GarageBand - Øvelse 3:Optage stemmer ogmusikinstrumenter

background image

Øvelse 3: Optage stemmer
og musikinstrumenter

Du kan optage din stemme og alle andre lyde, som kan
optages via en mikrofon. Hvis du spiller på et instrument,
kan du også optage det i et GarageBand-projekt.

I GarageBand optager du lyd fra en mikrofon eller fra et musikinstrument, der er sluttet
til computeren, på et spor med et rigtigt instrument. Spor med rigtige instrumenter har
blå overskrifter, og de områder, der indeholder dine optagelser, er violette. Du kan
ændre sporindstillingerne og føje effekter til spor med rigtige instrumenter
i infovinduet.

I denne øvelse lærer du at:
Â

Tilføje et spor med et rigtigt instrument og ændre instrumentindstillinger

Â

Tilføje et spor med en elektrisk guitar og vælge en guitarforstærker

Â

Optage lyd på et spor med et rigtigt instrument eller en elektrisk guitar

Â

Optage oven på en bestemt del af et projekt vha. cyklusområdet

Â

Bruge flere optagelser

Â

Stemme din guitar

Tilføje et spor med et rigtigt instrument

Før du kan optage lyd på et spor med rigtige instrumenter, skal du føje sporet til
projektet og gøre det klar til optagelse.

Du føjer et spor til et rigtigt instrument på følgende måde:

1

Klik på knappen Nyt spor, eller vælg Spor > Nyt spor.

2

Klik på Rigtigt instrument i dialogen Nyt spor, og klik derefter på Opret.

Der vises et nyt spor med et rigtigt instrument på tidslinjen, og infovinduet åbnes til
højre for tidslinjen. I infovinduet vælger du forskellige indstillinger til det valgte spor.

background image

50

Kapitel 5

Øvelse 3: Optage stemmer og musikinstrumenter

3

Vælg i infovinduet en instrumenttype på listen til venstre, og vælg et instrument på
listen til højre.

4

Vælg lydingang til mikrofonen eller instrumentet på lokalmenuen Min enhed til lyd ind.

Â

Hvis du bruger computerens indbyggede mikrofon, skal du vælge Indbygget mikrofon.

Â

Hvis mikrofonen eller instrumentet er tilsluttet computerens lydindgang, skal du
vælge Linjeindgang.

Â

Hvis mikrofonen eller instrumentet er tilsluttet en lydgrænseflade, skal du vælge den
rigtige kanal (eller stereokanaler) på menuen.

Â

Hvis det instrument, du optager, har en enkelt indgang, skal du vælge en
monoindgang (monofonisk). Hvis instrumentet har både venstre og højre kanal,
skal du vælge en stereoindgang.

5

Hvis du vil høre lyden fra mikrofonen eller instrumentet, mens du spiller, skal du vælge
Til eller Til med beskyttelse mod feedback på lokalmenuen Overvågning.

Brug disse kontrolmuligheder
til at indstille optageformat
og -kanal og til at slå
overvågning til og fra.

Vælg en

instrumentkategori

på denne liste.

Vælg et instrument
på denne liste.

background image

Kapitel 5

Øvelse 3: Optage stemmer og musikinstrumenter

51

Når du slår overvågning til, kan der opstå feedback (støj og høje lyde), hvis
lydindgangen opfanger lyden fra højttalerne. Du kan vælge “Til med beskyttelse mod
feedback”, så GarageBand automatisk slår overvågning fra, hvis der opstår feedback fra
lydkilden. Du kan også undgå feedback ved at lytte med hovedtelefoner i stedet for
højttalere. Du kan reducere risikoen for feedback ved at sørge for, at mikrofonen eller
instrumentet ikke er rettet mod højttalerne, og ved at skrue ned for masterlydstyrken.

6

Juster optageniveauet til sporet, så niveauet er så højt som muligt, uden at det
forårsager klip eller forvrængning.

Du justerer optageniveauet på en af følgende måder:
Â

Hvis instrumentet eller mikrofonen har en knap til justering af lydstyrken, skal du
justere lydstyrken på enheden.

Â

Hvis instrumentet eller mikrofonen er sluttet til en lydgrænseflade, skal du justere
lydstyrken på lydgrænsefladen.

Â

Træk mærket Optageniveau i infovinduet til venstre for at skrue ned for
optagelydstyrken i den valgte kanal og til højre for at skrue op.

Bemærk: Du kan ikke justere lydstyrken på nogle lydgrænseflader og andre enheder
fra GarageBand. Hvis mærket Optageniveau i infovinduet er utydeligt, kan du ikke
justere optagelydstyrken i GarageBand.

Â

Vælg afkrydsningsfeltet Automatisk niveaukontrol, hvis GarageBand automatisk skal
sænke optageniveauet for at undgå, at lyden klippes, og hæve niveauet for at undgå
støj ved optagelse.

Bemærk: Hvis du vælger ”Til med beskyttelse mod feedback” på lokalmenuen
Overvågning, kan du ikke vælge Automatisk niveaukontrol.

Tilføje et basisspor

Du kan også tilføje et basisspor. Et basisspor er et stereospor med et rigtigt instrument
og indeholder ikke nogen effekter. Du kan ændre optagekilde og effektindstillinger på
et basisspor, når du har føjet det til projektet.

Du tilføjer et basisspor på følgende måde:

m

Vælg Spor > Nyt basisspor.

Basissporet vises på tidslinjen, og infovinduet åbnes. Du kan foretage de samme
optageindstillinger som beskrevet i forrige afsnit.

background image

52

Kapitel 5

Øvelse 3: Optage stemmer og musikinstrumenter

Tilføje et spor med en elektrisk guitar

Hvis du spiller elektrisk guitar, kan du tilføje et spor med en elektrisk guitar og optage
din guitar på sporet. Du kan vælge en foruddefineret guitar, vælge en guitarforstærker
og tilføje pedaleffekter for at tilpasse lyden på hvert spor med en elektrisk guitar.

Du tilføjer et spor med en elektrisk guitar på følgende måde:

1

Klik på knappen Nyt spor, eller vælg Spor > Nyt spor.

2

Klik på Elektrisk guitar i dialogen Nyt spor, og klik derefter på Opret.

Der vises et nyt spor med en elektrisk guitar på tidslinjen, og vinduet Info om spor
åbner til højre for tidslinjen og viser en guitarforstærker og pedaleffekter til sporet.

3

I vinduet Info om spor skal du vælge en foruddefineret guitar på lokalmenuen.

4

Du vælger en anden guitarforstærker ved at flytte markøren over forstærkeren på
scenen og derefter klikke på venstre- eller højrepilen.

5

Du ændrer indgangskilde ved at klikke på Rediger (med forstærkere valgt) og derefter
vælge en anden indgang på lokalmenuen Indgangskilde.

6

Du hører din guitar, mens du spiller, ved at vælge Til eller Til med beskyttelse mod
feedback på lokalmenuen Overvågning.

Klik på forstærkeren

for at se

forstærkerbetjeningen

nedenunder.

Klik på en pedal

for at se dens

betjeningsmuligheder

nedenunder.

Indstillingerne til det

valgte emne vises

under scenen.

Klik for at ændre
indgangskilden eller for
at se alle tilgængelige
pedaleffekter.

background image

Kapitel 5

Øvelse 3: Optage stemmer og musikinstrumenter

53

Gøre klar til optagelse

Når du har tilføjet et spor med et rigtigt instrument eller en elektrisk guitar, der skal
optages på, er der et par ting, du skal kontrollere, før du begynder at optage:
Â

Kontroller, at mikrofonen, guitaren eller et andet instrument er korrekt tilslutter
og virker.

Â

Sørg for, at de korrekte lyddrivere er valgt i panelet Lyd/MIDI i GarageBands
indstillinger. Når du tilføjer en ny lydenhed, spørger GarageBand, om du vil bruge
enheden til ind- og udgående lyd.

Â

Åbn infovinduet for at sikre dig, at instrumentet har de ønskede instrument-
og effektindstillinger, og at det benytter den korrekte indgangskilde.

Â

Syng eller spil et par noder, og hold øje med niveaumåleren i sporets overskrift for
at sikre dig, at sporet modtager lyd, og den ikke klippes. Hvis de røde prikker til højre
for niveaumåleren (kaldes klipindikatorer) lyser, skal du justere optageniveauet ved at
trække mærket Optageniveau, vælge Automatisk niveaukontrol eller sænke niveauet
på den lydenhed, der er tilsluttet computeren.

Â

Indstil projektets tempo og toneart, så du ikke behøver at ændre dem senere.

Optage et rigtigt instrument

Nu er du klar til at optage lyd til det valgte spor med et rigtigt instrument eller en
elektrisk guitar.

Du optager på et spor med et rigtigt instrument eller en elektrisk guitar på
følgende måde:

1

Kontroller, at sporet er valgt, og at den røde lampe til Slå optagelse til på sporets
overskrift er tændt.

2

Flyt afspilningsmærket til det sted på tidslinjen, hvor optagelsen skal starte.

3

Vælg Betjening > Tæl ned, så metronomen tæller en takt, før optagelsen starter. På den
måde er det nemmere at begynde at spille på slaget.

(Du kan også flytte afspilningsmærket til et par slag før det punkt, hvor musikken skal
begynde.)

4

Klik på knappen Optag på betjeningspanelet for at starte optagelsen.

Knappen Afspil

Knappen Cyklus

Knappen Optag

background image

54

Kapitel 5

Øvelse 3: Optage stemmer og musikinstrumenter

5

Begynd at spille på instrumentet eller synge i mikrofonen. Når du optager, vises et nyt
område i sporet med det valgte rigtige instrument med den musik, du optager.

6

Når du er færdig, skal du klikke på knappen Afspil for at stoppe optagelsen.

Efter et øjeblik vises der en lydbølge i det område, du lige har optaget.

Nu kan du lytte til den nye optagelse og finde ud af, om du er tilfreds med den.

Du hører den nye optagelse på følgende måde:

1

Flyt afspilningsmærket til det sted på tidslinjen, hvor det nye område starter (juster det
i forhold til kanten af området).

Du kan også flytte afspilningsmærket til et tidligere sted i projektet eller til
begyndelsen af projektet for at høre den nye optagelse sammen med projektet.

2

Klik på knappen Afspil, eller tryk på Mellemrum.

Optage flere versioner vha. cyklusområdet

Du kan definere en bestemt del af et projekt, som du vil optage i, vha. cyklusområdet.
Cyklusområdet bestemmer, hvor optagelsen begynder og slutter. Når du optager vha.
cyklusområdet, kan du optage flere versioner eller såkaldte optagelser eller “takes” og
derefter vælge den, du vil bruge.

Du indstiller cyklusområdet på følgende måde:

1

Klik på knappen Cyklus. Cyklusområdet vises som en gul strimmel lige under linealen.

2

Flyt den venstre kant af cyklusområdet til det punkt på linealen, hvor du vil starte
optagelsen, og træk derefter den højre kante af cyklusområdet til det punkt, hvor du vil
slutte optagelsen. Du kan trække midten af cyklusområdet for at flytte det til en anden
del af tidslinjen.

Du kan f.eks. være interesseret i, at cyklusområdet starter et par ekstra takter før det
punkt, hvor du vil starte optagelsen, for at gøre det lettere at starte på slaget, og slutte
et par slag efter det punkt, hvor du vil stoppe optagelsen, hvis den sidste node skulle
strække sig ud over cyklusområdet.

Træk en af kanterne af cyklusområdet
for at ændre længden.

background image

Kapitel 5

Øvelse 3: Optage stemmer og musikinstrumenter

55

Du optager flere versioner vha. cyklusområdet på følgende måde:

1

Vælg det spor med rigtige instrumenter, som du vil optage på.

2

Klik på knappen Optag for at starte optagelsen.

3

Spil på musikinstrumentet, eller syng i mikrofonen. Når du optager, vises der et nyt
område på det valgte spor med rigtige instrumenter.

4

Når du er færdig, skal du klikke på knappen Afspil for at stoppe optagelsen.

5

Hvis du vil optage ekstra versioner, skal du klikke på knappen Optag og spille
sekvensen igen.

6

Når du er færdig med at bruge cyklusområdet, skal du klikke på knappen Cyklus igen
for at slå det fra.

Når du optager flere versioner, viser en cirkel i øverste venstre hjørne af det optagede
område den valgte optagelse (den, du hører, når du afspiller projektet). Du kan vælge
og lytte til forskellige versioner for at beslutte, hvilken en du vil bruge.

Du vælger en anden version på følgende måde:

1

Klik på tidslinjen på tallet i cirklen i øverste venstre hjørne af sløjfen.

Menuen Optagelser vises, hvor du kan se de optagede versioner i området.

2

Vælg en anden version på menuen Optagelser.

Når du vælger en anden version, ændres sløjfen, så den viser den nye versions
bølgeform.

Du sletter den valgte version på følgende måde:

m

Vælg Slet [navn på optagelse] på menuen Optagelser.

Du kan også slette alle optagelser undtagen den valgte.

Du sletter alle versioner, der ikke bruges, på følgende måde:

m

Vælg Slet ubrugte optagelser på menuen Optagelser.

background image

56

Kapitel 5

Øvelse 3: Optage stemmer og musikinstrumenter

Optage på flere spor samtidig

Du kan optage op til otte rigtige instrumenter og et softwareinstrument samtidig.
På den måde kan du optage stemmer og instrumenter sammen, samtidig med at
du f.eks. optager et baggrundsspor.

Når du vælger et spor, bliver optagelse slået til (tændt) på det pågældende spor
(optagelsen starter på det pågældende spor, når du klikker på knappen Optag).
Du kan slå op til syv ekstra spor til ved at klikke på den runde knap Slå optagelse til
i overskriften til hvert spor. Knappen Slå optagelse til bliver rød og viser, at der kan
optages på sporet.

Du slår muligheden for optagelse på et spor fra ved igen at klikke på knappen
Slå optagelse til i sporets overskrift.

Du optager flere rigtige instrumenter samtidig på følgende måde:

1

I infovinduet skal du sørge for, at alle spor med rigtige instrumenter er indstillet til
at bruge forskellige lydindgange.

2

Slå de spor, du vil optage, til ved at klikke på den runde knap Slå optagelse til
i overskriften til hvert spor.

3

Klik på knappen Optag på betjeningspanelet for at starte optagelsen.

Du optager et softwareinstrument samtidig med et eller flere rigtige
instrumenter på følgende måde:

1

Slå optagelse på sporet med et softwareinstrument til ved at klikke på knappen
Slå optagelse til.

2

Klik på knappen Optag på betjeningspanelet for at starte optagelsen.

Hvis du slår muligheden for optagelse til på mere end otte spor med et rigtigt
instrument eller mere end et spor med et softwareinstrument, bliver
optagelsesmuligheden slået fra på det spor, der er længst væk fra det sidste spor, hvor
den blev slået til, så det maksimale antal spor til optagelse ikke bliver overskredet.

Hvis du vil optage på flere spor, kræves en lydgrænseflade med mindst
to optagekanaler.

Du kan også tilføje og justere effekter til spor med et rigtigt instrument. Der findes flere
oplysninger om brug af effekter i “Bruge effekter i GarageBand” på side 96.

Klik på knappen Slå
optagelse til for hvert
spor, du vil optage.

background image

Kapitel 5

Øvelse 3: Optage stemmer og musikinstrumenter

57

Stemme din guitar i GarageBand

GarageBand inkluderer et stemmeværktøj til instrumenter, så du kan stemme en guitar,
en bas eller et andet instrument, der er tilsluttet computeren. Stemmeværktøjet kan
bruges med rigtige instrumenter, men ikke med softwareinstrumenter.

Stemmeværktøjet viser en vandret skala, hvor nodens navn vises midt på skalaen.
Når du spiller en enkelt node på det rigtige instrument, vises instrumentets tonehøjde
i forhold til den korrekte tonehøjde for den viste node.

Du bruger stemmeværktøjet på følgende måde:

1

Sørg for, at det rigtige instrument, du vil stemme, er tilsluttet computeren.

2

Vælg sporet med det rigtige instrument, du vil stemme.

3

Vælg Stemmeværktøj i LCD-feltet, eller vælg Kontrol > “Vis stemmeværktøj på LCD.”

4

Spil en enkelt node på instrumentet, og hold øje med stemmeværktøjet.

Når du spiller, viser stemmeværktøjet navnet på den nærmeste node. Hvis instrumentet
ikke stemmer, lyser navnet på noden og stemmeværktøjet rødt, og der vises en lodret
rød streg, som angiver om tonen er for høj eller lav.

Stregen vises til højre for nodens navn, hvis tonen er for høj, og til venstre, hvis den
er for lav. Når tonen er korrekt, lyser nodens navn og stemmeværktøjet blåt, og den
lodrette streg forsvinder.

Sørg for kun at spille en enkelt node ad gangen, når du stemmer. Stemmeværktøjet
kan ikke stemme efter en akkord eller efter flere noder, som spilles hurtigt efter hinanden.

background image

6

58

6