GarageBand - Øvelse1:Oprette og afspille GarageBand-projekter

background image

Øvelse1: Oprette og afspille
GarageBand-projekter

Du kan oprette GarageBand-projekter til sange, podcasts,
ringetoner m.m. Du kan afspille projekter for at lytte til
din musik, og du kan arkivere dem på flere måder.

I denne øvelse lærer du at:
Â

Oprette et nyt projekt fra en skabelon

Â

Vælge projektindstillinger til tempo, toneart og taktangivelse

Â

Afspille projektet

Â

Arkivere projektet

Oprette et nyt projekt

Du begynder at arbejde i GarageBand ved at oprette et projekt. Projekter er der, hvor
du optager, arrangerer og mikser din musik. Når du åbner dialogen Nyt projekt, kan du
vælge en skabelon til den type projekt, du vil oprette.

Du kan vælge mellem flere forskellige typer projekter, inklusive:
Â

Musikprojekter til stemme, akustiske instrumenter, elektrisk guitar, sløjfer m.m.

Â

Podcastprojekter til forbedrede lyd- og videopodcastepisoder

Â

Magic GarageBand-projekter, hvor du kan vælge en genre, hvorefter GarageBand
vælger instrumenterne og opretter et arrangement

Â

Projekter med iPhone-ringtoner, som du kan sende til iTunes og bruge på din iPhone.

Foruden at oprette nye projekter kan du åbne og hente Lær at spille-lektioner
i dialogen Nyt projekt. Du kan læse om, hvordan du bruger Lær at spille-lektioner,
i “Øvelse 2: Lære at spille på guitar og klaver” på side 40.

background image

30

Kapitel 3

Øvelse1: Oprette og afspille GarageBand-projekter

Du opretter et nyt musikprojekt på følgende måde:

1

Vælg Arkiv > Ny.

Dialogen Nyt projekt vises med knapper til forskelllige projekttyper, inklusive
Nyt projekt, Magic GarageBand og iPhone-ringtone. Klik på knappen Nyt projekt.

Projektskabeloner vises i vinduets hovedområde. Der er inkluderet skabeloner
til stemme, akustisk instrument, elektrisk guitar, keyboard, sangskrivning, sløjfer
og podcastepisode.

2

Klik på symbolet for den skabelon, du vil bruge, og klik derefter på Vælg.

3

I dialogen Arkiver som skal du skrive et navn til projektet i feltet Arkiver som
og derefter finde det sted, hvor du vil arkivere projektet.

4

Klik på Arkiver.

Efter et øjeblik åbner GarageBand-vinduet med det nye projekt. Det centrale område
af GarageBand-vinduet er tidslinjen, som er inddelt i vandrette rækker kaldet spor.
Du organiserer dine optagelser og sløjfer på spor. Det venstre område viser overskrifterne
til spor, hvor du kan justere lydstyrke, panoreringspostition og andre indstillinger til
hvert enkelt spor. Under tidslinjen ligger kontrollinjen med knapper, der viser
forskellige redigeringsværktøjer og infovinduer, et betjeningspanel, du kan bruge til
at afspille dine projekter med, og et LCD-felt, hvor du kan ændre projektindstillinger
og ændre tidsenheder på linealen. Der findes flere oplysninger om kontrolmulighederne
i GarageBand-vinduet i “Kast et blik på GarageBand” på side 9

Du kan fremstille musik i GarageBand på følgende måder:
Â

Ved at optage lyd fra en mikrofon, der er sluttet til computeren

Â

Ved at optage lyd fra en elektrisk guitar, der sluttet til computeren

Â

Ved at tilslutte et USB- eller MIDI-keyboard og spille på de softwareinstrumenter,
der er indbygget i GarageBand

background image

Kapitel 3

Øvelse1: Oprette og afspille GarageBand-projekter

31

Â

Ved at tilføje og arrangere Apple Loops på tidslinjen

Â

Ved at oprette et Magic GarageBand-projekt

Â

Ved at følge og spille sammen med Lær at spille-lektion

Afspille et projekt

Når du har føjet optagelser, sløjfer eller lydarkiver til dit projekt, kan du afspille
projektet for at høre, hvordan det lyder. Du afspiller projekter vha. Mellemrumstasten
på computeren eller med betjeningspanelet, som findes på kontrolinjen under
tidslinjen.

Du starter og stopper afspilning på følgende måde:
Tryk på Mellemrumstasten, eller klik på knappen Afspil i midt i betjeningspanelet.

Bruge betjeningspanelet

Vha. betjeningspanelet kan du kontrollere afspilningen og flytte afspilningsmærket til
andre dele af projektet. Det inkluderer også muligheder til optagelser og til stemning
på cyklusområdet.

Betjeningspanelet ligner knapperne på en almindelig musikafspiller. Knapperne fra
venstre mod højre:

Â

Optag: Starter optagelse på spor, hvor optagelse er slået til

Â

Gå til start: Flytter afspilningsmærket til begyndelsen af projektet

Â

Tilbage (spol tilbage): Flytter afspilningsmærket en takt tilbage

Â

Afspil/pause: Starter eller stopper afspilning af projektet

Â

Frem: Flytter afspilningsmærket en takt frem

Â

Cyklus: Slår cyklusområdet til og fra

Knappen Afspil

Knappen Cyklus

Knappen Optag

background image

32

Kapitel 3

Øvelse1: Oprette og afspille GarageBand-projekter

Flytte afspilningsmærket

Afspilningsmærket er en lodret linje, som strækker sig gennem tidslinjen og viser den
del af projektet, der afspilles, eller det sted, hvor afspilning starter, når du klikker på
knappen Afspil. Trekanten øverst på afspilningsmærket viser den aktuelle position på
linealen. Linealen markerer tidsenheder i projektet, enten i takter og slag (musikalsk tid)
eller minutter og sekunder. Du kan flytte afspilningsmærket til et hvilket som helst
punkt, både når projektet er stoppet, og mens det afspilles.

Du flytter afspilningsmærket på følgende måde:

m

Træk trekanten øverst på afspilningsmærket til det sted på linealen, hvor afspilningen
skal starte.

Bruge LCD-feltet

LCD-feltet (liquid crystal display), der findes på kontrollinjen ved siden af
betjeningspanelet, viser afspilningsmærkets position, mens projektet afspilles.
Du kan ændre de tidsenheder, der vises i LCD-feltet, og flytte afspilningsmærket.

Ændre tidsenheder

LCD-feltet og linealen kan vise enten slag og takter (musikalsk tid) eller minutter
og sekunder. Du kan bruge musikalsk tid, når du arrangerer en sang, til at justere
optagelser, sløjfer og andre emner på tidslinjen med sangens rytme, og bruge minutter
og sekunder, når du arbejder med podcast- eller filmprojekter.

Du viser slag og takter i LCD-feltet på følgende måde:

m

Klik på symbolet i venstre side af LCD-feltet, og vælg Takter.

Du viser minutter og sekunder i LCD-feltet på følgende måde:

m

Klik på symbolet i venstre side af LCD-feltet, og vælg Tid.

Når du ændrer tidsenhder i LCD-feltet, ændres linealen også, så den viser de samme
tidsenheder.

Ændre afspilningsmærkets position i LCD-feltet

Du kan flytte afspilningsmærket ved at ændre den tid, der vises i LCD-feltet, i enten
takt- eller tidsfunktion.

Du ændrer tiden i LCD-feltet på en af følgende måder:
Â

Træk et af tallene op eller ned.

Â

Dobbeltklik på et af tallene, skriv et nyt tal, og tryk derefter på Retur.

background image

Kapitel 3

Øvelse1: Oprette og afspille GarageBand-projekter

33

Ændre projektets tempo, toneart og taktangivelse

Hvert GarageBand-projekt omfatter indstillinger til tempo, toneart og taktangivelse.
Når du tilføjer sløjfer eller optager sekvenser i et musikprojekt, tilpasser GarageBand
dem til projektets tempo og toneart, så de lyder godt sammen. Du kan vælge
projektets tempo, toneart og taktangivelse i dialogen Arkiver som, når du opretter
et nyt projekt, eller i LCD-feltet, når du arbejder med projektet.

Ændre tempoet

Hvert projekt har en hastighed eller et tempo. Tempoet definerer den hastighed,
hvormed slag, den grundlæggende rytmiske puls, optræder i projektet. Tempoet måles
i antal slag pr. minut eller bpm. Du kan indstille tempoet til alle hastigheder mellem 60
og 240 bpm. Som standard bruges 120 bpm, som er et almindeligt tempo i popmusik.

Du ændrer tempoet i LCD-feltet på følgende måde:

1

Klik på symbolet i venstre side af LCD-feltet, og vælg Projekt.

2

Klik på tallet under ordet Tempo.

3

Træk mærket op eller ned til et nyt tempo.

Indstille toneart

Hvert projekt har en toneart, som er udgangspunktet for de andre toner i sangen.
Du kan vælge en toneart mellem A og G med kryds (G#). Sammen med tonearten kan
du vælge, om du vil bruge dur eller mol. I LCD-feltet vises durtonearter som som “maj”
og moltonearter som “min.”

Du ændrer tonearten i LCD-feltet på følgende måde:

1

Klik på symbolet i venstre side af LCD-feltet, og vælg Projekt.

2

Klik på tonearten, som vises under ordet Toneart.

3

Vælg en ny toneart på lokalmenuen Toneart.

4

Eller vælg en anden skala nederst på lokalmenuen Toneart.

background image

34

Kapitel 3

Øvelse1: Oprette og afspille GarageBand-projekter

Indstille taktangivelse

Hvert projekt har en taktangivelse, som kontrollerer forholdet mellem slag og takt.
Et projekts taktangivelse består af to tal adskilt af en skråstreg, så tallene ligner en brøk.
Tallet til venstre viser antallet af slag pr. takt, og tallet til højre viser slagenes værdi
(længden af den node, som får et slag).

Du kan bruge følgende taktangivelser i et GarageBand-projekt: 2/2, 2/4, 3/4, 4/4, 5/4,
7/4, 6/8, 7/8, 9/8 eller 12/8. Standard er 4/4, som er den mest almindelige taktangivelse.

Du ændrer projektets tempo i LCD-feltet på følgende måde:

1

Klik på symbolet i venstre side af LCD-feltet, og vælg Projekt.

2

Klik på tallet under ordet Signatur.

3

Vælg en ny taktangivelse på lokalmenuen Signatur.

Arkivere et projekt

Nu da du har foretaget ændringer i projektet, skal du arkivere dit arbejde.

Du arkiverer et projekt på følgende måde:

m

Vælg Arkiv > Arkiver (eller tryk på Kommando-S).

Du kan også arkivere et projekt samlet. Når du arkiverer et projekt samlet, bliver alle de
lydarkiver, sløjfer og andre medier, som projektet bruger, arkiveret i projektarkivet.
Det er især praktisk, hvis du vil kopiere projektet til en anden computer eller dublere
et projekt med dine egne optagelser af rigtige instrumenter.

Du arkiverer et projekt samlet på følgende måde:

1

Vælg Arkiv > Arkiver som.

2

Vælg afkrydsningsfeltet Arkiver samlet i dialogen Arkiver som.

Du kan også komprimere projekter, så det bliver nemmere at dele dem. Når du
komprimerer et projekt, bliver arkivstørrelsen reduceret, fordi lyden komprimeres.
Ved komprimering kan lydkvaliteten blive lidt dårligere.

Du komprimerer et projekt på følgende måde:

1

Vælg Arkiv > Arkiver som.

2

Vælg afkrydsningsfeltet Komprimer projekt i dialogen Arkiver som.

3

Vælg på lokalmenuen ud for afkrydsningsfeltet Komprimer projekt de
komprimeringsindstillinger, du vil bruge.

Når du lukker et projekt, opretter GarageBand som standard et iLife-eksempel til
projektet. Med et iLife-eksempel kan du afspille et eksempel på projektet
i mediebrowseren og i andre iLife-programmer. Det kan også øge projektets
arkivstørrelse. Du kan vælge, om der skal oprettes iLife-eksempler til dine projekter,
i vinduet Generelt i GarageBand-indstillinger.

background image

Kapitel 3

Øvelse1: Oprette og afspille GarageBand-projekter

35

Oprette et Magic GarageBand-projekt

Du kan hurtigt oprette et Magic GarageBand-projekt. Når du opretter et Magic
GarageBand-projekt, vælger du musikgenre, og GarageBand vælger instrumenterme
og oprettter et standardarrangement med dem. Du kan ændre instrumenter, mikse
sangen og spille og optage dit eget instrument sammen med sangen.

Du opretter et Magic GarageBand-projekt på følgende måde:

1

Vælg Arkiv > Ny.

2

Klik på Magic GarageBand i dialogen Nyt projekt.

3

Klik på genren til sangen, og klik derefter på Vælg.

Efter et øjebilk vises Magic GarageBand-scenen, hvor instrumenterne i sangen vises.
Hver Magic GarageBand-sang inkluderer guitar, bas, trommer, keyboard og melodi og
der er også plads til Mit instrument midt på scenen.

Klik på knappen Afspil for
at høre et eksempel på sangen.

Her vises
forskellige
valgmuligheder,
når du klikker på
et instrument.

background image

36

Kapitel 3

Øvelse1: Oprette og afspille GarageBand-projekter

4

Hvis du vil høre et eksempel på sangen, skal du klikke på knappen Afspil.

Magic GarageBand åbner på fuld skærm, instrumenterne til projektet vises på scenen,
og en kontrollinje med knapper til afspilning og andre kontrolmuligheder vises under
scenen. Du kan skifte mellem denne oversigt og en vinduesoversigt ved at klikke på
knappen Vis nederst til højre på scenen.

Vælge forskellige instrumenter i Magic GarageBand

Du kan vælge forskellige instrumenter til hver del af en Magic GarageBand-sang eller
indstillle GarageBand til at vælge et andet sæt instrumenter.

Du vælger et andet instrument på følgende måde:

1

Vælg et af instrumenterne på scenen.

Der vises forskellige valgmuligheder til instrumentet under scenen.

2

Vælg et nyt instrument under scenen.

3

Når du har valgt de instrumenter, du vil have, kan du klikke på Afspil igen for at høre
sangen med de nye instrumenter.

Blande instrumenter i Magic GarageBand

Foruden at vælge instrumenter manuelt kan du blande instrumenter i en Magic
GarageBand-sang. Når du blander instrumenter, vælger GarageBand et nyt sæt
instrumenter til projektet.

Du blander instrumenter på følgende måde:

m

Klik på knappen Bland instrumenter under scenen.

Knappen Bland instrumenter vises, når der ikke er valgt et instrument på scenen.

Mikse instrumenter i Magic GarageBand

Du kan mikse en Magic GarageBand-sang ved at justere lydstyrken på de forskellige
instrumenter og afbalancere deres lyd i hele mikset. Du kan også gøre instrumenter
lydløse og lade dem spille solo (lytte til dem alene uden resten af sangen).

Du mikser en Magic GarageBand-sang ved først at vise mikseren til et af
instrumenterne. Når du vælger det næste instrument, vises mikseren til det
pågældende instrument, indtil du lukker mikseren til det aktuelle instrument.

background image

Kapitel 3

Øvelse1: Oprette og afspille GarageBand-projekter

37

Du viser mikseren til et instrument på følgende måde:

1

Klik på et instrument på scenen.

Der vises et lille vindue med instrumentets navn.

2

Klik på trekanten for at vise mikserkontrolmulighederne til instrumentet.

Du gør et instrument lydløst på følgende måde:

m

Klik på knappen Lydløs i mikseren.

Du bruger et instrument som soloinstrument på følgende måde:

m

Klik på knappen Solo i mikseren.

Du justerer lydstyrken på et instrument på følgende måde:

m

Træk mærket til justering af lydstyrke i mikseren.

Afspille og optage dit instrument i Magic GarageBand

Hvert Magic GarageBand-projekt har plads til “Mit instrument” midt på scenen. Du kan
tilføje dit eget instrument for at synge eller spille med projektet, og du kan optage dit
instrument sammen med projektet.

Spille Mit instrument

Du spiller dit instrument sammen med Magic GarageBand-projektet ved først at vælge
det instrument, du vil bruge som Mit instrument. Du kan bruge et rigtigt instrument
eller et softwareinstrument som Mit instrument.

Du vælger indgang og instrument til Mit instrument på følgende måde:

1

Klik på den fremhævede cirkel forrest på scenen.

Der vises forskellige instrumenter til Mit instrument under scenen sammen med
menuen Mit instrument og knappen Stemmeværktøj.

Kontrolmuligheder
til mikser

background image

38

Kapitel 3

Øvelse1: Oprette og afspille GarageBand-projekter

2

Vælg indgang til det instrumentet, du vil spille på, fra lokalmenuen Mit instrument.

Â

Hvis du spiller på et USB- eller MIDI-keyboard, skal du vælge Keyboard.

Â

Hvis du spiller på en guitar, der er sluttet itl computerens lydingang, skal du vælge
Guitar.

Â

Hvis du bruger computerens indbyggede mikrofon, skal du vælge Intern mikrofon.

Â

Hvis du bruger en mikrofon, der er sluttet til en lydgrænseflade, skal du vælge
Ekstern mikrofon.

Â

Hvis du spiller på en guitar, der er sluttet til en lydgrænseflade, skal du vælge
Ekstern guitar.

3

Hvis du bruger en mikrofon, og du bruger computerens højttalere til at lytte til dit
instrument, skal du vælge Overvågning fra på lokalmenuen Mit instrument.

4

Klik på det instrument, du vil bruge, under scenen.

5

Hvis du vil bruge et instrument, der ikke vises, skal du klikke på Speciel. Når vinduet
Speciel vises, skal du vælge den type instrument, du vil bruge, på lokalmenuen øverst
i vinduet, og derefter vælge det instrument, du vil bruge, på listen i vinduet.

Når du har valgt indgang og instrument til Mit instrument, kan du spille på
instrumentet i projektet.

Optage Mit instrument

Du kan optage det instrument, der er valgt som Mit instrument, sammen med Magic
GarageBand-projektet. Når du åbner projektet i GarageBand, vises din optagelse på et
nyt spor på tidslinjen.

Du optager dit instrument på følgende måde:

1

Kontroller, at instrumentet virker korrekt og er sluttet til computeren.

2

Klik på knappen Optag (den røde cirkel) på kontrollinjen.

Efter en nedtælling på en takt starter optagelsen. Der vises et smalt spor under
sangens dele, hvor den nye optagelse vises med bølgeformer.

3

Klik på knappen Afspil, når du er færdig med at optage.

background image

Kapitel 3

Øvelse1: Oprette og afspille GarageBand-projekter

39

Stemme din guitar i Magic GarageBand

Hvis du bruger en guitar som Mit instrument, kan du stemme guitaren i Magic
GarageBand.

Du stemmer guitaren i Magic GarageBand på følgende måde:

1

Kontroller, at Mit instrument er valgt på scenen.

2

Klik på knappen Stemmeværktøj ud for lokalmenuen Mit instrument.

Stemmeværktøjet vises under scenen.

3

Spil en enkelt tone på din guitar, og hold øje med stemmeværktøjet. Sørg for kun
at spille en enkelt tone.

Navnet på tonen vises midt på stemmeværktøjet. Hvis tonen ikke stemmer, vises
navnet på noden med rødt, og nogle streger på begge sider af stemmeværktøjet viser,
om tonen er for lav (venstre side) eller for høj (højre side).

4

Drej stemmeskruen til strengen på din guitar, og hold fortsat øje med
stemmeværktøjet.

Når tonen stemmer, vises navnet på noden med blåt.

5

Når du er færdig med at stemme, skal du klikke på knappen Stemmeværktøj igen for
at lukke stemmeværktøjet.

background image

4

40

4