GarageBand - Oppitunti 1:GarageBand- projektien luominen jatoistaminen

background image

Oppitunti 1: GarageBand-
projektien luominen
ja toistaminen

Voit luoda GarageBand-projekteja kappaleille,
podcasteille, soittoäänille ja muulle. Voit kuunnella
musiikkiasi toistamalla projekteja ja voit tallentaa
projekteja useilla tavoilla.

Tällä oppitunnilla opit kuinka:

 luodaan uusi projekti työpohjaa käyttäen
 valitaan projektiasetukset tempolle, sävellajille ja tahtilajille
 toistetaan projekti
 tallennetaan projekti

Uuden projektin luominen

Työskentely GarageBandissa aloitetaan luomalla projekti. Musiikin äänittäminen,
sovittaminen ja miksaaminen tapahtuu projekteissa. Kun avaat Uusi projekti
-valintataulun, voit valita työpohjan sen mukaan, minkä tyyppisen projektin haluat
luoda.

Voit valita useista projektityypeistä, kuten:

 musiikkiprojektit laululle, akustisille instrumenteille, sähkökitaralle, silmukoille

ynnä muulle

 podcast-projektit parannetuille ääni- ja videopodcast-jaksoille
 Magic GarageBand -projektit, joissa valitset tyylilajin ja GarageBand valitsee

instrumentit ja luo sovituksen

 iPhone-soittoääniprojektit, jotka voit lähettää iTunesiin ja jota voit sitten käyttää

iPhonessa.

Sen lisäksi, että voit Uusi projekti -valintataulussa luoda uusia projekteja, voit avata
ja hakea Opi soittamaan -oppitunteja. Jos haluat tietoja Opi soittamaan -oppituntien
käyttämisestä, katso ”Oppitunti 2: Kitaran ja pianon soiton opetteleminen” sivulla 40”.

background image

30

Luku 3

Oppitunti 1: GarageBand-projektien luominen ja toistaminen

Uuden musiikkiprojektin luominen:

1

Valitse Arkisto > Uusi.

Näytölle avautuu Uusi projekti -valintataulu, jossa on painikkeet eri projektityypeille,
kuten Uusi projekti, Magic GarageBand ja iPhone-soittoääni. Osoita Uusi projekti
-painiketta.

Projektityöpohjat tulevat näkyviin ikkunan pääalueelle. Tarjolla on työpohjat laululle,
akustiselle instrumentille, sähkökitaralle, koskettimistolle, laulunteolle, silmukoille ja
podcast-jaksolle.

2

Osoita sen työpohjan symbolia, jota haluat käyttää ja osoita Valitse.

3

Kirjoita Tallenna nimellä -valintataulussa projektin nimi Tallenna nimellä -kenttään
ja selaa sitten paikkaan, johon haluat tallentaa projektin.

4

Osoita Tallenna.

Hetken kuluttua avautuu GarageBand-ikkuna, jossa on uusi projekti. GarageBand-
ikkunan keskialueen muodostaa aikajana, joka on jaettu raidoiksi kutsuttuihin
vaakasuoriin riveihin. Voit järjestää äänitteitäsi ja silmukoita raidoilla. Vasemman-
puoleisella alueella näkyvät raitojen otsakkeet, joista voi säätää kunkin raidan
äänenvoimakkuutta, panorointikohtaa ja muita asetuksia. Aikajanan alla on
säädinpalkki, jossa on painikkeet eri editorien ja inspektorien esiintuomiseen,
siirtosäätimet projektin toistamiseen ja LCD-näyttö, jossa voit muuttaa projektin
asetuksia ja vaihtaa iskuviivaimen aikayksiköitä. Jos haluat lisätietoja GarageBand-
ikkunan säätimistä, katso ”GarageBandin yleiskuva” sivulla 9

Voit luoda musiikkia GarageBandissa seuraavilla tavoilla:

 äänittämällä ääntä tietokoneeseen liitetyn mikrofonin kautta
 äänittämällä ääntä tietokoneeseen liitetystä sähkökitarasta

background image

Luku 3

Oppitunti 1: GarageBand-projektien luominen ja toistaminen

31

 liittämällä tietokoneeseen USB-koskettimiston (tai MIDI-koskettimiston) ja soittamalla

GarageBandin sisäisiä ohjelmistoinstrumentteja

 lisäämällä ja sovittamalla Apple Loop -silmukoita aikajanalle
 luomalla Magic GarageBand -projektin
 katsomalla Opi soittamaan -oppituntia ja soittamalla mukana

Projektin toistaminen

Kun olet lisännyt projektiin äänityksiä, silmukoita tai äänitiedostoja, haluat ehkä toistaa
sen kuullaksesi, miltä se kuulostaa. Voit toistaa projektin käyttäen joko tietokoneen
näppäimistön välilyöntinäppäintä tai siirtosäätimiä, jotka ovat säädinpalkissa aikajana
alla.

Toiston aloittaminen tai lopettaminen:
Paina välilyöntinäppäintä tai osoita toistopainiketta siirtosäätimien keskellä.

Siirtosäätimien käyttäminen

Voit käyttää siirtosäätimiä toiston hallitsemiseen ja toistopaikan siirtämiseen
projektissa. Niihin sisältyvät myös säätimet äänitykselle ja tallennusalueen
käyttöönotolle.

Siirtosäätimet ovat samanlaiset kuin musiikkilaitteiden toistossäätimet. Niihin kuuluvat
seuraavat säätimet (vasemmalta oikealle):

 Äänitä: Käynnistää äänityksen, jos äänitys kyseiselle raidalle on valittu.
 Siirry alkuun: Siirtää toistopaikan projektin alkuun
 Kelaus taaksepäin: Siirtää toistopaikkaa yhden tahdin verran taaksepäin
 Toisto/Tauko: Käynnistää projektin toiston tai keskeyttää toiston
 Kelaus eteenpäin: Siirtää toistopaikkaa yhden tahdin verran eteenpäin
 Tallennusalue: Asettaa tallennusalueen päälle tai pois

Toistopainike

Tallennusaluepainike

Äänityspainike

background image

32

Luku 3

Oppitunti 1: GarageBand-projektien luominen ja toistaminen

Toistopaikan siirtäminen

Toistopaikka on aikajanan poikki kulkeva pystysuora viiva, joka osoittaa kohdan, josta
projektia toistetaan tai kohdan, josta toisto alkaa, kun osoitat toistopainiketta. Toisto-
paikan päällä oleva kolmio osoittaa sen tämän hetkisen paikan iskuviivaimella. Isku-
viivain näyttää projektin aikayksiköt joko iskuina ja tahteina (musiikillinen aika) tai
minuutteina ja sekunteina. Voit siirtää toistopaikan mihin tahansa aikajanalla joko
projektin toiston aikana tai kun sitä ei toisteta.

Toistopaikan siirtäminen:

m

Vedä toistopaikan yllä oleva kolmio siihen iskuviivaimen kohtaan, josta haluat toiston
alkavan.

LCD-näytön käyttäminen

Säädinpalkin LCD-näytössä siirtosäätimien vieressä näkyy toistopaikan sijainti projektin
toiston aikana. Voit vaihtaa LCD-näytössä näkyviä aikayksiköitä ja siirtää toistopaikkaa.

Aikayksiköiden vaihtaminen

LCD-näyttö ja iskuviivain näyttävät projektin aikayksiköt joko iskuina ja tahteina
(musiikillinen aika) tai minuutteina ja sekunteina. Voit käyttää musiikillista aikaa
sovittaessasi kappaleita kohdistaaksesi äänitykset, silmukat ja muut aikajanalla olevat
kohteet kappaleen rytmiin ja minuutteja ja sekunteja työstäessäsi podcastia tai
elokuvaa.

Iskujen ja tahtien näyttäminen LCD-näytössä:

m

Osoita symbolia LCD-näytön vasemmalla puolella ja valitse Tahdit.

Minuuttien ja sekuntien näyttäminen LCD-näytössä:

m

Osoita symbolia LCD-näytön vasemmalla puolella ja valitse Aika.

Kun vaihdat LCD-näytön aikayksiköitä, samat yksiköt vaihtuvat myös iskuviivaimeen.

Toistopaikan siirtäminen LCD-näytössä

Voit siirtää toistopaikkaa muuttamalla LCD-näytössä tahteina tai minuutteina näkyvää
aikaa.

Voit muuttaa aikaa LCD-näytössä seuraavilla tavoilla:
 Vedä jotakin luvuista suuremmaksi tai pienemmäksi.
 Kaksoisosoita jotakin lukua, kirjoita uusi luku ja paina rivinvaihtonäppäintä.

background image

Luku 3

Oppitunti 1: GarageBand-projektien luominen ja toistaminen

33

Projektin tempon, sävellajin ja tahtilajin muuttaminen

Kaikissa GarageBand-projekteissa on asetukset tempolle, sävellajille ja tahtilajille. Kun
lisäät silmukoita tai luot äänityksiä musiikkiprojektiin, GarageBand sovittaa ne projektin
tempoon, jotta ne kuulostavat hyviltä yhdessä. Voit valita projektin tempon, sävellajin ja
tahtilajin Tallenna nimellä -valintatalussa, kun luot uuden projektin tai LCD-näytössä,
kun työstät projektia.

Tempon muuttaminen

Kullakin projektilla on tietty nopeus eli tempo. Tempo määrittää nopeuden, jolla iskut
(eli projektin perusrytmi) esiintyvät. Tempo määritellään iskuina minuutissa (lyhenne
bpm). Tempon nopeus voi olla 60 - 240 bpm. Oletustempo on 120 bpm, mikä on pop-
musiikissa usein käytetty tempo.

Tempon muuttaminen LCD-näytössä:

1

Osoita LCD:n vasemmassa laidassa olevaa symbolia ja valitse Projekti.

2

Osoita lukua Tempo-sanan alapuolella.

3

Vedä liukusäätimellä tempoa hitaammaksi tai nopeammaksi.

Sävellajin asettaminen

Kullakin projektilla on sävellaji, joka määrittää keskeisen nuotin, johon muut nuotit ovat
tietyssä suhteessa. Sävellaji voi olla mikä tahansa A:n ja ylennetyn G:n (G#) välillä.
Sävellajin ohella voit valita, haluatko käyttää duuri- tai molliasteikkoa. LCD-näytössä
duurisävellajit on merkitty sanalla duuri ja mollisävellajit sanalla molli.

Sävellajin muuttaminen LCD-näytössä:

1

Osoita LCD:n vasemmassa laidassa olevaa symbolia ja valitse Projekti.

2

Osoita sävellajia sanan Sävellaji alla.

3

Valitse Sävellaji-ponnahdusvalikosta uusi sävellaji.

4

Halutessasi voit valita Sävellaji-ponnahdusvalikon alaosasta toisen asteikon.

background image

34

Luku 3

Oppitunti 1: GarageBand-projektien luominen ja toistaminen

Tahtilajin asettaminen

Jokaisella projektilla on oma tahtilajinsa, joka määrittelee iskujen ja tahtien välisen
suhteen. Projektin tahtilaji koostuu kahdesta numerosta, jotka on erotettu kauttaviivalla,
ja se muistuttaa murtolukua. Vasemmalla oleva numero kertoo tahdissa olevien iskujen
määrän ja oikealla oleva numero kertoo iskuarvon (yhden iskun saavan nuotin
pituuden).

Voit käyttää mitä tahansa seuraavista tahtilajeista GarageBand-projektissa: 2/2, 2/4, 3/4,
4/4, 5/4, 7/4, 6/8, 7/8, 9/8 tai12/8. Oletus on 4/4, joka on kaikkein yleisimmin käytetty
tahtilaji.

Projektin tempon muuttaminen LCD-näytössä:

1

Osoita LCD:n vasemmassa laidassa olevaa symbolia ja valitse Projekti.

2

Osoita lukua Tahtilaji-sanan alapuolella.

3

Valitse uusi tahtilaji Tahtilaji-ponnahdusvalikosta.

Projektin tallentaminen

Kun olet tehnyt muutoksia projektiin, on aika tallentaa se.

Projektin tallentaminen:

m

Valitse Arkisto > Tallenna (tai paina Komento-S).

Voit tallentaa projektin myös arkistona. Kun tallennat projektin arkistona, kaikki
äänitiedostot, silmukat ja kaikki muu projektissa käytetty media tallentuvat
projektitiedostoon. Tästä on hyötyä erityisesti silloin, kun haluat kopioida projektin
toiselle tietokoneelle tai aiot monistaa projektin omilla oikeiden instrumenttien
äänityksilläsi.

Projektin tallentaminen arkistona:

1

Valitse Arkisto> Tallenna nimellä.

2

Valitse Tallenna nimellä -valintataulussa Tallenna arkistona -valintaneliö.

Voit helpottaa jakamista myös pakkaamalla projekteja. Projektin pakkaaminen pienen-
tää tiedostokokoa, kun projektin ääni pakkautuu. Pakkaaminen saattaa aiheuttaa äänen
laadun heikkenemistä.

Projektin pakkaaminen:

1

Valitse Arkisto> Tallenna nimellä.

2

Valitse Tallenna nimellä -valintataulussa Kompakti projekti -valintaneliö.

3

Valitse Kompakti projekti -valintaneliön vieressä olevasta ponnahdusvalikosta
pakkausasetukset, joita haluat käyttää.

background image

Luku 3

Oppitunti 1: GarageBand-projektien luominen ja toistaminen

35

Kun suljet projektin, GarageBand luo sille oletuksena iLife-esikuuntelun. iLife-
esikuuntelu mahdollistaa projektin esikuuntelun mediaselaimessa tai muissa iLife-
ohjelmissa. Se voi myös suurentaa projektin tiedostokokoa. Voit valita, luotko iLife-
esikuuntelun projekteja varten GarageBand-asetusten Yleiset-osiossa.

Magic GarageBand -projektin luominen

Voit luoda nopeasti Magic GarageBand -projektin. Kun luot Magic GarageBand
-projektin, voit valita itse musiikin tyylilajin ja GarageBand valitsee instrumentit
ja luo niitä käyttäen perussovituksen. Voit vaihtaa instrumentteja, miksata kappaleen
ja soittaa ja äänittää omaa instrumenttiasi kappaleen kanssa.

Magic GarageBand -projektin luominen:

1

Valitse Arkisto > Uusi.

2

Osoita Uusi projekti -valintataulussa Magic GarageBand.

3

Osoita kappaleen tyylilajia ja osoita Valitse.

Hetken kuluttua näkyviin tulee Magic GarageBand lava, jolla ovat kappaleessa
käytettävät instrumentit. Kaikissa Magic GarageBand -kappaleissa on kitara, basso,
rummut, koskettimisto ja melodiainstrumentti sekä paikka omalle instrumentillesi lavan
keskellä.

Voit esikuunnella kappaletta
osoittamalla toistopainiketta.

Kun osoitat
instrumenttia,
näkyviin tulee eri
vaihtoehtoja.

background image

36

Luku 3

Oppitunti 1: GarageBand-projektien luominen ja toistaminen

4

Voit esikuunnella kappaletta osoittamalla toistopainiketta.

Magic GarageBand avautuu koko näytön näkymään, jossa instrumentit ovat lavalla
ja säädinpalkki ja muut säätimet ovat lavan alla. Voit vaihtaa tämä näkymän ja ikkuna-
näkymän välillä osoittamalla lavan oikeassa alalaidassa olevaa Näkymä-painiketta.

Eri instrumenttien valitseminen Magic GarageBandissa

Voit valita eri instrumentit jokaiseen Magic GarageBand -kappaleen osaan tai antaa
GarageBandin valita toiset instrumentit.

Eri instrumentin valitseminen:

1

Valitse jokin lavalla olevista instrumenteista.

Lavan alle tulee näkyviin eri instrumenttivaihtoehtoja.

2

Valitse uusi instrumentti lavan alta.

3

Kun olet valinnut haluamasi instrumentit, voit osoittaa toistopainiketta uudelleen
kuunnellaksesi kappaleen uusilla instrumenteilla soitettuna.

Instrumenttien sekoittaminen Magic GarageBandissa

Sen lisäksi että voit valita instrumentteja käsin, voit myös sekoittaa instrumentit Magic
GarageBand -kappaleessa. Kun käytät instrumenttien sekoitusta GarageBand, valitsee
projektiin uudet instrumentit.

Instrumenttien sekoitus:

m

Osoita lavan alla olevaa Sekoita instrumentit -painiketta.

Sekoita instrumentit -painike on käytettävissä, kun mikään lavan instrumenteista ei ole
valittuna.

Instrumenttien miksaaminen Magic GarageBandissa

Voit miksata Magic GarageBand -kappaleen säätämällä eri instrumenttien äänen-
voimakkuutta niin, että kokonaisuuden tasapaino muuttuu. Voit myös mykistää
instrumentteja ja kuunnella niitä soolona (yksin ilman muita kappaleen elemettejä).

kun haluta miksata Magic GarageBand -kappaleen, sinun on ensin tuotava näkyviin
jonkin instrumentin mikseri. Kun valitset toisen instrumentin, sen mikseri tulee näkyviin
ja näin jatkuu, kunnes suljet valittuna olevan instrumentin mikserin.

background image

Luku 3

Oppitunti 1: GarageBand-projektien luominen ja toistaminen

37

Instrumentin mikserin näyttäminen:

1

Osoita instrumenttia lavalla.

Näkyviin tulee pieni ikkuna, jossa on instrumentin nimi.

2

Tuo instrumentin miksaussäätimet näkyviin osoittamalla kolmiota.

Instrumentin mykistäminen:

m

Osoita mikserin Mykistys-painiketta.

Instrumentin soolon asettaminen:

m

Osoita mikserin Soolo-painiketta.

Instrumentin äänenvoimakkuuden säätäminen:

m

Vedä mikserissä äänenvoimakkuuden liukusäädintä.

Oman instrumentin soittaminen ja äänittäminen Magic
GarageBandissa

Jokaisessa Magic GarageBand -projektissa on lavan keskellä paikka omalle instrumen-
tillesi. Voit lisätä oman instrumenttisi laulaaksesi tai soittaaksesi projektin mukana ja
äänittää instrumenttiasi koko projektin kanssa.

Oman instrumentin soittaminen

Kun haluat soittaa instrumenttiasi yhdessä Magic GarageBand -projektin kanssa, valitse
ensin omana instrumenttina käytettävä instrumentti. Voit valita omaksi instrumentiksi
joko oikean instrumentin tai ohjelmistoinstrumentin.

Sisäänmenon ja instrumentin valitseminen omalle instrumentille:

1

Osoita valaistua ympyrää lavan etuosassa.

Miksaussäätimet

background image

38

Luku 3

Oppitunti 1: GarageBand-projektien luominen ja toistaminen

Lavan alle tulee näkyviin eri instrumetteja, joista voit valita omasi, sekä My Instrument
-valikko ja Viritin-painike.

2

Valitse My Instrument -ponnahdusvalikosta sisäänmeno instrumentille, jota haluat
soittaa.

 Jos soitat USB- tai MIDI-koskettimistoa, valitse Koskettimisto.
 Jos soitat tietokoneen äänen sisäänmenoporttiin liitettyä kitaraa, valitse Kitara.
 Jos käytät tietokoneen sisäistä mikrofonia, valitse Sisäinen mikrofoni.
 Jos käytät ääniliitäntään liitettyä mikrofonia, valitse Ulkoinen mikrofoni.
 Jos soitat ääniliitäntään liitettyä kitaraa, valitse Ulkoinen kitara.

3

Jos käytät mikrofonia ja kuuntelet instrumenttiasi tietokoneen kaiuttimista, valitse
My Instrument -ponnahdusvalikosta Tarkkailu pois.

4

Osoita lavan alla instrumenttia, jota haluat käyttää.

5

Jos haluamaasi instrumenttai ei näy, osoita Muokkaa. Kun Muokkaa-ikkuna avautuu,
valitse ikkuna yläosan ponnahdusvalikosta instrumenttityyppi, jota haluat käyttää,
ja valitse sitten ikkunan luettelosta instrumentti, jota haluat käyttää.

Kun olet valinnut sisääntulon ja instrumentin My Instrument -valikossa, voit soittaa
instrumenttiasi projektissa.

Oman instrumentin äänittäminen

Voit äänittää My Instrument -valikossa valitsemaasi instrumenttia yhdessä Magic
GarageBand -projektin kanssa. Kun avaat projektin GarageBandissa, äänityksesi tulee
näkyviin uudelle raidalle aikajanalla.

Oman instrumentin äänittäminen:

1

Varmista, että instrumentti toimii kunnolla ja on liitetty tietokoneeseen.

2

Osoita äänityspainiketta (punainen ympyrä) säädinpalkissa.

Yhden tahdin sisäänlaskun jälkeen äänitys alkaa. Osien alla näkyy kapea raita näyttäen
uuden äänityksen aaltomuotoa.

3

Kun äänitys on valmis, osoita toistopainiketta.

background image

Luku 3

Oppitunti 1: GarageBand-projektien luominen ja toistaminen

39

Kitaran virittäminen Magic GarageBandissa

Jos käytät omana instrumenttina kitaraa, voit virittää kitaran Magic GarageBandissa.

Kitaran virittäminen Magic GarageBandissa:

1

Varmista, että lavalla on valittuna My Instrument.

2

Osoita Viritin-painiketta My Instrument -ponnahdusvalikon vieressä.

Viritin näkyy lavan alapuolella.

3

Soita sävel kitaralla ja katso viritintä. Soita vain yksi sävel.

Viritin näyttää sävelen nimen keskellä. Jos sävel on epävireessä, sävelen nimi näkyy
punaisena ja virittimen jommallakummalla puolella näkyy palkki osoituksena siitä,
onko sävel alavireinen (vasemmalla) tai ylävireinen (oikealla).

4

Kierrä kitarankielen viritysnuppia ja jatka virittimen tarkkailua.

Kun sävel on vireessä, sen nimi näkyy sinisenä.

5

Kun viritys on valmis, poista viritin näkyvistä osoittamalla Viritin-painiketta.

background image

4

40

4