in het labelgebied van de editor.
U kunt ook de Control-toets ingedrukt houden en ergens in de notatieweergave klikken
om een nootwaarde te kiezen.

Een noot toevoegen

m

Houd in de editor de Command-toets ingedrukt en klik op het punt waarop u een noot
wilt toevoegen.

Kies een notenwaarde
uit het venstermenu
'Voeg in'.

background image

Hoofdstuk 6

Oefening 4: software-instrumenten bespelen en opnemen

69

Noten selecteren

Voordat u noten in de notatieweergave kunt bewerken, moet u de noten eerst
selecteren.

Een noot selecteren

m

Klik op het bolletje van de noot. U kunt meerdere noten selecteren door de Shift-toets
ingedrukt te houden en op de noten te klikken of door over de noten te slepen.

Noten verplaatsen

U kunt in de notatieweergave noten in de maat verplaatsen. Dit doet u op dezelfde
manier als u noten in de grafische weergave van de editor verplaatst.

Een noot in de maat verplaatsen

m

Selecteer de noot en sleep deze vervolgens naar links of naar rechts. U kunt
geselecteerde noten ook verplaatsen door op de Pijl-links-toets of de Pijl-rechts-toets
te drukken.

Zodra u een noot verplaatst, verschuift de aanduiding van de tel, zodat u de exacte
positie van de noot in de maat kunt zien.

Noten kopiëren

In de notatieweergave kunt u noten kopiëren.

Een noot kopiëren

m

Houd de Option-toets (z) ingedrukt en sleep het bolletje van de noot naar de
gewenste positie.

De toonhoogte van noten wijzigen

U kunt in de notatieweergave niet alleen de toonhoogte van noten wijzigen, maar ook
de toonsoort door de noten te transponeren.

De toonhoogte van een noot wijzigen

m

Selecteer de noot en sleep deze vervolgens omhoog of omlaag. U kunt de toonhoogte
van geselecteerde noten ook wijzigen door op de Pijl-omhoog-toets of de Pijl-omlaag-
toets te drukken.

Tijdens het verplaatsen hoort u de nieuwe toonhoogte van de noot.

De lengte (duur) van noten wijzigen

Als u een noot selecteert, verschijnt er een lengtestreepje voor de noot. Met behulp
van het lengtestreepje voor de noot wijzigt u de duur ervan ofwel de tijd dat de noot
te horen is.

De duur van een noot wijzigen

1

Selecteer de noot.

background image

70

Hoofdstuk 6

Oefening 4: software-instrumenten bespelen en opnemen

2

Sleep de rechterrand van het lengtestreepje naar links om de noot korter te maken
of naar rechts om de noot langer te maken. Lengtestreepjes werken op dezelfde wijze
als de noten in de grafische weergave.

Noten verwijderen

Noten die niet meer worden gebruikt in het project kunt u verwijderen.

Een noot verwijderen

m

Selecteer de noot en druk op de Delete-toets.

De aanslag van noten wijzigen

Voor veel software-instrumenten geldt dat het geluid afhankelijk is van de aanslag van
de noten. U kunt in de notatieweergave de aanslag van noten wijzigen. Dit doet u op
dezelfde manier als u de aanslag van noten in de grafische weergave wijzigt.

De aanslag van een noot wijzigen

m

Selecteer de noot en sleep de aanslagschuifknop naar links om de aanslag van de noot
af te zwakken of naar rechts om de aanslag te versterken.

Pedaalmarkeringen toevoegen

Muzieknotaties voor de piano en enkele andere instrumenten bevatten een symbool
voor een sustainpedaal. Als het sustainpedaal is ingedrukt, worden alle noten door het
instrument aangehouden tot het pedaal wordt losgelaten. U kunt symbolen voor het
indrukken en loslaten van pedalen toevoegen, waarmee u ervoor zorgt dat bepaalde
tonen in GarageBand worden aangehouden.

Symbolen voor het indrukken en loslaten van pedalen toevoegen

1

Klik op de knop voor de notenwaarde en kies het pedaalsymbool uit het menu.

2

Houd de Command-toets ingedrukt en plaats de aanwijzer in de editor op de plaats
waar u de markering voor het indrukken van het pedaal wilt opnemen.

3

Druk op de muisknop.

Het symbool voor het indrukken van het pedaal wordt op de huidige positie van
de aanwijzer weergegeven. Als u de muisknop loslaat, wordt het symbool voor het
loslaten van het pedaal vlak na het symbool voor het indrukken van het pedaal
geplaatst.

4

Blijf de muisknop ingedrukt houden en sleep naar de positie waar de markering om
het pedaal los te laten moet komen.

5

Laat de muisknop los.

background image

Hoofdstuk 6

Oefening 4: software-instrumenten bespelen en opnemen

71

Het symbool voor het loslaten van het pedaal wordt op de huidige positie van
de aanwijzer weergegeven.

Het symbool voor het loslaten van het pedaal verplaatsen

1

Klik op het pedaalsymbool om het te selecteren.

De symbolen voor het indrukken en loslaten van pedalen worden groen om aan te
geven dat u ze hebt geselecteerd.

2

Sleep het symbool voor het loslaten van het pedaal naar de gewenste positie en laat
de muisknop vervolgens los.

Het sleutelteken wijzigen

Wanneer u het spoor van een software-instrument in de muzieknotatie weergeeft,
worden de vioolsleutel en de bassleutel “in pianostijl” weergegeven. Deze notatie is
handig voor piano's, synthesizers en andere instrumenten met een breed bereik aan
noten. Sommige instrumenten, met name solo-instrumenten (enkelnoots) zoals strijk-
en blaasinstrumenten, kunnen slechts één sleutel gebruiken, de vioolsleutel of de
bassleutel.

U kunt de notatieweergave wijzigen en alleen een viool- of bassleutel weergeven en
de weergave later terugzetten naar de weergave met twee sleutels (in de pianostijl).

Het sleutelteken wijzigen in de notatieweergave

1

Klik op de sleutel (of tussen de sleutels) in het labelgebied van de notatieweergave.

Er verschijnt een menu met de verschillende sleutels.

2

Kies een nieuwe sleutel uit het menu.

Klik hier om een
andere sleutel te
kiezen.

background image

72

Hoofdstuk 6

Oefening 4: software-instrumenten bespelen en opnemen

Muzieknotatie afdrukken

U kunt een spoor voor software-instrumenten als muzieknotatie afdrukken. Wanneer u
een spoor als muzieknotatie afdrukt, wordt het spoor afgedrukt met een standaardlay-
out, met de nootwaarden die worden weergegeven en met het sleutelteken dat in de
notatieweergave zichtbaar is. De afgedrukte muzieknotatie bevat als titel de naam van
het project. Ook worden het tempo en de naam van de componist afgedrukt.

De muzieknotatie voor een spoor voor een software-instrument afdrukken

1

Selecteer het spoor van het software-instrument.

2

Klik op 'Partituur' om het spoor in de muzieknotatie weer te geven.

Klik op de rasterknop in de rechterbovenhoek van de editor en zorg ervoor dat het
raster van de editor zo is ingesteld dat de juiste nootwaarden worden weergegeven.

3

Kies 'Archief' > 'Druk af'.

4

Kies uit het afdrukvenster de juiste instelling voor uw printer en klik op 'Druk af'.

Het spoor wordt nu als muzieknotatie afgedrukt. De projectnaam verschijnt als titel
boven aan de pagina. Het tempo verschijnt linksboven en de naam van de componist
(zoals ingesteld in het GarageBand-voorkeurenvenster) verschijnt rechtsboven.
De maataanduiding verschijnt boven de eerste maat van elke notenbalk. Als voor
de afgedrukte notatie meer dan één pagina nodig is, verschijnt het paginanummer
gecentreerd onder aan elke pagina.

background image

7

73

7