GarageBand - Oefening 2: gitaar en piano leren spelen

background image

Oefening 2: gitaar en piano leren
spelen

Met de lessen in GarageBand leert u gemakkelijk gitaar
en piano spelen. U leert de basistechnieken en u kunt
ook lessen van artiesten aanschaffen, waarbij u van
artiesten les krijgt in het spelen van hun eigen nummers.

In deze oefening leert u het volgende:

 Een les openen
 De video-instructie voor een les weergeven en meespelen
 Hoofdstukken en subhoofdstukken kiezen
 Een gedeelte van een les meerdere malen oefenen
 Een les vertragen om een lastig gedeelte rustig door te nemen
 Tijdens een les met uw eigen instrument meespelen en dit opnemen
 De instrumenten in een les mixen
 Het uiterlijk van het Leren spelen-venster aanpassen
 Een les openen in GarageBand
 Extra lessen verkrijgen

background image

42

Hoofdstuk 4

Oefening 2: gitaar en piano leren spelen

Een les openen

GarageBand bevat een basisles voor gitaar en een voor piano. In het venster 'Nieuw
project' kunt u de lessen die op uw computer zijn geïnstalleerd kiezen en openen.
Via dit venster kunt u ook extra gratis basislessen downloaden en lessen van artiesten
kopen.

Een les openen

1

Kies 'Archief' > 'Nieuw'.

2

Klik in het venster 'Nieuw project' op 'Leren spelen'.

De basislessen die op uw computer zijn geïnstalleerd verschijnen in het hoofdgedeelte
van het venster.

3

Klik op de les die u wilt openen en klik vervolgens op 'Kies'.

De les wordt in de volledige schermweergave geopend. In het bovenste gedeelte van
het venster verschijnt een videovenster, terwijl in het onderste gedeelte van het
venster een animatie van een gitaarhals (voor gitaarlessen) of keyboard (voor
pianolessen) wordt weergegeven. Onder de instrumentanimatie verschijnt de
regelbalk, met regelaars waarmee u onder andere de les kunt afspelen, de metronoom
en het lussegment kunt inschakelen, de les kunt vertragen en uw eigen instrument
kunt opnemen terwijl u met de les meespeelt.

Hoofdstukken en subhoofdstukken kiezen

Elke les bestaat uit twee hoofdstukken: 'Leren' en 'Meespelen'. In het hoofdstuk 'Leren'
geeft de leraar een video-instructie over hoe het nummer wordt gespeeld, inclusief
eventuele technieken en het stemmen. In het hoofdstuk 'Meespelen' kunt u het hele
nummer achter elkaar spelen of een of meer gedeelten kiezen die u wilt oefenen.
De lessen van artiesten bevatten ook een hoofdstuk met informatie over het nummer
en de artiest.

Sommige lessen bevatten subhoofdstukken voor beginners en gevorderden.
De hoofdstukken en subhoofdstukken van de les verschijnen links van het videogebied
wanneer u de les opent. Als u een les hebt geopend, kunt u op elk gewenst moment
een ander hoofdstuk of subhoofdstuk kiezen.

Temposchuifknop

Afspeelknop

Opnameknop

Lusknop

Metronoom

Volumeschuifknop

background image

Hoofdstuk 4

Oefening 2: gitaar en piano leren spelen

43

Een hoofdstuk of subhoofdstuk kiezen

1

Als de hoofdstukkenlijst niet zichtbaar is, verplaatst u de aanwijzer over de linkerkant
van het videogebied.

2

Selecteer het hoofdstuk of subhoofdstuk dat u wilt afspelen.

Een les afspelen

Wanneer u het gewenste hoofdstuk hebt gekozen, kunt u de les afspelen.

Een les afspelen

m

Klik op de afspeelknop of druk op de spatiebalk.

Het afspelen stoppen

m

Klik op de afspeelknop of druk nogmaals op de spatiebalk.

De les wordt vanaf het begin afgespeeld. De afspeelkop boven de regelbalk geeft
aan welk gedeelte van de les momenteel wordt afgespeeld. U kunt de volledige les
of afzonderlijke gedeelten van de les afspelen.

Een gedeelte van een les afspelen

m

Klik op het gedeelte dat u wilt afspelen in de rij boven de regelbalk. Om meerdere
gedeelten te selecteren, houdt u de Shift-toets ingedrukt terwijl u erop klikt.

Als de les al werd afgespeeld, gaat het afspelen verder vanaf het begin van het
gedeelte dat u hebt gekozen. Als het afspelen is onderbroken, drukt u op de spatiebalk
om het gekozen gedeelte af te spelen.

Hier kunt u hoofdstukken

en subhoofdstukken

selecteren.

Klik op de lusknop voordat u
op een gedeelte klikt om het
gedeelte meerdere malen af
te spelen.

Klik op het gedeelte dat
u wilt afspelen.

background image

44

Hoofdstuk 4

Oefening 2: gitaar en piano leren spelen

U kunt ook een of meerdere gedeelten meerdere malen afspelen. Dat is vooral handig
als u een nieuw of moeilijk gedeelte van de les wilt oefenen.

Een gedeelte meerdere malen afspelen

1

Klik op de lusknop (de knop met de gebogen pijlen) in de regelbalk.

2

Klik op het gedeelte dat u wilt afspelen. Houd de Shift-toets ingedrukt terwijl u op
aaneengesloten gedeelten klikt om deze gedeelten op volgorde af te spelen.

3

Klik op de afspeelknop of druk op de spatiebalk.

De geselecteerde gedeelten worden afgespeeld. Deze gedeelten worden herhaald
totdat u op de afspeelknop klikt of opnieuw op de spatiebalk drukt.

Uw instrument bespelen tijdens een les

U kunt op gitaar of piano met de les meespelen. Als u een keyboard gebruikt, hoeft
u slechts het keyboard op de computer aan te sluiten om met de les te kunnen
meespelen. Als u gitaar speelt, moet u de invoerbron kiezen voordat u met de les kunt
meespelen.

De invoerbron voor een gitaar kiezen

1

Klik op 'Stel in'.

Het instellingenvenster wordt weergegeven.

2

Kies de invoerbron voor uw gitaar uit het venstermenu 'Mijn invoerapparaat'.

 Als uw gitaar is aangesloten op de audioinvoerpoort van uw computer, kiest u

'Gitaar'.

 Als u gitaar speelt via de interne microfoon van uw computer, kiest u 'Int. micr.'.
 Als u gitaar speelt via een microfoon die is aangesloten op een audiointerface,

kiest u 'Ext. micr.'.

 Als uw gitaar is aangesloten op een audiointerface, kiest u 'Externe gitaar'.

3

Als u gitaar speelt via een microfoon, kiest u 'Monitor uit' om feedback te voorkomen.
Kies 'Monitor aan' als uw gitaar is aangesloten op de audioinvoerpoort of een
audiointerface of als u het geluid van GarageBand via een koptelefoon beluistert.

4

Klik wanneer u klaar bent opnieuw op 'Stel in' om naar de les terug te keren.

Nu bent u klaar om met de les mee te spelen.

background image

Hoofdstuk 4

Oefening 2: gitaar en piano leren spelen

45

Het tempo van een les wijzigen

U kunt een les vertragen om een lastig gedeelte rustig door te nemen of te oefenen.
U kunt een les tot maximaal de helft van het oorspronkelijke tempo terugbrengen.
Nadat u hebt geoefend, kunt u het tempo geleidelijk verhogen totdat u het gedeelte
op een normaal tempo kunt spelen.

Het tempo van een les wijzigen

1

Sleep de temposchuifknop (in de regelbalk naast de metronoom) naar links om de les
te vertragen.

2

Sleep de temposchuifknop naar rechts om de les te versnellen.

U kunt het tempo van een les wijzigen tijdens het afspelen van de les of wanneer
de les gestopt is.

Uw instrument in een les opnemen

U kunt uw instrument opnemen in een les en zelfs meerdere takes opnemen. Door
opnamen van uw eigen instrument te maken, kunt u goed naar uw eigen spel luisteren
en bijhouden of uw prestaties vooruitgaan. Nadat u uw instrument hebt opgenomen,
kunt u verschillende takes beluisteren, kiezen welke take u samen met de les wilt
afspelen en takes verwijderen die u niet meer nodig hebt.

Uw instrument in een les opnemen

1

Klik op het gedeelte waarin u wilt opnemen of verplaats de afspeelkop naar de plaats
waarop u de opname wilt starten.

2

Klik op de opnameknop.

De metronoom telt één maat af voordat de opname vanaf de plaats van de afspeelkop
wordt gestart, zodat u precies op de tel kunt beginnen. Uw opname wordt vastgelegd
in een segment boven de regelbalk.

3

Bespeel uw instrument.

4

Klik wanneer u klaar bent met opnemen op de afspeelknop.

background image

46

Hoofdstuk 4

Oefening 2: gitaar en piano leren spelen

Meerdere takes opnemen

1

Klik op de lusknop in de regelbalk.

2

Klik op het gedeelte waarin u wilt opnemen. Om meerdere onderdelen te selecteren,
houdt u de Shift-toets ingedrukt terwijl u op de gedeelten klikt.

3

Klik op de opnameknop.

4

Wacht totdat er is afgeteld en bespeel vervolgens uw instrument.

5

Klik wanneer u klaar bent met opnemen op de afspeelknop.

De opname wordt in een segment boven de regelbalk vastgelegd, waarbij het aantal
takes met een getal wordt aangeduid.

Takes beoordelen

1

Klik op het getal in de linkerbovenhoek van de opname.

2

Kies het getal van de take die u wilt beluisteren uit het Takes-menu.

Een take verwijderen
 Om de zojuist geselecteerde take te verwijderen, kiest u 'Verwijder geselecteerde

take' uit het Takes-menu.

 Om alle takes behalve de geselecteerde te verwijderen, kiest u 'Verwijder

ongebruikte takes' uit het Takes-menu.

De mix van een les wijzigen

U kunt de mix van de stem en het instrument van de leraar, uw eigen instrument en de
instrumenten in de achtergrondband wijzigen. Zo kunt u ervoor zorgen dat u de leraar
of juist uw eigen instrument beter kunt horen. U wijzigt de mix van een les met de
regelaars van de mixer.

De mixer weergeven

m

Klik op 'Mix' rechtsboven in het venster.

background image

Hoofdstuk 4

Oefening 2: gitaar en piano leren spelen

47

De mixer verschijnt als een overlay over het lesvenster. De mixer bevat een reeks
regelaars voor elk spoor, zoals een knop om het geluid uit te schakelen, een solokop en
een volumeschuifknop.

Manieren om de mix te wijzigen:
 Klik in de mixer op de knop met het luidsprekersymbool om het geluid van een

spoor uit te schakelen.

 Klik in de mixer op de soloknop (de knop met het koptelefoonsymbool) om alleen

het desbetreffende spoor te horen.

 Sleep de volumeschuifknop van een spoor naar links of rechts om het volume van

het spoor aan te passen.

Als in een les een achtergrondband meespeelt, bevat de mixer een spoor met de
aanduiding “The Band” en een driehoekje. Klik op het driehoekje om de mixregelaars
voor elk instrument van de band te tonen. Met de mixregelaars voor de band kunt
u de afzonderlijke instrumenten op dezelfde manier mixen als de sporen van de les.
Klik op de herstelknop om de oorspronkelijke mix van de band te herstellen.

Wanneer u klaar bent kunt u de mixer sluiten om naar de les terug te keren.

De mixer sluiten
Klik op 'Mix' rechtsboven in het venster of klik op een willekeurig gedeelte van het
lesvenster buiten de mixer.

Klik op het driehoekje om
de mixregelaars voor de
band te tonen.

Klik hierop om de standaard-
instellingen van de mixregelaars
voor de band te herstellen.

Gebruik de mixregelaars
voor elk instrument.

background image

48

Hoofdstuk 4

Oefening 2: gitaar en piano leren spelen

Het lesvenster aanpassen

U kunt het uiterlijk van het lesvenster op verschillende manieren aanpassen, zodat het
venster optimaal op uw eigen manier van leren aansluit. Voor de gitaar- en pianolessen
kunt u bovendien verschillende notatieweergaven kiezen.

Een gitaarles aanpassen

Bij gitaarlessen kunt u de notatie weergeven als akkoordsymbolen,
akkoordvingergrepen, tablatuur (TAB) of standaardnotatie. Als u linkshandig speelt,
kunt u naar de weergave voor linkshandigen overschakelen. Ook kunt u een animatie
kiezen van een gitaarhals in bovenaanzicht, naast de standaard weergavehoek.

Het venster voor een gitaarles aanpassen

1

Klik op 'Stel in' rechtsboven in het lesvenster.

Het instellingenvenster met de verschillende opties voor de notatie en het uiterlijk
wordt weergegeven.

2

Klik op de gewenste opties voor de notatie en het uiterlijk.

3

Om de les in de weergave voor linkshandigen weer te geven, schakelt u het
aankruisvak voor linkshandigen in.

4

Om de animatie van een gitaarhals in bovenaanzicht weer te geven, schakelt u het
aankruisvak 'Bovenaanzicht gitaarhals' in.

5

Klik wanneer u klaar bent op 'Gereed' om naar de les terug te keren.

Een pianoles aanpassen

Bij pianolessen kunt u de notatie weergeven als akkoordsymbolen of standaardnotatie.
U kunt de notatie voor de linkerhand, de rechterhand of beide handen bekijken. U kunt
ook schakelen naar de eenvoudige weergave. In de eenvoudige weergave verschijnen
de namen van de noten op de witte toetsen van de animatie van het klavier en ook
op de notenkoppen in de standaardnotatieweergave.

Het venster voor een pianoles aanpassen

1

Klik op 'Stel in' rechtsboven in het lesvenster.

Het instellingenvenster met de verschillende opties voor de notatie en het uiterlijk
wordt weergegeven.

2

Klik op de gewenste opties voor de notatie en het uiterlijk.

3

Om de les in de eenvoudige weergave weer te geven, schakelt u het aankruisvak
'Eenvoudige weergave' in.

4

Klik wanneer u klaar bent op 'Gereed' om naar de les terug te keren.

background image

Hoofdstuk 4

Oefening 2: gitaar en piano leren spelen

49

Zowel gitaar- als pianolessen hebben ook een automatische weergave. In de
automatische weergave worden de notatie en het uiterlijk automatisch aangepast,
afhankelijk van de inhoud van de les. In de meeste gevallen kunt u de automatische
weergave geselecteerd houden, tenzij u graag een andere weergave wilt gebruiken.

Het instellingenvenster bevat ook toetscombinaties voor de verschillende opties voor
de notatie en het uiterlijk. Met deze toetscombinaties kunt u het uiterlijk van de les
wijzigen zonder dat u het instellingenvenster hoeft te openen.

Een les openen in GarageBand

U kunt een les in het GarageBand-venster openen. Wanneer u een les in GarageBand
opent, wordt elk spoor (de stem van de leraar, het instrument van de leraar en eventuele
opnamen van uw eigen instrument) apart in de tijdbalk weergegeven. In het
GarageBand-venster kunt u de sporen arrangeren, mixen en andere wijzigingen
aanbrengen, net als in elk ander GarageBand-project.

Een les openen in GarageBand

m

Klik op de knop 'Open in GarageBand' in de regelbalk.

Opmerking: Sommige lessen van artiesten kunnen niet in GarageBand worden
geopend. Als een les niet kan worden geopend, wordt de knop 'Open in GarageBand'
in de regelbalk grijs weergegeven.

Extra lessen verkrijgen

GarageBand bevat een reeks basislessen. U kunt extra basislessen voor gitaar en piano
downloaden. Daarnaast kunt u lessen van artiesten aanschaffen, waarbij u van artiesten
les krijgt in het spelen van hun eigen nummers. Als u basislessen wilt downloaden of
lessen van artiesten wilt aanschaffen, klikt u in het venster 'Nieuw project' op 'Leswinkel'.
Raadpleeg het onderwerp 'Gitaar of piano leren spelen' in GarageBand Help voor meer
informatie over het downloaden en aanschaffen van lessen.

background image

5

50

5