GarageBand - Øvelse 4: Spille på og optage softwareinstrumenter

background image

Øvelse 4: Spille på og optage
softwareinstrumenter

GarageBand indeholder et omfattende sæt
softwareinstrumenter, inklusive trommer, guitarer,
klaverer, orgler og synthesizere, som du kan bruge
i dine projekter.

Softwareinstrumenter er en speciel type instrumenter. Du spiller noderne (vha.
computerens tastatur, klaviaturet på skærmen eller et MIDI-kompatibelt keyboard,
som er tilsluttet computeren), og computeren fremstiller lyden, afhængigt af hvilket
softwareinstrument du har valgt.

Du kan føje effekter til et softwareinstrument og redigere områder med
softwareinstrumenter i redigeringsvinduet. Du kan også føje flere softwareinstrumenter
til infovinduet ved at købe en af de Jam Packs, der findes til GarageBand.

I denne øvelse lærer du at:
Â

Tilføje et spor med et softwareinstrument og ændre sporindstillinger

Â

Afspille og optage softwareinstrumenter vha. computerens tastatur, klaviaturet
på skærmen eller et keyboard

Â

Optage et softwareinstrument

Â

Vise, redigere og udskrive spor fra et spor med et softwareinstrument

Du spiller på og optager et softwareinstrument på et spor med et softwareinstrument.
Du kan ændre instrumentet på sporet – også efter at du har optaget på det.
Du begynder ved at tilføje et nyt spor med et softwareinstrument.

background image

Kapitel 6

Øvelse 4: Spille på og optage softwareinstrumenter

59

Du tilføjer et nyt spor til et softwareinstrument på følgende måde:

1

Klik på knappen Nyt spor, eller vælg Spor > Nyt spor.

2

Klik på Softwareinstrument i dialogen Nyt spor, og klik derefter på Opret.

Der vises et nyt spor med softwareinstrumentet Grand Piano på tidslinjen,
og infovinduet åbnes til højre for tidslinjen.

3

Vælg i infovinduet en instrumentkategori på listen til venstre, og vælg et instrument
på listen til højre.

Overskriften til sporet med softwareinstrumentet ændres til navnet på det valgte
instrument. Hvis du har sluttet et USB- eller MIDI-keyboard til computeren, kan du spille
noderne og høre softwareinstrumentet med det samme. Selv uden et tilsluttet
keyboard kan du spille på softwareinstrumenter vha. nodetastaturet eller klaviaturet
på skærmen.

Vælg en

instrumentkategori

på denne liste.

Vælg et instrument
på denne liste.

background image

60

Kapitel 6

Øvelse 4: Spille på og optage softwareinstrumenter

Spille på softwareinstrumenter med nodetastaturet

Med nodetastaturet kan du spille på og optage softwareinstrumenter vha.
computerens tastatur. Når du viser vinduet Nodetastatur, kan du bruge den øverste
og midterste række taster på tastaturet som tangenter på et keyboard.

Du viser vinduet Nodetastatur på følgende måde:

m

Vælg Vindue > Nodetastatur (eller tryk på Kommando–Skift–K).

Hvis klaviaturet på skærmen er synligt, kan du skifte til vinduet Nodetastatur ved
at klikke på knappen Nodetastatur i venstre side af vinduet.

Du spiller noder med Nodetastatur på følgende måde:

m

Når vinduet Nodetastatur er åbent, kan du spille på de taster, der vises
på nodetastaturet.

Â

Tasterne i den midterste række på computerens tastatur svarer til de “hvide
tangenter” på nodetastaturet i et udsnit på halvanden oktav fra C til F.

Â

Tasterne W, E, T, Y, U, O og P i den øverste række på computerens tastatur svarer til de
“sorte tangenter”.

Du flytter en oktav op eller ned på en af følgende måder:
Â

Tryk på Z for at flytte en oktav ned.

Â

Tryk på X for at flytte en oktav op.

Â

Klik på det lille klaviatur øverst i vinduet Nodetastatur for at flytte til den viste oktav,
eller træk den blå trekant. Den blå trekant viser det aktuelle udsnit i vinduet
Nodetastatur.

background image

Kapitel 6

Øvelse 4: Spille på og optage softwareinstrumenter

61

Du ændrer anslagsfølsomheden for de noder, du spiller med Nodetastatur,
på følgende måde:
Â

Tryk på C for at sænke anslagsfølsomheden.

Â

Tryk på V for at hæve anslagsfølsomheden.

Du føjer “pitch bend” til de noder, du spiller med Nodetastatur, på følgende
måde:
Â

Tryk på 1 for at justere nodernes pitch bend ned.

Â

Tryk på 2 for at justere nodernes pitch bend op.

Ændringen varer, så længe du holder tasten nede.

Du forlænger de noder, du spiller med Nodetastatur, på følgende måde:
Â

Hold Tabulatortasten nede.
Noderne forlænges, så længe du holder Tabulatortasten nede.

Â

Slip Tabulatortasten, når noden skal klinge ud.

Du føjer modulation til de noder, du spiller med Nodetastatur, på følgende
måde:
Â

Tryk på 4 til 8 for at tilføje stigende modulation. Tryk på 3 for at slå modulation fra.

Modulationsniveauet bevares, indtil du ændrer det eller slår modulation fra ved at
trykke på en anden tast.

Spille på softwareinstrumenter vha. klaviaturet på skærmen

Du kan bruge klaviaturet på skærmen til at spille på og optage softwareinstrumenter.
Når du ser klaviaturet på skærmen, viser det som standard tangenter til fire oktaver.
Du kan ændre størrelse på klaviaturet, så det viser op til 10 oktaver.

Du viser klaviaturet på skærmen på en af følgende måder:

m

Vælg Vindue > Klaviatur (eller tryk på Kommando-K).

Hvis vinduet Nodetastatur er synligt, kan du skifte til klaviaturet på skærmen ved
at klikke på knappen Klaviatur i venstre side af vinduet.

background image

62

Kapitel 6

Øvelse 4: Spille på og optage softwareinstrumenter

Du spiller på klaviaturet på skærmen på følgende måde:

m

Klik på tangenterne på klaviaturet. Du kan klikke, mens projektet afspilles, når det er
stoppet, eller mens du optager.

Når du klikker langt nede på en tangent, afspilles tonen med et kraftigere anslag (svarer
til at trykke hårdere på tangenten), og når du klikker højt oppe på en tangent, afspilles
tonen med et svagere anslag (svarer til at trykke blidere på tangenten).

Klaviaturet på skærmen viser også de noder, du spiller på et tilsluttet keyboard, og det
viser noder i områder på det valgte spor, når du afspiller projektet.

Du flytter klaviaturet på følgende måde:

m

Anbring markøren et tilfældigt sted i området over tangenterne, og træk.

Du ændrer størrelse på klaviaturet på følgende måde:

m

Træk størrelsesfeltet i det nederste højre hjørne af klaviaturvinduet.

Du ændrer det udsnit af noder, du kan spille, på følgende måde:

m

Klik på den lille trekant til venstre eller højre for tangenterne. Når du klikker på trekanten
til venstre, bliver tangenterne en oktav lavere, og når du klikker på trekanten til højre,
bliver de en oktav højere.

Forberede optagelse af et softwareinstrument

Hvis du optager softwareinstrumenter vha. et keyboard, skal du kontrollere et par ting,
før du begynder at optage:
Â

Kontroller, at keyboardet er tilsluttet og virker.

Â

Vælg et spor med et softwareinstrument, og spil på keyboardet, klik på noder
på klaviaturet på skærmen, eller brug nodetastaturet. Du skulle kunne høre
softwareinstrumentet, mens du spiller.

Optage et softwareinstrument

Nu er du klar til at optage et softwareinstrument. Du kan optage et spor med
et softwareinstrument ad gangen.

Du optager et softwareinstrument på følgende måde:

1

Klik på overskriften over sporet med det softwareinstrument, som du vil optage,
for at vælge sporet.

2

Flyt afspilningsmærket til det sted på tidslinjen, hvor optagelsen skal starte.

3

Vælg Kontrol > Tæl ned for at få metronomen til at tælle en takt ned, før optagelsen
starter.

Du kan også indstille afspilningsmærket et par slag før det punkt, hvor musikken skal
komme ind, så det bliver lettere at starte på slaget.

background image

Kapitel 6

Øvelse 4: Spille på og optage softwareinstrumenter

63

4

Du starter optagelsen ved at klikke på knappen Optag.

5

Spil på dit keyboard, klik på noder på klaviaturet på skærmen, eller brug
nodetastaturet. Når du optager, vises der et nyt område på det valgte spor med
softwareinstrumenter.

6

Når du er færdig med at spille, skal du klikke på knappen Optag igen for at afbryde
optagelsen. Klik på knappen Afspil for at standse afspilningen af projektet.

Når du har optaget, kan du lytte til resultatet for at høre, om du kan lide det.

Du hører den nye optagelse på følgende måde:

1

Flyt afspilningsmærket til det sted på tidslinjen, hvor det nye område starter (juster det
i forhold til kanten af området).

Du kan også flytte afspilningsmærket til et tidligere sted i projektet eller til
begyndelsen af projektet for at høre den nye optagelse sammen med projektet.

2

Klik på knappen Afspil, eller tryk på Mellemrum.

Kombinere optagelser af softwareinstrumenter

Du kan optage et softwareinstrument vha. cycklusområdet. Når du optager et
softwareinstrument vha. cyklusområdet, optages som standard en ny sekvens,
hver gang cyklusområdet gentages, ligesom når du optager et rigtigt instrument.
Du kan ændre standardfunktionen, så optagelser af softwareinstrumenter, der bruger
cyklusområdet, kombineres i en enkelt optagelse. Det er især nyttigt, når du optager
trommesæt og andre dele i lag.

Du indstiller GarageBand til at kombinere optagelser af softwareinstrumenter
på følgende måde:

1

Vælg GarageBand > Indstillinger.

2

Klik i afkrydsningsfeltet Cyklusoptagelse på fanen Generelt.

Du kan få oplysninger om optagelse vha. et cyklusområde i “Optage flere versioner
vha. cyklusområdet” på side 54.

Knappen Afspil

Knappen Cyklus

Knappen Optag

background image

64

Kapitel 6

Øvelse 4: Spille på og optage softwareinstrumenter

Vise node- og akkordnavne, mens du spiller

Når du spiller på et softwareinstrument, kan GarageBand automatisk vise navne på de
noder og akkorder, du spiller.

Du viser navne på softwareinstrumenters noder og akkorder, mens du spiller,
på følgende måde:

1

Vælg overskriften til det softwareinstrumentspor, du vil afspille.

2

Klik på symbolet til venstre for LCD-feltet, og vælg Akkord på den viste menu (eller klik
på pil op og pil ned i LCD-feltet, indtil akkorden vises).

Akkordnavne (kaldes også “akkordsymboler”) inkluderer et stort bogstav, som beskriver
grundtonen i akkorden, akkordens kvalitet (i de fleste tilfælde dur og mol) samt tal,
der viser ekstra noder, f.eks. syvendedele, niendedele eller forlængede fjerdedele.

Arbejde i partituroversigt

Du kan se og redigere områder med softwareinstrumenter i almindeligt
notationsformat med noder. I partituroversigt kan du også redigere noder og tilføje
andre musikalske elementer, inklusive pedalanvisninger.
Â

Vise områder med softwareinstrumenter som nodeoversigt

Â

Vælge nodeværdien til partituroversigt

Â

Tilføje, vælge og redigere noder i partituroversigt

Â

Tilføje pedalsymboler

Â

Ændre nøgletegnet

Â

Udskrive nodeoversigt

Om partituroversigt

Ud over redigeringsvinduets grafiske oversigt (“klaverrullen”) kan du se områder
med softwareinstrumenter (både optagede områder og områder fra sløjfer)
i partituroversigten. I partituroversigten vises alle tonerne i et område som noder.
Partituroversigten inkluderer andre musikalske symboler, f.eks. pauser, nodelinjer,
nøgler, taktangivelser, nøgleangivelser og pedalanvisninger. Dette afsnit indeholder
en kort beskrivelse af disse symboler til brugere, som ikke er fortrolige med musikalsk
notation.

background image

Kapitel 6

Øvelse 4: Spille på og optage softwareinstrumenter

65

Â

Noder: En node består af flere dele, inklusive nodehovedet og nodehalsen.
Nodehovedet (nodens runde del) viser nodens længde (dvs. hvor længe noden
spilles). Noder med kort varighed (kortere end fjerdedelsnoder) har faner, og disse
noder forbindes nogle gange med bjælker. Hver node nedenfor er halvt så lang som
noden til venstre (fra venstre til højre vises en helnode, en halvnode, en kvartnode,
en ottendedelsnode).

Â

Pauser: Når du læser noder, mens du spiller, er det lige så vigtigt at kende afstanden
mellem noderne som selve noderne. Afstanden mellem noderne vises som pauser.
Pauser har ligesom noder forskellige symboler, som beskriver længden af pauserne,
og til korte pauser bruges faner. Hver pause nedenfor er halvt så lang som pausen til
venstre (fra venstre til højre vises en halv pause, en kvart pause, en ottendedelspause
og en sekstendedelspause).

Â

Nodelinjer: De fem vandrette streger, som noderne vises på, kaldes nodelinjer.
Stregerne i nodelinjen viser nodernes tone fra høj til lav ligesom i et net. GarageBand
viser som standard to nodelinjer som til klavernotation. Dette format viser et udsnit
med over fire oktaver og det lille C i midten (mellem to nodelinjer). De fleste
instrumenter og stemmer undtagen de dybeste basinstrumenter ligger inden for
dette udsnit. Du kan ændre partituroversigten, så der kun vises en nodelinje.

Â

Nøgler: Symbolet i venstre side af hver nodelinje kaldes en nøgle. Nøgler angiver,
hvilket nodeudsnit stregerne i nodelinjerne viser. Nodelinjerne i partituroversigten
bruger de to mest almindelige nøgler, nemlig diskant- og basnøglen. Du kan ændre
partituroversigten, så der vises en enkelt nøgle (bas eller diskant).

background image

66

Kapitel 6

Øvelse 4: Spille på og optage softwareinstrumenter

Â

Tegn for toneart: Hvis projektet er i en anden toneart end C, vises tonerne med
fortegn mellem nøglen og taktangivelsen. Toner med kryds for er hævet en halv tone
i forhold til den naturlige tone (C# er f.eks. en halv tone højere end C), og toner med
b for sænkes en halv tone (Bb er en halv tone lavere end B). Symboler for kryds
og b vises nedenfor efterfulgt af det “naturlige” symbol, som ophæver et fortegn.

Â

Taktstreger: De lodrette streger, som går gennem begge nodelinjer, viser
begyndelsen af hver takt.

Ud over de almindelige musikalske notationssymboler inkluderer partituroversigten
følgende funktioner, som gør arbejdet lettere:

Â

Varighed: Ud over noderne vises der en streg, som grafisk illustrerer hver enkelt
nodes varighed (dvs. hvor længe noden spilles).

Â

Slag: I partituroversigten viser linealen ikke kun takter og slag, men også
hjælpemærker til slag. Med hjælpemærkerne til slag kan du nemmere se nodernes
præcise position i forløbet. Et hjælpemærke vises som en lille grå cirkel eller prik over
hver node. Når du flytter en node, flyttes hjælpemærket også, så du kan se nodens
position.

Du viser et område med softwareinstrumenter i partituroversigt på følgende
måde:

1

Vælg på tidslinjen et område med et softwareinstrument.

2

Klik på knappen Partitur øverst i redigeringsvinduets overskriftsområde.

I nodeoversigten vises nodernes position som musikalske værdier (dvs. som
nodeværdier). Når du spiller musik, spiller du måske nogle noder en lille smule før eller
efter slaget for at opnå en bestemt musikalsk “følelse”. Disse små afvigelser vises ikke
i nodeoversigten.

I partituroversigten viser GarageBand nodernes position “afrundet” til den nærmeste
nodeværdi. Du kan vælge den nodeværdi, som noderne skal afrundes til, på
tidslinjenetmenuen i øverste højre hjørne af redigeringsvinduet. Afrunding har ingen
betydning for, hvordan noden afspilles, men ændrer kun oversigten, så de noder,
der kommer lidt før eller efter slaget, vises på det sted, hvor det er meningen,
at de skal være.

Du vælger nodeværdien til partituroversigt på følgende måde:

m

Klik på knappen Net i øverste højre hjørne af redigeringsvinduet, og vælg en
nodeværdi på tidslinjenetmenuen.

background image

Kapitel 6

Øvelse 4: Spille på og optage softwareinstrumenter

67

Redigere noder i partituroversigt

Du kan redigere noder og oplysninger om legatopedal i et område med
softwareinstrumenter i partituroversigten på samme måde som i den grafiske oversigt.
Du kan:
Â

Tilføje noder

Â

Vælge noder

Â

Flytte noder i forløbet

Â

Klippe og kopiere noder

Â

Ændre noders tonehøjde

Â

Ændre noders varighed

Â

Ændre noders anslagsfølsomhed

Â

Tilføje pedalanvisninger til legatopedal

Â

Ændre nøgletegnet

Tilføje noder

Du kan tilføje en node ved at vælge en nodeværdi til noden og derefter klikke
i redigeringsvinduet.

Du vælger en nodeværdi på følgende måde:

m

Vælg den ønskede nodeværdi på menuen Indsæt i overskriftsområdet
i redigeringsvinduet. Du kan også ctrl-klikke overalt i nodeoversigten for at vælge
en nodeværdi.

Du tilføjer en node på følgende måde:

m

Kommando-klik i redigeringsvinduet på det sted, hvor noden skal tilføjes.

Vælge noder

Før du kan redigere noder i partituroversigten, skal du vælge dem.

Du vælger en node på følgende måde:

m

Klik på nodehovedet (den runde del af noden). Du kan vælge flere noder ved at Skift-
klikke på eller trække en ramme omkring noderne.

Vælg en ny nodeværdi
på lokalmenuen
Indsæt.

background image

68

Kapitel 6

Øvelse 4: Spille på og optage softwareinstrumenter

Flytte noder

Du kan flytte noder i forløbet i partituroversigten på samme måde som i den grafiske
oversigt i redigeringsvinduet.

Du flytter en node i forløbet på følgende måde:

m

Vælg noden, og træk den til venstre eller højre. Du kan også flytte valgte noder ved
at trykke på venstre- eller højrepilen.

Når du flytter en node, flyttes hjælpemærket, så du kan se nodens nøjagtige position
i forløbet.

Kopiere noder

Du kan kopiere noder i partituroversigt.

Du kopierer en node på følgende måde:

m

Alternativ-træk nodehovedet til et nyt sted.

Ændre noders tonehøjde

Du kan ændre noders tonehøjde eller transponere noder i partituroversigt.

Du ændrer en nodes tonehøjde på følgende måde:

m

Vælg noden, og træk den op eller ned. Du kan også ændre valgte noders tonehøjde
ved at trykke på pil op eller pil ned.

Du kan høre nodens nye tonehøjde, når du flytter den.

Ændre længden (varigheden) af noder

Når du vælger en node, vises nodens varighed med en streg. Du kan ændre nodens
varighed (hvor længe den spilles) vha. denne streg.

Du ændrer en nodes varighed på følgende måde:

1

Vælg noden.

2

Træk højre side af varighedsstregen til venstre (for at forkorte noden) eller til højre (for
at forlænge noden). Varighedsstreger fungerer ligesom noder i den grafiske oversigt.

Slette noder

Du kan slette noder, som du ikke længere vil bruge i projektet.

Du sletter en node på følgende måde:

m

Vælg noden, og tryk på Slettetasten.

Ændre noders anslagsfølsomhed

Med mange softwareinstrumenter ændres lyden afhængigt af nodens anslagsfølsomhed.
Du kan ændre noders anslagsfølsomhed i partituroversigten på samme måde som
i den grafiske oversigt.

background image

Kapitel 6

Øvelse 4: Spille på og optage softwareinstrumenter

69

Du ændrer en nodes anslagsfølsomhed på følgende måde:

m

Vælg noden, og træk mærket Anslagsfølsomhed til venstre (for at mindske
anslagsfølsomheden) eller til højre (for at øge anslagsfølsomheden).

Tilføje pedalsymboler

Nodeoversigten til klaver og nogle andre instrumenter inkluderer symboler for
legatopedalen. Når legatopedalen er nede, “holder” instrumentet alle noder, indtil
pedalen slippes (op). Du kan tilføje symboler for pedalanvisninger (ned og op), som
bestemmer, om noderne skal holdes i GarageBand.

Du tilføjer symboler for pedal ned og op på følgende måde:

1

Klik på nodeværdiknappen, og vælg pedalsymbolet på menuen.

2

Hold Kommandotasten nede, og anbring markøren i redigeringsvinduet på det sted,
hvor pedalen skal trykkes ned.

3

Tryk på knappen på musen.

Symbolet for pedal ned vises på markørens aktuelle position. Hvis du slipper musens
knap, anbringes symbolet for pedal op kort efter symbolet for pedal ned.

4

Træk – uden at slippe knappen på musen – til det sted, hvor pedalen skal slippes.

5

Slip knappen på musen.

Symbolet for pedal op vises på markørens aktuelle position.

Du flytter symbolet for pedal op på følgende måde:

1

Klik på pedalsymbolet for at vælge det.

Symbolerne for pedal op og pedal ned bliver grønne, så du kan se, at de er valgt.

2

Træk symbolet for pedal op til det nye sted, og slip knappen på musen.

Ændre nøgletegnet

Som standard vises diskant- og basnøglen i “klaverformat”, når et spor med et
softwareinstrument vises i nodeoversigt. Dette format er praktisk til klaverer,
synthesizere og andre instrumenter med et bredt nodeudsnit. Nogle instrumenter, især
soloinstrumenter som stryge- og blæseinstrumenter, kan kun bruge en nøgle, nemlig
diskant- eller basnøglen.

Du kan ændre partituroversigten, så der kun vises en enkelt diskant- eller basnøgle,
og senere ændre den til “klaverformat” igen med to nøgler.

background image

70

Kapitel 6

Øvelse 4: Spille på og optage softwareinstrumenter

Du ændrer nøgletegnet i partituroversigt på følgende måde:

1

Klik på nøglen (eller mellem nøglerne) i overskriften til partituroversigten.

Der vises en menu, som viser de forskellige nøgler.

2

Vælg en ny nøgle på menuen.

Udskrive nodeoversigt

Du kan udskrive et spor med softwareinstrumenter som nodeoversigt. Når du udskriver
et spor som partituroversigt, udskrives det med et standardlayout, hvor nodeværdierne
og nøgletegnet vises. Den udskrevne nodeoversigt inkluderer projektets navn (titel),
tempo og komponistens navn.

Du udskriver et spor med et softwareinstrument som nodeoversigt på
følgende måde:

1

Vælg sporet med softwareinstrumentet.

2

Klik på Partitur for at vise sporet i nodeoversigt.

Klik på knappen Net i det øverste højre hjørne af redigeringsvinduet, og sørg for,
at nettet Partitur er indstillet til at vise den korrekte nodeværdi.

3

Vælg Arkiv > Udskriv.

4

Vælg de korrekte indstillinger til printeren i dialogen Udskriv, og klik på Udskriv.

Sporet udskrives som nodeoversigt. Projektets navn vises øverst på siden som titel.
Tempoet vises øverst til venstre, og komponistens navn (anført i GarageBands
indstillinger) vises øverst til højre. Antallet af takter vises over den første linje af hver
noderække (hedder en nodelinje). Hvis den udskrevne oversigt kræver mere end en
side, vises sidetallet i midten nederst på hver side.

Klik her for at vælge
en anden nøgle.

background image

7

71

7