GarageBand - Oppitunti 4: Ohjelmistoinstrumenttien soittaminen ja äänittäminen

background image

Oppitunti 4:
Ohjelmistoinstrumenttien
soittaminen ja äänittäminen

GarageBandissa on laaja valikoima ohjelmistoinstru-
mentteja, kuten rumpuja, kitaroita, pianoja, urkuja ja
syntetisaattoreita, joita voit käyttää projekteissasi.

Ohjelmistoinstrumentit ovat erityislaatuisia instrumentteja. Sinä soitat nuotit (käyttäen
tietokoneen näppäimistöä tai tietokoneeseen liitettyä MIDI-yhteensopivaa kosket-
timistoa) ja tietokoneesi luo varsinaisen äänen, joka riippuu siitä, minkä ohjelmisto-
instrumentin valitset.

Voit lisätä tehosteita ohjelmistoinstrumenttiin ja muokata ohjelmistoinstrumentin
alueita editorissa. Voit myös lisätä ohjelmistoinstrumentteja Raidan tiedot -osioon
ostamalla GarageBandiin saatavissa olevan Jam Packin.

Tällä oppitunnilla opit kuinka:

 lisätään uusi ohjelmistoinstrumentin raita ja muutetaan raidan asetuksia
 soitetaan ohjelmistoinstrumentteja käyttäen tietokoneen näppäimistöä, näytöllä

näkyvää koskettimistoa tai liitettyä koskettimistoa

 äänitetään ohjelmistoinstrumentin ääntä
 katsellaan ja muokataan ohjelmistoinstrumenttiraidan nuotinnusta ja tulostetaan

nuotinnus

Voit soittaa ja äänittää ohjelmistoinstrumentteja ohjelmistoinstrumenttiraidoilla. Voit
vaihtaa raidan instrumenttia, myös raidan äänittämisen jälkeen. Aloita lisäämällä uusi
ohjelmistoinstrumenttiraita.

background image

Luku 6

Oppitunti 4: Ohjelmistoinstrumenttien soittaminen ja äänittäminen

59

Uuden ohjelmistoinstrumenttiraidan lisääminen:

1

Osoita Lisää raita -painiketta tai valitse Raita > Uusi raita.

2

Osoita Uusi raita -valintataulussa Ohjelmistoinstrumentti ja osoita sitten Luo.

Uusi ohjelmistoinstrumenttiraita, jonka instrumentti on Grand Piano, tulee näkyviin
aikajanalle, ja Raidan tiedot -osio avautuu aikajanan oikealle puolelle.

3

Valitse Raidan tiedot -osiossa vasemmalla olevasta luettelosta instrumenttikategoria
ja valitse sitten oikealla olevasta luettelosta instrumentti.

Valitsemasi instrumentin nimi muuttuu ohjelmistoinstrumenttiraidan otsakkeeksi. Jos
tietokoneeseesi on liitetty USB- tai MIDI-koskettimisto, voit soittaa nuotteja ja kuunnella
ohjelmistoinstrumentin ääntä heti. Vaikka tietokoneeseesi ei olisi liitetty koskettimistoa,
voit soittaa ohjelmistoinstrumentteja sävelnäppäilyn tai näytöllä näkyvän koskettimiston
avulla.

Valitse tästä luettelosta

instrumenttikategoria.

Valitse tästä luettelosta
instrumentti.

background image

60

Luku 6

Oppitunti 4: Ohjelmistoinstrumenttien soittaminen ja äänittäminen

Ohjelmistoinstrumenttien soittaminen Sävelnäppäilyn avulla

Sävelnäppäilyn avulla voit toistaa ja äänittää ohjelmistoinstrumentteja käyttäen oman
tietokoneesi näppäimistöä. Kun tuot Sävelnäppäily-ikkunan näkyviin, voit käyttää
nuottien soittamiseen tietokoneen näppäimistön ylintä ja keskimmäistä riviä samaan
tapaan kuin käyttäisit koskettimistoa.

Sävelnäppäily-ikkunan tuominen näkyviin:

m

Valitse Ikkuna > Sävelnäppäily (tai paina Komento-Vaihto-K).

Jos näytöllä näkyvä koskettimisto on näkyvissä, voit siirtyä Sävelnäppäily-ikkunaan
osoittamalla ikkunan vasemmalla puolella olevaa Sävelnäppäily-painiketta.

Nuottien soittaminen sävelnäppäilyä käyttäen:

m

Soita Sävelnäppäily-ikkunan ollessa avoinna Sävelnäppäily-koskettimistossa näkyviä
koskettimia.

 Tietokoneen näppäimistön keskirivissä olevat näppäimet vastaavat Sävelnäppäily-

koskettimiston valkoisia koskettimia puolentoista oktaavin alueella C - F.

 Tietokoneen näppäimistön ylärivin näppäimet W, E, T, Y, U, O ja P vastaavat mustia

koskettimia (ylennyksiä ja alennuksia).

Jos haluat siirtyä ylös tai alas oktaaveittain, toimi seuraavasti:
 Siirry oktaavin verran alas painamalla Z.
 Siirry oktaavin verran ylös painamalla X.
 Osoita Sävelnäppäily-ikkunan ylälaidassa olevaa pientä koskettimistoa, niin siirryt

näytettyyn oktaaviin, tai vedä sinistä suorakulmiota. Sininen suorakulmio näyttää
sävelnäppäilyn sillä hetkellä käytössä olevan alueen.

background image

Luku 6

Oppitunti 4: Ohjelmistoinstrumenttien soittaminen ja äänittäminen

61

Sävelnäppäilyssä soitettavien nuottien voimakkuuden muuttaminen:
 Vähennä voimakkuutta painamalla C.
 Lisää voimakkuutta painamalla V.

Sävelnäppäilyssä soitettavien nuottien sävelkorkeuden muuttaminen:
 Pienennä sävelkorkeutta painamalla 1.
 Nosta sävelkorkeutta painamalla 2.

Sävelkorkeus muuttuu niin kauan kuin näppäintä pidetään painettuna.

Sävelnäppäilyn avulla soitettujen nuottien pidentäminen:
 Pidä Sarkain-näppäin alas painettuna.

Nuotteja pidennetään niin kauan kuin pidät Sarkain-näppäintä painettuna.

 Vapauta Sarkain-näppäin, kun haluat lopettaa nuottien pidentämisen.

Modulaation lisääminen sävelnäppäilyssä soitettaviin nuotteihin:
 Paina 4 - 8, kun haluat lisätä modulaatiota. Kytke modulaatio pois päältä

painamalla 3.

Modulaation taso säilyy, kunnes muutat sitä tai otat sen pois päältä painamalla jotakin
muuta näppäintä.

Ohjelmistoinstrumenttien soittaminen näytöllä näkyvän
koskettimiston avulla

Näytöllä näkyvällä koskettimistolla voit soittaa ja äänittää ohjelmistoinstrumentteja.
Kun tuot näytöllä näkyvän koskettimiston esiin, se näyttää neljän oktaavin alueen
koskettimia. Voit muuttaa koskettimiston kokoa ja tuoda näkyviin jopa 10 oktaavia.

Voit tuoda näytöllä näkyvän koskettimiston näkyviin yhdellä seuraavista
tavoista:

m

Valitse Ikkuna > Koskettimisto (tai paina Komento-K).

Jos Sävelnäppäily-ikkuna on näkyvissä, voit siirtyä näytöllä näkyvään koskettimistoon
osoittamalla ikkunan vasemmalla puolella olevaa Koskettimisto-painiketta.

background image

62

Luku 6

Oppitunti 4: Ohjelmistoinstrumenttien soittaminen ja äänittäminen

Näytöllä näkyvän koskettimiston soittaminen:

m

Osoita koskettimiston koskettimia. Voit osoittaa projektin soidessa, projektin ollessa
pysähtynyt tai projektia äänitettäessä.

Kun osoitat koskettimen alaosaa, voimakkuus on suurempi (sama vaikutus, kun jos
oikeaa kosketinta painetaan voimakkaammin) ja kun osoitat koskettimen yläosaa,
voimakkuus on pienempi (sama vaikutus, kun jos oikeaa kosketinta painetaan
kevyemmin).

Näytöllä näkyvä koskettimisto myös näyttää nuotit, jotka soitat liitetyllä
koskettimistolla, ja näyttää nuotit valitun raidan alueilla, kun toistat projektia.

Koskettimiston siirtäminen:

m

Aseta osoitin mihin tahansa koskettimien yläpuolelle ja vedä.

Koskettimiston koon muuttaminen:

m

Vedä koskettimiston ikkunan oikeassa alakulmassa olevaa koonmuutossäädintä.

Soitettavissa olevan nuottialueen muuttaminen:

m

Osoita koskettimien vasemmalla tai oikealla olevaa pientä kolmiota. Kun osoitat
vasemmalla olevaa kolmiota, koskettimet madaltuvat oktaavilla, ja kun osoitat oikealla
olevaa kolmiota, koskettimet nousevat oktaavilla.

Ohjelmistoinstrumentin äänitykseen valmistautuminen

Jos äänität ohjelmistoinstrumentteja koskettimiston avulla, ennen äänityksen
aloittamista on syytä tarkistaa muutama asia:

 Varmista, että koskettimisto on liitetty tietokoneeseen ja että se toimii.
 Valitse ohjelmistoinstrumentin raita ja soita tietokoneeseen liitettyä koskettimistoa

tai osoita näytöllä näkyvän koskettimiston koskettimia tai käytä sävelnäppäilyä.
Sinun pitäisi kuulla ohjelmistoinstrumentti soittaessasi.

Ohjelmistoinstrumentin äänittäminen

Nyt olet valmis äänittämään ohjelmistoinstrumentin. Voit äänittää yhden
ohjelmistoinstrumentin raidan kerrallaan.

Ohjelmistoinstrumentin äänittäminen:

1

Valitse raita osoittamalla äänitettävän ohjelmistoinstrumentin raidan otsaketta.

2

Siirrä toistopaikka siihen aikajanan kohtaan, josta haluat äänityksen alkavan.

3

Valitse Säädin > Sisäänlasku, jos haluat, että metronomi soittaa yhden tahdin
sisäänlaskun ennen äänityksen aloittamista.

Voit myös asettaa toistopaikan pari iskua ennen kohtaa, josta haluat musiikin alkavan.
Tämä helpottaa soittamisen aloittamista tahdissa.

background image

Luku 6

Oppitunti 4: Ohjelmistoinstrumenttien soittaminen ja äänittäminen

63

4

Aloita äänittäminen osoittamalla äänityspainiketta.

5

Aloita koskettimiston soittaminen osoittamalla näytöllä näkyvän koskettimiston
nuotteja tai käyttäen sävelnäppäilyä. Kun äänität, valittuun ohjelmistoinstrumentin
raitaan tulee näkyviin uusi alue.

6

Kun olet valmis, lopeta äänitys osoittamalla uudestaan äänityspainiketta.
Lopeta projektin soittaminen osoittamalla toistopainiketta.

Kun lopetat äänityksen, voit kuunnella äänittämääsi uutta osaa.

Uuden äänityksen kuunteleminen:

1

Siirrä toistopaikka siihen aikajanan kohtaan, josta uusi alue alkaa (kohdista se alueen
vasempaan reunaan).

Voit myös siirtää toistopaikan aiempaan kohtaan projektissa tai projektin alkuun,
jos haluat kuulla äänityksen projektin kontekstissa.

2

Osoita toistopainiketta tai paina välilyöntinäppäintä.

Ohjelmistoinstrumenttiäänitysten yhdistäminen

Voit äänittää ohjelmistoinstrumenttia käyttäen tallennusaluetta. Kun äänität ohjelmisto-
instrumenttia käyttäen tallennusaluetta, uusi otto äänitetään oletusarvoisesti joka kerta,
kun tallennusalue toistuu, samoin kuin oikeaa instrumenttia äänitettäessä.Voit muuttaa
oletusarvoista toimintatapaa niin, että että kaikki tallennusaalueen avulla äänittämäsi
otot yhdistetään yhdeksi otoksi. Tämä voi olla hyödyllistä erityisesti silloin, kun äänität
rumpusettejä tai muita kerroksellisia osia.

GarageBandin asettaminen yhdistämään ohjelmistoinstrumenttiäänitykset:

1

Valitse GarageBand > Asetukset.

2

Osoita Yleiset-välilehdellä Tallennusalueet-kohdan valintaneliötä.

Lisätietoja äänittämisestä tallennusalueen avulla annetaan kohdassa ”Useiden otosten
äänittäminen tallennusalueen avulla” sivulla 54.

Toistopainike

Tallennusaluepainike

Äänityspainike

background image

64

Luku 6

Oppitunti 4: Ohjelmistoinstrumenttien soittaminen ja äänittäminen

Nuottien ja sointujen nimien näyttäminen soiton aikana

Kun soitat ohjelmistoinstrumenttia, GarageBand voi näyttää automaattisesti soittamiesi
nuottien ja sointujen nimet.

Ohjelmistoinstrumentin nuottien ja sointujen näyttäminen soiton aikana:

1

Valitse sen ohjelmistoinstrumenttiraidan otsake, jota haluat soittaa.

2

Osoita LCD-näytön vasemmalla puolella olevaa symbolia ja valitse näkyviin tulevasta
valikosta Sointu (tai osoita LCD-näytön ylös- tai alas-nuolia, kunnes sointunäyttö tulee
näkyviin).

Sointujen nimet (joita kutsutaan myös sointujen symboleiksi) koostuvat soinnun perus-
säveltä tarkoittavasta isosta kirjaimesta, soinnun laadusta (useimmissa tapauksissa ”ma”,
joka tarkoittaa duuria, tai ”m”, joka tarkoittaa mollia), ja numeroista, jotka osoittavat
lisättyjä säveliä, kuten septimejä, nooneja tai pidätettyjä kvartteja.

Työskenteleminen partituurinäkymässä

Voit katsoa ja muokata ohjelmistoinstrumenttien alueita tavallisessa musiikin
nuotinnusmuodossa. Partituurinäkymässä voit muokata nuotteja ja muita
musiikkitapahtumia (esimerkiksi lisätä pedaalimerkkejä).
 Katsele ohjelmistoinstrumenttien alueita nuotinnusmuodossa
 Valitse nuotin arvo partituurinäkymää varten
 Lisää, valitse ja muokkaa nuotteja partituurinäkymässä
 Lisää pedaalisymboleja
 Vaihda nuottiavainta
 Tulosta nuotinnus

Tietoja partituurinäkymästä

Editorin graafisen pianorullanäkymän lisäksi voit katsella ohjelmistoinstrumenttialueita
(äänitettyjä ja silmukoista koottuja) partituurinäkymässä. Partituurinäkymässä alueen
nuotit näytetään musiikkinuotteina. Partituurinäkymä sisältää myös muita musiikki-
symboleita, kuten taukomerkkejä, nuottiviivaston, nuottiavaimia, tahtilajeja, sävellajeja
ja pedaalimerkintöjä. Tässä osiossa esitellään lyhyesti osa näistä symboleista niille
käyttäjille, joille musiikin nuotinnus ei ole ennestään tuttua.

background image

Luku 6

Oppitunti 4: Ohjelmistoinstrumenttien soittaminen ja äänittäminen

65

 Nuotit: Musiikkinuotissa on useita osia, joihin kuuluvat myös nuottipää ja -varsi.

Nuottipää (nuotin pyöreä osa) kertoo nuotin keston (miten kauan nuotti soi).
Lyhyillä nuoteilla (alle neljäsosanuotin mittaisilla) on hännät, ja joskus nämä nuotit
on yhdistetty toisiinsa palkeilla. Jokainen alla oleva nuotti on puolet sen vasemmalla
puolella olevan nuotin pituudesta (nuotit ovat vasemmalta oikealle kokonuotti,
puolinuotti, neljäsosanuotti ja kahdeksasosanuotti).

 Tauot: Nuoteista soitettaessa on yhtä tärkeää tuntea nuottien välinen aika kuin itse

nuotit. Nuottien väliset hiljaisuudet on kuvattu tauoilla. Tauoilla on nuottien tapaan
eri symboleita eri kestoille, ja lyhyiden taukojen symboleissa käytetään häntiä. Jokai-
nen alla oleva tauko on puolet sen vasemmalla puolella olevan tauon pituudesta
(tauot ovat vasemmalta oikealle puolitauko, neljäsosatauko, kahdeksasosatauko ja
kuudestoistaosatauko).

 Viivastot: Viiden vaakaviivan muodostamaa nuottinen sijoitusrivistöä kutsutaan

viivastoksi. Viivaston viivat kertovat nuottien sävelkorkeuden: korkeasta matalaan,
ruudukon tapaan. GarageBand näyttää oletusarvoisesti kaksi viivastoa kuten piano-
nuotinnuksessa. Tässä muodossa näytetään neljän oktaavin alue, jossa keski-C on
keskellä (kahden viivaston välillä). Useimmat instrumentit ja äänialat matalimpia
bassoinstrumentteja lukuun ottamatta sijoittuvat tälle alueelle. Voit muuttaa
partituurinäkymää siten, että siinä näkyy vain yksi viivasto.

 Nuottiavaimet: Jokaisen viivaston vasemmassa laidassa olevaa symbolia kutsutaan

nuottiavaimeksi. Nuottiavaimet kertovat viivaston viivojen näyttämän nuottialueen.
Partituurinäkymän viivastot käyttävät kahta yleisintä nuottiavainta: diskanttiavainta
ja bassoavainta. Voit muuttaa partituurinäkymää siten, että siinä näkyy vain joko
diskantti- tai bassoavain.

background image

66

Luku 6

Oppitunti 4: Ohjelmistoinstrumenttien soittaminen ja äänittäminen

 Sävellajimerkit: Jos projektin sävellaji on muu kuin C, sävellajin ylennys- ja

alennusmerkit näkyvät nuottiavaimen ja tahtilajin välissä. Ylennetyt nuotit ovat
puolisävelaskeleen verran niiden tavallista arvoa ylempänä (esimerkiksi C#, ns.
ylennetty C, on puolisävelaskeleen verran ylempänä kuin C), kun taas alennetut
nuotit ovat puolisävelaskeleen verran alempana (joten Bb, ns. alennettu B, on
puolisävelaskeleen verran alempana kuin B). Ylennys- ja alennusmerkit näkyvät alla
olevassa kuvassa. Niitä seuraa symboli, joka kumoaa ylennyksen tai alennuksen.

 Tahtiviivat: Molempien viivastojen läpi ulottuvat pystyviivat näyttävät jokaisen

tahdin alun.

Tavallisten musiikin nuotinnussymbolien lisäksi partituurinäkymässä käytetään
työskentelyn helpottamiseksi seuraavia toimintoja:

 Kestopalkki: Musiikkinuotin itsensä lisäksi jokaisella nuotilla on myös kestoa

ilmaiseva palkki, joka esittää graafisesti nuotin kestin (ajan, joka nuottia soitetaan).

 Iskuohjaimet: Partituurinäkymässä iskuviivain paitsi näyttää tahdit ja iskut myös

sisältää iskuohjaimet. Iskuohjainten avulla näet nuottien tarkan ajallisen sijainnin.
Iskuohjain näkyy pienenä harmaana ympyränä tai pisteenä jokaisen nuotin yläpuolella;
kun siirrät nuottia, iskuohjaimet siirtyvät sen kanssa näyttääkseen nuotin sijainnin.

Ohjelmistoinstrumenttialueen katseleminen partituurinäkymässä:

1

Valitse aikajanalla ohjelmistoinstrumentin alue.

2

Osoita Partituuri-painiketta editorin otsakealueen yläosassa.

Nuotinnuksessa nuottien paikat näytetään musiikkiarvoina (nuotin arvoina). Kun soitat
musiikkia, voit soittaa joitakin nuotteja hieman ”epätahdissa” (ennen iskua tai iskun
jälkeen) luodaksesi erilaisen tunnelman. Näitä pieniä eroavaisuuksia ei näytetä nuoteissa.

Partituurinäkymässä GarageBand näyttää nuotit ”pyöristettyinä” lähimpään nuotin
arvoon. Voit valita editorin oikean yläkulman aikajanan ruudukkovalikosta nuotin arvon,
johon nuottien näyttö pyöristetään. Pyöristys ei muuta sitä, missä ajallisessa kohdassa
nuotit soivat, se vain muuttaa näyttötapaa niin, että hieman ajallisesti poikkeavat nuotit
näkyvät tarkoitetussa kohdassa.

Partituurinäkymän nuotin arvon valitseminen:

m

Osoita editorin oikeassa yläkulmassa olevaa ruudukkopainiketta ja valitse sitten nuotin
arvo aikajanan ruudukkovalikosta.

background image

Luku 6

Oppitunti 4: Ohjelmistoinstrumenttien soittaminen ja äänittäminen

67

Nuottien muokkaaminen partituurinäkymässä

Voit muokata ohjelmistoinstrumentin alueen nuottien ja sustain-pedaalin tietoja
partituurinäkymässä aivan samalla tavoin kuin graafisessa näkymässäkin. Voit:

 lisätä nuotteja
 valita nuotteja
 siirtää nuotteja ajallisesti
 leikata ja kopioida nuotteja
 muuttaa nuottien sävelkorkeuksia
 muuttaa nuottien kestoa
 muuttaa nuottien voimakkuutta
 lisätä pedaalimerkkejä nuottien pidentämiseksi
 vaihdetaan nuottiavainta

Nuottien lisääminen

Nuotti lisätään valitsemalla nuotin arvo ja osoittamalla editorissa.

Nuotin arvon valitseminen:

m

Valitse editorin otsakealueelta Lisää-ponnahdusvalikosta haluamasi nuotin arvo.
Voit valita nuotin aron myös Ctrl-osoittamalla mitä tahansa nuotinnusnäytön kohtaa.

Nuotin lisääminen:

m

Komento-osoita editorissa kohtaa, johon haluat lisätä nuotin.

Nuottien valitseminen

Ennen kuin voit muokata nuotteja partituurinäkymässä, sinun on valittava ne.

Nuotin valitseminen:

m

Osoita nuottipäätä (pyöreää osaa). Voit valita useita nuotteja Vaihto-osoittamalla niitä
tai vetämällä valintalaatikon niiden ympärille.

Nuottien siirtäminen

Voit siirtää nuotteja ajallisesti partituurinäkymässä samaan tapaan kuin editorin
graafisessa näkymässä.

Valitse Lisää-ponnahdusvalikosta
nuotin arvo.

background image

68

Luku 6

Oppitunti 4: Ohjelmistoinstrumenttien soittaminen ja äänittäminen

Nuotin siirtäminen ajallisesti:

m

Valitse nuotti ja vedä sitä vasemmalle tai oikealle. Voit myös siirtää valittuja nuotteja
painamalla Nuoli vasemmalle- tai Nuoli oikealle -näppäimiä.

Kun siirrät nuottia, iskuohjain siirtyy sen mukana, jotta näkisit helpommin nuotin
tarkan ajallisen sijainnin.

Nuottien kopioiminen

Voit kopioida nuotteja partituurinäkymässä.

Nuotin kopioiminen:

m

Optio-vedä nuottipää uuteen paikkaan.

Nuottien sävelkorkeuden muuttaminen

Voit muuttaa nuottien sävelkorkeutta eli transponoida niitä partituurinäkymässä.

Nuotin sävelkorkeuden muuttaminen:

m

Valitse nuotti ja vedä sitä ylös tai alas. Voit myös muuttaa valittujen nuottien
sävelkorkeutta painamalla Nuoli ylös- tai Nuoli alas -näppäimiä.

Kuulet nuotin uuden sävelkorkeuden nuotin siirtyessä.

Nuottien pituuden (keston) muuttaminen

Kun valitset nuotin, näkyviin tulee nuotin kestoa ilmaiseva palkki. Voit muuttaa nuotin
kestoa (miten kauan nuotti soi) kestopalkin avulla.

Nuotin keston muuttaminen:

1

Valitse nuotti.

2

Vedä kestopalkin oikeaa reunaa vasemmalle (jos haluat lyhentää nuottia) tai oikealle
(jos haluat pidentää nuottia). Kestopalkit toimivat aivan samoin kuin graafisen näkymän
nuotit.

Nuottien poistaminen

Voit poistaa nuotteja, joita et enää halua käyttää projektissasi.

Nuotin poistaminen:

m

Valitse nuotti ja paina poistonäppäintä.

Nuotin voimakkuuden muuttaminen

Monien ohjelmistoinstrumenttien ääni muuttuu nuotin voimakkuuden mukaan. Voit
muuttaa nuottien voimakkuutta partituurinäkymässä samaan tapaan kuin graafisessa
näkymässäkin.

Nuotin voimakkuuden muuttaminen:

m

Valitse nuotti ja vedä sitten voimakkuuden liukusäädintä vasemmalle (vähentääksesi
voimakkuutta) tai oikealle (lisätäksesi voimakkuutta).

background image

Luku 6

Oppitunti 4: Ohjelmistoinstrumenttien soittaminen ja äänittäminen

69

Pedaalisymbolien lisääminen

Pianoa (ja joitakin muita instrumentteja) varten tehdyt nuotit sisältävät symboleja
sustain-pedaalia varten. Kun sustain-pedaali on alhaalla, instrumentti jatkaa kaikkia
nuotteja, kunnes pedaali taas vapautetaan (ylös). Voit lisätä Pedaali ylös- ja Pedaali
alas -symboleja, jotka säätelevät, jatketaanko nuotteja GarageBandissa.

Pedaali ylös- ja Pedaali alas -symbolien lisääminen:

1

Osoita Nuotin arvo -painiketta ja valitse pedaalisymboli valikosta.

2

Pidä Komento-näppäintä painettuna ja sijoita osoitin editorissa kohtaan, johon haluat
laittaa Pedaali alas -merkin.

3

Paina hiiren painiketta.

Pedaali alas -symboli tulee näkyviin osoittimen kohdalla. Jos vapautat hiiren
painikkeen, Pedaali ylös -symboli sijoitetaan vähän Pedaali alas -symbolin jälkeen.

4

Vedä hiiren painiketta vapauttamatta osoitin kohtaan, johon haluat asettaa Pedaali
ylös -merkin.

5

Vapauta hiiren painike.

Pedaali ylös -symboli tulee näkyviin osoittimen kohdalla.

Pedaali ylös -symbolin siirtäminen:

1

Valitse pedaalisymboli osoittamalla sitä.

Pedaali alas- ja Pedaali ylös -symbolit muuttuvat vihreiksi osoittamaan, että ne on
valittu.

2

Vedä Pedaali ylös -symboli uuteen paikkaan ja vapauta sitten hiiren painike.

Nuottiavaimen vaihtaminen

Kun katselet ohjelmistoinstrumenttiraitaa nuotinnuksena, siinä näkyvät oletusarvoisesti
sekä diskantti- että bassoavain, kuten pianonuotinnuksessa. Tämä muoto on käytän-
nöllinen pianolle, syntetisaattorille ja muille instrumenteille, jotka hyödyntävät laajaa
nuottialuetta. Joidenkin instrumenttien, erityisesti jousi- ja puhallinsoitinten kaltaisten
sooloinstrumenttien, kohdalla voidaan kuitenkin käyttää pelkkää diskantti- tai
bassoavainta.

Voit muuttaa partituurinäkymää siten, että siinä näkyy pelkästään diskantti- tai basso-
avain, ja muuttaa sen myöhemmin takaisin pianotyyliseen kahden nuottiavaimen
näyttöön.

background image

70

Luku 6

Oppitunti 4: Ohjelmistoinstrumenttien soittaminen ja äänittäminen

Nuottiavaimen vaihtaminen partituurinäkymässä:

1

Osoita nuottiavainta (tai nuottiavainten väliä) partituurinäytön otsakkeessa.

Näkyviin tulee valikko, jossa näkyvät erilaiset nuottiavaimet.

2

Valitse uusi nuottiavain valikosta.

Nuotinnuksen tulostaminen

Voit tulostaa ohjelmistoinstrumenttiraidan nuotinnuksena. Kun tulostat raidan nuotin-
nuksena, se tulostetaan vakioasettelussa, sillä hetkellä näytetyillä nuotin arvoilla ja sillä
hetkellä partituurinäkymässä näkyvällä nuottiavaimella. Tulostettu nuotinnus sisältää
projektin nimen otsikkona, projektin tempon ja säveltäjän nimen.

Ohjelmistoinstrumenttiraidan tulostaminen nuotinnuksena:

1

Valitse ohjelmistoinstrumenttiraita.

2

Näytä raita nuotinnuksena osoittamalla Partituuri.

Osoita ruudukkopainiketta editorin vasemmassa yläkulmassa ja varmista, että
partituuriruudukkoon on asetettu näkymään oikea nuotin arvo.

3

Valitse Arkisto > Tulosta.

4

Valitse Tulosta-valintataulussa oikeat tulostinasetukset ja osoita sitten tulosta.

Raita tulostetaan nuotinnuksena. Projektin nimi näkyy otsikkona sivun yläreunassa.
Tempo näkyy sivun vasemmassa yläreunassa ja säveltäjän nimi (asetetaan GarageBand-
asetuksissa) oikeassa yläreunassa. Tahdin numero tulee näkyviin ensimmäisen tahti-
viivan yläpuolelle kullakin rivillä (riviä kutsutaan nuottiviivastoksi). Jos tulostettu
nuotinnus on yli yhden sivun pituinen, jokaisen sivun alareunassa keskellä näkyy
sivunumero.

Valitse toinen
nuottiavain.

background image

7

71

7