GarageBand - Oppitunti 6:Musiikin sovittaminen ja muokkaaminen

background image

Oppitunti 6: Musiikin
sovittaminen ja muokkaaminen

Voit luoda projekteja sovittamalla alueita aikajanalla
ja muokkaamalla niitä editorissa.

Kun olet lisännyt joitakin silmukoita ja äänityksiä projektiin, voit koota projektin
sovituksen siirtämällä ja kopioimalla niitä ja tekemällä niihin muita muutoksia.
Voit sovittaa alueita leikkaamalla, kopioimalla ja sijoittamalla niitä aikajanalla sekä
siirtämällä, silmukoimalla ja muuttamalla niiden kokoa sekä jakamalla ja yhdistämällä
niitä. Voit määritellä projektin osia käyttämällä sovitusalueita ja hyödyntää niitä sitten
muuttaaksesi nopeasti projektin sovitusta. Voit myös muokata alueita editorissa useilla
tavoilla.

Tällä oppitunnilla opit kuinka:

 valitaan yksi alue tai useita alueita
 kopioidaan ja sijoitetaan alueita
 silmukoidaan ja siirretään alueita ja muutetaan niiden kokoa
 jaetaan ja yhdistetään alueita
 käytetään sovitusraitaa eri alueiden määrittämiseen ja projektin uudelleen

sovittamiseen

 nimetään uudelleen alueita
 transponoidaan alueita
 parannetaan alueiden ajoitusta
 toistetaan alueita editorissa
 nopeutetaan tai hidastetaan alueita
 parannetaan oikeiden instrumenttien alueiden viritystä
 asetetaan oikeiden instrumenttien alueet säilyttämään alkuperäisen temponsa
 kohdistetaan alueita tahteihin, iskuihin ja muihin aikayksiköihin aikajanan ruudukon

avulla

 tuodaan ääni- ja MIDI-tiedostoja

background image

82

Luku 7

Oppitunti 6: Musiikin sovittaminen ja muokkaaminen

Sovituksen perusteet

Aina äänittäessäsi musiikkia raidalle luot instrumentin raitaan alueen, joka sisältää
äänittämäsi musiikin. Kun vedät silmukan aikajanalle, luot silmukasta alueen. Mikään
alueeseen tehty muutos, kuten jakaminen tai transponointi, ei vaikuta alkuperäiseen
äänitykseen tai silmukkaan.

Kaikki aluetyypit näkyvät aikajanalla eri värisinä:

 purppura – äänityksistäsi luodut oikean instrumentin alueet
 sininen – silmukoista luodut oikean instrumentin alueet
 oranssi – tuoduista äänitiedostoista luodut alueet
 vihreä – äänityksistä ja silmukoista luodut ohjelmistoinstrumenttien alueet.

Alueet ovat projektin rakennuspalikoita. Luot projektin sujuvuuden ja muodon sovitta-
malla alueita aikajanalla. Voit työstää alueita aikajanalla kopioimalla ja sijoittamalla sekä
siirtämällä, muuttamalla kokoa, silmukoimalla, transponoimalla, jakamalla ja yhdistä-
mällä alueita. Useimmissa tapauksissa voit muokata erilaisia alueita samalla tavalla.
Joissakin tapauksissa alueita on muokattava eri tavalla. Nämä poikkeukset on esitetty
seuraavissa osioissa.

Alueiden valitseminen

Jotta voit tehdä muutoksia alueeseen, sinun on ensin valittava se aikajanalla.

Alueen valitseminen:
 Valitse yksittäinen alue osoittamalla sitä.

Voit valita useita alueita jollakin seuraavista tavoista:
 Vaihto-osoita alueita.
 Kun haluat valita kaikki alueet tietyltä väliltä, vedä juuri ennen ensimmäistä aluetta

olevasta kohdasta kohtaan, joka on juuri viimeisen alueen jälkeen.

Valitut alueet näkyvät korostettuina aikajanalla.

Huomaa: Kun haluat valita alueita ja suorittaa muita toimintoja kuten silmukointia ja
koon muuttamista, sinun on ehkä suurennettava alueen näkymää, jotta voisit tehdä
valintoja.

Voit leikata, kopioida ja sijoittaa alueita käyttäen tavallisia Mac OS -valikkokomentoja
ja -näppäinoikoteitä.

Alueen leikkaaminen:
 Valitse alue ja sitten Muokkaus > Leikkaa.

Kopioi alue jollain seuraavista tavoista:
 Valitse alue ja sitten Muokkaus > Kopioi.
 Optio-vedä aluetta.

background image

Luku 7

Oppitunti 6: Musiikin sovittaminen ja muokkaaminen

83

Alueen sijoittaminen:
 Siirrä toistopaikka aikajanan kohtaan, josta haluat alueen alkavan, ja valitse

Muokkaus > Sijoita.

Kun sijoitat alueen, toistopaikka siirtyy sijoitetun alueen loppuun. Voit sijoittaa useita
kopioita alueesta. Niistä jokainen alkaa siitä aikajanan kohdasta, johon edellinen päättyy.

Alueiden siirtäminen

Voit siirtää aluetta vetämällä sen uuteen kohtaan aikajanalla. Voit siirtää alueen myös
saman tyypin toiseen raitaan. (Oikeiden instrumenttien alueet voidaan siirtää vain
oikeisiin instrumenttiraitoihin ja ohjelmistoinstrumenttialueet vain ohjelmistoinstru-
menttiraitoihin.)

Alueen siirtäminen:
 Vedä aluetta vasemmalle tai oikealle uuteen kohtaan aikajanalla.
 Vedä aluetta ylös- tai alaspäin toiseen samantyyppiseen raitaan.

Kun siirrät aluetta, näkyviin tulevat tasausohjaimet, jotka auttavat kohdistamaan alueen
vasemman tai oikean reunan muiden aikajanalla olevien kohteiden kanssa. Jos et halua
käyttää tasausohjaimia, voit ottaa ne pois käytöstä GarageBand-asetusten Yleiset-osiosta.

Voit myös siirtää alueita vasemmalle täyttääksesi poistetun alueen jättämän tilan.

Alueen poistaminen ja seuraavien alueiden siirtäminen vasemmalle:

1

Valitse poistettava alue.

2

Valitse Muokkaus > Poista ja siirrä.

Kaikki seuraavat saman raidan alueet siirtyvät vasemmalle poistetun alueen pituuden
verran.

Kaksi aluetta eivät voi olla päällekkäin samalla raidalla. Jos vedät alueen osaksi toisen
alueen päälle, peittyvä alue lyhenee ulottuen vain päällä olevan alueen reunaan asti.
Jos jokin alue peittää toisen alueen kokonaan, peittoon jäänyt alue poistetaan raidasta.

Voit kokeilla myös uuden rumpu- tai bassosilmukan lisäämistä aikajanalle.
Silmukoimalla sen voit luoda uudenlaisen rytmin.

background image

84

Luku 7

Oppitunti 6: Musiikin sovittaminen ja muokkaaminen

Alueiden koon muuttaminen

Voit muuttaa alueiden kokoa lyhentämällä tai pidentämällä niitä. Voit lyhentää sekä
oikeiden instrumenttien että ohjelmistoinstrumenttien alueita siten, että ainoastaan
näkyvä osa alueesta toistetaan. Voit pidentää ohjelmistoinstrumenttien alueita (mutta
et oikeiden instrumenttien alueita) lisätäksesi hiljaisuuden alueen alkuun tai loppuun.

Alueen koon muuttaminen:

1

Siirrä osoitin alueen jomman kumman reunan alaosaan. Osoitin muuttuu
koonmuutososoittimeksi (nuoli, joka osoittaa alueesta poispäin).

2

Lyhennä tai pidennä aluetta vetämällä sen reunaa.

Kun pidennät aluetta, lisäät siihen hiljaisuuden. Tämä voi olla hyödyllinen asia,
jos haluat tehdä alueesta kopioita, joiden kesto on tietty iskumäärä.

Huomaa: Oikean instrumentin aluetta ei voi pidentää sen alkuperäisen pituuden yli.
Lisäksi voit muuttaa monen oton äänityksiä sisältävän oikean instrumentin alueen
kokoa oikeasta päästä, mutta et vasemmasta. Voit pidentää monen oton äänityksiä
sisältävää ohjelmistoinstrumenttialuetta vasemmasta päästä, mutta et voi lyhentää sitä.

Alueiden silmukointi

Voit silmukoida alueen, jolloin se toistuu useaan kertaan aikajanalla. Kun silmukoit
alueen, se toistuu jatkuvasti uudelleen niin pitkään, kuin se on laajennettu aikajanalle.

Alueen silmukointi:

1

Siirrä osoitin alueen oikean reunan yläosaan. Osoittimesta tulee kaartuvan nuolen
muotoinen silmukkaosoitin.

2

Vedä alueen oikea reuna kohtaan, jossa haluat silmukan toiston päättyvän. Kun toistat
projektia, alue toistuu yhä uudelleen tähän kohtaan saakka.

Kun silmukoit aluetta, alueen ylä- ja alapuolella näkyvät lovet näyttävät kunkin toiston
alun ja lopun. Voit siirtyä vetämällä silmukan loppuun tai mihin tahansa silmukan
kohtaan.

Koonmuutososoitin

Silmukkaosoitin

background image

Luku 7

Oppitunti 6: Musiikin sovittaminen ja muokkaaminen

85

Yritä silmukoida aikajanalle lisäämäsi rumpu- ja bassoalueet. Pop-musiikin rytmikuviot
ovat usein neljän tahdin monikertoja. Esimerkiksi pop-kappaleiden säkeet ja kertosäkeet
kestävät usein joko 16 tai 32 tahtia.

Alueiden jakaminen ja yhdistäminen

Voit jakaa alueen aikajanalla. Alueen jakaminen antaa sinulle mahdollisuuden aloittaa
alueen toistamisen muusta kohdasta kuin alusta tai käyttää alueen osia eri paikoissa
aikajanalla.

1

Valitse jaettava alue.

2

Siirrä toistopaikka sen kohdan päälle, josta haluat jakaa alueen.

3

Valitse Muokkaus > Jaa.

Valittu alue jaetaan kahdeksi alueeksi toistopaikan kohdalta. Vain valittu alue jaetaan,
vaikka myös muiden raitojen alueet olisivat toistopaikan alla. Jos valitaan useita alueita
ja ne ovat toistopaikan alla, ne kaikki jaetaan. Kun jaat ohjelmistoinstrumenttialueen,
kaikki jakokohdassa olevat nuotit lyhennetään kyseiseen kohtaan.

Monta aluetta voidaan yhdistää yhdeksi alueeksi. Jotta alueet voitaisiin yhdistää, niiden
on oltava toistensa vieressä samassa raidassa; niiden välissä ei saa olla tyhjää tilaa.

Alueiden yhdistäminen:

1

Varmista, että alueet ovat samantyyppisiä, samassa raidassa ja toistensa vieressä.

2

Valitse yhdistettävät alueet.

3

Valitse Muokkaus > Yhdistä.

Kun yhdistät oikeiden instrumenttien alueita, näkyviin tulee valintataulu, jossa
kysytään, haluatko luoda uuden äänitiedoston. Osoita Luo, kun haluat yhdistää alueet
uudessa oikean instrumentin alueessa.

Äänittämiäsi oikeiden instrumenttien alueita (purppura) voidaan yhdistää vain toisiin
oikeiden instrumenttien alueisiin, ja ohjelmistoinstrumenttialueita (vihreä) voidaan
yhdistää vain toisiin ohjelmistoinstrumenttialueisiin. Silmukoista tehtyjä oikeiden
instrumenttien alueita (siniset) ei voida yhdistää.

Projektin sovituksen muuttaminen nopeasti

GarageBandin aikajana sisältää sovitusraidan. Voit lisätä sovitusraitaan sovitusalueita
määrittääksesi projektin eri osia, kuten intron, säkeen ja kertosäkeen. Voit myös helposti
järjestää projektin osia uudelleen siirtämällä ja kopiomalla sovitusalueita.

Kun siirrät tai kopioit sovitusalueen, kaikki projektin kyseisen osan raidoilla oleva musiikki
siirretään tai kopioidaan. Jos jokin automaatiokäyrä on aktiivisena tässä projektin osassa
(myös master-raidassa), myös käyrän säätöpisteet siirretään tai kopioidaan.

background image

86

Luku 7

Oppitunti 6: Musiikin sovittaminen ja muokkaaminen

Sovitusraidan tuominen näkyviin:

m

Valitse Raita > Näytä sovitusraita (tai paina Komento-Vaihto-A).

Sovitusalue tulee näkyviin aikajanan yläosaan, iskuviivaimen alapuolelle.

Sovitusalueen lisääminen:

m

Osoita sovitusalueen raidan otsikossa olevaan pientä plusmerkkiä (+).

Kun lisäät sovitusalueen, sen pituudeksi tulee neljä tahtia ja nimeksi tulee ”nimetön”.

Sovitusalueen nimeäminen:

m

Osoita alueen nimeä, odota hetki ja kirjoita uusi nimi.

Sovitusalueen valitseminen:

m

Osoita sovitusaluetta.

Voit valita useita vierekkäisiä sovitusalueita Vaihto-osoittamalla niitä. Sovitusalueita,
jotka eivät ole vierekkäin, ei voida valita yhtäaikaa. Voit valita kaikki sovitusalueet
osoittamalla sovitusraidan otsikkoaluetta.

Kun olet valinnut sovitusalueen, se näkyy vaaleansinisenä ja kyseisen projektin alue
näkyy korostettuna.

Sovitusalueen koon muuttaminen:

m

Vedä alueen oikeaa reunaa haluamaasi kokoon.

Sovitusalueen koon muuttaminen ei vaikuta aikajanalla olevaan musiikkiin.

Sovitusalueen siirtäminen:

m

Vedä se toiseen kohtaan sovitusraidalla.

Sovitusalueen kopioiminen:

m

Pidä Optio-näppäintä painettuna samalla, kun vedät sovitusaluetta.

Jos siirrät tai kopioit sovitusalueen kahden olemassa olevan sovitusalueen väliin,
kyseinen sovitusalue sijoitetaan kahden sovitusalueen väliin. Ajallisesti jälkimmäinen
alue siirtyy (kuten myös sen sisältää materiaali) liitettävän alueen loppukohdan perään.
Näin voit helposti toistaa samankaltaisia alueita, kuten useita kappaleen säkeistöjä.

Jos siirrät tai kopioit sovitusalueen sellaiseen projektin kohtaa, joka ei ole tyhjä, oikealla
puolella olevat sovitusalueet siirtyvät oikealle ja tekevät tilaa siirrettävälle tai
kopioitavalle alueelle.

Jos siirrät tai kopioit sovitusalueen tyhjään aikajanan kohtaan, viimeisen olemassa
olevan sovitusalueen ja vetämäsi sovitusalueen väliin luodaan tyhjä sovitusalue.

Lisää sovitusalue.

Nimeä sovitusalue
uudelleen.

background image

Luku 7

Oppitunti 6: Musiikin sovittaminen ja muokkaaminen

87

Jos siirrät tai kopioit sovitusalueen siten, että alue siirtyy iskuviivaimessa olevan
projektin lopetusmerkin ohi, merkki siirtyy alueen loppuun.

Sovitusalueen jakaminen:

1

Siirrä toistopaikka sen kohdan päälle, josta haluat jakaa sovitusalueen.

2

Valitse Muokkaus > Jaa (tai paina Komento-T).

Sovitusalueiden yhdistäminen:

1

Varmista, että sovitusalueet ovat vierekkäin.

2

Valitse Muokkaus > Yhdistä (tai paina Komento-J).

Voit vaihtaa kaksi sovitusaluetta keskenään. Tällöin myös koko niiden aikajanalla oleva
sisältö vaihdetaan. Voit myös korvata koko sovitusalueen sisällön toisen sovitusalueen
sisällöllä tai korvata sisällön vain osittain.

Kahden sovitusalueen vaihtaminen keskenään:

m

Vedä sovitusalue toisen sovitusalueen päälle sovitusraidalla.

Sovitusalueen korvaaminen toisella:

m

Pidä Komento-näppäintä painettuna samalla kun vedät sovitusalueen toisen
sovitusalueen päälle.

Kun korvaat näin sovitusalueen toisella sovitusalueella, vetämäsi alueen vasemmassa
reunassa oleva osa korvataan.

Äänitteiden muokkaaminen editorissa

Sen lisäksi, että voit työstää alueita aikajanalla, voit muokata niitä editorissa. Editori on
kuin mikroskooppi, jossa näet lähikuvan kustakin alueesta. Voit nimetä alueita uudelleen
ja transponoida niitä, parantaa alueiden ajoitusta ja oikeiden instrumenttien alueiden
viritystä sekä asettaa oikeat instrumenttialueet säilyttämään alkuperäisen temponsa tai
seuraamaan projektin tempoa. Tehdäksesi näitä lisäasetuksia, editori on tuotava
näkyviin aikajanan alapuolelle.

Editorin tuominen näkyviin:

m

Osoita Editori-painiketta (ääniaaltoa leikkaavat sakset).

background image

88

Luku 7

Oppitunti 6: Musiikin sovittaminen ja muokkaaminen

Alueiden nimeäminen uudelleen

Voit nimetä alueen uudelleen editorissa. Alueen nimeäminen saattaa auttaa muistamaan
alueen äänityspaikan ja sijainnin projektissa tai sen, millaisen tunnelman haluat luoda.

Alueen nimeäminen uudelleen:

1

Avaa alue editorissa kaksoisosoittamalla sitä aikajanalla.

Alueen sisältö näkyy editorissa. Oikeiden instrumenttien alueiden tapauksessa näkyviin
tulee äänen aaltomuoto. Ohjelmistoinstrumenttialueiden tapauksessa alueen nuotit
näkyvät pianorullanäytössä.

2

Kaksoisosoita nimeä alueen yläosassa ja kirjoita uusi nimi.

Alueiden transponointi

Kun lisäät alueen aikajanalle, alue sovitetaan tai transponoidaan projektin sävellajiin.
Useimmiten alueiden halutaan olevan projektin kanssa samassa sävellajissa. Voit
transponoida alueen toiseen sävellajiin, jos haluat projektin siirtyvän tilapäisesti toiseen
sävellajiin tai jos haluat luoda jännitettä alueen ja muun projektin välille (kutsutaan
nimellä dissonanssi).

Alueen transponointi:

1

Valitse alue aikajanalla.

2

Transponoi aluetta korkeammalle tai matalammalle vetämällä Sävelkorkeus
-liukusäädintä.

Puolisävelaskel on pienin etäisyys kahden nuotin välillä.

Kokeile lisätä uusi bassosilmukka aikajanalle jo vetämäsi silmukan jälkeen ja transponoi
se. Useimmiten transponoidaan viiden ja seitsemän puolisävelaskeleen verran ylös-
tai alaspäin, mutta voit toki kokeilla itse, mikä kuulostaa hyvältä.

Vedä Sävelkorkeus-
liukusäädintä tai kirjoita
puolisävelaskelten määrä
kenttään.

background image

Luku 7

Oppitunti 6: Musiikin sovittaminen ja muokkaaminen

89

Oikean instrumentin raidan ajoituksen parantaminen

Voit parantaa oikeiden instrumenttien raitojen alueiden ajoitusta. Tämä on hyödyllistä
etenkin, kun alueet sisältävät oikeat nuotit, mutta niiden ajoitus ei ole täysin projektin
rytmissä.

Kun parannat ajoitusta, kaikki valitun raidan alueet (sekä omat äänityksesi että
silmukat) parantuvat. Voit parantaa rumpualueiden, yhden nuotin instrumenttien
ja sointuinnstrumenttialueiden ajoitusta.

Oikeiden instrumenttien raitojen ajoituksen parantaminen:

1

Avaa parennettavia alueita sisältävät raidat editorissa kaksoisosoittamalla kyseisiä
raitoja aikajanalla.

2

Vetämällä Paranna ajoitusta -liukusäädintä oikealle voit lisätä ajoituksen parannuksen
määrää ja vetämällä liukusäädintä vasemmalle voit vähentää parannuksen määrää.

3

Valitse ajoituksen parantamisen perustana käytettävän nuotin arvo Paranna ajoitusta
-liukusäätimen yläpuolella olevasta ponnahdusvalikosta.

Parannettu ajoitus voi aiheuttaa tietyissä tilanteissa viivettä. Esimerkiksi liukusäätimen
siirtäminen projektin toistamisen aikana saattaa aiheuttaa pienen viiveen, kun toisto
mukautuu uuteen asetukseen. Lisäksi, jos käytät parannettua ajoitusta raidalle
äänittäessäsi sitä, soittamisen ja äänen kuulumisen välillä voi olla pieni viive. Poista
parannettu ajoitus käytöstä äänittäessäsi ja aseta sitten parannetun ajoituksen taso
äänittämisen jälkeen.

Paranna ajoitusta -liukusäädin ei ehkä toimi yhtä hyvin kaikilla mahdollisilla
musiikkimateriaaleilla, etenkään kun se asetetaan korkeampiin arvoihin. Kuuntele
tarkasti liukusäätimen käytön seurauksia ja aseta liukusäädin parhaalta kuulostavaan
arvoon.

Jos haluat parantaa ajoitusta vain hieman, aseta parannuksen määrä vetämällä Paranna
ajoitusta -liukusäädintä vasemmalle. Jos et ole tyytyväinen ajoituksen parannustulok-
seen, palauta valittujen kohteiden alkuperäinen ajoitus vetämällä Paranna ajoitusta
-liukusäädin asentoon ”pois”.

Ohjelmistoinstrumenttiraidan ajoituksen parantaminen

Voit parantaa ohjelmistoinstrumenttiraitojen kohteiden ajoitusta. Voit parantaa kaikkien
raidalla olevien alueiden ajoitusta, vain valittujen alueiden ajoitusta tai alueen
yksittäisten nuottien ajoitusta.

Saat GarageBandin parantamaan alueen ajoitusta äänityksen aikana valitsemalla
liukusäätimestä Automaattinen kohdistus ja valitsemalla nuotin arvon ennen alueiden
tai nuottien äänittämistä.

background image

90

Luku 7

Oppitunti 6: Musiikin sovittaminen ja muokkaaminen

Ohjelmistoinstrumenttiraitojen ajoituksen parantaminen:

1

Avaa ohjelmistoinstrumenttiraita editorissa kaksoisosoittamalla raidan otsikkoa.

2

Paranna alueita valitsemalla haluamasi alueet raidalta. Paranna yksittäisiä nuotteja
valitsemalla ne editorissa.

3

Valitse valittujen kohteiden ajoituksen parantamiseen käytettävän nuotin arvo Paranna
ajoitusta -ponnahdusvalikosta.

Jos haluat parantaa ajoitusta vain hieman, aseta parannuksen määrä vetämällä Paranna
ajoitusta -liukusäädintä vasemmalle. Jos et ole tyytyväinen ajoituksen
parannustulokseen, palauta valittujen kohteiden alkuperäinen ajoitus vetämällä
Paranna ajoitusta -liukusäädin asentoon ”pois”.

Oikean instrumentin raidan virityksen parantaminen

Voit parantaa oikeiden instrumenttien raitojen alueiden viritystä. Tämä on erityisen
hyödyllistä, kun olet äänittänyt oikeiden instrumenttien alueita, joissa on oikea
”tunnelma” ja ajoitus, mutta jotka eivät ole täysin vireessä.

Kun parannat raidan viritystä, kaikki valitun raidan alueet (sekä omat äänityksesi että
silmukat) parantuvat. Virityksen parantaminen tuottaa tarkkoja tuloksia vain yhteen
nuottiin perustuvilla (monofonisilla) oikeiden instrumenttien alueilla. Varmista siis,
että raita ei sisällä alueita, joissa on sointuja tai sävelkorkeudettomia ääniä.

Oletusarvoisesti Paranna viritystä -liukusäädin parantaa nuottien viritystä siirtämällä
niitä lähimpään arvoon kromaattisella (12-nuottisella) asteikolla. Voit rajoittaa
parantamisen projektin sävellajin nuotteihin (valitaan master-raidan Raidan tiedot
-osiossa) valitsemalla Rajoita sävellajiin -valintaneliön.

Oikean instrumentin raidan virityksen parantaminen:

1

Avaa parennettava oikea instrumenttiraita editorissa kaksoisosoittamalla sitä aikajanalla.

2

Vetämällä Paranna viritystä -liukusäädintä oikealle voit lisätä virityksen parannuksen
määrää ja vetämällä liukusäädintä vasemmalle voit vähentää parannuksen määrää.

3

Voit rajoittaa parantamisen projektin sävellajin sijaan vain kromaattiseen asteikkoon
poistamalla valinnan liukusäätimen alapuolella olevasta Rajoita sävellajiin
-ponnahdusneliöstä.

Kuulet tulokset välittömästi projektin toistuessa.

Paranna viritystä -liukusäätimen asettaminen korkeisiin arvoihin voi joskus johtaa
epätoivottuihin tuloksiin. Kuuntele tarkasti liukusäätimen käytön seurauksia ja aseta
liukusäädin parhaalta kuulostavaan arvoon.

background image

Luku 7

Oppitunti 6: Musiikin sovittaminen ja muokkaaminen

91

Oikeiden instrumenttien alueiden asettaminen noudattamaan
niiden alkuperäistä tempoa ja sävelkorkeutta

Oletusarvoisesti aikajanalla olevat oikeiden instrumenttien äänitteet (purppura) ja
oikeiden instrumenttien silmukat (sininen) seuraavat projektin tempoa ja sävellajia.
Voit asettaa oikean instrumentin myös säilyttämään alkuperäisen temponsa ja
sävelkorkeutensa.

Oikean instrumentin alueen asettaminen noudattamaan alkuperäistä
tempoaan ja sävelkorkeuttaan:

1

Valitse aikajanalla oikean instrumentin alue.

2

Avaa editori.

3

Poista Seuraa tempoa ja sävelkorkeutta -valintaneliö.

Jos haluat alueen seuraavan projektin tempoa ja sävellajia, valitse alue ja valitse sitten
Seuraa tempoa ja sävelkorkeutta -valintaneliö.

Seuraa tempoa ja sävelkorkeutta -valintaneliö ei ole käytettävissä, kun valittuna on
äänitiedosto (oranssi), ”one shot” -merkitty (kerran toistettava) oikean instrumentin
silmukka tai ohjelmistoinstrumentin silmukka (vihreä). Voit muuntaa ohjelmistoinstru-
mentin silmukan oikean instrumentin silmukaksi, kun lisäät sen aikajanalle. Sitten voit
asettaa oikean instrumentin silmukan säilyttämään alkuperäisen temponsa.

Ääni- ja MIDI-tiedostojen tuominen

Voit myös lisätä projektiisi Finderista äänitiedostoja, joiden muoto on jokin seuraavista:
AIFF, WAV, AAC (paitsi suojatut AAC-tiedostot), Apple Lossless tai MP3. Kun lisäät
projektiin pakatun tiedoston (kuten AAC- tai MP3-tiedoston), se pysyy pakattuna ja
säästää tilaa ja aikaa.

Äänitiedoston tuominen:

m

Vedä äänitiedosto Finderista aikajanalle joko oikean instrumentin raitaan tai olemassa
olevien raitojen alla olevalle tyhjälle alueelle.

Jos vedät äänitiedoston olemassa olevien raitojen alla olevalle tyhjälle alueelle, uusi
perusraita lisätään aikajanalle ja äänitiedosto sijoitetaan uuteen raitaan.

Voit myös tuoda projektiin MIDI-tiedostoja (lyhenne sanoista ”Musical Instrument
Digital Interface”) ja käyttää niitä ohjelmistoinstrumenttiraidoilla.

MIDI-tiedoston tuominen:

m

Vedä MIDI-tiedosto Finderista aikajanalle joko ohjelmistoinstrumenttiraitaan tai
olemassa olevien raitojen alla olevalle tyhjälle alueelle.

Kun vedät MIDI-tiedoston aikajanan tyhjälle alueelle, aikajanalle lisätään uusi
ohjelmistoinstrumenttiraita ja äänitiedosto sijoitetaan uuteen raitaan.

background image

8

92

8