GarageBand - Øvelse 7:Mikse og tilføje effekter

background image

Øvelse 7: Mikse og tilføje effekter

GarageBand giver dig værktøjer, så du nemt kan mikse
dine projekter og tilføje effekter med professionel lyd.

I denne øvelse lærer du nogle af grundtrækkene ved miksning og brug af effekter.
Du lærer at:
Â

Mikse spor i dine projekter for at afbalancere lyden

Â

Indstille masterlydstyrken

Â

Tilføje udtoning i slutningen af et projekt

Â

Tilføje og justere effekter på spor

Â

Redigere effekten Visuel EQ grafisk

Â

Redigere og arkivere foruddefinerede effektindstillinger

Â

Automatisere miksning og andre parametre

Hvad betyder det at mikse?

Når du har opbygget projektets arrangement, er det næste trin at mikse projektet.
Når du mikser, skal du have øre for musikkens overordnede lyd og foretage ændringer
på sporene og i projektet for at afbalancere de forskellige dele, så musikken er i fokus
og får den helt rigtige lyd.

Når du mikser, skal du typisk gøre følgende:
Â

Afbalancere lydstyrkeniveauet på sporene

Â

Indstille panoreringspositioner på spor

Â

Indstille effekter for at forbedre og “farve” lyden

Â

Oprette dynamiske ændringer vha. automationskurver

background image

94

Kapitel 9

Øvelse 7: Mikse og tilføje effekter

Miksning i grundtræk

Den mest grundlæggende form for miksning omfatter balancering af lydstyrkeniveauet
på de forskellige spor, indstilling af sporenes panoreringsposition og indstilling
af masterlydstyrken.

Indstille lydstyrkeniveauet på sporene

De instrumenter og sløjfer, du bruger i projektet, kan have forskellige lydstyrkeniveauer.
Du kan høre alle de dele, du har tilføjet, hvis du balancerer lydstyrkeniveauerne,
så ingen spor overdøver de andre, og så ingen spor forsvinder under miksningen.

Det betyder ikke, at du skal indstille alle spor til det samme lydstyrkeniveau. I mange
kommercielle miks er bestemte spor (typisk sang, trommer og lead- eller
soloinstrumenter) højere, mens andre spor (backinginstrumenter og kor) er lavere.

Du indstiller et spors lydstyrke på følgende måde:

m

Træk i sporets overskrift lydstyrkemærket til venstre for at skrue ned for
lydstyrkeniveauet og til højre for at skrue op for lydstyrkeniveauet.

Du indstiller lydstyrkeniveauet i mindre trin ved at holde Skiftetasten nede, mens
du trækker.

Indstille spors panoreringsposition

Når du anbringer forskellige spor på forskellige positioner i stereofeltet (panorering),
er det nemmere at skelne sporene fra hinanden i mikset, og projektet får et
tredimensionalt lydbillede.

I kommerciel musik bliver de vigtigste spor (typisk forsangerens stemme, trommer
og lead- eller soloinstrumenter) panoreret til centrum eller tæt på centrum, mens andre
spor (backinginstrumenter og kor) panoreres til venstre og højre. Når sporene højst
panoreres 50 procent til venstre eller højre, får du et lydbillede med en naturtro
“rumfornemmelse”, men hvis du panorerer spor langt til venstre eller højre, får du en
mere usædvanlig og kunstig lyd.

Du indstiller et spors panoreringsposition på følgende måde:

m

I overskriften til sporet skal du trække panoreringsmærket til venstre for at panorere
sporet til venstre eller til højre for at panorere sporet til højre. Du kan også klikke langs
siden af mærket for at indstille det til en bestemt position.

Panoreringsmærke

Mærket Lydstyrke

background image

Kapitel 9

Øvelse 7: Mikse og tilføje effekter

95

Bemærk: Hvis du trækker panoreringsmærket, kan du indstille panoreringspositionen
mere præcist.

Indstille masterlydstyrken

Du kan indstille et projekts generelle masterlydstyrke vha. mærket til justering
af masterlydstyrke til højre for LCD-feltet. Du bør indstille masterlydstyrken så højt,
at evt. baggrundsstøj overdøves, men ikke så højt, at lyden bliver “klippet”.

Vigtigt:

Mærket til justering af masterlydstyrken bestemmer lydstyrken på projektet,

når det eksporteres. Brug computerens lydstyrkejustering til at bestemme lydstyrken,
når du afspiller projektet.

Du indstiller masterlydstyrken på følgende måde:
Â

Træk mærket til justering af masterlydstyrke til venstre for at skrue ned for lydstyrken
og til højre for at skrue op for lydstyrken. Alternativ-klik på mærket for at indstille det
til en neutral værdi (0 decibel forstærkning).

Â

Før du eksporterer, skal du afspille projektet fra start til slut og holde øje med
masterniveaumåleren under mærket til justering af masterlydstyrken. Sørg for,
at de små røde prikker til højre for niveaumåleren ikke lyser.
Disse prikker (kaldet klipindikatorer) lyser, hvis lydstyrken et eller andet sted i et
projekt er for høj, så lyden i det eksporterede projekt bliver forvrænget eller “klippet”.

Tilføje udtoning

En meget brugt teknik ved miksning er at “udtone” musikken, så den langsomt bliver
svagere i slutningen af en sang. Du kan nemt tilføje udtoning i slutningen af et projekt.

Du tilføjer automatisk udtoning på følgende måde:

m

Vælg Spor > Udtoning.

Mastersporet vises nederst på tidslinjen, hvor du kan se automationskurven til
masterlydstyrken. Når du vælger Udtoning, tilføjes der kontrolpunkter på
automationskurven til masterlydstyrken, så lyden langsomt forsvinder i løbet af de
sidste 10 sekunder af projektet (de sidste 10 sekunder før projektets slutmærke).

Du justerer længden på udtoningen på følgende måde:

1

Vælg Spor > Vis masterspor.

2

Vælg Masterlydstyrke på menuen i mastersporets overskrift.

Sørg for, at klipindikatorerne ikke
lyser, før du eksporterer et projekt.

Træk masterlydstyrkemærket
for at justere lydstyrken.

background image

96

Kapitel 9

Øvelse 7: Mikse og tilføje effekter

3

Flyt kontrolpunkterne i slutningen af automationskurven til lydstyrke for at justere
længden på udtoningen.

Afspil nu projektet fra et punkt før starten af udtoningen. Du kan høre alle sporene
i projektet udtone gradvist til det endelige lydstyrkeniveau.

Du tilføjer indtoning eller udtoning manuelt på følgende måde:

1

Vælg Spor > Vis masterspor.

2

Vælg Masterlydstyrke på menuen i mastersporets overskrift.

3

Føj kontrolpunkter til begyndelsen af automationskurven til lydstyrke for at tilføje
indtoning eller til slutningen af kurven for at tilføje udtoning.

4

Flyt kontrolpunkterne for at justere længden og styrken på ind- eller udtoningen.

Bruge effekter i GarageBand

Med effekter kan du behandle og forbedre lyden i din musik på forskellige måder.
Alle, som har lyttet til popmusik eller til lydspor fra en film, kender de forskellige
effekter i moderne musik. GarageBand inkluderer et komplet sæt af effekter
i studiekvalitet til brug på individuelle spor eller hele projekter, så du kan give
din musik et personligt præg.

Typer af effekter

GarageBand inkluderer følgende typer af effekter:

Komprimering: Komprimering justerer musikkens lydstyrke og udjævner pludselige
niveauudsving. Komprimering kan føje styrke og skarphed til et spor eller en hel sang
og få den til at lyde bedre, når den afspilles på lydudstyr med et begrænset område.

Forvrængning: Forvrængningseffekter, som inkluderer forstærkersimulering og
overstyring (og selvfølgelig forvrængning) ændrer tonen i den originale lyd for at skabe
en analog eller digital forvrængningseffekt.

Ekko: Som navnet viser, gentager ekkoeffekten en lyd ligesom et ekko. Det kan føje en
fornemmelse af rum til lyden eller skabe det indtryk, at en stemme eller et instrument
er i et stort rum, en hule eller i det ydre rum.

EQ: EQ (forkortelse af equalization) er en kraftfuld og fleksibel effekt, der sikrer, at du
kan ændre niveauet af de valgte frekvenser. Du kan bruge EQ til at foretage fine eller
dramatiske ændringer i dine projekter. EQ er sandsynligvis den mest benyttede effekt
i popmusik.

GarageBand inkluderer en speciel type equalizer kaldet Visuel EQ. Du kan bruge Visuel
EQ ved at vælge en foruddefineret EQ-indstilling, men du kan også redigere effekten
grafisk, så det bliver nemmere at se, hvilken del af lyden du ændrer.

background image

Kapitel 9

Øvelse 7: Mikse og tilføje effekter

97

Filter (støjfilter): Et filter formindsker lav støj ved at klippe lyden, når den kommer
under et vist lydstyrkeniveau. Den bruges ofte som den første af en række effekter
og er inkluderet på spor med rigtige instrumenter for at formindske støjen.

Modulation: Modulationseffekter, som inkluderer kor, flanger og phaser, bruger de
tidsbaserede effekter, men forskyder eller modulerer det kopierede signal ved
afspilning. De kan også inludere “afstemning” af det kopierede signal i forhold til det
originale signal.

Rumklang: Rumklang efterligner den naturlige genklang af lyd i et rum. Den kan føje
skarphed og nærhed til stemmer og instrumenter, føje stemning til en lyd eller efterlige
forskellige rum og andre akustiske miljøer.

Pedaler: Spor med elektriske guitarer inkluderer specielle pedaleffekter, der genskaber
lyden af berømte guitarpedaler. Pedaleffekter inkluderer ekko, kor, overstyring, flanger
og andre effekter.

Effekter kan enten være sporeffekter, sendeeffekter eller mastereffekter. Sporeffekter
ændrer lyden på et individuelt spor (rigtigt instrument, softwareinstrument eller
elektrisk guitar). Sendeeffekter sender dele af lyden fra et spor til effekten på
mastersporet. Alle spor med et rigtigt instrument, et softwareinstrument eller en
elektrisk guitar inkluderer sendeeffekterne ekko og rumklang; du kan kontrollere, hvor
meget af lyden der sendes fra hvert spor, i vinduet Info om spor til det pågældende
spor. Mastereffekter ændrer den generelle lyd i projektet og har indflydelse på alle spor.

Føje effekter til et spor

Alle spor med et rigtigt instrument og et softwareinstrument har et sæt effekter, som
inkluderer effekterne Komprimering og Visuel EQ samt sendeeffekterne Ekko og
Rumklang. Spor med rigtige instrumenter har også et støjfilter eller en såkaldt gate-
effekt. Du kan justere et spors effekter og tilføje effekter i infovinduet.

Mastersporet inkluderer sine egne effekter. Du kan justere mastereffekter og føje en
ekstra effekt til mastersporet i infovinduet.

Du tilføjer en effekt på følgende måde:

1

Klik på knappen Info om spor, eller vælg Spor > Vis info om spor for at vise infovinduet.

Infovinduet åbnes til højre for tidslinjen.

2

Klik på Rediger for at vise sporeffekterne.

background image

98

Kapitel 9

Øvelse 7: Mikse og tilføje effekter

3

Vælg en effekt fra en af de tomme effektpladser.

Ekstra effekter inkluderer diskantdæmpning, basdæmpning, kor, flanger, faseskift og
tremolo. De tilgængelige effekter vises på lokalmenuen med effekter, inklusive effekter
fra tredjeparter til Audio Units, som er installeret på computeren.

Slå effekter til og fra

Du kan slå enkelte effekter til og fra (hvis du slår en effekt fra midlertidigt, kaldes det at
forbigå effekten). Der er flere fordele ved at slå effekter til og fra: Du kan høre, hvordan
hver enkelt effekt ændrer lyden i din musik, og du kan se, hvilke effekter der har den
største betydning for computerens ydeevne.

Når du slår en effekt fra, bevares de aktuelle indstillinger til effekten, så evt. justeringer
ikke går tabt.

Du slår en effekt til på følgende måde:

m

Klik på knappen til/fra (med et rektangel i midten) til venstre for effektnavnet i Info om
spor. Rektanglet lyser for at vise, at effekten er aktiv. Klik på knappen til/fra igen for at
slå effekten fra.

Brug disse kontrolmuligheder
til at tilføje og justere effekter.

background image

Kapitel 9

Øvelse 7: Mikse og tilføje effekter

99

Vælge en foruddefineret effektindstilling

Hver effekt har en lokalmenu, hvor du kan vælge forskellige foruddefinerede
indstillinger. Navnet på den foruddefinerede indstilling beskriver formålet med
indstillingen, og hvordan den ændrer lyden.

Du vælger en foruddefineret indstilling til en effekt på følgende måde:

1

Dobbeltklik på sporets overskrift for at åbne vinduet Info om spor, hvis det ikke allerede
er åbent.

2

Klik på Rediger for at vise sporets effekter.

3

Vælg en ny foruddefineret indstilling på lokalmenuen under effektens navn.

Oprette og arkivere foruddefinerede effektindstillinger

Du kan justere foruddefinerede effektindstillinger for at finjustere lyden af effekten og
arkivere dine egne foruddefinerede indstillinger til brug med andre instrumenter eller
i et andet projekt.

Du redigerer en foruddefineret effektindstilling på følgende måde:

1

Klik på knappen Rediger (med grafik til effekten) til venstre for effektnavnet.

Vinduet Foruddefineret til den pågældende effekt vises. Hver effektindstilling har et
mærke, en knap eller en anden kontrolmulighed med et navn, der beskriver funktionen.

2

Træk mærkerne i vinduet Foruddefineret for at justere effektens indstillinger.

Når du justerer en foruddefineret effektindstilling, vises den som “Manuel” på
lokalmenuen, så du kan se, at der er foretaget ændringer i forhold til den originale
foruddefinerede indstilling. Du kan skifte frem og tilbage mellem manuelle indstillinger
og andre foruddefinerede indstillinger for at sammenligne dem, inden du arkiverer en
ny foruddefineret indstilling.

Du kan oprette dine egne foruddefinerede effektindstillinger og arkivere dem, så du
kan bruge dem på et andet spor eller i et andet projekt.

Du redigerer effekten Visuel EQ grafisk på følgende måde:

1

Klik på knappen Rediger til effekten Visuel EQ.

Vinduet med foruddefinerede indstillinger til Visuel EQ vises. Midt i vinduet findes
det grafiske redigeringsområde, som er inddelt i fire bånd: Bas, Lav mellemfrekvens,
Høj mellemfrekvens og Diskant.

2

Anbring markøren i et af de fire bånd i redigeringsområdet, og gør følgende:

Â

Du ændrer frekvensen til båndet ved at trække markøren til venstre eller højre.

Â

Du ændrer forstærkningen til båndet (hvor meget frekvenserne øges eller klippes),
ved at trække markøren op eller ned.

3

Du kan se de numeriske værdier til hvert bånd, hvis du klikker på trekanten Flere
oplysninger. Du kan justere værdierne numerisk ved at trække dem op eller ned.

background image

100

Kapitel 9

Øvelse 7: Mikse og tilføje effekter

4

Du kan se frekvenskurven til sporet i realtid, hvis du vælger afkrydsningsfeltet Analyser
og afspiller sporet.

Du arkiverer en foruddefineret indstilling til en effekt på følgende måde:

1

Juster den foruddefinerede indstilling, indtil du opnår den lyd, du vil have.

2

Vælg Opret foruddefineret på lokalmenuen, og skriv derefter et navn til den
foruddefinerede indstilling i dialogen Arkiver.

Automatisere dit miks

Foruden at indstille lydstyrkeniveau, panoreringsposition og effektindstillinger til et
spor kan du løbende føje ændringer til disse og andre indstillinger vha.automatisering.
Du automatiserer ændringer løbende ved at føje automationskurver til spor, føje
kontrolpunkter til hver automationskurve og justere kontrolpunkterne til forskellige
værdier.

Du viser et spors automationskurver på følgende måde:

m

Klik på trekanten til højre for knappen Lås i sporets overskrift.

Der vises en række under sporet, hvor du kan se automationskurven til lydstyrke.

Du vælger den automationskurve, du vil redigere, på følgende måde:

m

På lokalmenuen i venstre side af sporets automationsrække skal du vælge den
parameter, du vil redigere.

Træk et af de fire bånd for at justere
Visuel EQ grafisk

Klik i afkrydsningsfeltet Analyser for
at se sporets frekvenskurve.

Automationskurve til lydstyrke

background image

Kapitel 9

Øvelse 7: Mikse og tilføje effekter

101

Nu kan du automatisere parameteren ved at føje kontrolpunkter til kurven og derefter
trække kontrolpunkterne for at ændre deres værdi.

Du tilføjer et kontrolpunkt på følgende måde:

m

Klik i redigeringsvinduet på det punkt på kurven, hvor du vil tilføje et kontrolpunkt.

Bemærk: Når du tilføjer et kontrolpunkt, aktiveres kurven, hvis den ikke allerede er aktiv.
Den firkantede knap bliver farvet for at vise, at kurven er aktiv.

Du justerer et kontrolpunkt på en af følgende måder:
Â

Træk kontrolpunktet op eller ned til en ny værdi.

Â

Træk kontrolpunktet til venstre eller højre for at flytte det til en andet tidspunkt.

Du kan bruge de lodrette streger i rækken til at justere kontrolpunkter efter takter
og slag på tidslinjen.

Til spor med rigtige instrumenter, softwareinstrumenter og elektrisk guitar kan du
automatisere Lydstyrke og Panorering. Til mastersporet kan du automatisere lydstyrke,
tonehøjde og tempo. Du kan også automatisere parametre til effekter på et spor
(inklusive mastersporet) ved at tilføje en automationskurve til justering af den
pågældende parameter.

Du tilføjer en automationskurve til justering af en effektparameter på følgende
måde:

1

Vælg Tilføj automation på lokalmenuen i venstre side af sporets automationsrække.

Der vises en menu med alle effekter på sporet.

2

Klik på trekanten ved siden af den effekt, hvis parameter du vil automatisere.

3

Vælg afkrydsningsfeltet til den parameter, du vil automatisere. Du kan vælge flere
afkrydsningsfelter for at tilføje flere effektparametre.

4

Klik på OK, når du er færdig.

Parameteren vises på lokalmenuen, og automationskurven skifter for at vise
automationen til den sidst valgte effektparameter.

Du kan også låse automationskontrolpunkterne til områder, så kontrolpunkterne flyttes
sammen med et område, når du flytter området på tidslinjen.

Du låser automationskontrolpunkter til områder på følgende måde:

m

Vælg Kontrol > “Lås automationskurver til områder”.

Alle kontrolpunkter låses til det område, der svarer til automationskurven.

Vær opmærksom på følgende, når du låser kontrolpunkter til områder:

Â

Forkortelse eller forlængelse af et område har ingen betydning for kontrolpunkterne.

Â

Ved sletning af et område slettes kontrolpunkterne også.

background image

102

Kapitel 9

Øvelse 7: Mikse og tilføje effekter

Â

Hvis et område, som indeholder kontrolpunkter, overlapper et andet område, bliver
kontrolpunkterne og området forkortet.

Â

Hvis du trækker et område, der ikke indeholder kontrolpunkter, ind over en del af et
spor, som indeholder kontrolpunkter, bliver kontrolpunkterne låst til det nye område.

Â

Når du bruger et område som sløjfe, indgår kontrolpunkterne ikke i sløjfen – du skal
kopiere området i stedet.

Du sletter en automationskurve til justering af en effektparameter på følgende
måde:

1

Vælg Tilføj automation på lokalmenuen i venstre side af sporets automationsrække.

2

Fravælg afkrydsningsfeltet til den parameter, du vi slette, når menuen vises. Du kan
vælge flere parametre.

3

Klik på OK, når du er færdig.

Bemærk: Når du sletter en automationskurve, bliver alle kontrolpunkter på kurven også
slettet. Denne handling kan ikke fortrydes.

background image

10

103

10