GarageBand - Kast et blik på GarageBand

background image

Kast et blik på GarageBand

Dette kapitel indeholder en rundtur i GarageBand-
vinduet. Du lærer navnene på og placeringen af
kontrolelementer samt deres funktioner at kende.

Det er en god ide at kigge på disse sider, selvom du ikke har i sinde at gennemgå
øvelserne, for hvis du kender kontrolmulighedernes navn og funktion i GarageBand,
vil det gøre det lettere for dig at finde svar på dine spørgsmål i Hjælp til GarageBand.
Måske er disse beskrivelser tilstrækkelige til, at du kan gå i gang med at arbejde med
dine egne projekter.

GarageBand-vinduet inkluderer tidslinjen, sløjfebrowseren, redigeringsvinduet og
vinduet Info om spor. Du optager instrumenter, arrangerer områder og mikser dine
projekter på tidslinjen, søger efter sløjfer i sløjfebrowseren og ændrer instrumenter
og effekter i vinduet Info om spor.

background image

10

Kapitel 2

Kast et blik på GarageBand

GarageBand-vindue

H

G

F

E

C

F

D

B

A

background image

Kapitel 2

Kast et blik på GarageBand

11

A

Tidslinje: Indeholder de spor, hvor du optager instrumenter, tilføjer sløjfer og arrangerer
områder. Indeholder også linealen, som du bruger til at flytte afspilningsmærket og justere
emner på tidslinjen. Se “Tidslinje” på side 12 for at få en beskrivelse af funktionerne og
kontrolmulighederne på tidslinjen.

B

Sporoverskrifter: Instrumentets navn og symbol vises til venstre for hvert spors overskrift.
Klik på navnet på sporet for at skrive et nyt navn.

Klik på knappen Slå optagelse til (den røde cirkel) for at slå optagelse på sporet til.

Klik på knappen Lydløs (højttalersymbolet) for at gøre sporet lydløst.

Klik på knappen Solo (symbolet for hovedtelefoner) for kun at høre selve sporet.

Klik på knappen Lås spor (hængelåsen) for at låse sporet.

Klik på trekanten for at vise sporets automationskurver.

Træk panoreringsknappen for at justere sporets panoreringsposition (venstre-til-højre-placeringen
i stereofeltet).

Træk lydstyrkemærket for at justere sporets lydstyrke. Hold øje med niveaumåleren for at se
sporets lydstyrkeniveau, mens du optager og afspiller.

C

Zoom: Træk zoommærket for at zoome ind på en del af tidslinjen eller for at zoome ud og se
mere af tidslinjen.

D

Knapperne Tilføj spor og Rediger: Klik på knappen Tilføj spor for at tilføje et spor under
de eksisterende spor på tidslinjen. Klik på knappen Rediger for at vise eller skjule
redigeringsvinduet.

E

Betjeningspanelet: Klik på knappen Optag for at starte optagelsen.

Klik på knappen Afspil for at starte eller standse afspilningen af et projekt.

Klik på knappen Gå til start, Spol tilbage eller Spol frem for at flytte afspilningsmærket til
forskellige dele af projektet.

Klik på knappen Cyklus for at slå cyklusområdet til eller fra.

F

LCD: LCD-feltet har fem funktioner: Tid, takter, akkord, stemmeværktøj og projekt. Klik på
symbolet i venstre side af LCD, og vælg en anden funktion.

I funktionen Tid viser LCD afspilningsmærkets placering i absolut tid (timer, minutter, sekunder,
millisekunder). Træk eller dobbeltklik på tallene for at flytte afspilningsmærket.

I funktionen Takter viser LCD afspilningsmærkets placering i musikalsk tid (takter, slag, tik).
Træk eller dobbeltklik på tallene for at flytte afspilningsmærket.

Med akkord kan du se akkordsymboler, når du spiller på et softwareinstrument.

I funktionen Stemmeværktøj kan du stemme en elektrisk guitar eller et spor med et rigtigt
instrument.

Med projekt kan du vælge en anden toneart og taktangivelse til projektet og ændre projektets
tempo.

G

Mærke til masterlydstyrke og niveaumåler: Træk lydstyrkemærkerne for at justere projektets
masterlydstyrke. Hold øje med niveaumåleren for at se, om lyden klippes, før du eksporterer
projektet.

background image

12

Kapitel 2

Kast et blik på GarageBand

Tidslinje

Tidslinjen indeholder de spor, hvor du optager instrumenter, tilføjer sløjfer og
arrangerer områder for at opbygge arrangementet.

H

Knapperne Sløjfebrowser, Info om spor og Mediebrowser: Klik på knappen Sløjfebrowser
for at åbne sløjfebrowseren.

Klik på knappen Info om spor (med i'et) for at åbne infovinduet.

Klik på knappen Mediebrowser for at åben mediebrowseren.

A

D

F

G

E

B

H

I

C

background image

Kapitel 2

Kast et blik på GarageBand

13

A

Lineal: Viser tidsenhederne (enten slag og takter eller minutter og sekunder) på tidslinjen.
Du kan klikke på linealen for at flytte afspilningsmærket til ethvert sted på tidslinjen.

B

Spor: Du optager og arrangerer din musik på sporene i tidslinjen. Du kan tilføje spor og ændre
instrumenter og effekter for hvert spor.

C

Masterspor: Du kan bruge automationskurverne på mastersporet til at tilføje ind- og udtoning,
ændre tempoet eller transponere dele af projektet til en anden toneart.

D

Afspilningsmærke: Viser det punkt i projektet, der afspilles, eller det punkt, hvor afspilning
starter, når du klikker på knappen Afspil. Du kan flytte afspilningsmærket for at afspille en anden
del af projektet. Klippede og kopierede emner indsættes ved afspilningsmærkets position.

E

Spor med arrangement: Du kan føje områder med arrangement til sporet med arrangement
for at definere forskellige sektioner i et projekt (f.eks. intro, vers og omkvæd) og derefter kopiere
og flytte områder med arrangement for hurtigt at omarrangere projektet.

F

Knappen Net: Vælg en værdi til tidslinjenettet, eller vælg Automatisk for at få værdien ændret,
hver gang du zoomer ind eller ud.

G

Områder: Dine optagelser og de sløjfer, du føjer til projektet, vises som områder på tidslinjen.
Du kan kopiere og indsætte områder, bruge dem som sløjfer, ændre størrelse på dem, flytte
og transponere dem samt foretage andre ændringer for at opbygge musikkens arrangement.

H

Automationskurve: Føj automationskurver for lydstyrke, panorering og andre parametre til
et spor, inklusive mastersporet, og tilføj derefter og juster kontrolpunkter for at automatisere
miksning og andre parametre.

I

Knappen Lås afspilningsmærke: Klik for at låse afspilningsmærkerne op på tidslinjen og
i redigeringsvinduet, så de kan vise forskellige dele af projektet.

background image

14

Kapitel 2

Kast et blik på GarageBand

Redigeringsvindue

Redigeringsvinduet fungerer som et mikroskop, der viser et nærbillede af områderne
i et spor. I redigeringsvinduet kan du redigere områder med rigtige instrumenter
og softwareinstrumenter.

Til spor med rigtige instrumenter

Når du vælger et spor med et rigtigt instrument (med en blå overskrift), viser
redigeringsvinduet bølgeformen for områderne på sporet. Du kan beskære,
sammensætte, flytte, transponere og omdøbe områder i redigeringsvinduet.

B

E

C

D

A

F

G

I

H

A

Mærket Tonehøjde: Træk mærket for at transponere det valgte område 12 halvtoner op eller ned.

B

Afkrydsningsfeltet Følg tempo & tonehøjde: Vælg for at få det valgte område til at følge
projektets tempo og toneart. Afkrydsningsfeltet er kun synligt, når et område på sporet er valgt.

C

Mærket og afkrydsningsfeltet Finjuster stemning: Træk til højre for at øge effekten af
stemningen eller til venstre for at mindske den. Afkrydsningsfeltet “Begræns til toneart”
begrænser finjusteringen til toner i projektets toneart.

D

Mærket og lokalmenuen Finjuster timing: Træk til højre for at øge effekten af justering af timing
eller til venstre for at mindske den. Vælg den nodeværdi, der skal bruges som grundlag for
finjustering af timing på lokalmenuen.

E

Zoom: Træk for at zoome ind eller ud, så du ser mindre eller mere af sporet eller det valgte
område. Zoom i redigeringsvinduet virker uafhængigt af tidslinjen.

F

Feltet Navn: Dobbeltklik på områdenavnet, og skriv et nyt navn.

G

Knappen til afspilning af område: Klik for at afspille det valgte område.

H

Bølgeform: Viser bølgeformen på områderne på sporet.

I

Lineal: Viser slag og takter i det synlige område i redigeringsvinduet. Klik på knappen Net for at
vælge nodeværdien til linealen i redigeringsvinduet.

background image

Kapitel 2

Kast et blik på GarageBand

15

Til oversigt over spor med softwareinstrument – pianorulle

Når du vælger et spor med et softwareinstrument (med en grøn overskrift), viser
redigeringsvinduet en grafisk “pianorulle”-fremstilling af sporet eller det valgte område.
Du kan redigere individuelle noder i områder med softwareinstrumenter, rette
timingen af noder og transponere og omdøbe områder. Du kan også vise og redigere
de kontroldata for pitch bend, modulation eller legato, som optages, når du spiller
på dit keyboard.

A

G

H

I

J

B

C

D

F

E

A

Knapperne Pianorulle/partitur: Klik for at ændre redigeringsvinduet til pianorulleoversigt
(grafik) partituroversigt.

B

Lokalmenuen Vis: Vælg, om der skal vises noder eller kontroldata i redigeringsvinduet.

C

Mærket Tonehøjde: Træk mærket for at transponere det valgte område med
softwareinstrumenter 36 halvtoner op eller ned. Mærket Tonehøjde er kun tilgængeligt,
når et område på sporet er valgt.

D

Mærket Anslagsfølsomhed: Træk mærket for at ændre valgte noders anslagsfølsomhed. En
nodes anslagsfølsomhed afspejler, hvor hårdt en tangent trykkes ned, når du spiller noden.
Mærket Anslagsfølsomhed er kun tilgængeligt, når et område på sporet er valgt.

E

Mærket og lokalmenuen Finjuster timing: Træk til højre for at øge effekten af justering af timing
eller til venstre for at mindske den. Vælg den nodeværdi, der skal bruges som grundlag for
finjustering af timing på lokalmenuen.

F

Zoom: Træk for at zoome ind eller ud, så du ser mindre eller mere af sporet.

G

Feltet Navn: Dobbeltklik på områdenavnet, og skriv et nyt navn.

H

Knappen til afspilning af område: Klik for at afspille det valgte område.

I

Datafelt med noder/kontrolmuligheder: Viser de individuelle noder i områder med
softwareinstrumenter i et grafisk format. Du kan flytte og ændre størrelse på noder for at justere
deres tonehøjde, hvor afspilningen af dem starter, og hvor længe de skal afspilles. Hvis du vil se
kontroldata i stedet for noder, skal du vælge den type kontrolmulighed, du vil se oplysninger om,
på lokalmenuen Vis.

J

Lineal: Viser slag og takter i det synlige område i redigeringsvinduet. Klik på knappen Net for at
vælge nodeværdien til linealen i redigeringsvinduet.

background image

16

Kapitel 2

Kast et blik på GarageBand

Til oversigten Spor med softwareinstrument – Partitur

Du kan også se spor og områder med softwareinstrumenter i partituroversigt.
Partituroversigten viser noder og andre musikalske elementer som almindelig
musiknotation. Du kan rediger noder, anslagsfølsomhed for noder og pedalmarkering
i partituroversigt.

G

A

H

I

F

E

D

C

B

J

K

A

Knapperne Pianorulle/partitur: Klik for at ændre redigeringsvinduet til pianorulleoversigt
(grafik) partituroversigt.

B

Lokalmenuen Vis: Vælg, om der skal vises noder eller kontroldata i redigeringsvinduet.

C

Mærket Tonehøjde: Træk mærket for at transponere det valgte område med
softwareinstrumenter 36 halvtoner op eller ned. Mærket Tonehøjde er kun tilgængeligt,
når et område på sporet er valgt.

D

Mærket Anslagsfølsomhed: Træk mærket for at ændre valgte noders anslagsfølsomhed. En
nodes anslagsfølsomhed afspejler, hvor hårdt en tangent trykkes ned, når du spiller noden.
Mærket Anslagsfølsomhed er kun tilgængeligt, når et område på sporet er valgt.

E

Mærket og lokalmenuen Finjuster timing: Træk til højre for at øge effekten af justering af timing
eller til venstre for at mindske den. Vælg den nodeværdi, der skal bruges som grundlag for
finjustering af timing på lokalmenuen.

F

Zoom: Træk for at zoome ind eller ud, så du ser mindre eller mere af sporet.

G

Lokalmenuen til valg af nøgle: Vælg en anden nøgle til partitur.

H

Feltet Navn: Dobbeltklik på områdenavnet, og skriv et nyt navn.

I

Knappen til afspilning af område: Klik for at afspille det valgte område.

J

Nodeoversigt: Viser noder og andre begivenheder i standardnotation. Du kan flytte noder
for at justere deres tonehøjde og det punkt, hvor afspilningen af dem starter, og hvor længe
de skal afspilles.

K

Lineal: Viser slag og takter i det synlige område i redigeringsvinduet. Klik på knappen
Net for at vælge nodeværdien til linealen i redigeringsvinduet.

background image

Kapitel 2

Kast et blik på GarageBand

17

Til podcast- og filmprojekter – mærkeoversigt

Når du arbejder med en podcastepisode, kan du vise og redigere mærker i
redigeringsvinduet. På listen over mærker kan du redigere hvert enkelt mærkes
placering, billeder i områder med mærker, URL-adresser, URL-titler og kapiteltitler.
Du kan også tilføje episodebilleder i redigeringsvinduet.

D

B

A

C

E

F

G

H

I

A

Området Episodebilleder: Træk billeder, som repræsenterer podcasten, hertil.
(Vises kun, når du opretter en podcast.)

B

Afkrydsningsfeltet “Markerer et kapitel”: Viser, om det valgte mærke markerer et kapitel.

Afkrydsningsfeltet Viser billeder: Viser, om det valgte mærke indeholder billeder til et område
med mærker. (Vises kun, når du opretter en lydpodcast.)

Afkrydsningsfeltet Vis URL: Viser, om det valgte mærke har en URL-adresse.

C

Knappen Tilføj mærke: Tilføjer et mærke ved afspilningsmærket.

D

Listen Mærker: Viser hvert enkelt mærkes starttid, billeder (til podcasts) eller videobillede
(til videoer), kapiteltitel, URL-adresse og URL-titel.

E

Kolonnen Tid: Viser hvert enkelt mærkes starttid.

F

Kolonnen Billeder: Viser billeder til hvert enkelt mærkeområde. Tilføj billeder ved at trække
billedarkiver fra mediebrowseren. (Vises kun, når du opretter en lydpodcast.)

Kolonnen Stillbillede: Viser videobilledet ved hvert enkelt mærke.
(Vises kun, når du arbejder med et film- eller videoarkiv.)

G

Kolonnen Kapiteltitel: Viser hvert enkelt kapitelmærkes titel. Klik og skriv en titel til et mærke.

H

Kolonnen URL-titel: Viser hvert enkelt mærkeområdes URL. Klik og skriv en URL-titel.

I

Kolonnen URL: Viser URL-adressen til hvert enkelt mærkeområde. Skriv en URL til det websted,
du vil vise en henvisning til.

background image

18

Kapitel 2

Kast et blik på GarageBand

Sløjfebrowser

Med sløjfebrowseren kan du hurtigt søge efter sløjfer, som du kan føje til dine
projekter. Du kan finde sløjfer vha. nøgleord til et instrument, en musikalsk genre
eller stemning. Du kan også udføre tekstsøgninger og finjustere dine resultater
på flere måder. Sløjfebrowseren viser tempo, toneart og antal slag for hver funden
sløjfe. Du kan høre eksempler på sløjfer i sløjfebrowseren, før du føjer dem til et projekt,
og føje flere sløjfer til GarageBand ved at trække dem til sløjfebrowseren. Du kan finde
sløjfer på tre måder med sløjfebrowseren: Knapoversigt, kolonneoversigt og podcast-
lydoversigt.

Knapoversigt

I knapoversigt indeholder sløjfebrowseren et sæt nøgleordsknapper. Klik på en knap
for at se tilsvarende sløjfer på resultatlisten. Hvis du klikker på flere knapper, indsnævres
de fundne sløjfer til dem, der svarer til alle de valgte nøgleord.

C

E

C

A

B

D

G

F

background image

Kapitel 2

Kast et blik på GarageBand

19

A

Oversigtsknapper: Klik på en af knapperne for at vise kolonneoversigt, knapoversigt eller
podcast-lydoversigt.

B

Lokalmenuen Sløjfebibliotek: Vælg på lokalmenuen de sløjfer, der skal vises i sløjfebrowseren.

C

Nøgleordsknapper: Klik på en nøgleordsknap for at vise tilsvarende sløjfer på resultatlisten.
Du kan klikke på flere nøgleordsknapper for at indsnævre dine resultater.

Knappen Nulstil: Fravælger alle valgte knapper, så du kan starte en ny søgning.

D

Lokalmenuen Skala: Vælg en skalatype for kun at vise sløjfer, der bruger den pågældende
musikalske skala.

E

Resultatliste: Viser sløjfer, der svarer til de valgte nøgleord. Viser også tempo, toneart og antal
slag for hver sløjfe. Klik på en sløjfe på resultatlisten for at høre et eksempel på den.
Klik i afkrydsningsfeltet Favoritter (Fav.) til en sløjfe for at føje den til dine favoritter.

F

Lydstyrkemærke til eksempel: Træk lydstyrkemærket for at justere lydstyrken på den sløjfe,
du hører et eksempel på.

G

Søgefelt: Skriv tekst i feltet for at vise sløjfer med den pågældende tekst i deres arkivnavn eller sti.

background image

20

Kapitel 2

Kast et blik på GarageBand

Kolonneoversigt

I kolonneoversigt indeholder sløjfebrowseren kolonner med nøgleordstype, kategorier
og nøgleord. Klik på en nøgleordstype for at vise kategorier til den type, klik på en
kategori for at vise nøgleord og klik på et nøgleord for at vise tilsvarende sløjfer på
resultatlisten.

G

I

H

E

C

D

A

B

F

background image

Kapitel 2

Kast et blik på GarageBand

21

A

Oversigtsknapper: Klik på en af knapperne for at vise kolonneoversigt, knapoversigt eller
podcast-lydoversigt.

B

Lokalmenuen Sløjfebibliotek: Vælg på lokalmenuen de sløjfer, der skal vises i sløjfebrowseren.

C

Kolonne med nøgleordstype: Klik på en nøgleordstype for at vise kategorierne til den
pågældende nøgleordstype i den midterste kolonne.

D

Kategorikolonne: Klik på en kategori for at vise nøgleord til kategorien i den højre kolonne.

E

Kolonne med nøgleord: Klik på en nøgleordsknap for at se tilsvarende sløjfer på resultatlisten.

F

Lokalmenuen Skala: Vælg en skalatype for kun at se sløjfer, der bruger den pågældende skala.

G

Resultatliste: Viser de sløjfer, der svarer til de valgte nøgleord. Viser også tempo, toneart
og antal slag for hver sløjfe. Klik på en sløjfe på resultatlisten for at høre et eksempel på den.
Klik i afkrydsningsfeltet Favoritter (Fav.) til en sløjfe for at føje den til dine favoritter.

H

Lydstyrkemærke til eksempel: Træk lydstyrkemærket for at justere lydstyrken på den sløjfe,
du hører et eksempel på.

I

Søgefelt: Skriv tekst i feltet for at vise sløjfer med den pågældende tekst i deres arkivnavn eller sti.

background image

22

Kapitel 2

Kast et blik på GarageBand

Infovindue

Infovinduet viser det aktuelle instrument, effekter og optageindstillinger til det valgte
spor og viser masterindstillinger af effekter til mastersporet. Du kan ændre disse
indstillinger i infovinduet.

Spor med rigtige instrumenter og softwareinstrumenter

Nogle justeringsmuligheder i infovinduet er forskellige for spor med rigtige instrumenter
og spor med softwareinstrumenter (som det fremgår af de følgende beskrivelser).

A

B

C

D

D

E

F

H

J

I

G

background image

Kapitel 2

Kast et blik på GarageBand

23

A

Knappen Gennemse: Klik for at se instrumentlisten, symbolmenuen og kontrolmuligheder
til indgående lyd til sporet.

B

Lokalmenuen Instrumentbibliotek: Vælg på lokalmenuen de instrumenter, der skal vises
på listen over kategorier og instrumenter.

C

Listen Instrumentkategori: Klik på en instrumentkategori for at se instrumenterne i den
pågældende kategori på instrumentlisten til højre.

D

Instrumentlisten: Vælg et instrument på listen.

E

Lokalmenuen Instrumentsymbol: Klik for at vælge et nyt instrumentsymbol på den viste
symbolmenu. Med symboler er det nemt at skelne mellem spor, der bruger instrumenter, som
ligner hinanden.

F

Lokalmenuen Indgangskilde (kun spor med rigtige instrumenter): Vælg kilden til indgående
lyd ved optagelse af rigtige instrumenter.

Lokalmenuen Overvågning (kun spor med rigtige instrumenter): Slå overvågning til for at
høre dit instrument, mens du spiller, eller slå det fra for at undgå feedback.

Mærket og afkrydsninsgfeltet Optageniveau (kun spor med rigtigt instrument): Træk for at
indstille optagestyrken på sporet. Vælg afkrydsningsfeltet Automatisk niveaukontrol, hvis
GarageBand skal sænke optageniveauet for at forhindre, at lyden klippes.

G

Knappen Rediger: Klik for at se effektmenuerne og betjeningsmulighederne til sporet.

H

Effektpladser: Hvert spor inkluderer en komprimeringsfunktion og fire ekstra effektpladser.
Klik på en tom effektplads, og vælg en effekt på lokalmenuen.

Klik på en LED til en effekt for at slå effekten til eller fra.

Klik på et effektnavn, og vælg en ny effekt på lokalmenuen.

Klik på en forindstilling, og vælg en ny forindstilling på lokalmenuen.

Træk en effekt op eller ned ved det teksturerede område i venstre side for at ændre rækkefølge
på effekter.

Lokalmenuen Lydgenerator (kun softwareinstrumenter): Vælg en nye generator for at ændre
lyden af softwareinstrumentet.

I

Signalmærker: Hvert spor inkluderer mærkerne Ekko og Rumklang, som kontrollerer den
mængde af sporets udgående lyd, som sendes til mastereffekterne Ekko og Rumklang.

J

Knapperne Arkiver instrument og Slet instrument: Klik på Arkiver instrument for at arkivere
et instrument. Klik på Slet instrument for at slette et arkiveret instrument.

background image

24

Kapitel 2

Kast et blik på GarageBand

Spor med elektrisk guitar

Sporet med elektrisk guitar viser guitarforstærkerne og pedaleffekterne på scenen.

D

A

B

C

F

E

background image

Kapitel 2

Kast et blik på GarageBand

25

A

Lokalmenuen med foruddefineret guitar: Vælg en foruddefineret guitar på menuen.

B

Guitarforstærker: Viser en visuel repræsentation af den aktuelle guitarforstærker. Klik på
forstærkere for at se forstærkerbetjeningen under scenen. Hold markøren over forstærkeren,
og klik derefter på de pile, der ser ud til at ændre forstærkermodellen.

C

Pedaleffekter: Viser en visuel repræsentation af pedaleffekterne i den aktuelle foruddefinerede
indstilling. Klik på en pedal for at se pedalbetjeningen under scenen.

D

Området med betjeningsmuligheder: Når forstærkeren er valgt, vises betjeningsmuligheder til
forstærker. Når en pedal er valgt, vises betjeningsmuligheder til pedal. Træk håndtagene for at
ændre betjeningsindstillnger til forstærker og pedal. Klik på kontakten til en pedaleffekt for at slå
effekten til eller fra.

E

Knappen Rediger: Når forstærkeren er valgt, skal du klikke på Rediger for at se
forstærkermodellen, mastereffekter og betjening til indgående lyd. Når en pedaleffekt er valgt,
skal du klikke på Rediger for at se alle pedaleffekterne under scenen. Træk en pedal til en af
pladserne på scenen for at tilføje en pedaleffekt. Når du er færdig med at redigere en forstærker
eller pedal, skal du klikke på OK.

F

Knapperne Arkiver instrument og Slet instrument: Klik på Arkiver instrument for at arkivere
et instrument. Klik på Slet instrument for at slette et arkiveret instrument.

background image

26

Kapitel 2

Kast et blik på GarageBand

Masterspor

Infovinduet for mastersporet viser de globale projekt- og effektindstillinger for det
samlede projekt. Globale projektindstillinger omfatter tempo, taktangivelse og toneart.
Globale effektindstillinger omfatter masterekko, rumklang, EQ og komprimering.

H

G

A

B

C

D

D

E

F

I

background image

Kapitel 2

Kast et blik på GarageBand

27

Mærkerne Ekko og Rumklang til hvert spor kontrollerer den mængde ekko og rumklang,
der sendes fra det pågældende spor til de globale ekko- og rumklangseffekter.
I infovinduet for mastersporet kan du ændre masterekko- og rumklangseffekter.

A

Knappen Gennemse: Klik for at se instrumentlisten, symbolmenuen og kontrolmulighederne
til indgående lyd til sporet.

B

Lokalmenuen Mastereffekter: Vælg de mastereffekter, der skal vises på lokalmenuens liste over
kategorier og instrumenter.

C

Kategorilisten Mastereffekter: Klik på en kategori for at se effekterne i den pågældende kategori
på listen med mastereffekter til højre.

D

Listen med foruddefinerede mastereffekter: Klik på en foruddefineret mastereffekt på listen
for at anvende den i projektet.

E

Justeringsindstillinger til tempo, toneart og taktangivelse: Træk tempomærket for at ændre
tempoet i projektet.

Vælg en toneart på lokalmenuen Toneart, og vælg derefter en skalatype på lokalmenuen til højre.

Vælg en taktangivelse på lokalmenuen Signatur.

F

Knappen Rediger: Klik for at se effektmenuerne og betjeningsmuligheder til sporet.

G

Sporeffekter: Klik på en LED for at slå effekterne ekko og rumklang til eller fra. Vælg et
foruddefineret ekko på lokalmenuen Ekko. Vælg en foruddefineret rumklang på lokalmenuen
Rumklang. Disse effekter kontrollerer lyden af sendeffekter på individuelle spor.

H

Pladser til mastereffekter: Hvert masterspor inkluderer en visuel EQ, en kompressor, en dæmper
og en plads til en ekstra effekt.

Klik på en LED til en effekt for at slå effekten til eller fra.

Klik på en forudindstillet effekt, og vælg en ny forudindstilling på lokalmenuen.

Klik på en tom effektplads, og vælg en effekt på lokalmenuen.

I

Knapperne Arkiver master og Slet master: Klik på knappen Arkiver master for at arkivere
et sæt mastereffekter. Klik på knappen Slet master for at slette et arkiveret sæt mastereffekter.

background image

28

Kapitel 2

Kast et blik på GarageBand

Mediebrowser

Med mediebrowseren kan du finde og tilføje sange fra dit iTunes-bibliotek, fotografier
fra dit iPhoto-bibliotek, iMovie-projekter og andre videoarkiver.

A

Medietypeknapper: Klik på knappen for den type mediearkiver, du vil arbejde med.

B

Kildeliste: Find den mappe, som indeholder de arkiver, du vil bruge. Du kan også tilføje mapper
ved at trække dem fra Finder.

C

Medieliste: Se, vis og hør eksempler på og vælg de mediearkiver, der skal føjes til projektet.

D

Afspil: Klik for at afspille et eksempel på det valgte mediearkiv.

E

Søgefelt: Skriv tekst for at søge efter arkiver efter navn.

C

A

B

D

E

background image

3

29

3