GarageBand - Øvelse 6:Arrangere og redigere musikken

background image

Øvelse 6: Arrangere og redigere
musikken

Du opbygger projekter ved at arrangere områder
på tidslinjen og redigere dem i redigeringsvinduet.

Når du har føjet sløjfer og optagelser til projektet, kan du flytte, kopiere og foretage
andre ændringer i områderne på tidslinjen for at opbygge projektets arrangement.
Du kan arrangere områder på tidslinjen ved at klippe, kopiere og indsætte dem;
ved at flytte, ændre størrelse på og bruge dem som sløjfer; og ved at opdele og
sammensætte dem. Du kan definere dele af et projekt vha. områder til arrangementer
og derefter bruge dem til hurtigt at omarrangere projektet. Du kan også redigere
områder i redigeringsvinduet på forskellige måder.

I denne øvelse lærer du at:
Â

Vælge et enkelt område eller flere områder

Â

Kopiere og indsætte områder

Â

Oprette sløjfer fra, ændre størrelse på og flytte områder

Â

Opdele og sammensætte områder

Â

Bruge arrangementsporet til at definere forskellige afsnit og omarrangere et projekt

Â

Omdøbe områder

Â

Transponere områder

Â

Finjustere områders timing

Â

Afspille områder i redigeringsvinduet

Â

Hæve eller sænke områders tempo

Â

Finjustere stemningen i områder med rigtige instrumenter

Â

Indstille områder med rigtige instrumenter, så de beholder det originale tempo

Â

Bruge tidslinjen til at rette områder ind efter takter, slag og andre tidsenheder

Â

Importere lyd- og MIDI-arkiver

background image

82

Kapitel 8

Øvelse 6: Arrangere og redigere musikken

Arrangementer i grundtræk

Hver gang du optager musik på et spor, oprettes der et område på instrumentets spor
med den musik, du optager. Når du trækker en sløjfe til tidslinjen, oprettes der også
et område fra sløjfen. De ændringer, du foretager i området, f.eks. opdeling eller
transponering, har ingen betydning for den originale optagelse eller sløjfe.

Hver type af område vises med sin egen farve på tidslinjen:
Â

Violet – områder med rigtige instrumenter fra dine optagelser

Â

Blå – områder med rigtige instrumenter oprettet fra sløjfer

Â

Orange – områder med importerede lydarkiver

Â

Grøn – områder med softwareinstrumenter fra optagelser og sløjfer

Områder er byggeklodserne til et projekt. Du opretter forløb og opbygger projektet
ved at arrangere områder på tidslinjen. Du kan f.eks. arbejde med områder på tidslinjen
ved at kopiere og indsætte dem, flytte og ændre størrelse på og bruge dem som sløjfer,
transponere samt ved at opdele og sammensætte dem. I de fleste tilfælde kan du
redigere forskellige typer af områder på samme måde. I nogle få tilfælde skal du
redigere dem på en anden måde; disse undtagelser beskrives i de følgende afsnit.

Vælge områder

Hvis du vil foretage en ændring i et område, skal du først vælge det på tidslinjen.

Du vælger et område på følgende måde:
Â

Vælg et enkelt område ved at klikke på det.

Du vælger flere områder på en af følgende måder:
Â

Skift-klik på områderne.

Â

Træk fra et punkt før det første område til et punkt efter det sidste område for
at vælge alle områderne derimellem.

Det valgte område fremhæves på tidslinjen.

Bemærk: Hvis du vil vælge områder eller udføre andre handlinger som at indsætte
sløjfer og ændre størrelser, kan det være nødvendigt at zoome ind på området,
så det bliver stort nok til, at du kan vælge det.

Du kan klippe, kopiere og indsætte områder vha. de almindelige menukommandoer
og tastaturgenveje i Mac OS.

Du klipper et område på følgende måde:
Â

Vælg området, og vælg derefter Rediger > Klip.

Du kopierer et område på en af følgende måder:
Â

Vælg området, og vælg derefter Rediger > Kopier.

Â

Alternativ-træk området.

background image

Kapitel 8

Øvelse 6: Arrangere og redigere musikken

83

Du indsætter et område på følgende måde:
Â

Flyt afspilningsmærket til det sted på tidslinjen, hvor området skal starte, og vælg
derefter Rediger > Sæt ind.

Når du indsætter et område, flyttes afspilningsmærket til slutningen af det indsatte
område. Du kan indsætte ekstra kopier af området, hvor hver starter på det sted på
tidslinjen, hvor den forrige slutter.

Flytte områder

Du kan flytte et område ved at trække det til et nyt sted på tidslinjen. Du kan også
flytte et område til et andet spor af samme type som området. (Rigtige
instrumentområder kan kun flyttes til spor med rigtige instrumenter,
og softwareinstrumentområder kan kun flyttes til spor med softwareinstrumenter.)

Du flytter et område på følgende måde:
Â

Træk området til venstre eller højre for at flytte det til et nyt sted på tidslinjen.

Â

Træk området op eller ned til et andet spor af den samme type.

Når du flytter et område, vises der nogle hjælpelinjer, så du kan se, når venstre eller
højre kant af området er justeret med de øvrige objekter på tidslinjen. Hvis du ikke vil
bruge hjælpelinjerne, kan du slå dem fra i vinduet Generelt i GarageBands indstillinger.

Du kan også flytte områder til venstre for at udfylde pladsen efter et slettet område.

Du sletter et område og flytter de efterfølgende områder til venstre på
følgende måde:

1

Vælg det område, du vil slette.

2

Vælg Rediger > “Slet og flyt”.

Alle de følgende områder på det samme spor flyttes til venstre for at udfylde pladsen
efter det slettede område.

To områder kan ikke overlappe på det samme spor. Hvis du trækker et område over en
del af et andet område, afkortes det område, der dækkes, til kanten af det overlappende
område. Hvis et område fuldstændigt dækker et andet område, slettes det dækkede
område fra sporet.

Prøv at føje en ny tromme- eller bassløjfe til tidslinjen, og prøv at oprette et nyt rytmisk
“groove”.

background image

84

Kapitel 8

Øvelse 6: Arrangere og redigere musikken

Ændre størrelse på områder

Du kan ændre størrelse på områder ved at gøre dem kortere eller længere. Du kan
afkorte både områder med rigtige instrumenter og softwareinstrumenter, så det kun
er den synlige del af et område, der afspilles. Du kan forlænge områder med
softwareinstrumenter (men ikke områder med rigtige instrumenter) for at tilføje stilhed
i begyndelsen eller slutningen af området.

Du ændrer størrelse på et område på følgende måde:

1

Flyt markøren hen over den nederste halvdel af en af kanterne af området. Markøren
ændres til en størrelsesmarkør med en pil, der peger væk fra området.

2

Træk kanten af området for at gøre det kortere eller længere.

Når du ændrer størrelse på et område ved at gøre det længere, føjes der stilhed til
området. Det kan være nyttigt, hvis du vil fremstille kopier af området, som hver varer
et vist antal slag.

Bemærk: Du kan ikke gøre et område med et rigtigt instrument længere end dets
originale længde. Du kan også kun ændre størrelsen på et område med rigtige
instrumenter, der indeholder flere optagelser, fra den højre kant og ikke den venstre.
Du kan forlænge et område med softwareinstrumenter, der indeholder flere optagelser,
til venstre, men du kan ikke forkorte det.

Oprette sløjfer af områder

Du kan oprette en sløjfe af et område, så det gentages hele tiden. Når du opretter
en sløjfe af et område, afspilles det med den varighed, du har givet det på tidslinjen.

Du opretter en sløjfe af et område på følgende måde:

1

Flyt markøren hen over den øverste halvdel af den højre kant af området. Markøren
ændres til en sløjfemarkør med en rund pil.

2

Træk den højre kant af området til det punkt, hvor afspilningen skal stoppe. Når du
afspiller projektet, gentages området igen og igen til dette punkt.

Markør til størrelsesændring

Sløjfemarkør

background image

Kapitel 8

Øvelse 6: Arrangere og redigere musikken

85

Når du opretter en sløjfe fra et område, viser hakkene øverst og nederst i området
begyndelsen og slutningen af hver gentagelse. Du kan trække til enden af en
gentagelse eller et andet sted i sløjfen.

Prøv at oprette sløjfer af de tromme- og basområder, du føjede til tidslinjen. Rytmiske
mønstre i det meste popmusik varer et antal takter, som er deleligt med fire. Vers og
kor i mange popsange varer f.eks. ofte 16 eller 32 takter.

Opdele og sammensætte områder

Du kan opdele et område på tidslinjen. Ved at opdele et område kan du starte
afspilningen af området et andet sted end begyndelsen eller anvende dele af et
område andre steder på tidslinjen.

1

Vælg det område, du vil opdele.

2

Flyt afspilningsmærket til det punkt i området, hvor området skal opdeles.

3

Vælg Rediger > Opdel.

Det valgte område opdeles i to områder ved afspilningsmærket. Det er kun det valgte
område, som opdeles, selvom områder på andre spor også befinder sig under
afspilningsmærket. Hvis der er valgt flere områder under afspilningsmærket, opdeles
de. Når du opdeler et område med et softwareinstrument, forkortes alle noder til det
sted, hvor området deles.

Du kan sætte flere områder sammen til et enkelt område. Før områder kan sættes
sammen, skal de ligge ved siden af hinanden på det samme spor, og der må ikke være
mellemrum mellem dem.

Du sammensætter områder på følgende måde:

1

Sørg for, at områderne har samme type, og at de ligger på samme spor ved siden
af hinanden.

2

Vælg de områder, du vil sammensætte.

3

Vælg Rediger > Sæt sammen.

Nå du sammensætter områder med rigtige instrumenter, vises en dialog, hvor du bliver
spurgt, om du vil oprette et nyt lydarkiv. Klik på Opret for at fortsætte områderne
sammen i et nyt område med rigtige instrumenter.

Områder med rigtige instrumenter fra dine optagelser (violet) kan kun sættes sammen
med andre områder med rigtige instrumenter, og områder med softwareinstrumenter
(grøn) kan kun sættes sammen med andre områder med softwareinstrumenter.
Områder med rigtige instrumenter fra sløjfer (blå) kan ikke sammensættes.

background image

86

Kapitel 8

Øvelse 6: Arrangere og redigere musikken

Hurtigt omarrangere et projekt

Tidslinjen i GarageBand inkluderer et arrangementspor. Du kan føje
arrangementområder til arrangementsporet for at definere forskellige dele af et projekt,
f.eks. intro, vers og kor. Du kan flytte og kopiere arrangementområder, så det er nemt at
omarrangere projektets dele.

Når du flytter eller kopierer et arrangementområde, bliver musikken på alle spor i den
pågældende del af projektet flyttet eller kopieret. Hvis der er aktive automationskurver
i den del af projektet, inklusive mastersporet, bliver deres kontrolpunkter også flyttet
eller kopieret.

Du viser arrangementsporet på følgende måde:

m

Vælg Spor > Vis spor med arrangement (eller tryk på Kommando-Skift-A).

Arrangementsporet vises øverst på tidslinjen under linealen.

Du tilføjer et arrangementområde på følgende måde:

m

Klik på det lille plustegn (+) i overskriften til arrangementsporet.

Når du tilføjer et arrangementområde, har det en længde på fire takter og navnet “uden
navn”.

Du giver et arrangementområde et navn på følgende måde:

m

Klik på områdets navn, vent et øjeblik, og skriv et nyt navn.

Du vælger et arrangementområde på følgende måde:

m

Klik på arrangementområdet.

Du kan vælge flere arrangementområder ved siden af hinanden ved at Skift-klikke
på dem, men du kan ikke vælge flere arrangementområder, der ikke støder op til
hinanden. Du kan vælge alle arrangementområderne ved at klikke i overskriften til
arrangementsporet.

Når du vælger et arrangementområde, bliver det lyseblåt, og den del af projektet,
som defineres af området, bliver fremhævet.

Du ændrer størrelse på et arrangementområde på følgende måde:

m

Træk den højre kant af området, indtil områdets størrelse er rigtig.

Når du ændrer størrelse på et arrangementområde, har det ingen indflydelse
på musikken på tidslinjen.

Klik her for at tilføje et

arrangementområde.

Klik her for at omdøbe
arrangementområdet.

background image

Kapitel 8

Øvelse 6: Arrangere og redigere musikken

87

Du flytter et arrangementområde på følgende måde:

m

Træk det til en anden del af arrangementsporet.

Du kopierer et arrangementområde på følgende måde:

m

Hold Alternativtasten (z) nede, mens du trækker arrangementsområdet.

Hvis du flytter eller kopierer et arrangementområde mellem eksisterende
arrangementområder, indsættes området mellem de to eksisterende områder. Senere
flyttes området (sammen med indholdet) til det punkt, hvor det indsatte område
slutter. På den måde kan du hurtigt gentage dele, der ligner hinanden, f.eks. versene
i en sang.

Hvis du flytter eller kopierer et arrangementområde til en del af et projekt, som ikke
er tom, bliver arrangementområder til højre herfor flyttet til højre for at gøre plads
til området.

Hvis du flytter eller kopierer et arrangementområde til en tom del af tidslinjen, oprettes
der et tomt arrangementområde mellem det sidste eksisterende arrangementområde
og det, du trækker.

Hvis du flytter eller kopierer et arrangementområde, så området flyttes ud over
projektets slutmærke på linealen, flyttes mærket, så området kommer med i projektet.

Du opdeler et arrangementområde på følgende måde:

1

Flyt afspilningsmærket til det punkt, hvor arrangementområdet skal opdeles.

2

Vælg Rediger > Opdel (eller tryk på Kommando-T).

Du sammensætter arrangementområder på følgende måde:

1

Sørg for, at arrangementområderne ligger ved siden af hinanden.

2

Vælg Rediger > Sæt sammen (eller tryk på Kommando-J).

Du kan bytte om på to arrangementområder, hvorved der også byttes om på deres
indhold på tidslinjen. Du kan også erstatte et helt arrangementområde eller en del
af det med et andet.

Du bytter om på to arrangementområder på følgende måde:

m

Træk det ene arrangementområde hen på det andet på arrangementsporet.

Du erstatter et arrangementområde med et andet på følgende måde:

m

Hold Kommandotasten nede, mens du trækker det ene arrangementområde hen på
det andet.

Når du erstatter et arrangementområde med et andet på denne måde, bliver den del
af området, der begynder ved den venstre kant, erstattet af det område, du trækker.

background image

88

Kapitel 8

Øvelse 6: Arrangere og redigere musikken

Redigere dine optagelser i redigeringsvinduet

Foruden at arbejde med områder på tidslinjen kan du redigere områder
i redigeringsvinduet. Redigeringsvinduet fungerer som et mikroskop, der viser
et nærbillede af hvert område. Du kan omdøbe og transponere områder, finjustere
timingen i områder, finjustere stemningen i områder med rigtige instrumenter
og vælge, om områder med rigtige instrumenter skal beholde deres originale tempo
eller følge projektets tempo. Hvis du vil foretage den slags avancerede indstillinger,
skal du vise redigeringsvinduet under tidslinjen.

Du viser redigeringsvinduet på følgende måde:

m

Klik på redigeringsknappen (en saks, der klipper en lydbølge over).

Omdøbe områder

Du kan omdøbe et område i redigeringsvinduet. Ved at navngive et område kan du
nemmere huske, hvornår du har optaget det, hvor det hører til i projektet, eller hvilken
følelse det skal have.

Du omdøber et område på følgende måde:

1

Dobbeltklik på området på tidslinjen for at åbne det i redigeringsvinduet.

Områdets indhold vises i redigeringsvinduet. I områder med rigtige instrumenter vises
en lydbølge. I områder med softwareinstrumenter viser pianorullen noderne i området.

2

Dobbeltklik på områdets navn øverst i området, og skriv et nyt navn.

Transponere områder

Når du føjer et område til en tidslinje, tilpasses eller transponeres sløjfeområdet til
projektets toneart. I de fleste situationer skal områder have samme toneart som
projektet. Du kan transponere et område til en anden toneart, hvis du vil have projektet
til midlertidigt at bruge en ny toneart, eller for at skabe spænding mellem området og
resten af projektet (kaldes dissonans).

Du transponerer et område på følgende måde:

1

Vælg området på tidslinjen.

Træk mærket Tonehøjde,
eller skriv antallet af
halvtoner i feltet.

background image

Kapitel 8

Øvelse 6: Arrangere og redigere musikken

89

2

Træk mærket Tonehøjde for at transponere området op eller ned.

En halvtone er den mindste afstand mellem to noder.

Prøv at tilføje en ny bassløjfe efter den, du allerede har trukket til tidslinjen,
og transponer den derefter. De mest almindelige transponeringer er fem og syv
halvtoner op eller ned, men prøv dig frem.

Forbedre timingen på et spor med et rigtigt instrument

Du kan forbedre timingen i områder på spor med rigtige instrumenter. Det er især
praktisk til områder, hvor noderne er rigtige, men timingen ikke passer helt præcist til
projektets rytme.

Når du finjusterer timingen, bliver alle områder på det valgte spor (både dine egne
optagelser og sløjfer) forbedret. Du kan finjustere timingen i områder med trommer,
instrumenter, der spiller en node ad gangen, og akkordinstrumenter.

Du finjusterer timingen på et spor med rigtige instrumenter på følgende
måde:

1

På tidslinjen skal du dobbeltklikke på sporet med de områder, som du vil forbedre,
for at åbne det i redigeringsvinduet.

2

I redigeringsvinduet skal du trække mærket Finjuster timing til højre for at øge
virkningen af forbedringen eller til venstre for at mindske virkningen af forbedringen.

3

Vælg den nodeværdi, der skal bruges som basis for forbedring af timingen,
på lokalmenuen over mærket Finjuster timing.

Når du forbedrer timingen, kan der opstå forsinkelser i visse situationer. Hvis du f.eks.
flytter mærket, mens projektet afspilles, kan der opstå en kort forsinkelse, mens
afspilningen “indhenter” den nye indstilling. Hvis forbedring af timing er slået til på et
spor, mens du optager, kan der også opstå en kort forsinkelse, mens du spiller og hører
lyden. Flyt mærket til venstre for at slå forbedring af timing fra under optagelse, og
indstil derefter niveauet for forbedring af timing, når du er færdig med at optage.

Mærket Finjuster timing virker ikke lige godt med alt musikmateriale, især ikke når det
indstilles til høje værdier. Lyt omhyggeligt til resultatet, når du bruger mærket, og indstil
det til den værdi, hvor det lyder bedst.

Hvis du ikke vil forbedre timingen så meget som muligt, skal du trække mærket
Finjuster timing til venstre for at indstille virkningsgraden. Hvis du ikke bryder dig om
resultatet, når du har forbedret timingen, skal du trække mærket Finjuster timing til
“fra” for at vende tilbage til emnernes originale timing.

Forbedre timingen på et spor med et softwareinstrument

Du kan forbedre timingen af emner på et spor med softwareinstrumenter. Du kan
forbedre timingen i alle områder på sporet, valgte områder eller individuelle noder
i et område.

background image

90

Kapitel 8

Øvelse 6: Arrangere og redigere musikken

Hvis du bruger mærket “Ret automatisk ind til” og vælger en nodeværdi til finjustering
af timingen, før du optager områder eller noder, kan GarageBand forbedre timingen
i området, mens du optager

Du finjusterer timingen på et spor med et softwareinstrument på følgende
måde:

1

Dobbeltklik på overskriften til sporet med et softwareinstrument for at åbne det
i redigeringsvinduet.

2

Du forbedrer områder ved at vælge dem på det spor, du vil forbedre. Du forbedrer
individuelle noder ved at vælge dem i redigeringsvinduet.

3

Vælg på lokalmenuen Finjuster timing den nodeværdi, der skal bruges som basis for
forbedring af timingen af de valgte emner.

Hvis du ikke vil forbedre timingen så meget som muligt, skal du trække mærket
Finjuster timing til venstre for at indstille virkningsgraden. Hvis du ikke bryder dig om
resultatet, når du har forbedret timingen, skal du trække mærket Finjuster timing til
“fra” for at vende tilbage til emnernes originale timing.

Forbedre stemningen på et spor med et rigtigt instrument

Du kan forbedre stemningen i områder på et spor med rigtige instrumenter. Det er især
praktisk, hvis du optager områder med rigtige instrumenter, hvor “følelsen” og timingen
er rigtig, men hvor instrumenterne ikke stemmer helt.

Når du finjusterer stemningen på et spor, bliver alle områder på det valgte spor (både
dine egne optagelser og sløjfer) forbedret. Finjustering af stemning fungerer kun
korrekt i områder med rigtige instrumenter, hvor der spilles en node ad gangen
(monofone områder), så du skal sørge for, at sporet ikke indeholder områder med
akkorder eller lyde uden en bestemt tonehøjde.

Som standard forbedrer mærket Finjuster stemning nodernes stemning ved at flytte
dem til den nærmeste node på den kromatiske skala (med 12 toner). Du kan nøjes med
at finjustere noderne i projektets toneart (som er valgt i mastersporets infovindue) ved
at vælge afkrydsningsfeltet “Begræns til toneart”.

Du finjusterer stemningen på et spor med rigtige instrumenter på følgende
måde:

1

På tidslinjen skal du dobbeltklikke på det spor med rigtige instrumenter, som du vil
forbedre, for at åbne det i redigeringsvinduet.

2

Træk mærket Finjuster stemning til højre for at øge virkningen af forbedringen, eller
træk det til venstre for at mindske virkningen af forbedringen.

3

Du kan begrænse finjusteringen af stemningen til den kromatiske skala i stedet for
projektets toneart ved at fravælge afkrydsningsfeltet “Begræns til toneart” under
mærket.

Du kan høre resultatet med det samme, når projektet afspilles.

background image

Kapitel 8

Øvelse 6: Arrangere og redigere musikken

91

Hvis du indstiller mærket Finjuster stemning til højere værdier, kan det medføre
uventede resultater. Lyt omhyggeligt til resultatet, når du bruger mærket, og indstil det
til den værdi, hvor det lyder bedst.

Indstille områder med rigtige instrumenter, så de bevarer deres
originale tempo og tonehøjde

Optagelser af rigtige instrumenter (violet) og sløjfer med rigtige instrumenter (blå)
på tidslinjen følger som standard projektets tempo og toneart. Du kan indstille
et område med et rigtigt instrument, så det beholder det originale tempo og den
originale tonehøjde.

Du indstiller et område med et rigtigt instrument, så det beholder det
originale tempo og den originale tonehøjde, på følgende måde:

1

Vælg på tidslinjen området med et rigtigt instrument.

2

Åbn redigeringsvinduet.

3

Fjern hakket i afkrydsningsfeltet Følg projektets tempo & tonehøjde.

Hvis du beslutter, at området skal følge projektets tempo og toneart, skal du vælge
området og vælge afkrydsningsfeltet Følg tempo & tonehøjde.

Afkrydsningsfeltet Følg tempo & tonehøjde er ikke tilgængeligt, når du har valgt et
lydarkiv (orange), en sløjfe med et rigtigt instrument, der er mærket som en
“engangssløjfe”, eller et område med et softwareinstrument (grønt). Du kan konvertere
en sløjfe med et softwareinstrument til en sløjfe med et rigtigt instrument, når du føjer
det til tidslinjen, og derefter indstille sløjfen med det rigtige instrument til at beholde
sit eget tempo.

Importere lyd- og MIDI-arkiver

Du kan også føje lydarkiver i følgende formater til projektet fra Finder: AIFF, WAV, AAC
(undtagen beskyttede AAC-arkiver), Apple Lossless og MP3. Når du føjer et komprimeret
arkiv til et projekt (f.eks. et AAC- eller MP3-arkiv), bliver det ved med at være
komprimeret, hvilket sparer plads og tid.

Du importerer et lydarkiv på følgende måde:

m

Træk lydarkivet fra Finder til tidslinjen, enten til et spor med et rigtigt instrument eller
til det tomme område under de eksisterende spor.

Hvis du trækker et lydarkiv til det tomme område under de eksisterende spor, føjes der
et nyt grundspor til tidslinjen, og lydarkivet anbringes på det nye spor.

Du kan også importere MIDI-arkiver (forkortelse af Musical Instrument Digital Interface)
til et projekt og bruge dem på spor med softwareinstrumenter.

background image

92

Kapitel 8

Øvelse 6: Arrangere og redigere musikken

Du importerer et MIDI-arkiv på følgende måde:

m

Træk MIDI-arkivet fra Finder til tidslinjen, enten til et spor med et softwareinstrument
eller til det tomme område under de eksisterende spor.

Når du trækker et MIDI-arkiv til det tomme område på tidslinjen, føjes der et nyt spor
med et softwareinstrument til tidslinjen, og lydarkivet anbringes på det nye spor.

background image

9

93

9